11
Ăn khân ay may jan tâng gâp, kơt gâp jan tâng Brah Krist nơm đŏng.* 11:1: 1Kô 4:16; Rôm 15:2; Phi 3:17; 4:9; 1Tê 1:6-7; 2Ti 3:10; Tit 2:7; 1Pê 5:3
Ndơ ueh mâu ueh ta nôk yơk mbah ma Kôranh Brah nơm
[Ơ oh nô ta nau nsing], gâp răm maak ma khân ay may hôm kah gĭt gâp, gâp rnê khân ay may, yorlah dâng lĕ ndơ i gâp lĕ đơn ntŭm nti khân ay may nơh, khân ay may ndjôt jan tâng kơt dadê. Yơn ma gâp ŭch mbơh ăn khân ay may gĭt, Brah Krist jêng tâm ban ma bôk ma dâng lĕ bu klô, sai jêng tâm ban ma bôk ma ur păng nơm, jêh ri Kôranh Brah jêng tâm ban ma bôk ma Brah Krist.* 11:3: NNt 3:16; Êph 5:21-24 Bu moh bu klô i mbơh sơm, mâu lah ntơyh nau ngơi Kôranh Brah nđâp ma geh ndơ ndô ta bôk, bu klô i nây jêng mưch ma Brah Krist* 11:4: Bân aƀaơ dja mâu ôh vât n'hêl ma nau Pôl ngơi ta trong 4-7 dja. Geh ŏk phung nsing ta neh ntu mâu hôm ôh jan tâng nau i nây, yơn ma hôm geh phung nsing aƀă hôm jan.. Tih ma bu moh bu ur i mbơh sơm, mâu lah ntơyh nau ngơi Kôranh Brah mâu ôh geh ndô bok ta bôk, bu ur i nây jêng mưch ma Brah Krist, păng jan kơt nây tâm ban ma păng kreh lưn bôk đŏng. Lah bu moh bu ur i mâu ndô bok ta bôk, ăn bu ur i nây kreh lơi sŏk, mâu lah kreh lưn bôk. Lah păng klach đit prêng kreh lơi sŏk, mâu lah kreh lưn bôk nây, iăt ma ndô bok dô. Bu klô mâu ôh di ndô bok ta bôk, yorlah Kôranh Brah njêng bu klô tâm ban ma Păng nơm, ndri bu klô nhhơ nau chrêk lơp Kôranh Brah ăn bu say. Yơn ma bu ur nhhơ nau chrêk lơp bu klô ăn bu say,* 11:7: NNt 1:17 yorlah bơh ntơm nơh Kôranh Brah mâu ôh njêng Ađăm i bu klô lor bu lôh bơh bu ur, Păng njêng bu ur i lôh bơh bu klô.* 11:8-9: NNt 2:20-23 Jêh ri Kôranh Brah mâu ôh njêng bu klô gay ma tâm kơl bu ur, Păng njêng bu ur gay ma tâm kơl bu klô. 10 Yor ma ndơ i nây, nđâp ma phung tông păr, di ma bu ur ndô bok ta bôk păng nơm, jêng ndơ nhhơ i sai geh nau dơi ma păng.
11 Yơn ma ta năp măt Kôranh Yêsu, mâu ôh geh bu ur lah mâu geh bu klô, jêh ri mâu ôh geh bu klô lah mâu geh bu ur đŏng, khân păng tâm kơl băl.* 11:11: Gal 3:28 12 Yơn ma bol lah bu ur dak bôk lôh bơh bu klô, dâng lĕ bu klô êng bơh kơi deh tă bơh bu ur, jêh ri dâng lĕ ndơ lôh tă bơh Kôranh Brah nơm dadê. 13 Lŏng khân ay may nklŏn êng săk khân ay may nơm heh: Di đŏng bơh, lah ăn bu ur mbơh sơm ma Kôranh Brah mâu geh ndô bok ta bôk? 14 Lŏng mpeh ma bu klô, ơm mâu gĭt n'hêl lah jêng ndơ đit prêng ma rong sŏk jong? 15 Yơn ma mpeh ma bu ur, rong sŏk jong jêng ueh ngăn ma khân păng. Kôranh Brah lĕ ăn khân păng rong sŏk jong nây, jêng ndơ ndô ta bôk khân păng nơm. 16 Yơn ma lah geh bunuyh ŭch tâm rlăch ma nau i nây, hên mâu vay ôh jan êng bơh ndơ i nây, jêh ri ta phung nsing ma Kôranh Brah dâng lĕ ntŭk êng jât kŏ mâu vay jan êng bơh ndơ i nây đŏng.
Nau nhêt sa nkah kloh ueh
17 Nau gâp mbơh i jât năp dja, gâp mâu geh ôh rnê khân ay may, yorlah nau rƀŭn khân ay may mâu ôh tâm kơl rdŏk njêng, yơn ma geh nau n'groh chrao. 18 Yorlah gâp lĕ tăng nôk khân ay may gŭ rƀŭn ta năp Kôranh Brah, khân ay may tâm pă phung, jêh ri nau i nây gâp iăt đê̆ đê̆ đŏng.* 11:18-19: 1Kô 1:10-12; 1Yô 2:19 19 Iăt ma geh nau tâm pă phung ta khân ay may, ri mơ say n'hêl bu moh Kôranh Brah de rnê ta khân ay may. 20 Nôk khân ay may gŭ rƀŭn, khân ay may mâu ôh di nhêt sa nkah kloh ueh, 21 yorlah du huê du huê nhêt sa ndơ i păng nơm ndjôt bơh nhih bơh jay khân păng nơm, mâu ôh tâm kŏp băl, jêh ri bunuyh aƀă hôm ji ngot, bunuyh aƀă lĕ hơm nđâp ma nhŭl.* 11:21: Yuđ 1:12 22 Nhih jay khân ay may nơm ơm mâu geh lah ma gŭ nhêt gŭ sông sa? Mâu lah khân ay may ŭch mưch phung i nsing Kôranh Brah, ndrel ma ŭch ăn phung i mâu geh ndơ sông sa ma đit prêng? Lah ndri mơm nau gâp ŭch ngơi ma khân ay may? Ŭch rnê khân ay may, mâu lah mâu? Nau i nây gâp mâu ôh rnê khân ay may!* 11:22: Yak 2:5-6
23 Gâp lĕ sŏ dơn jêh nau nti tă bơh Kôranh Yêsu mbơh đơn ma khân ay may, nôk măng bu nhŭp njŭn Păng nkhât ta si tâm rkăng, Păng sŏ nŭmpăng,* 11:23-25: 1Kô 10:16-17; Mat 26:26-28; Mar 14:22-24; Luk 22:19-20 24 lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri gĭch nŭmpăng i nây n'ho ma lah: “ 11:24: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh ntop: ‘Khân ay may sŏ sa dô’.Dja jêng săk jăn Gâp i Gâp ăn ma khân ay may, ăn khân ay may jan kơt nđa let jât năp tay, gay ma kah gĭt ma Gâp.” 25 Kơt ndri đŏng, lĕ jêh sông sa nây, Păng sŏ đŏng kchok geh ndrănh play yŭng yar ƀon lah: “Ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok dja jêng nau tâm rnglăp mhe, Kôranh Brah ndrel khân may. Nau tâm rnglăp mhe i nây, gâp jan ma khân may ma mham gâp. Ăp tơ̆ khân may nhêt, ăn jan kơt nđa, gay ma khân may hôm kah gĭt ma Gâp.”* 11:25: NNg 24:8; Yêr 31:31-34; 2Kô 3:6; Hêb 8:6-13 26 Ăp tơ̆ khân ay may sa nŭmpăng kơt nây, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok kơt nây, jêng nau khân ay may mbơh nkoch nau Kôranh Yêsu khât n'ho ma tât nar Păng văch tay.* 11:26: Mat 26:29
27 Lah ndri bu moh i sa nŭmpăng Kôranh Yêsu i nây, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon i nây mâu tâm di ma nau yơk ma Brah Krist, păng i nây jan tih, yorlah mâu yơk ôh ma săk Kôranh Yêsu, nđâp ma mham Păng nơm. 28 Iăt ma dâng lĕ bunuyh mêt uănh êng nuih n'hâm păng nơm lor ƀŏt, jêh ri dâng sa nŭmpăng, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok i nây, 29 yorlah bu moh i sa nŭmpăng, ndrel ma nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok i nây mâu tâm di, păng mâu tâm di ma nau yơk săk jăn Kôranh Yêsu. Bunuyh i nây tâm ban ma sŏ dôih tê̆ ta săk păng nơm ta nau nhêt sa i nây.* 11:29: 1Kô 10:16 30 Kơt ndri dâng ta phung khân ay may geh ŏk bunuyh mâu hôm geh suan, ndrel ma geh nau ji, jêh ri aƀă nkre ma khât đŏng.
31 Yơn ma lah bân mêt uănh êng nuih n'hâm bân nơm lor ƀŏt, Kôranh Brah mâu ôh tê̆ dôih bân aƀaơ dja kơt nây. 32 Yơn ma lah Kôranh Brah tê̆ dôih bân kơt nây, Păng ŭch jan ăn bân nhăl, gay ma mâu ôh ăn bân geh dôih ndrel dâng lĕ bunuyh i mâu nsing ma Kôranh Yêsu ta nar n'glĕ dŭt.
33 Ơ oh nô ta nau nsing, nôk khân ay may rƀŭn nhêt sa nkah kloh ueh i nây, ăn khân ay may tâm kŏp ndrăng nơm ƀŏt. 34 Lah bu moh i ji ngot ăn păng sông sa lơi bơh jay păng nơm lor dô, gay ma lơi ăn nau gŭ rƀŭn khân ay may i nây geh dôih. Nau i hôm aƀă êng jât, kŏp tât gâp ƀŏt dâng nkra ăn lĕ.

*11:1 11:1: 1Kô 4:16; Rôm 15:2; Phi 3:17; 4:9; 1Tê 1:6-7; 2Ti 3:10; Tit 2:7; 1Pê 5:3

*11:3 11:3: NNt 3:16; Êph 5:21-24

*11:4 11:4: Bân aƀaơ dja mâu ôh vât n'hêl ma nau Pôl ngơi ta trong 4-7 dja. Geh ŏk phung nsing ta neh ntu mâu hôm ôh jan tâng nau i nây, yơn ma hôm geh phung nsing aƀă hôm jan.

*11:7 11:7: NNt 1:17

*11:8 11:8-9: NNt 2:20-23

*11:11 11:11: Gal 3:28

*11:18 11:18-19: 1Kô 1:10-12; 1Yô 2:19

*11:21 11:21: Yuđ 1:12

*11:22 11:22: Yak 2:5-6

*11:23 11:23-25: 1Kô 10:16-17; Mat 26:26-28; Mar 14:22-24; Luk 22:19-20

11:24 11:24: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh ntop: ‘Khân ay may sŏ sa dô’.

*11:25 11:25: NNg 24:8; Yêr 31:31-34; 2Kô 3:6; Hêb 8:6-13

*11:26 11:26: Mat 26:29

*11:29 11:29: 1Kô 10:16