14
Nau dŏng nau i Brah Huêng Ueh ăn dơm dam
Nsrôyh joi ăn geh nuih n'hâm rŏng ma bu, jêh ri ŭch nđơr kơnh geh ndơ êng êng i Brah Huêng Ueh ăn dơm dam, rlau bơh nây jât ăn nđơr kơnh blao ntơyh nau ngơi Kôranh Brah.* 14:1: 1Kô 12:4-11; 2Yô 1:5-6 Bu moh i ngơi nau ngơi êng êng i tă bơh Brah Huêng Ueh, păng i nây ngơi ma Kôranh Brah dơm, mâu ôh ngơi ma bunuyh, yorlah mâu geh ôh bunuyh gĭt vât nau păng ngơi nây, Brah Huêng Ueh sơm ăn păng ngơi nau i bunuyh mâu gĭt. Yơn ma bu moh i blao ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, păng i nây ngơi ma bunuyh, gay ma tâm kơl rdŏk njêng, gay ma nsŭk nsôr, gay ma bonh leng bu. Bu moh i ngơi nau ngơi êng êng i nây, păng i nây rdŏk njêng êng păng nơm dơm, yơn ma bu moh i ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, păng i nây rdŏk njêng dâng lĕ phung i nsing ma Brah Krist. Gâp ŭch dâng lĕ khân ay may blao ngơi nau ngơi êng êng i nây, yơn ma i rlau bơh nây jât gâp ŭch khân ay may blao ntơyh nau ngơi Kôranh Brah. Bu moh i ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kuŏng rlau ma bunuyh i ngơi nau ngơi êng êng i nây jât, yơn ma lah geh du huê bunuyh i blao rblang nau ngơi êng êng i nây, lah ndri păng i ngơi nau ngơi êng êng i nây kuŏng tâm ban, yor ma kơl rdŏk njêng ma dâng lĕ phung nsing đŏng.* 14:5: 1Kô 14:27-28
Ơ oh nô ta nau nsing, lah gâp hăn a khân ay may, jêh ri gâp ngơi nau ngơi êng êng i nây, ơm geh nau khlay ma khân ay may ƀah? Yơn ma lah gâp mbơh nkoch ma nau tâm mpơl i Kôranh Brah lĕ ăn ma gâp, mâu lah mbơh nkoch ndơ i gĭt vât, mâu lah ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, mâu lah ntŭm nti khân ay may, i nây i geh nau khlay ma khân ay may. Dâng lĕ ndơ bu nkrêh ndơ bu ôh i mâu ôh geh nau rêh hôm geh nteh dadê, yơn ma lah ndơ i nây mâu ôh nteh n'hêl, mơm dâng bu dơi gĭt năl lah dja moh ntil nau nteh. Tâm ban nôk bu tâm lơh, nŭng i nteh bu ôh gay ma đă nau ma phung tahen, yơn ma lah nŭng i nây nteh mâu n'hêl, mơm dâng bu gĭt ma đă ndrăp tâm lơh? Nau khân ay may ngơi tâm ban kơt nây đŏng. Lah khân ay may ngơi nau ngơi êng êng i nây, yơn ma lah mâu rblang ăn bu vât nau khlay, mơm dâng bu gĭt vât nau khân ay may ngơi i nây? Lah ndri nau i khân ay may ngơi i nây jêng mâu geh nau khlay. 10 Ta neh ntu dja geh ŏk ntil nau ngơi, jêh ri dâng lĕ nau ngơi i nây geh nau khlay dadê ma bunuyh i gĭt vât. 11 Lah gâp mâu gĭt vât du nau ngơi, gâp jêng bu năch bri êng ma bunuyh i nây, jêh ri păng i ngơi đah gâp nây jêng bu năch bri êng đah gâp đŏng. 12 Khân ay may kơt nây đŏng. Khân ay may lĕ nđơr kơnh geh nau êng êng i Brah Huêng Ueh ăn dơm dam i nây, lah ndri ăn khân ay may nsrôyh joi dô, gay ma rdŏk njêng phung nsing.* 14:12: 1Kô 10:23-24; 14:26
13 Kơt ndri dâng bu moh i ngơi nau ngơi êng êng i nây, ăn păng i nây mbơh sơm dăn ăn blao rblang nau i nây đŏng. 14 Lah gâp mbơh sơm ngơi ma nau ngơi êng êng i nây, nau i nây nuih n'hâm gâp dơm mbơh sơm, yơn ma nau mân gâp gŭ dơm mâu ôh geh nklŏn. 15 Lah ndri mơm gâp jan? Gâp mbơh sơm ta nau ngơi êng êng i nây tă bơh nuih n'hâm gâp nơm, jêh ri gâp kŏ mbơh sơm dŏng nau mân gâp nơm đŏng. Gâp mprơ ta nau ngơi êng êng i nây tă bơh nuih n'hâm gâp nơm, jêh ri gâp kŏ mprơ tă bơh nau mân gâp nơm đŏng. 16 Lah khân ay may rnê Kôranh Brah ta nau ngơi êng êng i nây tă bơh nuih n'hâm khân ay may nơm dơm, lah ndri bunuyh i gŭ iăt ta nây mâu ôh gĭt vât nau i nây mơm blao lah: “Nau i nây di ngăn* 14:16: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.” ma nau khân ay may ngơi lah ueh Kôranh Brah, ôbăl mâu vât ôh nau i khân ay may lah nây! 17 Klăp lah khân ay may lah ueh ma Kôranh Brah kơt nây lĕ dŭt ueh ngăn, tih ma khân ay may mâu geh ôh rdŏk njêng bunuyh i gŭ iăt ta nây. 18 Gâp lah ueh Kôranh Brah, yorlah gâp ngơi nau ngơi êng êng i nây jŏ rlau ma dâng lĕ khân ay may jât. 19 Yơn ma ta nôk rƀŭn gâp ŭch rlau ngơi ta prăm tong dơm i nau ngơi bu lĕ gĭt vât, gay ma ntŭm nti bunuyh i gŭ rƀŭn ta nây, đah ma ngơi nau ngơi êng êng i nây 10000 tong i mâu geh ôh du huê bunuyh gĭt vât.
20 Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may lơi ôh jêng tâm ban ma kon se ta nau mân. Tih ma ta nau jan djơh hŏ ăn khân ay may jêng tâm ban ma oh bê i mâu hŏ blao jan djơh, yơn ma ta nau mân ăn khân ay may jêng tâm ban ma bunuyh lĕ kuŏng.* 14:20: Êph 4:13-14 21 Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah: “Kôranh Brah lah:
‘Gâp mra njuăl phung i ngơi nau ngơi êng êng,
Phung bunuyh bri êng, i phung ƀon lan i dja mâu gĭt năl,
Gay ma mbơh nkoch nau ma khân păng,
Yơn ma bol lah kơt nây kađôi, hôm e khân păng mâu iăt Gâp đŏng’ 14:21: Êsa 28:11-12.”
22 Ndri dâng ngơi nau ngơi êng êng i nây i Brah Huêng Ueh ăn, jêng ndơ mbên ma phung i mâu nsing dơm, gay ma khân păng say Brah Huêng Ueh gŭ ta bân, mâu ôh di ndơ mbên ma phung i lĕ nsing. Jêh ri nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, jêng ndơ geh nau khlay ma phung i lĕ nsing, mâu ôh di ma phung i mâu nsing. 23 Nôk khân ay may gŭ rƀŭn, lah dâng lĕ bunuyh gŭ rƀŭn ta nây mbơh ngơi nau ngơi êng êng i nây dadê, jêh ri lah geh bu năch mâu ôh gĭt vât nau i nây man ma hăn lăp rƀŭn, mâu lah geh bunuyh i mâu nsing hăn lăp rƀŭn ta nây đŏng, gĭt lah khân păng lah khân ay may bunuyh trơi ro!* 14:23: Kar 2:13 24 Yơn ma lah dâng lĕ khân ay may ntơyh nau ngơi Kôranh Brah dadê, jêh ri geh bunuyh i mâu nsing, mâu lah bu năch i mâu gĭt vât nau i nây hăn ta nây đŏng, lah ndri khân păng mra gĭt vât săk khân păng nơm jêng bunuyh tih i Kôranh Brah mra tê̆ dôih ta nar jât năp tay. 25 Nôk nây ndơ i pôn ndŏp ta nuih n'hâm khân păng nơm ri, mra nhhơ ăn bu say ro, jêh ri khân păng mra păn krap a neh, yơk mbah Kôranh Brah n'ho ma lah: “Geh Kôranh Brah gŭ ndrel khân ay may ngăn!”
Nau vay ta nôk gŭ rƀŭn
26 Ơ oh nô ta nau nsing, nôk khân ay may gŭ rƀŭn, bunuyh aƀă ma mprơ rnê, bunuyh aƀă ma ntŭm nti, bunuyh aƀă ma mbơh nkoch ma nau tâm mpơl tă bơh Kôranh Brah, bunuyh aƀă ma ngơi nau ngơi êng êng i nây, bunuyh aƀă jât ma rblang nau ngơi i nây. Iăt ma dâng lĕ ndơ jan i nây jan gay ma rdŏk njêng phung i nsing.* 14:26: 1Kô 10:23-24; 14:12 27 Lah geh bunuyh ngơi nau ngơi êng êng i nây, dŭt ŏk ăn geh bar pe nuyh hŏ ngơi, du huê du tơ̆ du huê du tơ̆, jêh ri ăn geh bunuyh ma năk rblang nau ngơi i nây đŏng. 28 Ta nôk rƀŭn, lah mâu geh ôh bunuyh ma năk rblang nau ngơi i nây, bunuyh i blao nau ngơi êng êng i nây ăn gŭ răk klăk hŏ, ăn khân păng ngơi kơt nây ngơi êng ta nuih n'hâm khân păng nơm, ndrel ma ngơi đah Kôranh Brah hŏ. 29 Mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ăn bar pe nuyh hŏ mbơh nkoch, jêh ri phung nsing ma gŭ mêt uănh hŏ.* 14:29: 1Tê 5:19-21 30 Lah geh du huê bunuyh jât i gŭ rgơp ta nây, geh nau tâm mpơl tă bơh Kôranh Brah, lah ndri ăn bunuyh i dôl ngơi nây rlu ƀŏt, 31 yorlah dâng lĕ khân ay may i blao ntơyh nau ngơi Kôranh Brah dơi ngơi dadê, yơn ma ăn ngơi du huê du tơ̆ du huê du tơ̆, gay ma dâng lĕ băl geh nau ntŭm nti, ndrel ma geh rdŏk njêng dadê. 32 Bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, lah geh nau ma ngơi, păng hôm blao ma ngơi, mâu lah mâu ngơi, dŭt ta păng nơm dơm, 33 yorlah Kôranh Brah mâu ŭch ôh nau uh ah, Păng ŭch ma nau đăp mpăn.
Dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah ta ăp ntŭk, ta nôk gŭ rƀŭn, 34 ăn bu ur gŭ iăt săk răk klăk. Ăn khân ay may jan kơt nây đŏng, mâu di ôh ăn bu ur ngơi ta nôk rƀŭn nây, ăn khân păng gŭ iăt bu hŏ, kơt ma lĕ geh nchih jêh ta nau vay Môsê.* 14:34-35: 1Kô 11:5, 13; 1Ti 2:11-12 35 Lah khân păng ŭch gĭt du ntil nau, ăn ôp êng i sai khân păng nơm a jay, yorlah mâu ôh di ma bu ur ngơi ta nôk rƀŭn.
36 Ơm nau Kôranh Brah ntơm du lôh bơh khân ay may lah? Ơm nau Păng tât ta khân ay may dơm lah? 37 Lah geh du huê bunuyh lah êng săk păng nơm i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, mâu lah bunuyh i lĕ gĭt vât ndơ i geh khlay ta Kôranh Brah, ăn păng i nây sŏ dơn nau i gâp nchih nây, nau i nây jêng nau đă tă bơh Kôranh Brah ngăn.* 14:37: 1Yô 4:6 38 Lah bu moh i mâu sŏ dơn nau i gâp nchih dja, Kôranh Brah 14:38: ‘Kôranh Brah’, mâu lah ‘Bu’. kŏ mâu rom păng i nây đŏng. 39 Ơ oh nô ta nau nsing, nđơr kơnh hŏm ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, jêh ri lơi ôh buay mâu ăn bu ngơi nau ngơi êng êng i nây. 40 Yơn ma dâng lĕ ndơ jan, iăt ma jan ăn tâm di, ndrel ma mâu ôh geh nau uh ah.

*14:1 14:1: 1Kô 12:4-11; 2Yô 1:5-6

*14:5 14:5: 1Kô 14:27-28

*14:12 14:12: 1Kô 10:23-24; 14:26

*14:16 14:16: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.

*14:20 14:20: Êph 4:13-14

14:21 14:21: Êsa 28:11-12

*14:23 14:23: Kar 2:13

*14:26 14:26: 1Kô 10:23-24; 14:12

*14:29 14:29: 1Tê 5:19-21

*14:34 14:34-35: 1Kô 11:5, 13; 1Ti 2:11-12

*14:37 14:37: 1Yô 4:6

14:38 14:38: ‘Kôranh Brah’, mâu lah ‘Bu’.