13
Nau rŏng ma bu
Lah gâp blao nau ngơi dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja, ndrel ma blao nau ngơi tông păr đŏng, tih ma gâp mâu geh ôh nau rŏng ma bu, gâp jêng tâm ban ma nteh ngrông bu tŭr châng, mâu lah nteh gong bu goh dơm.* 13:1-13: Yôh 13:34-35; Rôm 13:8-10; 1Ti 1:5 Lah gâp blao ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ndrel ma gĭt vât dâng lĕ ndơ i ndŏp mpôn ta Kôranh Brah, nđâp ma geh nau gĭt vât ăp ntil ngăn, jêh ri lah gâp geh nau nsing dŭt kuŏng dơi đă yôk du bơh ntŭk dja gŭ ntŭk êng, tih ma gâp mâu geh ôh nau rŏng ma bu, gâp jêng bunuyh mâu ôh geh nau khlay du ntil.* 13:2: Mat 7:22 Lah gâp sŏ dâng lĕ drăp ndơ gâp nơm pă ăn bu, jêh ri lah gâp jao săk gâp nơm ăn bu gŭch n'grêh* 13:3: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Gay ma n'hi êng săk’. yor ma gâp tâng Brah Krist, tih ma mâu geh ôh nau rŏng ma bu, nau i nây mâu geh nau khlay ma gâp du ntil đŏng.* 13:3: Mar 10:21
Bunuyh i geh nuih n'hâm rŏng ma bu, păng blao ăt nuih, geh nuih n'hâm ueh, jêh ri mâu ôh tâm mâu nach. Bunuyh i geh nuih n'hâm rŏng ma bu, mâu n'hi êng săk, mâu ôh kơp êng săk păng nơm dŭt ta păng dơm. Bunuyh i geh nuih n'hâm rŏng, mâu ôh jan ndơ mâu tâm di tâng ma nau vay, mâu ôh joi ndơ ueh ma săk păng nơm dơm, mâu ôh gơnh nuih, mâu ôh hôm mprây nau tih bu,* 13:5: 1Kô 10:24; Phi 2:4 mâu ôh ueh maak ma nau kue nau djơh, yơn ma ueh maak ma nau i ngăn. Bunuyh i geh nuih n'hâm rŏng ma bu, ăt nuih ma nau tih bu nâng, geh nuih n'hâm nsing nâng ma ndơ ueh ta bu, rnơm nâng ma ndơ ueh ta bu, jêh ri nsrôyh nâng dơi ăt nau jêr jŏt.* 13:7: Mat 18:21-22
Nau rŏng mâu ôh blao dŭt, yơn ma nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah mra lôch, nau blao nau ngơi êng êng mra lĕ, jêh ri nau gĭt vât mra mâu hôm geh khlay đŏng. Moh nau i bân gĭt vât aƀaơ dja ê hŏ gĭt lĕ ôh, jêh ri moh nau i bu ntơyh nau ngơi Kôranh Brah mâu hŏ gĭt lĕ đŏng. 10 Yơn ma tât nar Kôranh Brah ăn dâng lĕ nau lĕ jêng dŭt ueh lĕ phiao, nau i mâu hŏ dŭt ueh aƀaơ dja, nau i nây mâu hôm geh ôh. 11 Nôk gâp hôm kon se, gâp mbơh ngơi tâm ban ma kon se, gâp geh nau mân tâm ban ma kon se, jêh ri nau gâp mân nklŏn tâm ban ma kon se đŏng. Tât ma gâp lĕ kuŏng jêh, dâng lĕ nau i hôm bơh kon se nơh gâp mƀăr lơi. 12 Aƀaơ dja bân năl Kôranh Brah ê hŏ n'hêl ôh, hôm e thŭl, tâm ban ma uănh săk nơm ta ndơ uănh muh măt i mâu lăng say n'hêl, ta jât năp tay ri mơ bân say n'hêl Păng bơh nây bơh dja. Aƀaơ dja bân năl Păng ê hŏ n'hêl ôh, let jât năp tay ri mơ bân năl Păng n'hêl nanê̆, tâm ban ma Păng lĕ năl bân n'hêl nanê̆ đŏng.* 13:12: NNg 33:20-23; 2Kô 5:7-8
13 Geh pe ntil nau i hôm nâng: Nau nsing, nau rnơm, nau rŏng, yơn ma i khlay rlau bu jêng nau rŏng.* 13:13: 1Tê 5:8; 1Yô 4:16

*13:1 13:1-13: Yôh 13:34-35; Rôm 13:8-10; 1Ti 1:5

*13:2 13:2: Mat 7:22

*13:3 13:3: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Gay ma n'hi êng săk’.

*13:3 13:3: Mar 10:21

*13:5 13:5: 1Kô 10:24; Phi 2:4

*13:7 13:7: Mat 18:21-22

*13:12 13:12: NNg 33:20-23; 2Kô 5:7-8

*13:13 13:13: 1Tê 5:8; 1Yô 4:16