Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma Phung Nsing Ta Ƀon
Kôrĭntô Rơh 2
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 57 kơt samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 đŏng. Păng gŭ ta bri Masêđôn nôk păng nchih samƀŭt dja.
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Samƀŭt dja klăp lah samƀŭt tŏl puăn i Pôl nchih njuăl ăn ma phung nsing ta ƀon Kôrĭntô, yơn ma aƀaơ dja geh bar ơ̆ samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 ndrel ma samƀŭt Kôrĭntô Rơh 2 dơm. Ê lor ma Pôl nchih samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 păng lĕ geh nchih samƀŭt a êng njuăl ăn ma phung nsing ta ƀon Kôrĭntô nây (1Kô 5:9), samƀŭt i nây mâu hôm geh, lĕ roh. Lĕ lôch Pôl nchih samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1 bơh ƀon Êphêsô, păng mâu ôh geh nau đăp mpăn ta nuih n'hâm, jêh ri păng đă nô Titus hăn khŏl khân păng ndjôt samƀŭt nguai jât (2Kô 2:3-4; 7:8-16), Pôl hôm kŏp Titus plơ̆ sât ta ƀon Êphêsô, mâu ôh say păng, ndri Pôl hăn ta ƀon Trôas uănh păng ta nây mâu đŏng say, jêh ri păng hăn jât năp jât tât ta bri Masêđôn, mâp nô Titus ta ri. Titus mbơh nkoch bunuyh nsing ta ƀon Kôrĭntô jan tâng nau Pôl nchih ta samƀŭt rơh 1 nây, yơn ma hôm geh bunuyh aƀă mưch ma Pôl.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Pôl nchih samƀŭt dja gay ma nhhơ păng nơm jêng kôranh oh mon ngăn, gay ma đă phung nsing ta ƀon Kôrĭntô nây jan jêh nau rgum prăk ma kơl bunuyh o ach ta ƀon Yêrusalem. Păng nchih đŏng gay ma ăn phung i mưch păng hôm geh mong ma rgâl nuih n'hâm, ê lor ma păng nơm hăn khŏl ta ƀon Kôrĭntô nây.
Dăn uănh đŏng ta nau bôk ăn bu gĭt ta samƀŭt Kôrĭntô Rơh 1.
Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-11)
- Nau jan kar Pôl (1:12-6:13)
- Nau đă, nđâp ma nau n'hao nuih n'hâm ăn ma phung nsing ta ƀon Kôrĭntô (6:14-9:15)
- Nau ơh Pôl ăn ma phung i tâm rlăch đah păng, nđâp ma nau păng jêng kôranh oh mon (10:1-13:10)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (13:11-14)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl, gâp i kôranh oh mon Brah Krist Yêsu tă bơh nau ŭch Kôranh Brah nơm. Gâp, ndrel ma Timôthê i oh nô bân ta nau nsing dăn ôp nau ueh lăng phung i nsing ma Kôranh Brah ta ƀon Kôrĭntô, ndrel ma dăn ôp nau ueh lăng dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah i gŭ lam bri Akhây.* 1:1: Kar 9:15; 16:1-3 Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may.
Nau n'hao nuih ta ƀon Kôrĭntô
Ăn rnê ma Kôranh Brah i Bơ̆ Brah Yêsu Krist Kôranh bân. Păng jêng Bơ̆ bân i geh nau yô̆ nđach dŭt kuŏng, Păng jêng tơm dâng lĕ nau kơl rthi nuih n'hâm ăp ntil.* 1:3: Êph 1:3 Păng kơl rthi nuih n'hâm bân nôk bân rêh rnhăl ăp ntil, gay ma bân blao kơl rthi nuih n'hâm bunuyh i geh nau rêh rnhăl, kơt Kôranh Brah lĕ kơl rthi ma bân.* 1:4: 2Kô 7:6 Dah ŏk bân lĕ geh jêh nau jêr jŏt êng êng yor ma bân gŭ ndrel Brah Krist, lơ ma hô jât bân sŏ dơn nau rthi ta nuih n'hâm yor ma Brah Krist đŏng.* 1:5: 2Kô 4:9-11, 17; 2Ti 3:12 Lah hên geh rêh rnhăl, ndơ i nây gay ma ăn khân ay may geh rthi nuih n'hâm, ndrel ma geh nau rklaih. Lah Kôranh Brah rthi nuih n'hâm hên, hên blao rthi nuih n'hâm khân ay may, jêh ri khân ay may dơi nsrôyh ma nau jêr jŏt êng êng i tâm ban ma nau jêr jŏt hên đŏng.* 1:6: 2Kô 4:15 Jêh ri nôk hên gŭ mân khân ay may, hên geh nau rnơm dŭt nâp ngăn, yor ma hên lĕ gĭt n'hêl tât khân ay may geh nau jêr jŏt kơt hên, khân ay may mra geh nau rthi nuih n'hâm kơt hên đŏng.
Ơ oh nô ta nau nsing, hên ŭch khân ay may gĭt nau jêr jŏt i hên lĕ geh jêh ta bri Asi nơh. Ta nây hên geh nau jêr jŏt dŭt hô ngăn, bơi ma khât, hên mâu hôm ôh rnơm ma rêh jât.* 1:8: 1Kô 15:32 Hên mân lah hên mra khât ngăn ro* 1:9: ‘Hên mra khât ngăn ro’, mâu lah ‘Bu tê̆ dôih hên tât khât săk’.. Yơn ma ndơ i nây gay ma lơi ôh ăn hên nsing ma săk hên nơm, ăn hên nsing ma Kôranh Brah i jan bunuyh khât ăn dâk rêh hŏ. 10 Jêh ri Păng rklaih hên bơh nau khât bơh nau roh hêng, jêh ri jât năp tay Păng hôm rklaih đŏng. Ngăn ro, hên rnơm Păng hôm rklaih tay hên đŏng.* 1:10-11: Kôl 4:3-4 11 Dăn khân ay may hôm kơl hên ta nau mbơh sơm ma hên đŏng. Ŏk bunuyh mra lah ueh Kôranh Brah, yorlah Păng ơh nau mbơh sơm ŏk ma hên kơt nây.
Ndơ Pôl ndrăp
12 Ta nuih n'hâm hên nơm lĕ gĭt n'hêl, nau gŭ ngao hên ta neh ntu dja hên gŭ răp jăp ma lĕ nuih n'hâm, ngơi nau ngăn dơm, hên jan kơt nây ta năp dâng lĕ bunuyh, lơ ma hô jan ta năp khân ay may. Ta nau i nây, hên mâu ôh dŏng nau mân gĭt blao bunuyh, yơn ma gŭ ngao tâng ma nau Kôranh Brah nơm ŭch, tă bơh nau Păng kơl ma nau ueh Păng nơm. Gâp răm maak ngăn ma nau i nây.* 1:12: 2Kô 2:17; 1Kô 4:4 13 Ta samƀŭt hên lĕ njuăl ăn khân ay may nơh, hên mâu ôh nchih nau ngơi hôr, hên nchih nau ngơi ngăn, nau ngơi n'hêl, nau ngơi i khân ay may dơi gĭt vât nây dơm. Jêh ri gâp rnơm lah khân ay may mra gĭt vât dadê dâng lĕ nau khlay hên lĕ nchih nơh, 14 bol lah aƀaơ dja khân ay may gĭt vât aƀă dơm. Lah khân ay may gĭt vât dadê, khân ay may mra răm maak ma hên ta nar Kôranh Yêsu plơ̆ văch ta dja tay, kơt hên mra răm maak ma khân ay may đŏng.* 1:14: 2Kô 5:12; 1Kô 15:31
15-16 Yor ma nau gâp rnơm nâp kơt nây, dâng a lor nơh gâp ŭch veh khŏl khân ay may ƀŏt, ê lor ma hăn jât bri Masêđôn, jêh ri plơ̆ veh tay ta khân ay may du tơ̆ jât nôk plơ̆ sât bơh bri Masêđôn, gay ma geh nau khlay ma khân ay may bar tơ̆. Jêh ri gay ma khân ay may kơl gâp hăn ta bri Yuđa đŏng.* 1:15-16: 1Kô 16:5-7 17 Lah ndri nau i gâp lĕ ndrăp jan kơt nây, ơm gâp geh nau mân plăch năp plăch kơi bơh? Mâu lah nau i gâp lĕ ndrăp ndơ, ơm gâp ndrăp tâm ban ma bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist, i du tơ̆ ngơi nđa, du tơ̆ ngơi nto kơt nây bơh?* 1:17: Yak 4:13-15; 5:12 18 Bân lĕ gĭt n'hêl Kôranh Brah răp jăp ngăn, kơt ndri đŏng nau i hên mbơh nkoch ma khân ay may mâu geh ôh du tơ̆ ngơi nđa, du tơ̆ ngơi nto, 19 yorlah Brah Yêsu Krist i kon Kôranh Brah i pe nuyh hên mbơh nkoch ăn ma khân ay may nây nơh, geh gâp, geh Silas 1:19: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40)., nđâp ma Timôthê, hên mbơh nkoch Păng răp jăp nâng, Păng mâu geh ôh ngơi dah ma rplăch năp rplăch kơi, Păng ngơi du tong gĭt lah du tong ro. 20 Dâng lĕ nau Kôranh Brah ton lĕ geh ngăn ta Brah Krist dadê. Kơt ndri dâng bân lah ‘Nau i nây di ngăn 1:20: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.’, ndrel ma rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah, yor ma ndơ Brah Krist lĕ jan ma bân.* 1:20: Luk 24:44-46; Kar 17:3; 18:5; NTM 3:14
21 Kôranh Brah nơm ăn hên, ndrel ma ăn khân ay may geh nau nsing nâp ta Brah Krist, nđâp ma kơih bân ăn jêng ƀon lan Păng nơm. 22 Lĕ Păng ăn jêh Brah Huêng Ueh gŭ ta nuih n'hâm bân, jêng tâm ban ma tê̆ ndơ pla krêp ta bân, gay ma bân gĭt n'hêl Păng mra ăn dâng lĕ ndơ Păng lĕ ton ma bân jât năp tay.* 1:22: 2Kô 5:5; Rôm 8:11, 23; Êph 1:13-14 23 Geh Kôranh Brah nơm năk tơm say, gâp mâu hoch hăn ôh a ƀon Kôrĭntô, yorlah gâp yô̆ khân ay may, mâu ŭch lah dăng khân ay may.* 1:23: 2Kô 13:2; 1Kô 16:5-7 24 Hên mâu ŭch jêng kôranh khân ay may, ăn khân ay may iăt nau hên đă dơm, yorlah khân ay may geh nau nsing nâp ngăn, hên ŭch jan kar ndrel băl, gay ma ăn khân ay may geh nuih n'hâm răm maak.* 1:24: 2Kô 4:5; 1Pê 5:3

*1:1 1:1: Kar 9:15; 16:1-3

*1:3 1:3: Êph 1:3

*1:4 1:4: 2Kô 7:6

*1:5 1:5: 2Kô 4:9-11, 17; 2Ti 3:12

*1:6 1:6: 2Kô 4:15

*1:8 1:8: 1Kô 15:32

*1:9 1:9: ‘Hên mra khât ngăn ro’, mâu lah ‘Bu tê̆ dôih hên tât khât săk’.

*1:10 1:10-11: Kôl 4:3-4

*1:12 1:12: 2Kô 2:17; 1Kô 4:4

*1:14 1:14: 2Kô 5:12; 1Kô 15:31

*1:15-16 1:15-16: 1Kô 16:5-7

*1:17 1:17: Yak 4:13-15; 5:12

1:19 1:19: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40).

1:20 1:20: ‘Nau i nây di ngăn’, mâu lah ‘Amen’.

*1:20 1:20: Luk 24:44-46; Kar 17:3; 18:5; NTM 3:14

*1:22 1:22: 2Kô 5:5; Rôm 8:11, 23; Êph 1:13-14

*1:23 1:23: 2Kô 13:2; 1Kô 16:5-7

*1:24 1:24: 2Kô 4:5; 1Pê 5:3