9
Ndơ di ma mpôl kôranh oh mon ôp
Ah gâp dja ơm mâu geh ƀah jêng kon me? Ah gâp dja ơm mâu di ƀah jêng kôranh oh mon? Ah gâp dja ơm mâu ƀah say Brah Yêsu i Kôranh bân nơm? Ah khân ay may i nây ơm mâu di ƀah, geh nau rklaih jêng ƀon lan Kôranh Brah, tă bơh nau gâp mbơh nkoch?* 9:1: Kar 9:3-5, 15 Bol lah geh bu a êng mâu kơp gâp jêng kôranh oh mon kađôi, yơn ma gâp jêng kôranh oh mon ăn ma khân ay may ngăn, yor ma bu dơi gĭt say gâp jêng kôranh oh mon ngăn, tă bơh khân ay may nsing ma Kôranh Yêsu i gâp mbơh nkoch.* 9:2: 1Kô 4:15; 2Kô 12:12 Yơn ma gâp ŭch ơh ma phung i lah gâp mâu jêng kôranh oh mon kơt nđa: Ah gâp, ndrel ma nô Ƀarnaƀas ơm mâu di ƀah dơi ma sŏ dơn ndơ sông sa bơh bunuyh i hên ntŭm nti?* 9:4-15: Luk 10:7; Kar 20:33-35; Gal 6:6; 2Tê 3:7-10 Ah hên dja ơm mâu di ƀah dơi ma leo du huê ur i nsing hăn ndrel, kơt mpôl kôranh oh mon aƀă êng, kơt oh oh Kôranh Yêsu, kơt Pêtrôs* 9:5: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’. đŏng? Mâu lah ơm geh hên dơm lah i iăt ma jan kar siăm êng nau rêh hên nơm nôk ntŭm nti bu?
Ơm geh lah bunuyh jan tahen sŏ dŏng prăk păng nơm? Ơm geh lah bunuyh tăm tơm play yŭng yar ƀon du lôk mir, jêh ri mâu ôh sŏ sa i play nây? Ơm geh lah bunuyh chiăp du phung be biăp, jêh ri mâu ôh sŏ nhêt i dak toh păng nây? Nau gâp ngơi i nây mâu ôh dơn tă nau mân bunuyh dơm, yơn ma ta nau vay Môsê i tă bơh Kôranh Brah lĕ geh nchih lah kơt nây đŏng. Yorlah ta nau vay Môsê lĕ geh nchih lah: ‘Lơi ôh n'grêp mbung ndrôk nôk păng jot plên ba 9:9: Nôk nây phung Israel, khân păng plên Ba Prăng kơt nđa. 9:9: NVa 25:4. Ndơ i nây Kôranh Brah lah dơn ma ndrôk dơm bơh? Mâu ôh!* 9:9: 1Ti 5:17-18 10 Kôranh Brah mâu ôh lah ma ndrôk dơm, Păng lah ma bân đŏng. Nau i nây geh nchih, gay ma bunuyh i chuŏr sre geh nau rnơm geh ba bơh sre i nây, jêh ri bunuyh i rpăt plên geh nau rnơm geh ba bơh i păng rpăt plên i nây đŏng.
11 Lah hên lĕ nti khân ay may tâm ban ma lĕ tuch jêh găr mpeh bơh Brah Huêng Ueh ăn ta khân ay may, lah ndri a mơm dâng mâu di lah hên sŏ ndơ bơh khân ay may ma siăm săk i tâm ban ma rek? 12 Lah bu êng i nti khân ay may lĕ dah nây dơi sŏ ndơ ma siăm săk bơh khân ay may, lah ndri hên lơ hô rlau khân păng i nây dơi sŏ, yơn ma hên mâu ôh dŏng nau dơi i nây, klach lah nking bu iăt nau mhe mhan ueh Brah Krist, ueh rlau hên nsrôyh jan kar nđâp ma gŭ ăt dâng lĕ hŏ. 13 Ơm khân ay may mâu gĭt ƀah? Bu moh i jan kar ta nhih jan brah ma Kôranh Brah, păng i nây geh ndơ sông sa tă bơh ndơ bu nhhơr ta nhih jan brah i nây đŏng, jêh ri bu moh i jan kar ta nsưng gŭch pur ndơ jan brah, păng i nây geh ndơ sa tă bơh ndơ bu nhhơr ta nsưng i nây đŏng.* 9:13: NKơ 18:8-19, 21-24
14 Kơt ndri đŏng Kôranh Brah lĕ đă jêh, bu moh i mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, di ma păng siăm nau rêh tă bơh nau jan kar i nây đŏng.* 9:14: Luk 10:7 15 Yơn ma gâp, gâp mâu ôh dŏng nau dơi i nây, jêh ri nau gâp nchih i dja, mâu ôh gay ma đă khân ay may kơl gâp jât năp tay. Ueh rlau ăn gâp khât lơi đah ma ăn gâp jan nau dơi i nây, gay ma gâp hôm dơi n'hi êng săk ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh dơm dam.* 9:15: Kar 20:33-35 16 Nau gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh nây, mâu di ôh gâp dja n'hi êng săk gâp nơm, yorlah nau i nây tă bơh Kôranh Brah đă gâp jan. Rêh rnhăl ngăn ma gâp, lah gâp mâu ôh mbơh nkoch nau mhe mhan ueh!* 9:16: Kar 4:20 17 Lah gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh nây tă bơh nuih n'hâm gâp nơm ŭch dơm, jêng di ma gâp geh ndơ nkhôm, yơn ma nau jan kar i dja mâu ôh dơn tă bơh nuih n'hâm gâp nơm ŭch dơm, jêng tă bơh Kôranh Brah nơm jao ăn ma gâp.* 9:17: Kar 9:15 18 Lah ndri moh ƀă ndơ nkhôm ma gâp geh? Ndơ nkhôm ma gâp jêng nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh mâu geh sŏ khlay, gâp mâu ôh dŏng nau dơi tă bơh nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh.
19 Bol lah gâp mâu ôh jêng dâk bu mâu geh bunuyh jan kôranh gâp kađôi, gâp hôm jan tâm ban ma dâk ma dâng lĕ bunuyh, gay ma leo bunuyh ŏk ngăn ăn sât nsing ma Brah Krist.* 9:19: Rôm 15:1; 1Kô 10:33 20 Nôk gâp gŭ ndrel phung Israel, gâp gŭ ngao tâm ban ma phung Israel, gay ma leo khân păng nsing ma Brah Krist. Gâp mâu ôh jêng bunuyh i iăt ma jan tâng nau vay Môsê, yơn ma nôk gâp gŭ ndrel phung i ndjôt nau vay i nây, gâp jan tâng nau vay, gay ma leo khân păng nsing ma Brah Krist.* 9:20: 1Kô 10:33; Kar 16:3; Rôm 11:13-14 21 Nôk gâp gŭ ndrel phung i mâu di phung Israel i mâu ndjôt nau vay Môsê, gâp gŭ ngao tâm ban ma phung i nây đŏng, gay ma leo khân păng nsing ma Brah Krist, gâp mâu ôh mƀăr lơi nau vay Môsê i tă bơh Kôranh Brah, yơn ma gâp lĕ ndjôt nau vay Brah Krist.* 9:21: Gal 6:2 22 Nôk gâp gŭ ndrel bunuyh i rdja, gâp jan tâm ban ma bunuyh rdja i nây đŏng, gay ma leo khân păng nsing ma Brah Krist. Gâp gŭ ndrel dâng lĕ bunuyh, gâp jan ăn tâm ban ma khân păng i nây đŏng, gay ma geh rklaih bunuyh aƀă.* 9:22: 1Kô 8:13; 2Kô 11:29 23 Yor ma nau mhe mhan ueh nây, gâp nsrôyh jan dâng lĕ ndơ i nây, gay ma sŏ dơn ndrel bu ndơ ueh i tă bơh nau mhe mhan ueh i nây đŏng.
24 Khân ay may lĕ gĭt jêh, dâng lĕ phung i pâl tâm rlong nchuăt, khân păng nchuăt dâng lĕ ma băl, yơn ma geh du huê dơm i geh ndơ nkhôm. Lah ndri đă khân ay may gŭ rêh tâm ban ma pâl tâm rlong nchuăt ăn kơt păng i du huê nây dô, gay ma geh ndơ nkhôm bơh Kôranh Brah.* 9:24-27: Phi 3:12-16; 1Ti 6:12; 2Ti 4:7-8 25 Dâng lĕ phung i pâl tâm rlong i nây, khân păng khŏm nsrôyh dŭt hô ngăn, gay ma geh ndơ nkhôm 9:25: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch’. i hôm blao ôm roh lêk mâu ôh hôm n'ho ro. Lŏng bân, bân khŏm nsrôyh gay ma geh ndơ nkhôm i hôm geh n'ho ro mâu ôh blao ôm roh lêk. 26 Ndri dâng gâp gŭ rêh tâm ban ma nchuăt ăn kơt nây, gâp mâu ôh nchuăt pâl dơm, gâp tâm ban ma bunuyh tâm thŭk băl gay ma dơi, mâu di tâm thŭk đah sial dơm. 27 Gâp nsrôyh nsram đăp săk jăn gâp nơm ăn dŭt hô ngăn, jêh ri jan kôranh ma săk gâp nơm, gay ma lơi ôh jêh gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma bu êng êng, jêh ri ƀêng ma Kôranh Brah mƀăr gâp.

*9:1 9:1: Kar 9:3-5, 15

*9:2 9:2: 1Kô 4:15; 2Kô 12:12

*9:4 9:4-15: Luk 10:7; Kar 20:33-35; Gal 6:6; 2Tê 3:7-10

*9:5 9:5: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’.

9:9 9:9: Nôk nây phung Israel, khân păng plên Ba Prăng kơt nđa.

9:9 9:9: NVa 25:4

*9:9 9:9: 1Ti 5:17-18

*9:13 9:13: NKơ 18:8-19, 21-24

*9:14 9:14: Luk 10:7

*9:15 9:15: Kar 20:33-35

*9:16 9:16: Kar 4:20

*9:17 9:17: Kar 9:15

*9:19 9:19: Rôm 15:1; 1Kô 10:33

*9:20 9:20: 1Kô 10:33; Kar 16:3; Rôm 11:13-14

*9:21 9:21: Gal 6:2

*9:22 9:22: 1Kô 8:13; 2Kô 11:29

*9:24 9:24-27: Phi 3:12-16; 1Ti 6:12; 2Ti 4:7-8

9:25 9:25: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch’.