4
Bunuyh năk mbơh nkoch nau mhe mhan ueh
Lah ndri hên mâu ôh dâl nuih n'hâm ta nau jan kar mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, yorlah Kôranh Brah đă hên jan tă bơh nau yô̆ Păng nơm. Hên rlăch mâu ŭch ôh jan ndơ ndŏp mpôn i geh nau đit prêng. Hên mâu ôh mƀrôh bu, mâu ôh nti nklă nau Kôranh Brah, hên mbơh nkoch nau ngăn ta năp măt Kôranh Brah, jêh ri bu moh i gĭt năl Kôranh Brah lĕ gĭt jêh nau i nây jêng di.* 4:2: 2Kô 2:17; 1Tê 2:3-6 Lah nau khlay ta nau mhe mhan ueh i hên mbơh nkoch nây, bu ê hŏ vât tâm ban ma ndŏp mpôn nkŭm ma bok, geh ndŏp mpôn ma phung i roh hêng dơm.* 4:3: 1Kô 1:18 Phung i nây mâu ôh nsing, yorlah lĕ Satăng i kôranh mpôl brah djơh jan ăn nuih n'hâm khân păng jêng ngo, mâu ôh ăn khân păng say nau ang ta nau mhe mhan ueh, nau mhe mhan ueh i nây nhhơ nau chrêk lơp Brah Krist, ndrel ma Păng tâm ban ma Kôranh Brah nơm ngăn.* 4:4: Yôh 14:7-10; Kôl 1:15; Hêb 1:3 Hên mâu ôh mbơh nkoch ma săk hên nơm, hên mbơh nkoch Brah Yêsu Krist jêng Kôranh, jêh ri kơp săk hên nơm jêng bunuyh sơm kơl jan kar ăn ma khân ay may* 4:5: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ăn ma khân ay may’, mâu lah ‘Dâk khân ay may’. yor ma Brah Yêsu.* 4:5: 2Kô 1:24; 1Kô 2:1-2 Kôranh Brah lĕ lah jêh: ‘Ăn lôh ang hŏm bơh nau ngo’ 4:6: NNt 1:3, jêh ri Păng lĕ ngaang jêh ta nuih n'hâm bân, ăn bân năl nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm, i ang chrat bơh muh măt Brah Krist.* 4:6: 1Pê 2:9
Hên geh nau ang ueh i nây ta nuih n'hâm, yơn ma hên jêng tâm ban ma glah uk i hôm blao chah, yơn ma geh drăp ndơ khlay ta trôm, gay ma ăn bu say nau dơi i dŭt kuŏng ta hên tă bơh Kôranh Brah nơm, mâu ôh tă bơh săk hên nơm.* 4:7: 2Kô 5:1; 12:9 Hên geh nau jêr ăp ntil ngăn, yơn ma nau jêr i nây mâu ôh dơi buay hên, geh đŏng hên mâu gĭt ôh mơm jan, yơn ma hên mâu ôh mƀăr nau rnơm. Aƀaơ dja bu jan jêr ma hên, yơn ma Kôranh Brah mâu ôh ntlơi hên, geh bu mbang hên ngăn, yơn ma hên mâu khât ôh.* 4:9-11: 2Kô 11:23-29; 1Kô 4:9; 15:31; 2Ti 3:12 10 Ta dâng lĕ nau jêr hên tâm ban ma hên gŭ ndrel nâng ta nau jêr nđâp ma nau khât Brah Yêsu, yơn ma tă bơh dâng lĕ nau i nây bu dơi say ta săk hên nau dơi Brah Yêsu i lĕ dâk rêh ngăn, yorlah Păng kơl hên nâng. 11 Nau rêh hên bơi ma khât nâng yor ma hên sơm kơl jan kar ma Brah Yêsu, yơn ma tă bơh dâng lĕ nau i nây bu dơi say ta săk hên nau dơi Brah Yêsu i lĕ dâk rêh ngăn, bol lah săk hên blao khât. 12 Kơt ndri hên gŭ rêh dăch đah nau khât nâng, yơn ma tă bơh nau i nây dâng khân ay may geh nau rêh n'ho ro.* 4:12: 1Kô 4:10
13 Lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Gâp nsing ma Kôranh Brah dâng gâp ngơi’ 4:13: NMƠ 116:10. Ta nuih n'hâm hên geh nau nsing kơt nây đŏng, ndri dâng hên hôm mbơh nkoch nau Kôranh Brah.* 4:13: Kar 4:20; 1Kô 9:16 14 Yor ma bân gĭt jêh Kôranh Brah lĕ jan ăn Kôranh Yêsu dâk rêh nơh, ndri Păng mra jan ăn bân dâk rêh kơt Kôranh Yêsu đŏng, jêh ri leo bân gŭ ta năp Kôranh Brah nơm ndrel khân ay may đŏng.* 4:14: Rôm 6:8; 8:11; 1Kô 6:14; 15:20 15 Dâng lĕ nau jêr hên, gay ma geh nau khlay ma khân ay may. Yorlah geh ŏk bunuyh mhe gĭt năl nau ueh Kôranh Brah, geh đŏng lơ ma ŏk bunuyh lah ueh Kôranh Brah, ndrel ma rnê nau chrêk lơp Păng lơ ma hô đŏng.* 4:15: 2Kô 1:6
Nau rêh n'ho ro
16 Lah ndri hên mâu geh nau dâl ôh ta nau jan kar hên. Bol lah săk jăn hên n'hâm suan lơ ma lĕ kađôi, yơn ma ta nuih n'hâm nau mân hên ri lơ ma geh n'hâm suan mhe ăp nar.* 4:16: 1Kô 9:27; Êph 3:16 17 Nau jêr jŏt i hên geh aƀaơ dja tâm ban ma đê̆ đă, nđâp ma du ƀlât dơm, yơn ma nau i nây jan ăn hên geh nau chrêk lơp dŭt hô ngăn i hôm n'ho ro.* 4:17-18: Rôm 8:17-22; 2Ti 3:12 18 Lah ndri hên mâu ôh kơp khlay ma ndơ i uănh say, yơn ma hên kơp khlay ma ndơ i uănh mâu say, yorlah ndơ i uănh say tâm ban ma geh du ƀlât dơm, yơn ma ndơ i uănh mâu say, jêng ndơ i hôm geh n'ho ro.

*4:2 4:2: 2Kô 2:17; 1Tê 2:3-6

*4:3 4:3: 1Kô 1:18

*4:4 4:4: Yôh 14:7-10; Kôl 1:15; Hêb 1:3

*4:5 4:5: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ăn ma khân ay may’, mâu lah ‘Dâk khân ay may’.

*4:5 4:5: 2Kô 1:24; 1Kô 2:1-2

4:6 4:6: NNt 1:3

*4:6 4:6: 1Pê 2:9

*4:7 4:7: 2Kô 5:1; 12:9

*4:9 4:9-11: 2Kô 11:23-29; 1Kô 4:9; 15:31; 2Ti 3:12

*4:12 4:12: 1Kô 4:10

4:13 4:13: NMƠ 116:10

*4:13 4:13: Kar 4:20; 1Kô 9:16

*4:14 4:14: Rôm 6:8; 8:11; 1Kô 6:14; 15:20

*4:15 4:15: 2Kô 1:6

*4:16 4:16: 1Kô 9:27; Êph 3:16

*4:17 4:17-18: Rôm 8:17-22; 2Ti 3:12