7
Nau nđăp ur sai
Lŏng nau ôp ta samƀŭt i khân ay may lĕ nchih njuăl ăn gâp nơh. Ơ, ueh ma bu klô gŭ du huê êng mâu ôh sŏ ur.* 7:1: Mat 19:10 Yơn ma geh nau khơh kler, lah ndri ueh đê̆ ăn bu klô du huê du huê sŏ ur, jêh ri ueh đê̆ ăn bu ur du huê du huê sŏ sai.* 7:2: 1Kô 6:13; 1Tê 4:3-5; Hêb 13:4 Ta nau bêch ndrel ur sai, iăt ma i sai jan tâng nau ŭch i ur, jêh ri i ur iăt ma jan tâng nau ŭch i sai kơt nây đŏng. I ur mâu ôh dơi jêng kôranh ma săk jăn păng nơm, yorlah săk jăn i nây jêng ndơ i sai. I sai kơt nây đŏng, păng mâu ôh dơi jêng kôranh ma săk jăn păng nơm, yorlah jêng ndơ i ur. Lah ŭch tâm ng'ăt ndrăng nơm gay ma geh mong ma mbơh sơm, ăn tâm di du ntôr nau lor, lơi jŏ ir nar. Jêh ri dâng bêch ndrel kơt ơm jât, klach lah Satăng ndơm yor ma khân ay may ăt mâu dơi nây. Gâp ngơi kơt nây mâu ôh di gâp đă khân ay may tâm ng'ăt ndrăng nơm, yơn ma lah ŭch jan, jan kơt nây dô. Gâp ŭch dâng lĕ khân ay may mâu sŏ ur sŏ sai kơt gâp đŏng, yơn ma du huê du huê săk geh ndơ ueh Kôranh Brah ăn êng êng băl, du huê geh kơt nđa, du huê geh kơt nto.* 7:7: Mat 19:11-12
Gâp dăn mbơh ma phung drôh ndăm, ndrel ma bu ur ndrô khât sai: Lah khân păng gŭ rêh mâu ôh sŏ ur sŏ sai kơt gâp mâu ôh sŏ ur, lĕ ueh ngăn. Yơn ma lah khân păng mâu ôh dơi ăt dơi rdâng, ăn sŏ ur sŏ sai dô. Nau sŏ ur sŏ sai i nây jêng ueh rlau ma nuih n'hâm kơnh hô ir.* 7:9: 1Ti 5:14
10 Lŏng bunuyh i lĕ geh ur geh sai jêh, nau i dja mâu di gâp ôh đă, Kôranh Yêsu nơm đă: Ur lơi ôh ntlơi sai.* 7:10-11: 1Kô 7:39-40; Mat 19:1-9 11 Lah păng ntlơi sai, lơi hôm ăn ôh sŏ tay sai mhe, mâu lah iăt ma păng plơ̆ sŏ tay sai ơm hŏ. Jêh ri i sai lơi ntlơi ur păng nơm đŏng.
12 Lŏng bunuyh aƀă êng jât, nau i dja mâu ôh tă bơh Kôranh Yêsu, tă bơh mbung gâp nơm: Lah bu moh geh ur bunuyh mâu ôh nsing ma Kôranh Yêsu, yơn ma lah i ur nây hôm ŭch gŭ rêh ndrel, lah ndri lơi ôh ntlơi păng. 13 Lah bu moh geh sai bunuyh mâu ôh nsing, yơn ma lah i sai nây hôm ŭch gŭ rêh ndrel, lah ndri lơi ntlơi păng đŏng, 14 yorlah Kôranh Brah lĕ kơp kloh i sai bunuyh mâu nsing nây yor ma i ur nây, jêh ri Păng lĕ kơp kloh đŏng i ur bunuyh mâu nsing nây yor ma i sai nây* 7:14: Nau dja mâu ôh geh khlay lah, bunuyh geh nau rklaih, yor ma ur sai, yor ma mê̆ bơ̆ geh nau rklaih.. Lah ndơ i nây mâu ngăn, oh kon khân păng i hôm kon se jêng tâm ban ma oh kon phung i mâu nsing. Yơn ma n'hêl nanê̆ oh kon i nây lĕ jêng ƀon lan Kôranh Brah. 15 Lah ur, mâu lah sai i mâu nsing ntlơi khân ay may, ăn păng ntlơi dô, khân ay may mâu ôh geh tih. Kôranh Brah lĕ kuăl jêh bân gŭ ngao nau đăp mpăn.* 7:15: Rôm 12:18 16 Ơ bu ur i lĕ geh sai, klăp lah khân ay dơi leo păng sât nsing, ơ bu klô i lĕ geh ur, klăp lah khân may dơi leo păng sât nsing.* 7:16: 1Pê 3:1-2
Nau rgâl nau gŭ ngao
17 Ta nau a êng jât, nôk Kôranh Brah kuăl khân ay may sât nsing, iăt ma rgâl lơi nuih n'hâm djơh, yơn ma nau gŭ ngao krao sach hôm kơt i khân ay may ê hŏ sât nsing ma Kôranh Yêsu, yorlah ta nau gŭ ngao i nây tă bơh Kôranh Yêsu ăn. Gâp vay ntŭm nti dâng lĕ phung nsing ăp ntŭk ăn jan kơt nđa. 18 Ntât lah, lah Kôranh Brah kuăl du huê bunuyh ta nau gŭ ngao krao sach jêng phung Israel lĕ jêh koh ntô tâng nau vay Môsê, ăn păng hôm kơt nây dô. Lah Kôranh Brah kuăl du huê bunuyh mâu ôh di phung Israel mâu geh koh ntô, lơi ôh ăn păng koh ntô lăp jêng phung Israel.* 7:18-19: Rôm 2:28-29; Gal 5:2-6; 6:15; Kôl 2:11 19 Nau koh ntô mâu koh ntô, mâu ôh geh nau khlay. Ndơ i geh nau khlay jan tâng nau Kôranh Brah nơm đă. 20 A mơm ƀă nau gŭ ngao khân ay may nôk Kôranh Brah kuăl khân ay may nơh, ăn gŭ ngao kơt i nây jât dô. 21 Lah Kôranh Brah kuăl du huê bunuyh ta nau gŭ ngao krao sach jan dâk bu, lơi ôh rngot, yơn ma lah dơi jêng kon me 7:21: Ta rnôk Pôl, bunuyh dâk bu, lah dâk i nây geh prăk ma chuai săk păng nơm, păng dơi chuai jêng kon me. jan dô, dơi đŏng,* 7:21: Gal 3:28; Phm 1:16 22 yorlah bu moh i jan dâk bu nôk Kôranh Brah kuăl, păng i nây jêng kon me ta Kôranh Brah nơm, jêh ri bu moh i lĕ ơm kon me nôk Kôranh Brah de kuăl, păng i nây jan dâk Brah Krist nơm.* 7:22: Êph 6:5-9 23 Kôranh Brah lĕ tŏm rnoh khlay ŏk ngăn ma chuai khân ay may. Lah ndri ăn khân ay may gŭ ta nâm Kôranh Brah, iăt nau Păng, lơi hôm jan tâng nau tih đah nau Kôranh Brah ŭch kơt bunuyh i mâu nsing.* 7:23: 1Kô 6:20; Mat 20:28 24 Ơ oh nô ta nau nsing, a mơm ƀă nau gŭ ngao khân ay may nôk Kôranh Brah kuăl khân ay may nơh, ăn gŭ ngao kơt i nây jât ta năp măt Kôranh Brah.
Nau sŏ ur sai mâu lah mâu
25 Lŏng phung bu ur drôh i ê hŏ geh sai, gâp mâu ôh geh nau đă bơh Kôranh Brah ta nau sŏ sai, yơn ma Kôranh Brah yô̆ nđach ma gâp, ăn gâp geh nau mân gĭt blao i di ma iăt, jêh ri gâp mbơh nkoch ma khân ay. 26 Tâng ma nau gâp mân, yor ma aƀaơ dja geh ŏk nau jêr, lah bu moh i ê hŏ geh ur ê hŏ geh sai, ăn păng hôm gŭ êng kơt ơm jêng ueh rlau.* 7:26: Mat 24:19
27 Lah bu moh i lĕ geh ur, lơi ôh ntlơi păng, lah bu moh i ê hŏ geh ur, lơi ôh sŏ ur. 28 Yơn ma bu moh i sŏ ur mâu ôh tih, jêh ri bu moh i sŏ sai kŏ mâu đŏng tih. Yơn ma khân păng i nây mra geh nau jêr ta nau rêh 7:28: Bu aƀă mân lah, Pôl ngơi ma nau jêr ma bunuyh i nsing ma Brah Yêsu, yorlah ta nôk nây bu lĕ jan jêr ma phung nsing (Hêb 10:4), bu aƀă mân lah Pôl ngơi ma nau jêr jŏt ta nar n'glĕ dŭt (Mar 13:7-13).. Jêh ri gâp yô̆ khân ay may, kơt ndri dâng gâp mbơh kơt nây.* 7:28: 1Kô 7:2; Mat 24:19
29 Ơ oh nô ta nau nsing, gâp dăn mbơh ma khân ay may, mong nar Kôranh Yêsu plơ̆ văch bơi ma tât. Jât dja jât năp tay, dâng lĕ bunuyh i lĕ geh ur ăn păng sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah tâm ban ma bunuyh mâu geh ur đŏng.* 7:29: Rôm 13:11; Luk 14:26-27 30 Bu moh i nhŭm rngot, jan tâm ban ma mâu nhŭm rngot hŏ, bu moh i ueh maak, jan tâm ban ma mâu ueh maak hŏ, bu moh i rvăt drăp ndơ, jan tâm ban ma mâu jêng ma drăp ndơ păng nơm hŏ,* 7:30-31: 1Yô 2:15-17 31 jêh ri bu moh i dŏng drăp ndơ ta neh ntu dja, lơi ta pơh ma rvê drăp ndơ i nây đŏng, yorlah neh ntu dja mra roh.
32 Gâp mâu ŭch khân ay may geh nau rvê ma ndơ ta neh ntu dja. Bu moh i mâu geh ur, păng rvê ma nau Kôranh Brah dơm, mân êng lah, mơm jan gay ma ăn Kôranh Brah de răm. 33 Lŏng bunuyh i lĕ geh ur, păng rvê ma ndơ ta neh ntu dja, mân êng lah, mơm jan gay ma ăn ur de răm, 34 jêh ri ta nau mân păng geh nau rvê bar ntil, rvê ma Kôranh Brah, rvê ma ur đŏng. Bu ur i mâu geh sai, ndrel ma bu ur hôm drôh păng rvê ma nau Kôranh Brah dơm, mân êng lah, mơm sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ma lĕ nuih n'hâm, ma lĕ săk jăn. Lŏng bu ur i lĕ geh sai, păng rvê ma ndơ ta neh ntu dja, mân êng lah, mơm jan gay ma ăn sai de răm. 35 Gâp ngơi nau i nây gay ma ueh ma khân ay may, gâp mâu ôh ŭch nchâp khân ay may, gâp ŭch khân ay may gŭ ngao ueh, jan kar ăn ma Kôranh Brah mâu geh nau rkhuak. 36 Yơn ma lah geh bar hê lĕ jêng nkuăt ndrôi, lah i bu klô mân mâu di ôh lah mâu nđăp đah ndrôi păng nơm nây, jêh ri lah nuih n'hâm păng đôk đôl hô ngăn ŭch nđăp, ăn jan tâng nau păng ŭch dô, nđăp păng đah bu ur i nây, mâu ôh tih.§ 7:36: Dâng lĕ trong 36: Mâu lah ‘Lah geh i bơ̆ mân mâu di ôh lah mâu ăn kon bu ur păng sŏ sai, klach lah i kon nây lơ ma ranh, di ăn păng sŏ sai, jan tâng nau i bơ̆ ŭch dô. Bơ̆ i nây mâu ôh tih, di păng ăn i kon păng sŏ sai’.* 7:36-38: 1Kô 7:2; Mat 19:11-12 37 Yơn ma lah bu moh i lĕ mâu ŭch ôh tâm nđăp, dơi mât njrăng săk jăn păng nơm, jêh ri dơi ăt nuih n'hâm mâu ôh đôk đôl, bunuyh i nây jan ueh. 38 Lah ndri bu moh i nđăp đah ndrôi păng nơm bunuyh i nây jan ueh, yơn ma bu moh i mâu ôh nđăp gŭ dơm hŏ, bunuyh i nây lơ ma hô jan ueh.
39 Lŏng bu ur lĕ geh sai, nôk sai hôm rêh iăt ma ur gŭ đah sai nâng, yơn ma lah sai lĕ khât, ri mơ păng dơi sŏ tay sai êng dah ŭch păng nơm, dơn sŏ sai ta phung i nsing ma Kôranh Brah hŏ.* 7:39-40: 1Kô 7:10-11; Rôm 7:2-3; 1Ti 5:11-14 40 Yơn ma tâng ma nau gâp mân, lah bu ur i nây mâu hôm ôh sŏ sai jât, păng lơ ma răm maak. Gâp mâu ôh đă nau i nây, gâp ngơi kơt nây tă bơh Brah Huêng Ueh Kôranh Brah gŭ ta gâp.

*7:1 7:1: Mat 19:10

*7:2 7:2: 1Kô 6:13; 1Tê 4:3-5; Hêb 13:4

*7:7 7:7: Mat 19:11-12

*7:9 7:9: 1Ti 5:14

*7:10 7:10-11: 1Kô 7:39-40; Mat 19:1-9

*7:14 7:14: Nau dja mâu ôh geh khlay lah, bunuyh geh nau rklaih, yor ma ur sai, yor ma mê̆ bơ̆ geh nau rklaih.

*7:15 7:15: Rôm 12:18

*7:16 7:16: 1Pê 3:1-2

*7:18 7:18-19: Rôm 2:28-29; Gal 5:2-6; 6:15; Kôl 2:11

7:21 7:21: Ta rnôk Pôl, bunuyh dâk bu, lah dâk i nây geh prăk ma chuai săk păng nơm, păng dơi chuai jêng kon me.

*7:21 7:21: Gal 3:28; Phm 1:16

*7:22 7:22: Êph 6:5-9

*7:23 7:23: 1Kô 6:20; Mat 20:28

*7:26 7:26: Mat 24:19

7:28 7:28: Bu aƀă mân lah, Pôl ngơi ma nau jêr ma bunuyh i nsing ma Brah Yêsu, yorlah ta nôk nây bu lĕ jan jêr ma phung nsing (Hêb 10:4), bu aƀă mân lah Pôl ngơi ma nau jêr jŏt ta nar n'glĕ dŭt (Mar 13:7-13).

*7:28 7:28: 1Kô 7:2; Mat 24:19

*7:29 7:29: Rôm 13:11; Luk 14:26-27

*7:30 7:30-31: 1Yô 2:15-17

§7:36 7:36: Dâng lĕ trong 36: Mâu lah ‘Lah geh i bơ̆ mân mâu di ôh lah mâu ăn kon bu ur păng sŏ sai, klach lah i kon nây lơ ma ranh, di ăn păng sŏ sai, jan tâng nau i bơ̆ ŭch dô. Bơ̆ i nây mâu ôh tih, di păng ăn i kon păng sŏ sai’.

*7:36 7:36-38: 1Kô 7:2; Mat 19:11-12

*7:39 7:39-40: 1Kô 7:10-11; Rôm 7:2-3; 1Ti 5:11-14