10
Njrăng đah brah nklă
Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch ăn khân ay may gĭt n'hêl, nôk Môsê leo phung u che phung Israel hên lôh bơh bri Êsip kăl e nơh, dâng lĕ khân păng lĕ hăn ta nâm n'hâm tŭk i Kôranh Brah ăn, ndrel ma lĕ lăp rgăn dak văch dak văr dadê.* 10:1: NNg 13:21-22; 14:19-22 Dâng lĕ khân păng lĕ hăn ta nâm tŭk, lĕ hăn rgăn dak văch dak văr i nây, tâm ban ma geh ƀăptem yŭk ma tŭk, ndrel ma dak văch dak văr i nây, jêng nau mbên ma dâng lĕ khân păng jêng phung bunuyh iăt tâng Môsê. Dâng lĕ khân păng i nây lĕ sông sa jêh Mana ndơ i tă bơh nau dơi Kôranh Brah ăn,* 10:3: NNg 16:14-15 jêh ri dâng lĕ khân păng i nây lĕ nhêt dak i tă bơh nau dơi Kôranh Brah ăn dadê. Khân păng lĕ nhêt jêh dak i lôh bơh lŭ klêr i tă bơh nau dơi Kôranh Brah ăn. Lŭ klêr i nây jêng nau mbên ma Brah Krist i hăn ndrel khân păng.* 10:4: NNg 17:6; NKơ 20:7-11 Yơn ma geh ŏk khân păng i nây mâu ôh di ma nuih n'hâm Kôranh Brah, yorlah khân păng jan tih, ndri dâng Kôranh Brah ăn khân păng khât mbrach ta bri rdah.* 10:5: NKơ 26:64-65
Dâng lĕ nau i nây jêng nau nti ăn ma bân, gay ma lơi ăn bân kơnh ma nau djơh kơt khân păng i nây,* 10:6: NKơ 11:4, 34 gay ma lơi ăn bân yơk mbah ma rup brah, kơt phung u che phung Israel aƀă i yơk mbah ma rup brah nây nơh, kơt i lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah: ‘Phung ƀon lan gŭ nhêt sông sa ndrel, jêh ri khân păng dâk pâl rlưn ƀơ̆ ƀơch’ 10:7-8: NNg 32:6, nau i nây ngơi ma phung khân păng sông sa ndơ jan brah ăn ma rup brah kon ndrôk i mhe mon ma mayh. Lơi ăn bân ƀok gor săk tâm dŏng jan ndơ i khơh kler kơt phung khân păng aƀă nây nơh, jêh ri khân păng i nây khât roh hêng lĕ 23000 nuyh ta du nar dơm.* 10:8: NKơ 25:1-9 Lơi ăn bân rlong nau dơi Brah Krist* 10:9: ‘Brah Krist’, samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă lah: ‘Kôranh’., kơt phung khân păng i nây aƀă rlong nau dơi Kôranh Brah, jêh ri khât bêh chôk.* 10:9: NKơ 21:4-9 10 Khân ay may lơi ôh ŏk bâr njâr sêk, kơt phung khân păng aƀă i nây, jêh ri Kôranh Brah đă du huê tông păr 10:10: ‘Tông păr’, mâu lah ‘Tông păr nau khât’, mâu lah ‘Nơm n'groh lơi’. nkhât lơi khân păng.* 10:10: NKơ 14:35-37 11 Dâng lĕ ndơ i nây, jêng nau ntŭm nti ăn bân, jêh ri lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi, gay ma ntŭm nti bân i gŭ rêh bơi tât ma nar n'glĕ dŭt dja.
12 Lah ndri bu moh i kơp êng săk păng nơm lĕ dâk nâp rkâk ngăn ta nau nsing, iăt ma păng njrăng, klach lah chôt jan tih.* 10:12: Gal 6:1 13 Nau ndơm i geh ma khân ay may, jêng nau ndơm i vay geh ma dâng lĕ bunuyh. Kôranh Brah răp jăp ngăn, Păng mâu ôh ăn Satăng i kôranh mpôl brah djơh ndơm khân ay may rlau bơh n'hâm suan khân ay may dơi, yơn ma nôk khân ay may mâp nau ndơm, Păng mra ăn trong ma khân ay may der, dơi nsrôyh ăt.* 10:13: 2Pê 2:9; Hêb 4:14-16
Nau nhêt sa ôp brah, jêh ri nau nhêt sa nkah kloh ueh
14 Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, lah ndri ăn khân ay may du hŏm bơh nau yơk mbah ma rup brah.* 10:14: Kôl 3:5; 1Yô 5:21 15 Nau gâp ngơi ma khân ay may dja, tâm ban ma gâp ngơi ma bunuyh i gĭt blao, lah ndri ăn khân ay may nklŏn êng dô nau i gâp ngơi dja. 16 Nôk bân nhêt sa nkah kloh ueh, bân sŏ kchok lah ueh Kôranh Brah, ndơ i nây geh nau khlay bân tâm rnglăp ndrel mham Brah Krist, jêh ri nôk bân gĭch sa nŭmpăng, geh nau khlay bân tâm rnglăp du săk jăn ndrel Brah Krist đŏng.* 10:16: 1Kô 11:23-25; Mat 26:26-28 17 Ta nây geh nŭmpăng du mlŏm dơm, kơt ndri bol lah bân geh ŏk bunuyh sa kađôi, bân hôm jêng du săk jăn dơm đŏng, yorlah dâng lĕ bân sa bơh nŭmpăng i du mlŏm nây.* 10:17: 1Kô 12:27; Rôm 12:5 18 Lŏng uănh hŏm phung Israel, phung i sông sa puăch i bu nhhơr jan brah ma Kôranh Brah ta kalơ nsưng gŭch pur ndơ jan brah, khân păng lĕ gŭ ndrel Kôranh Brah, yor ma sa puăch nhhơr i nây đŏng.* 10:18: NVa 12:17-18; 27:7 19 Nau i gâp ngơi nây moh nau khlay? Gâp mâu ôh lah puăch i bu ôp brah ma rup brah geh nau khlay, jêh ri brah nklă i bu ôp nây mâu đŏng geh nau khlay.* 10:19-20: 1Kô 8:4-7; KLê 17:7 20 Mâu ôh! Ndơ i nây mâu ôh geh khlay, yơn ma dâng lĕ ndơ i khân păng ôp nây, khân păng ôp ma brah djơh, mâu ôh nhhơr ma Kôranh Brah. Kơt ndri dâng gâp mâu ŭch khân ay may tâm gŭ ndrel brah djơh, yor ma sa puăch ôp brah i nây.* 10:20: NVa 32:17 21 Mâu di ôh khân ay may nhêt nkah Kôranh Yêsu, jêh ri nhêt ndơ bu ôp brah ma brah djơh đŏng. Mâu di ôh khân ay may sông sa nkah Kôranh Yêsu, jêh ri sông sa ndơ bu ôp brah ma brah djơh đŏng.* 10:21: Mat 6:24; 2Kô 6:14-17 22 Mâu lah bân ŭch ăn Kôranh Brah ji nuih ma bân? Mâu lah ơm bân dăng rlau Kôranh Brah?
Ăn gŭ rêh rnê Kôranh Brah
23 Geh bunuyh aƀă lah: “Gâp geh nau dơi ma jan dâng lĕ ndơ” yơn ma mâu ôh di dâng lĕ ndơ geh khlay dadê. “Gâp geh nau dơi ma jan dâng lĕ ndơ” yơn ma mâu ôh di dâng lĕ ndơ kơl nau nsing bân lơ ma nâp.* 10:23: 1Kô 6:12 24 Lơi ôh ăn du huê du huê bân joi gay ma ueh ma săk nơm dơm, yơn ma ăn du huê du huê bân joi gay ma ueh ma bunuyh a êng.* 10:24: 1Kô 8:13; Rôm 15:2; Phi 2:3-4; Kôl 3:13-14 25 Dâng lĕ ndơ i bu tăch ta ntŭk bu tăch drăp, khân ay may sông sa dadê dô, mâu ôh khăch ôp ndơ i nây tă bơh ôp brah mâu lah mâu, lơi klach ta nuih n'hâm jan tih nau i nây,* 10:25: 1Kô 8:1-13 26 yorlah lĕ geh nchih jêh nau kơt nđa: ‘Neh ntu, ndrel ma dâng lĕ ndơ ta neh ntu jêng ndơ Kôranh Brah nơm dadê’ 10:26: NMƠ 24:1. 27 Lah du huê bunuyh i mâu nsing ma Brah Yêsu, jă khân ay may hăn nhêt sông, lah khân ay may ŭch hăn, khân ay may sông sa dô dâng lĕ ndơ bu ăn nây, mâu khăch ôh ôp, mâu khăch ôh klach ta nuih n'hâm di mâu di. 28 Yơn ma lah geh bu mbơh ma khân ay may: “Trao dja trao ôp brah” khân ay may lơi ôh sa. Jan kơt nây gay ma ueh ma nơm i năk lĕ mbơh nây, ndrel ma nơm i năk lĕ mbơh nây mâu ôh klach rvê ta nuih n'hâm. 29 Ta nây gâp mâu geh ôh ngơi ma nuih n'hâm khân ay may nơm, gâp ngơi ma nuih n'hâm păng i năk mbơh nây. Lah ta nuih n'hâm bân nơm lĕ gĭt di, jan dô, mâu khăch ôh klach rvê nau bu mân bu lah. 30 Lah gâp sông sa ndơ i gâp lĕ jêh lah ueh ma Kôranh Brah, lah ndri bu êng mâu ôh hôm di jưch ma ndơ sông sa i nây.* 10:30: 1Ti 4:4
31 Lah ndri moh ndơ khân ay may sông sa, mâu lah nhêt, mâu lah moh ndơ jan kađôi, dâng lĕ ndơ khân ay may jan gay ma ăn yơk Kôranh Brah nơm hŏ.* 10:31: Kôl 3:17 32 Ăn khân ay may lơi ôh jan du ntil ndơ nau nking mpeh ma nau nsing, bol lah phung Israel, phung i mâu di phung Israel, khân păng nsing ma Brah Krist mâu lah mâu nsing kađôi.* 10:32: Rôm 14:13; Kôl 4:5; 1Pê 3:15-16 33 Gâp nơm kơt ndri đŏng, dâng lĕ ndơ gâp jan, gâp nsrôyh jan gay ma ăn di nuih n'hâm dâng lĕ bunuyh, gâp mâu ôh joi gay ma ueh ma săk gâp nơm dơm, gâp nsrôyh joi gay ma ueh dâng lĕ bunuyh, gay ma khân păng geh nau rklaih.* 10:33: 1Kô 9:19-23

*10:1 10:1: NNg 13:21-22; 14:19-22

*10:3 10:3: NNg 16:14-15

*10:4 10:4: NNg 17:6; NKơ 20:7-11

*10:5 10:5: NKơ 26:64-65

*10:6 10:6: NKơ 11:4, 34

10:7 10:7-8: NNg 32:6

*10:8 10:8: NKơ 25:1-9

*10:9 10:9: ‘Brah Krist’, samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă lah: ‘Kôranh’.

*10:9 10:9: NKơ 21:4-9

10:10 10:10: ‘Tông păr’, mâu lah ‘Tông păr nau khât’, mâu lah ‘Nơm n'groh lơi’.

*10:10 10:10: NKơ 14:35-37

*10:12 10:12: Gal 6:1

*10:13 10:13: 2Pê 2:9; Hêb 4:14-16

*10:14 10:14: Kôl 3:5; 1Yô 5:21

*10:16 10:16: 1Kô 11:23-25; Mat 26:26-28

*10:17 10:17: 1Kô 12:27; Rôm 12:5

*10:18 10:18: NVa 12:17-18; 27:7

*10:19 10:19-20: 1Kô 8:4-7; KLê 17:7

*10:20 10:20: NVa 32:17

*10:21 10:21: Mat 6:24; 2Kô 6:14-17

*10:23 10:23: 1Kô 6:12

*10:24 10:24: 1Kô 8:13; Rôm 15:2; Phi 2:3-4; Kôl 3:13-14

*10:25 10:25: 1Kô 8:1-13

10:26 10:26: NMƠ 24:1

*10:30 10:30: 1Ti 4:4

*10:31 10:31: Kôl 3:17

*10:32 10:32: Rôm 14:13; Kôl 4:5; 1Pê 3:15-16

*10:33 10:33: 1Kô 9:19-23