15
Nau dâk rêh Brah Yêsu
Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch nkah tôr khân ay may ma nau mhe mhan ueh i gâp mbơh nkoch ăn ma khân ay may nơh, jêng nau mhe mhan ueh i khân ay may lĕ sŏ dơn nơh, n'ho ma i hôm ndjôt nâp đŏng.* 15:1: 1Kô 4:15 Lah khân ay may ndjôt nâp nau mhe mhan ueh i gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may nây nơh, khân ay may geh nau rklaih yor ma nau mhe mhan ueh i nây đŏng. Yơn ma lah khân ay may ntlơi lơi, nau nsing khân ay may jêng dơm dam.* 15:2: 2Kô 11:4
Gâp lĕ jêh mbơh nkoch ma khân ay may nau i dŭt khlay, jêng nau i bu* 15:3: ‘Bu’, mâu lah ‘Kôranh Yêsu’. đơn mbơh nkoch ăn ma gâp, nau i nây jêng Brah Krist lĕ khât jêh gay ma rklaih bân bơh Kôranh Brah tê̆ dôih yor ma nau tih, di kơt Nau Kôranh Brah Ngơi.* 15:3-4: Êsa 53:4-12; Hôs 6:2; Luk 24:44-46; Kar 13:28-31; Rôm 4:25; 8:34; 2Kô 5:18-21 Bu tŏp Păng ta môch, jêh ri tât pe nar Păng dâk rêh, jêng di kơt Nau Kôranh Brah Ngơi đŏng. Păng nhhơ săk ăn Pêtrôs 15:5: Ta nau ngơi Grek nchih: ‘Kêphas’. say, jêh ri ăn dâng lĕ 12 nuyh mpôl kôranh oh mon say đŏng.* 15:5: Luk 24:34-36; Mat 28:16-17; Kar 1:21-22; 10:40-41 Bơh kơi nây Păng nhhơ đŏng ăn oh nô ta nau nsing say, ŏk bunuyh rlau 500 nuyh, say dâng lĕ ma băl du tơ̆ dơm. Phung i say nây aƀaơ dja ŏk hôm rêh, đê̆ dơm i lĕ khât. Bơh kơi nây jât, Păng nhhơ đŏng săk ăn Yakơ say, jêh ri ăn dâng lĕ mpôl kôranh oh mon say du tơ̆ jât.* 15:7: Kar 15:13 N'glĕ dŭt n'glĕ dêl gâp i bunuyh tâm ban ma kon deh mâu tâm di khay dja, hôm Păng nhhơ săk ăn gâp say đŏng.* 15:8: 1Kô 9:1; Kar 9:3-6
Ta mpôl kôranh oh mon, gâp dja i kôranh oh mon jê̆ ta nâm bu, di lah mâu ôh di bu kuăl gâp dja kôranh oh mon, yorlah gâp a lor nơh lĕ jan jêr ma phung nsing ma Kôranh Brah nơm.* 15:9-10: Êph 3:8; Kar 8:3 10 Yor ma tă bơh nau ueh Kôranh Brah nơm, dâng gâp geh kơt nđa. Nau ueh Kôranh Brah ăn ma gâp mâu ôh jêng dơm dam, yorlah gâp lĕ jan kar ŏk rlau ma mpôl kôranh oh mon aƀă êng jât, yơn ma mâu geh gâp ôh jan kar i nây, nau ueh Kôranh Brah i gŭ ta gâp ăn geh ndơ jan i nây. 11 Lah ndri bol lah gâp kađôi, bol lah mpôl kôranh oh mon i nây kađôi, hên mbơh nkoch nau mhe mhan ueh dja, jêng nau mhe mhan ueh i khân ay may lĕ nsing nây.* 15:11: Gal 2:6-9
Nau dâk rêh tay phung nsing ma Brah Yêsu
12 Lah hên lĕ mbơh nkoch jêh Kôranh Brah lĕ jan ăn Brah Krist dâk rêh bơh dâng lĕ phung bunuyh khât, lah ndri mơm dâng ta phung khân ay may aƀă lah bunuyh khât mâu ôh dâk rêh? 13 Lah bunuyh khât mâu ôh dâk rêh, Kôranh Brah kŏ mâu jan ăn Brah Krist dâk rêh đŏng. 14 Jêh ri lah Kôranh Brah mâu ôh jan ăn Brah Krist dâk rêh, nau i hên mbơh nkoch dja jêng dơm dam mâu geh nau khlay, jêh ri nau nsing khân ay may nây jêng dơm dam mâu geh nau khlay đŏng. 15 Lah ndri hên jêng ngơi nchơt ma Kôranh Brah, yorlah hên nkoch lah Kôranh Brah lĕ jan ăn Brah Krist dâk rêh. Yơn ma lah Kôranh Brah mâu ôh jan ăn bunuyh khât dâk rêh, Kôranh Brah kŏ mâu đŏng jan ăn Brah Krist dâk rêh, 16 yorlah, lah Kôranh Brah mâu ôh jan ăn bunuyh khât dâk rêh, Kôranh Brah kŏ mâu đŏng jan ăn Brah Krist dâk rêh. 17 Jêh ri lah Kôranh Brah mâu ôh jan ăn Brah Krist dâk rêh ngăn, nau nsing khân ay may jêng dơm dam mâu geh nau khlay, khân ay may hôm gŭ ta nau tih nanao. 18 Jêh ri dâng lĕ bunuyh i lĕ khât nđâp ma nsing ma Brah Krist, khân păng nkre ma roh hêng dâng lĕ đŏng.* 15:18-20: Kôl 1:18; 1Tê 4:14 19 Lah nau rnơm bân ma Brah Krist geh nau khlay ta nau gŭ rêh ta neh ntu dja dơm, bân jêng bunuyh i di ma bu yô̆ rlau ma dâng lĕ bunuyh êng.
20 Yơn ma di ngăn Brah Krist lĕ dâk rêh ngăn bơh phung bunuyh khât, Păng i dâk rêh lor bu ta dâng lĕ phung bunuyh khât, ndri bân gĭt bân mra dâk rêh đŏng. 21 Nau khât bunuyh nơh yor ma du huê bunuyh rnha Ađăm, kơt ndri bunuyh dâk rêh yor ma du huê bunuyh đŏng.* 15:21-22: NNt 3:17-19; 1Kô 15:45-49; Rôm 5:12-19 22 Dâng lĕ bunuyh khât yor ma jêng rnoi deh Ađăm, kơt ndri đŏng dâng lĕ bunuyh i gŭ tâm rnglăp ndrel Brah Krist mra dâk rêh, 23 yơn ma Brah Krist i dâk rêh lor bu, bơh kơi nây dâng lĕ phung i nsing ma Păng dâk rêh nôk Păng plơ̆ tât ta dja tay.* 15:23: 1Tê 4:15-17 24 Jêh ri Păng lơh hêng lơi dâng lĕ kôranh i geh nau dơi, i geh nau dăng, i geh nau mât uănh ăp ntil. Jêh ri tât n'glĕ dŭt neh ntu dja, jêng nôk Păng njŭn nau mât uănh ăn ma Kôranh Brah i Bơ̆ Păng nơm.* 15:24-25: Mat 22:14-44; Êph 1:21 25 Yorlah iăt ma Brah Krist mât uănh, n'ho ma tât Păng nklơ̆ dâng lĕ phung rlăng gŭ ta nâm jŏng Păng nơm. 26 N'glĕ dŭt bơh kơi, Păng mra n'groh lơi nau khât i tâm ban ma nơm rlăng ma bunuyh,* 15:26: NTM 20:14; 21:4 27 yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah ma Brah Krist: ‘Kôranh Brah lĕ ăn dâng lĕ ndơ gŭ ta nâm jŏng Păng dadê’ 15:27: NMƠ 8:6. Yơn ma ta nau Păng lah: ‘Dâng lĕ ndơ’ kơt nây, mâu ôh di lah nđâp ma Kôranh Brah i nơm ăn dâng lĕ ndơ gŭ ta nâm jŏng Brah Krist. 28 Tât ma dâng lĕ ndơ lĕ gŭ ta nâm Brah Krist dadê, ri mơ Brah Krist i Kon Kôranh Brah nơm mra gŭ ta nâm Kôranh Brah i năk lĕ nklơ̆ dâng lĕ ndơ ăn gŭ ta nâm Păng nây nơh, gay ma Kôranh Brah nơm jêng kôranh dadê ma dâng lĕ rngôch ndơ.* 15:28: 1Kô 3:23
29 Lah bunuyh khât mâu ôh dâk rêh, mơm dâng ta phung khân ay may geh bunuyh aƀă sơm ntang jan ƀăptem yŭk ma dak ăn ma bunuyh lĕ khât? Moh geh nau khlay sơm ntang ƀăptem yŭk ma dak lah bunuyh khât mâu ôh dâk rêh? 15:29: Bân aƀaơ dja mâu ôh gĭt moh khlay ta nau sơm trŏ jan ƀăptem yŭk ma dak. 30 Lŏng hên dja, hên nsrôyh jan ndơ i dơi ăn nau jêr jŏt tât khât săk nâng. Lah bunuyh khât mâu dâk rêh, moh geh nau khlay?* 15:30-31: 2Kô 11:23-33 31 Ơ oh nô ta nau nsing, di ngăn ăp nar gâp lĕ bơi ma khât ƀaƀơ. Tâm ban kơt nây đŏng nau gâp n'hi săk ta năp măt Brah Krist Yêsu i Kôranh bân, yor ma nau khân ay may gŭ tâm rnglăp ndrel Păng đŏng. 32 Yor ma gâp mâu ôh geh nau rnơm ta nau rêh ta neh ntu dja dơm, ndri gâp mâu ôh klach tâm lơh đah mpômpa (siŭm) dŭt janh§ 15:32: ‘Mpômpa (siŭm) dŭt janh’, bunuyh aƀă gĭt lah, Pôl mâu ngơi ma mpômpa (siŭm) ngăn ôh, yơn ma ngơi ma bunuyh janh. ta ƀon Êphêsô nơh. Lah bunuyh khât mâu ôh dâk rêh, ăn bân jan tâng bu vay lah:
‘Ăn bân gŭ nhêt sông hŏ,
Yorlah nar ôi tay bân khât ro’ 15:32: Êsa 22:13.* 15:32: 2Kô 1:8-10
33 Lơi ôh ăn bu mƀrôh khân ay may, yorlah nau bu vay lah dja di ngăn:
‘Gŭ ndrel băl mpôl djơh jan ăn leo nuih n'hâm djơh’.
34 Ăn khân ay may kah gĭt săk hŏm, lơi ôh hôm jan tih, yorlah geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may mâu ôh năl Kôranh Brah, gâp lah kơt nây jêng ndơ di ma ăn khân ay may geh nau đit prêng.
Săk jăn bunuyh dâk rêh
35 Klăp lah geh du huê bunuyh ta phung khân ay may ôp: “A mơm gĭt dâk rêh bunuyh? A mơm gĭt săk jăn bunuyh i dâk rêh nây?” 36 Ơ bunuyh rluk mâl i ôp kơt nây, găr ntil i khân ay may tuch ta neh, lah hôm găr nâng, hon mâu blao đŏng. 37 Găr i khân ay may tuch nây, kơt lah găr ba, mâu lah găr a êng êng, tât ma hon mâu hôm ôh kơt tâm ban ma găr. 38 Yơn ma Kôranh Brah ăn ntil găr êng êng hon jêng tơm êng êng băl, tâng Păng nơm lĕ ŭch. 39 Dâng lĕ ndơ i geh nau rêh mâu geh tâm ban băl đŏng, mlay bunuyh êng, mlay mpômpa (siŭm) êng, mlay siŭm nar êng, mlay ka êng. 40 Geh ndơ ang ta kalơ trôk, ndrel ma geh ndơ ta neh ntu, yơn ma nau ueh ndơ ta kalơ trôk đah ma nau ueh ndơ ta neh ntu êng êng băl đŏng. 41 Nau ueh nar, đah nau ueh khay ueh êng êng băl, nau ueh mănh mbing ueh êng băl ma nar ma khay, jêh ri nau ueh dâng lĕ mănh mbing ueh êng êng băl đŏng. 42 Bunuyh khât dâk rêh tâm ban kơt nây đŏng, bu tŏp săk jăn bunuyh blao rhok, yơn ma nôk bunuyh dâk rêh săk jăn mâu ôh blao rhok. 43 Bu tŏp bunuyh ma nau ƀơ̆ ƀơch, yơn ma bunuyh dâk rêh ma nau chrêk lơp, bunuyh gŭ ta neh ntu dja mâu ôh geh n'hâm suan, yơn ma bunuyh dâk rêh geh n'hâm suan dăng katang.* 15:43-44: Phi 3:21 44 Bu tŏp păng i săk jăn di ma gŭ rêh ta neh ntu, yơn ma păng dâk rêh i săk jăn di ma gŭ rêh ta ƀon ueh. Lah lĕ geh jêh săk jăn ta neh ntu, mra geh săk jăn ta ƀon ueh đŏng. 45 Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih: ‘Jêh ri Ađăm i bunuyh lor bu geh n'hâm geh suan jêng rêh ƀlư’ 15:45: NNt 2:7, yơn ma Brah Yêsu Krist bân dơi kuăl đŏng ‘Ađăm n'glĕ dŭt’ i nơm ăn nau rêh n'ho ro. 46 Mâu ôh di ntil săk jăn i geh lor i di ma gŭ ta ƀon ueh, ntil săk jăn i geh lor i di ma gŭ ta neh ntu, ntil săk jăn i di gŭ ta ƀon ueh jêng ntil săk jăn i geh bơh kơi jêh dâk rêh. 47 Ađăm i bunuyh lor bu, Kôranh Brah mon tă bơh neh môi. Yơn ma Brah Krist jêng Bunuyh i bơh kơi lôh tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm.* 15:47: NNt 2:7; 3:19; Yôh 1:1-2; 3:12-13 48 Bunuyh i gŭ ta neh ntu dja, geh săk jăn tâm ban ma bunuyh i geh jan tă bơh neh môi nây, bunuyh i gŭ ta kalơ trôk, geh săk jăn tâm ban ma Bunuyh i lôh tă bơh kalơ trôk nây. 49 Aƀaơ dja bân jêng kơt ma bunuyh i geh jan tă bơh neh môi nây, jât năp tay bân mra geh săk jăn jêng tâm ban ma Bunuyh i lôh tă bơh kalơ trôk nây. 50 Ơ oh nô ta nau nsing, nau i gâp ngơi nây lah săk jăn i geh mlay geh mham n'ho ma blao rhok, mâu ôh dơi lăp gŭ ta ƀon ueh ntŭk Kôranh Brah mra mât uănh tay, săk jăn i blao rhok mâu ôh dơi gŭ rêh n'ho ro.* 15:50: NTM 21:4
51 Gâp ŭch mbơh nkoch ndơ i bơh ntơm nơh hôm ndŏp mpôn: Mâu ôh geh dâng lĕ bân mra khât, yơn ma dâng lĕ bân mra geh rgâl săk jăn dadê.* 15:51-53: 2Kô 5:4; Phi 3:21; 1Tê 4:15-17; Mar 13:26-27 52 Bân i hôm gŭ rêh ta nôk Brah Krist plơ̆ văch geh nteh nŭng n'glĕ dŭt, bân mra geh rgâl săk jăn ta du ƀlât, jêng du mrêh măt dơm. Yorlah ta nôk nŭng i nây nteh, dâng lĕ bunuyh khât dâk rêh tay geh săk jăn mâu hôm ôh blao rhok, jêh ri Kôranh Brah mra rgâl săk jăn bân i hôm rêh jêng mhe,* 15:52: Mat 24:31 53 yorlah iăt ma săk jăn i blao rhok dja ma rgâl jêng săk jăn i mâu blao rhok, săk jăn i blao khât dja iăt ma rgâl jêng săk jăn i mâu ôh blao khât. 54 Lah lĕ tât jêh săk jăn i blao rhok dja rgâl jêng săk jăn mâu hôm ôh blao rhok, săk jăn i blao khât dja rgâl jêng săk jăn mâu hôm ôh blao khât. Lah ndri ndơ i lĕ geh nchih lah:
‘Lĕ geh nau dơi jêh ma nau khât’ 15:54: Êsa 25:8
Nau i nây lĕ lôch jêh.
55 ‘Bunuyh gĭt ma hôm khât lah?
Bunuyh gĭt ma hôm geh nau rngot rvê yor ma nau khât lah?’* 15:55: Mâu lah ‘Ơ nau khât, ah nau dơi i may nkhât? Ơ nau khât, ah mpôch may?’. 15:55: Hôs 13:14
56 Tă bơh nau tih dâng bân khât, tă bơh nau vay Môsê dâng bân gĭt lah jan tih đah nau Kôranh Brah đă.* 15:56: Rôm 6:23; 7:7-13 57 Aƀaơ dja ăn bân lah ueh Kôranh Brah! Păng lĕ ăn bân geh nau dơi ma nau tih nđâp ma nau khât, nau dơi i nây jêng tă bơh ndơ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ jan nơh. 58 Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, lah ndri ăn khân ay may geh nuih n'hâm nâp rkâk ngăn ta nau nsing ma Kôranh Yêsu Krist. Ăn nsrôyh jan kar ma Kôranh Yêsu Krist ma lĕ nuih n'hâm, yorlah khân ay may lĕ gĭt jêh, ndơ i khân ay may jan kar ma Păng nây mâu ôh jêng dơm dam.* 15:58: 1Kô 3:8; 16:13; Kôl 1:23; 2:7

*15:1 15:1: 1Kô 4:15

*15:2 15:2: 2Kô 11:4

*15:3 15:3: ‘Bu’, mâu lah ‘Kôranh Yêsu’.

*15:3 15:3-4: Êsa 53:4-12; Hôs 6:2; Luk 24:44-46; Kar 13:28-31; Rôm 4:25; 8:34; 2Kô 5:18-21

15:5 15:5: Ta nau ngơi Grek nchih: ‘Kêphas’.

*15:5 15:5: Luk 24:34-36; Mat 28:16-17; Kar 1:21-22; 10:40-41

*15:7 15:7: Kar 15:13

*15:8 15:8: 1Kô 9:1; Kar 9:3-6

*15:9 15:9-10: Êph 3:8; Kar 8:3

*15:11 15:11: Gal 2:6-9

*15:18 15:18-20: Kôl 1:18; 1Tê 4:14

*15:21 15:21-22: NNt 3:17-19; 1Kô 15:45-49; Rôm 5:12-19

*15:23 15:23: 1Tê 4:15-17

*15:24 15:24-25: Mat 22:14-44; Êph 1:21

*15:26 15:26: NTM 20:14; 21:4

15:27 15:27: NMƠ 8:6

*15:28 15:28: 1Kô 3:23

15:29 15:29: Bân aƀaơ dja mâu ôh gĭt moh khlay ta nau sơm trŏ jan ƀăptem yŭk ma dak.

*15:30 15:30-31: 2Kô 11:23-33

§15:32 15:32: ‘Mpômpa (siŭm) dŭt janh’, bunuyh aƀă gĭt lah, Pôl mâu ngơi ma mpômpa (siŭm) ngăn ôh, yơn ma ngơi ma bunuyh janh.

15:32 15:32: Êsa 22:13

*15:32 15:32: 2Kô 1:8-10

*15:43 15:43-44: Phi 3:21

15:45 15:45: NNt 2:7

*15:47 15:47: NNt 2:7; 3:19; Yôh 1:1-2; 3:12-13

*15:50 15:50: NTM 21:4

*15:51 15:51-53: 2Kô 5:4; Phi 3:21; 1Tê 4:15-17; Mar 13:26-27

*15:52 15:52: Mat 24:31

15:54 15:54: Êsa 25:8

*15:55 15:55: Mâu lah ‘Ơ nau khât, ah nau dơi i may nkhât? Ơ nau khât, ah mpôch may?’.

15:55 15:55: Hôs 13:14

*15:56 15:56: Rôm 6:23; 7:7-13

*15:58 15:58: 1Kô 3:8; 16:13; Kôl 1:23; 2:7