4
Kôranh oh mon Brah Krist
Lah ndri dăn khân ay may kơp Apôlôs, ndrel ma gâp jêng bunuyh i sơm kơl jan kar ma Brah Krist, kơp hên jêng bunuyh i Kôranh Brah đă mbơh nkoch nau Păng nơm lĕ nhhơ aƀaơ dja hŏ, i bơh ntơm nơh hôm ndŏp mpôn.* 4:1: 1Kô 3:5-8 Lah geh bu đă du huê bunuyh jan kar du ntil, păng ŭch bunuyh i nây jan kar răp jăp ngăn.* 4:2: Mat 25:21 Lŏng gâp i dja, bol lah khân ay may kađôi, mâu lah bunuyh êng kađôi, geh nau mân lah gâp jan kar ueh mâu lah jan kar mâu ueh, kŏ gâp mâu ji bôk ji tôr, jêh ri săk gâp nơm kŏ gâp mâu lah đŏng, gâp jan kar ueh mâu lah jan kar mâu ueh. Ta nuih n'hâm gâp, bol lah gâp geh nau đăp mpăn yor ma gĭt mâu geh jan ndơ djơh ndơ mâu ueh, yơn ma nau i gâp mân kơt nây, mâu ôh di jan ăn gâp dja jêng bunuyh sŏng mâu geh nau tih, hôm geh du huê Kôranh Brah i phat dôih gâp. Lah ndri lơi hŏ ôh tâm phat dôih ndrăng nơm ê lor ma tât di nar Kôranh Yêsu plơ̆ văch phat dôih, yorlah Păng nơm mra sŏ tê̆ a ntŭk ang ndơ i bunuyh de lĕ mpôn ta ntŭk ngo, jêh ri Păng nhhơ nau mân nau ŭch i dŭt ndŏp ta trôm nuih n'hâm bunuyh. Ta nôk nây Kôranh Brah rnê ma du huê du huê bunuyh, tâng ndơ i geh nhhơ nây.* 4:5: 1Kô 3:8; Rôm 2:16; 2Kô 5:10; NMƠ 26:2
Ơ oh nô ta nau nsing, gâp dŏng Apôlôs, ndrel ma dŏng gâp nơm jêng nau ntât gay ma geh khlay ma khân ay may. Gâp ŭch khân ay may gĭt vât nau i bu lah kơt nđa: ‘Lơi ôh jan rlau đah ndơ i lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi’. Lah ndri khân ay may mâu hôm ôh n'hi êng săk nơm yor ma kơp du huê nơm nti kuŏng rlau ma du huê êng jât.* 4:6-7: Rôm 12:3 Moh ƀă nau geh i jan ăn du huê ta phung khân ay may ueh rlau ma bu êng? Dâng lĕ nau i khân ay may lĕ geh, jêng tă bơh Kôranh Brah ăn! Lah khân ay may lĕ sŏ dơn jêh dâng lĕ nau bơh Păng, mơm dâng khân ay may blao n'hi êng săk ma nau i nây jan tâm ban ma geh êng, mâu tă bơh Kôranh Brah ăn?
Khân ay may mân lah khân ay may lĕ geh jêh dâng lĕ nau i khân ay may ŭch bơh nau i Brah Huêng Ueh ŭch ăn. Khân ay may mân lah khân ay may lĕ kuŏng ta nau Kôranh Brah i nây. Khân ay may mân lah khân ay may lĕ jêng tâm ban ma kađăch mât uănh ndrel Brah Krist jêh, yơn ma khân ay may mân lah hên mâu ôh jêng kađăch. Tih ma dâng lĕ nau i nây mâu di ôh. Gâp ŭch ngăn khân ay may lĕ jêng kađăch kơt nây ngăn, gay ma hên lĕ jan kađăch ndrel khân ay may.* 4:8: NTM 3:17, 21 Tâng ma gâp mân, Kôranh Brah ăn hên i kôranh oh mon tâm ban ma jê̆ ta nâm bu, tâm ban ma bunuyh i bu tê̆ dôih nkhât, jêh ri ăn dâng lĕ bunuyh mưch rmot, nđâp ma tông păr, nđâp ma bunuyh.* 4:9-13: 2Kô 4:9-11; 11:23-29; 1Tê 2:9 10 Bu lah hên bunuyh rluk mâl yor ma hên mbơh nkoch nau Brah Krist, lŏng khân ay may nây kơp êng jêng bunuyh i geh nau mân gĭt blao yor ma gŭ ndrel Brah Krist. Hên tâm ban ma bunuyh i mâu geh n'hâm suan, yơn ma khân ay may nây tâm ban ma bunuyh i geh suan dăng ngăn. Khân ay may bu yơk, tih ma hên bu de mưch rmot. 11 N'ho ma tât nar dja, hên hôm gŭ ta nau ji ngot ji hir, hôm gŭ ta nau bêch kôh lahôk, gŭ bre ma rpăt mbang, rêh de n'glă de n'glơt. 12 Hên jan kar rơah rgănh ngăn ma ti hên nơm gay ma geh ndơ sông sa. Nôk bu rak suai hên, hên dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma khân păng, nôk bu jan jêr jŏt ma hên, hên hôm e dơi nsrôyh ăt,* 4:12: 1Kô 9:13-15 13 nôk bu ngơi nchơt hên, hên ơh ma khân păng ma nau ueh. N'ho ma tât nar dja dâng lĕ bunuyh uănh hên tâm ban ma ndŏk mrŏm i bu mƀăr, ndrel ma bu mâu ôh uănh geh hên. 14 Gâp nchih nau i dja ăn ma khân ay may, mâu ôh di gay ma ăn khân ay may geh nau đit prêng, yơn ma gâp ŭch ntŭm nti khân ay may tâm ban ma kon gâp nơm i gâp rŏng. 15 Bol lah khân ay may geh nơm nti 10000 nuyh kađôi bơh kơi gâp gay ma ntŭm nti khân ay may ma nau Brah Krist, kŏ mâu geh đŏng ŏk bunuyh i leo khân ay may sât nsing. Kơt ndri gâp tâm ban ma bơ̆ khân ay may ta Brah Krist Yêsu, yorlah gâp i năk leo nau mhe mhan ueh ăn ma khân ay may nơh.* 4:15: 1Ti 1:2 16 Lah ndri gâp dăn hô ngăn khân ay may jan tâng gâp dô.* 4:16: 1Kô 11:1
17 Yor ma nau i nây gâp lĕ ăn Timôthê i tâm ban ma kon i gâp nơm rŏng, i bunuyh răp jăp ngăn ta Kôranh Yêsu, ăn păng hăn a khân ay may, gay ma păng nkah khân ay may nau gâp gŭ ngao ta Brah Krist Yêsu, kơt nau i gâp ntŭm nti ăn ma dâng lĕ phung nsing ta ăp ntŭk nơh.* 4:17: Kar 16:1-3 18 Yơn ma geh bunuyh aƀă kơp êng săk khân păng nơm kuŏng, mân lah gâp mâu ôh hăn a khân ay may jât, gay ma lah khân păng. 19 Yơn ma gâp mra hăn a khân ay may gơnh ro, lah Kôranh Brah ŭch. Nôk nây gâp mra say n'hêl khân păng i nây kuŏng ma mbung dơm, mâu lah geh nau dơi tă bơh Kôranh Brah ngăn.* 4:19: 1Kô 16:5-8 20 Yorlah nau Kôranh Brah mât uănh mâu ôh di ngơi ma mbung dơm, jêng nđâp ma Kôranh Brah nhhơ nau dơi nau khlay.* 4:20: 1Kô 2:4-5 21 Lah ndri nôk gâp hăn a khân ay may tay, moh ndơ ŭch ăn gâp ndjôt? Ŭch gâp ndjôt mŏng, mâu lah ŭch gâp ndjôt nau rŏng, ndrel ma geh nuih n'hâm mleh?* 4:21: 2Kô 2:4

*4:1 4:1: 1Kô 3:5-8

*4:2 4:2: Mat 25:21

*4:5 4:5: 1Kô 3:8; Rôm 2:16; 2Kô 5:10; NMƠ 26:2

*4:6 4:6-7: Rôm 12:3

*4:8 4:8: NTM 3:17, 21

*4:9 4:9-13: 2Kô 4:9-11; 11:23-29; 1Tê 2:9

*4:12 4:12: 1Kô 9:13-15

*4:15 4:15: 1Ti 1:2

*4:16 4:16: 1Kô 11:1

*4:17 4:17: Kar 16:1-3

*4:19 4:19: 1Kô 16:5-8

*4:20 4:20: 1Kô 2:4-5

*4:21 4:21: 2Kô 2:4