3
Hên rnê êng tay săk hên nơm du tơ̆ jât bơh? Mâu ôh, geh bunuyh aƀă ndjôt samƀŭt bơh bu êng gay ma khân ay may rom, mâu lah ôp khân ay may nchih samƀŭt kơt nây ăn ma khân păng, ndjôt hăn ntŭk ƀon êng gay ma bu rom ta ƀon nây. Ơm hên iăt ma geh samƀŭt kơt nây đŏng ƀah?* 3:1-2: Kar 9:2; 2Kô 10:12, 18 Hên mâu khăch ôh ndjôt samƀŭt kơt nây, yor ma nau khân ay may lĕ rgâl nau gŭ ngao, ndri khân ay may jêng tâm ban ma samƀŭt kơt nây ma hên, jêng tâm ban ma samƀŭt i nchih ta nuih n'hâm hên, jêh ri dâng lĕ bunuyh i gĭt năl khân ay may lĕ gĭt đŏng ma nau jan kar hên lĕ ueh. Hên jan kar ăn ma khân ay may nơh, ndri dâng khân ay may nây jêng tâm ban ma du mlŏm samƀŭt i bu say lĕ gĭt lah, kar hên jan nây tă bơh Brah Krist nơm ngăn. Samƀŭt i nây mâu ôh geh nchih ma dak krăk, jêng nchih ma Brah Huêng Ueh Kôranh Brah nơm, Kôranh Brah i rêh ngăn, mâu ôh di samƀŭt i nchih ta rlat lŭ tâm ban ma nau vay Môsê kăl e nơh, jêng samƀŭt i nchih ta nuih n'hâm bunuyh.* 3:3: NNg 24:12; Yêr 31:33
Hên ndjôt nâp khân ay may jêng tâm ban ma samƀŭt ueh kơt nây, tă bơh nau nsing hên ta Kôranh Brah, yor ma ndơ Brah Krist lĕ jan nơh. Hên mâu ôh kơp êng hên nơm bunuyh blao tă bơh săk hên nơm, yơn ma moh ndơ hên blao jan jêng tă bơh Kôranh Brah.* 3:5: Rôm 15:18-19; Phi 2:13 Păng ăn hên blao mbơh nkoch ma nau tâm rnglăp mhe. Nau tâm rnglăp mhe i nây mâu ôh di nchih ma rplây rso, yơn ma jêng tâm ban ma nchih ma Brah Huêng Ueh. Nau vay Môsê i nchih ma rplây rso nây leo ăn Kôranh Brah tê̆ dôih jêng khât n'ho ro* 3:6: Nau vay Môsê leo ta nau Kôranh Brah tê̆ dôih, yorlah mâu geh ôh du huê bunuyh i blao ndjôt nâng dâng lĕ nau vay i nây., yơn ma bơh Brah Huêng Ueh ăn geh nau rêh n'ho ro.* 3:6: Rôm 7:6; 1Kô 11:25; Hêb 8:7-13
Kôranh Brah nchih nau vay ta rlat lŭ ăn ma Môsê kăl e nơh, ta nây geh nđâp ma nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm dŭt hô ngăn, n'ho ma phung Israel mâu ôh hôm dơi uănh muh măt Môsê, yorlah ral ngăn, yơn ma nau chrêk lơp ral i nây ta muh măt Môsê mâu ôh jŏ jong, lơ ma roh đê̆ roh đê̆. Lah nau vay i leo ăn khât n'ho ro, lĕ dah nây ngăn geh nau chrêk lơp,* 3:7: NNg 34:29-30 lah ndri nau jan kar Brah Huêng Ueh i leo ăn geh nau rêh n'ho ro, ƀŏn lơ hô rlau ma nây jât ƀah geh nau chrêk lơp? Lah nau vay Môsê i jan ăn bunuyh geh dôih lĕ dah nây jêh geh nau chrêk lơp, lah ndri nau Brah Huêng Ueh jan ăn bunuyh jêng sŏng ta năp măt Kôranh Brah, ƀŏn lơ hô rlau ma i nây jât geh nau chrêk lơp!* 3:9: 1Kô 15:56; Gal 3:10; Hêb 10:28 10 Lah bân tâm rđâl nau chrêk lơp i nau vay Môsê lĕ geh kăl e nơh, đah nau chrêk lơp i dŭt hô ta nau Brah Huêng Ueh jan aƀaơ dja, lah lĕ tât jêh nau chrêk lơp i dŭt hô nây, nau chrêk lơp kăl e nơh bân uănh tâm ban ma mâu geh ôh.* 3:10-11: Rôm 5:20-21; 10:4; Hêb 7:18 11 Lah nau vay Môsê geh nđâp ma nau chrêk lơp, jêh ri nau chrêk lơp i nây mâu ôh jŏ jong, lơ ma roh, lah ndri nau Brah Huêng Ueh jan geh nau chrêk lơp lơ hô rlau ma nây, yorlah nau chrêk lơp i nây geh n'ho ro!
12 Yor ma bân geh nau rnơm mra geh nau chrêk lơp n'ho ro kơt nây, ndri dâng hên geh nuih n'hâm bănh ma mbơh nkoch nau Kôranh Brah. 13 Hên mâu ôh jan tâm ban ma Môsê, păng sŏ bok nkŭm lơi i muh măt păng nơm, mâu ŭch ôh ăn phung ƀon lan Israel say roh nau chrêk lơp i geh ta muh măt păng nây.* 3:13: NNg 34:33 14 Yơn ma nuih n'hâm nau mân khân păng hôm dăng ko kơt ơm n'ho ma tât nar dja, nôk khân păng tăng bu rŏ nau tâm rnglăp ơm, bok i nây tâm ban ma hôm nkŭm lơi nuih n'hâm nau mân khân păng nơm. Bok i nây hôm nkŭm nanao, tât ma khân păng lăp gŭ ndrel Brah Krist, mơ dâng bok i nây bah bơh nuih n'hâm nau mân khân păng.* 3:14: Kar 28:26-27; Rôm 11:25 15 N'ho ma tât nar dja, ăp tơ̆ khân păng tăng bu rŏ samƀŭt Nau Vay Môsê, tâm ban ma geh bok i nây hôm nkŭm nuih n'hâm nau mân khân păng mâu ôh ăn vât. 16 Yơn ma nôk du huê plơ̆ sât nsing ma Kôranh Yêsu, bok i nây roh bơh bunuyh i nây ro.* 3:16: NNg 34:34 17 Lŏng Kôranh Yêsu, ndrel ma Brah Huêng Ueh jêng nguai dơm, jêh ri bu moh i geh Brah Huêng Ueh Kôranh Yêsu gŭ ta păng, păng i nây lĕ tâm ban ma bunuyh mâu hôm ôh jan dâk bu, mâu hôm khăch ôh jan tâng nau vay gay ma geh rklaih.* 3:17: Luk 4:18; Rôm 8:1-2 18 Dâng lĕ bân i mâu hôm geh bok i nây nkŭm nuih n'hâm nau mân, jêh ri bân say nau chrêk lơp Kôranh Yêsu nơm, nđâp ma bu say nau chrêk lơp Păng ta bân tâm ban ma say ta ndơ uănh muh măt, jêh ri Brah Huêng Ueh dôl rgâl nuih n'hâm nau mân bân, gay ma lơ hô bân jêng tâm ban ma Păng i lĕ geh nau chrêk lơp.* 3:18: 2Kô 4:6; Rôm 8:29

*3:1 3:1-2: Kar 9:2; 2Kô 10:12, 18

*3:3 3:3: NNg 24:12; Yêr 31:33

*3:5 3:5: Rôm 15:18-19; Phi 2:13

*3:6 3:6: Nau vay Môsê leo ta nau Kôranh Brah tê̆ dôih, yorlah mâu geh ôh du huê bunuyh i blao ndjôt nâng dâng lĕ nau vay i nây.

*3:6 3:6: Rôm 7:6; 1Kô 11:25; Hêb 8:7-13

*3:7 3:7: NNg 34:29-30

*3:9 3:9: 1Kô 15:56; Gal 3:10; Hêb 10:28

*3:10 3:10-11: Rôm 5:20-21; 10:4; Hêb 7:18

*3:13 3:13: NNg 34:33

*3:14 3:14: Kar 28:26-27; Rôm 11:25

*3:16 3:16: NNg 34:34

*3:17 3:17: Luk 4:18; Rôm 8:1-2

*3:18 3:18: 2Kô 4:6; Rôm 8:29