16
Prăk kơl ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem
Lŏng nau rgum prăk ma ăn phung ƀon lan Kôranh Brah ta ƀon Yêrusalem: Ăn khân ay may ta ƀon Kôrĭntô jan kơt gâp lĕ ntĭnh jêh ma phung i nsing ta bri Galati nơh.* 16:1-4: Gal 2:10 Ăp pơh ta nar pơh* 16:2: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ta nar nguai’, yơn ma nar nguai ta rnôk Pôl, bu aƀaơ dja kuăl ‘Nar pơh’. ăn khân ay may sŏ prăk aƀă i khân ay may lĕ tŏng bơh ndơ dŏng, prăp êng lor ta nhih jay khân ay may nơm, gay ma nôk gâp tât tay, mâu hôm ôh khăch nchô ma ntơm rgum. Ăn khân ay may kơih bunuyh aƀă ndjôt prăk i nây ma hăn ta ƀon Yêrusalem, tât gâp a khân ay may nây tay, gâp mra nchih samƀŭt ăn ma khân păng i nây ndjôt, gay ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem rom khân păng. Lah di ma gâp hăn đŏng, hên hăn ndrel băl.
Nau Pôl ntĭnh êng êng
Gâp ŭch hăn rŏ bri Masêđôn lor, jêh hăn rŏ bri Masêđôn nây, gâp mra hăn a khân ay may đŏng.* 16:5-7: 2Kô 1:15-24 Klăp lah gâp gŭ ndrel khân ay may sân, jât nar, mâu lah lĕ du khay sial pôh mâu gĭt, gay ma ăn khân ay may kơl gâp hăn tay jât năp ntŭk i gâp mra hăn jât. Gâp mâu ŭch ôh veh a khân ay may du ƀlât dơm, yơn ma gâp rnơm mra gŭ ndrel khân ay may jŏ oi, lah Kôranh Brah ăn. Yơn ma gâp hôm ŭch gŭ ta ƀon Êphêsô dja n'ho ma tât jêh nhêt ƀŭn 50 nar phung Israel,* 16:8-9: Kar 2:1; 19:1, 8-10 yorlah Kôranh Brah lĕ pơk mpông ăn gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon dja geh ŏk bunuyh iăt, bol lah geh ŏk bunuyh i tâm rdâng đah gâp kađôi đŏng.
10 Lah Timôthê tât a khân ay may, dăn rom păng ăn ueh, lơi ôh ăn păng geh nau klach khân ay may, yorlah păng bunuyh jan kar Kôranh Brah kơt gâp đŏng.* 16:10-11: Kar 16:1-3 11 Lah ndri lơi ôh ăn du huê bunuyh mưch rmot păng. Ăn kơl păng plơ̆ sât a gâp ma nau đăp mpăn. Gâp ndrel ma oh nô ta nau nsing ta dja gŭ kŏp păng rơp hơp. 12 Lŏng nô Apôlôs, gâp lĕ ntrôl păng hăn a khân ay may, hăn ndrel ma oh nô aƀă êng, yơn ma păng ê hŏ ŭch ôh hăn aƀaơ dja, păng hôm kŏp moh nar ueh ma păng hăn.* 16:12: Kar 18:24-28
Nau ntĭnh n'glĕ dŭt
13 Ăn khân ay may gŭ njrăng ngăn hŏ, ăn gŭ nâp ta nau nsing, ăn geh nuih n'hâm bănh, ndrel ma ăn geh n'hâm suan dăng.* 16:13: 1Kô 15:58; Kôl 1:23; 2:7 14 Dâng lĕ ndơ khân ay may jan, ăn jan nđâp ma nuih n'hâm rŏng.* 16:14: Rôm 12:9-16; Phi 2:1-5; Kôl 3:14 15 Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may lĕ gĭt jêh rnăk vâl nô Satêphanas, khân păng jêng bunuyh nsing lor bu ta bri Akhây khân ay may nây, jêh ri lĕ jao săk khân păng nơm ma jan kar ăn ma phung ƀon lan Kôranh Brah. Gâp dăn khân ay may hô ngăn,* 16:15: 1Kô 1:16 16 ăn iăt ma bunuyh i geh nuih n'hâm kơt i nây, jêh ri ăn iăt ma dâng lĕ bunuyh i nsrôyh jan kar ndrel khân păng i nây đŏng. 17 Gâp răm maak ngăn geh nô Satêphanas, nô Phortinatuh, ndrel ma nô Akhâykuh, khân păng lĕ tât ta dja. Gâp klŏng khân ay may, yơn ma geh khân păng i pe nuyh dja jan ăn nuih n'hâm gâp răm maak, 18 khân păng rthi nuih n'hâm gâp, kơt khân păng lĕ rthi nuih n'hâm khân ay may nơh đŏng. Ăn khân ay may yơk ma bunuyh i kơt khân păng i nây dô.* 16:18: 1Kô 11:1 19 Phung nsing ta ƀon êng êng ta bri Asi dja dăn ôp nau ueh lăng khân ay may dadê. Nô Akilas, ndrel ma yôh Prisil, bar hê ur sai khân păng, nđâp ma dâng lĕ phung nsing i gŭ rƀŭn ta jay khân păng, ôp nau ueh lăng khân ay may ta rnha Kôranh Brah đŏng.* 16:19: Kar 18:2-3 20 Dâng lĕ oh nô ta nau nsing gŭ ta dja ôp nau ueh lăng khân ay may dadê đŏng. Dăn khân ay may tâm ôp nau ueh lăng ndrăng nơm ma nau ueh rah rơch 16:20: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ma nau chŭm kloh ueh’. Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt n'hêl moh geh nau khlay ma nau chŭm i nây..
21 Nau ôp ueh lăng dja, gâp Pôl nchih ma ti gâp nơm.* 16:21: Gal 6:11 22 Bu moh i mâu rŏng Kôranh Yêsu, ăn Kôranh Brah rtăp păng i nây dô. Ơ Kôranh Yêsu, dăn plơ̆ văch hŏm! 23 Dăn nau ueh Kôranh Yêsu gŭ ta nuih n'hâm khân ay may! 24 Gâp rŏng dâng lĕ khân ay may ta Brah Krist Yêsu 16:24: Samƀŭt ơm nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’..

*16:1 16:1-4: Gal 2:10

*16:2 16:2: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ta nar nguai’, yơn ma nar nguai ta rnôk Pôl, bu aƀaơ dja kuăl ‘Nar pơh’.

*16:5 16:5-7: 2Kô 1:15-24

*16:8 16:8-9: Kar 2:1; 19:1, 8-10

*16:10 16:10-11: Kar 16:1-3

*16:12 16:12: Kar 18:24-28

*16:13 16:13: 1Kô 15:58; Kôl 1:23; 2:7

*16:14 16:14: Rôm 12:9-16; Phi 2:1-5; Kôl 3:14

*16:15 16:15: 1Kô 1:16

*16:18 16:18: 1Kô 11:1

*16:19 16:19: Kar 18:2-3

16:20 16:20: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ma nau chŭm kloh ueh’. Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt n'hêl moh geh nau khlay ma nau chŭm i nây.

*16:21 16:21: Gal 6:11

16:24 16:24: Samƀŭt ơm nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.