2
Ndri dâng gâp lĕ ŭch jêh ta nuih n'hâm gâp nơm, gâp mâu ŭch ôh hăn a khân ay may, ăn khân ay may geh nuih n'hâm rngot tay du tơ̆ jât yor ma mâp gâp.* 2:1: 2Kô 12:21 Lah gâp lĕ jan ăn khân ay may geh nau rngot, lah ndri khân ay may i lĕ gâp jan ăn rngot jêh, mâu hôm ôh blao jan ăn gâp răm maak. Samƀŭt i gâp nchih njuăl ăn ma khân ay may a lor nơh, gâp nchih gay ma nôk gâp hăn tât ta khân ay may nây, gâp mâu ôh geh nuih n'hâm rngot, gâp geh nuih n'hâm răm maak, yorlah say khân ay may iăt nau gâp. Jêh ri gâp lĕ gĭt jêh, lah gâp răm maak, khân ay may răm maak ndrel gâp đŏng.* 2:3: 2Kô 13:10; Phi 2:17-18 Gâp nchih samƀŭt i nây njuăl a khân ay may, nđâp ma geh nuih n'hâm rngot rvê hô ngăn, nđâp ma geh nau nhŭm hoch dak măt, yơn ma gâp mâu ŭch ôh ăn nuih n'hâm khân ay may rngot, ŭch nhhơ ăn khân ay may gĭt gâp rŏng ma khân ay may dŭt hô ngăn.* 2:4: 1Kô 4:21
Nau yô̆ nau tih bu
Lah du huê ta mpôl khân ay may ăn gâp geh nuih n'hâm rngot, păng ăn dâng lĕ khân ay may geh nuih n'hâm rngot, bol lah mâu hô păng hôm ăn nuih n'hâm khân ay may rngot aƀă. Lĕ ŏk jêh bunuyh ta phung khân ay may tê̆ dôih ma păng i nây, lah ndri lĕ găp jêh. Aƀaơ dja ăn khân ay may yô̆ nau tih păng, ndrel ma n'hao nuih n'hâm păng dô, klach lah păng geh nau rngot dŭt hô, n'ho ma mâu hôm geh nau rnơm.* 2:7: Kôl 3:13 Ndri dâng gâp đă khân ay may, gay ma ăn păng gĭt lah khân ay may rŏng ma păng. Gâp nchih samƀŭt i nây, gay ma rlong nuih n'hâm khân ay may, ŭch gĭt ah khân ay may jan kơt dâng lĕ nau gâp đă mâu lah mâu.* 2:9: 2Kô 7:12, 15 10 Lah khân ay may yô̆ nau tih ma du huê bunuyh i jan tih, gâp kŏ yô̆ păng đŏng. Nôk bu jan tih ma gâp, gâp lĕ jêh yô̆ păng ma nau tih i nây ta năp măt Brah Krist, gay ma geh khlay ma khân ay may. 11 Lơi ôh ăn Satăng i kôranh mpôl brah djơh dơi đah bân ta nau păng ndơm. Jêh ri bân lĕ gĭt jêh nau păng ŭch ndrăp nâng.* 2:11: 1Tê 2:18; 1Pê 5:8
Pôl geh nau rvê ma Titus
12 Nôk gâp tât ta ƀon Trôas, gay ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist, bol lah ta ƀon i nây lĕ Kôranh Brah pơk mpông ma gâp kađôi,* 2:12: Kar 16:8 13 tih ma ta nuih n'hâm gâp mâu ôh geh nau đăp mpăn, yorlah joi oh Titus mâu say. Ndri dâng gâp ntĭnh khân păng ta ƀon Trôas nây, jêh ri gâp hăn jât năp jât bri Masêđôn dja, gay ma joi păng ta dja.* 2:13: Tit 1:4
Bunuyh jan kar Kôranh Brah ta nau tâm rnglăp mhe
14 Lah ueh ma Kôranh Brah i geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ. Tă bơh ndơ Brah Krist lĕ jêh jan, kơt ndri dâng Păng leo hên mbơh nkoch ta ăp ntŭk, gay ma bu gĭt say nau dơi Păng, nau mbơh nkoch i nây jêng tâm ban ma n'hôl ƀô kah ta lam ntŭk i hên hăn. 15 Ta Kôranh Brah hên jêng tâm ban ma ndơ ƀô kah Brah Krist nơm i ăn ma dâng lĕ bunuyh, ăn ma bu moh i dôl geh rklaih, ndrel ma ăn ma bu moh i mâu ôh geh rklaih dôl hăn ta nau roh hêng đŏng.* 2:15: Rôm 10:16; 1Kô 1:18 16 Ma phung i roh hêng, hên jêng tâm ban ma ndơ ƀô ma nau khât, yorlah khân păng mra sŏ dơn nau tê̆ dôih. Ma phung i geh rklaih, hên jêng tâm ban ma ndơ ƀô ma nau rêh, yorlah khân păng mra sŏ dơn nau rêh n'ho ro. Lah ndri bu moh i blao ma nau jan kar i nây? Mâu geh ôh du huê bunuyh blao jan tă bơh săk păng nơm. 17 Geh ŏk bunuyh hăn mbơh nkoch nau Kôranh Brah gay ma geh prăk ma khân păng nơm dơm, yơn ma hên mâu ôh jan kơt nây, hên mbơh nkoch nau Kôranh Brah ma nuih n'hâm kloh, nđâp ma nuih n'hâm răp jăp, hên mbơh nkoch nau i nây ta năp măt Kôranh Brah tă bơh Kôranh Brah nơm đă, jêng bunuyh i gŭ tâm rnglăp đah Brah Krist.* 2:17: 2Kô 1:12; 4:2; Gal 1:10; 1Ti 6:5

*2:1 2:1: 2Kô 12:21

*2:3 2:3: 2Kô 13:10; Phi 2:17-18

*2:4 2:4: 1Kô 4:21

*2:7 2:7: Kôl 3:13

*2:9 2:9: 2Kô 7:12, 15

*2:11 2:11: 1Tê 2:18; 1Pê 5:8

*2:12 2:12: Kar 16:8

*2:13 2:13: Tit 1:4

*2:15 2:15: Rôm 10:16; 1Kô 1:18

*2:17 2:17: 2Kô 1:12; 4:2; Gal 1:10; 1Ti 6:5