5
Bân lĕ gĭt jêh, săk jăn bân ta neh ntu dja tâm ban ma chun i jan ma bok ntŭk veh gŭ dơm, yơn ma nôk bân khât bân mra geh săk jăn mhe ta ƀon ueh, jêng tâm ban ma jay i hôm n'ho ro, mâu ôh jan ma ti bunuyh, yơn ma jan ma ti Kôranh Brah nơm.* 5:1-4: Rôm 8:23-25; 1Kô 15:51-54; Phi 3:21 Ta neh ntu aƀaơ dja bân hô ngăn vơl ŭch geh săk jăn i mra geh ta ƀon ueh, ŭch rgâl săk jăn mhe, tâm ban ma rgâl kho ao ơm nsoh kho ao mhe, yorlah bân mra geh săk jăn mhe, mâu ôh tâm ban ma gŭ săk kuh. Nôk hôm e geh săk jăn ta neh ntu dja bân hôm vơl ngăn, yorlah hôm geh nau jêr jŏt. Yơn ma bân mâu ŭch ôh khât n'ho ma roh săk jăn, bân ŭch geh săk jăn mhe, gay ma săk jăn i blao khât dja rgâl jêng săk jăn i rêh n'ho ro, tâm ban ma ndơ rêh ngăn rnguăn ndơ blao khât. Kôranh Brah nơm njêng bân gay ma geh nau rgâl kơt nây, jêh ri Păng nơm đŏng i lĕ ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta bân tâm ban ma ndơ nchăm, gay ma gĭt nau i nây mra geh ngăn ro.* 5:5: 2Kô 1:21-22; Êph 1:4; 4:30
Ndri dâng bân hôm geh nuih n'hâm nsing nâp ƀaƀơ ngăn. Bân gĭt n'hêl jêh, nôk bân hôm geh săk jăn dja, bân ê hŏ gŭ ta ƀon ueh ntŭk Kôranh Yêsu.* 5:6: Hêb 11:13 Aƀaơ dja bân gŭ rêh ma nau nsing, mâu ôh di gŭ rêh ma ndơ uănh say.* 5:7-8: NNg 33:20-23; 1Kô 13:12; Phi 1:23; 1Pê 1:8-9 Bân geh nuih n'hâm nsing nâp ngăn, jêh ri bân ŭch lôh bơh săk jăn dja, ueh rlau hăn gŭ ta ƀon ueh ndrel Kôranh Yêsu. Kơt ndri dâng bân nsrôyh tâng joi ăn di nuih n'hâm Păng, bol lah hôm e gŭ ta săk jăn dja, mâu lah lôh bơh săk jăn dja kađôi, 10 yorlah dâng lĕ bân mâu ôh dơi der gŭ bơh năp ntŭk Brah Krist nơm phat dôih, gay ma dâng lĕ bân geh play i tă bơh bân nơm jan nôk hôm gŭ ta săk jăn dja, bol lah ndơ ueh, mâu lah ndơ djơh kađôi.* 5:10: Mat 25:31-32; Yôh 5:22; 12:47-48; Rôm 2:16; 14:10-12; 1Kô 4:5; Phi 1:10-11; 2Ti 4:8
Nau rŏng Brah Krist
11 Yor ma hên lĕ năl nau klach yơk ma Kôranh Yêsu, hên nsrôyh mbơh nkoch ma bunuyh ăn nsing ma Păng đŏng. Kôranh Brah lĕ gĭt năl nuih n'hâm hên, jêh ri gâp rnơm khân ay may gĭt năl nuih n'hâm hên đŏng.* 5:11: 1Kô 9:19-23; Phi 1:18 12 Ndơ i dja mâu ôh di hên rnê êng săk hên nơm, yơn ma hên ăn khân ay may geh nau ngơi ueh ma hên, gay ma khân ay may blao ơh đah ma mpôl i ngơi mâu ueh ma hên, mpôl i nây kơp khlay nau ta kalơ ntô dơm, mâu ôh kơp khlay nau ta trôm nuih n'hâm.* 5:12: 2Kô 1:14 13 Lah hên jêng tâm ban ma bunuyh trơi, hên trơi gay ma geh nau khlay ma Kôranh Brah, lah hên jêng nau mân ueh, hên jêng nau mân ueh nây gay ma geh nau khlay ma khân ay may.* 5:13: 1Kô 14:19 14 Dâng lĕ ndơ hên jan, yorlah nau rŏng Brah Krist ntrôl hên. Hên iăt ngăn geh du huê bunuyh lĕ khât ntrŏ ăn ma dâng lĕ bunuyh, lah ndri dâng lĕ bunuyh tâm ban ma khât dadê đŏng, mâu hôm khăch ôh sŏ dơn nau tê̆ dôih yor ma nau tih.* 5:14: Rôm 5:15; 6:3; Kôl 3:3; Gal 2:16; 2Kô 5:18-21 15 Brah Krist lĕ khât jêh ma dâng lĕ bunuyh, gay ma bu moh i gŭ rêh, mâu ôh rêh ma săk păng nơm, yơn ma rêh ma Nơm i lĕ khât ma păng, jêng Nơm i dâk rêh nây hŏ.* 5:15: Rôm 14:7-9; Gal 2:19-20; Phi 1:21-23
16 Ndri dâng ntơm bơh aƀaơ dja hên mâu hôm ôh uănh bunuyh kơt bunuyh i mâu gĭt năl Kôranh Brah. Bơh ntơm nơh hên mâu ôh kơp khlay Brah Krist kơt dâng lĕ bunuyh i mâu gĭt năl Kôranh Brah đŏng, yơn ma aƀaơ dja hên mâu ôh hôm kơp Păng kơt nây. 17 Bu moh lĕ gŭ tâm rnglăp ndrel Brah Krist, bunuyh i nây lĕ Kôranh Brah njêng mhe, dâng lĕ ndơ ơm lĕ rgâl jêng mhe dadê.* 5:17: Rôm 6:4; Gal 2:20; Êph 4:22-24 18 Dâng lĕ nau i nây jêng tă bơh Kôranh Brah nơm, Păng tâm boh tâm blai bân ăn tâm di ma Păng nơm, yor ma ndơ Brah Krist lĕ jan, jêh ri Păng ăn bân jan kar năk kơl tâm boh tâm blai dja gay ma ăn bunuyh tâm di đah Păng nơm đŏng.* 5:18-21: 2Kô 5:14; Mar 10:45; Luk 24:44-46; Rôm 3:21-26; 4:25; 5:8-10; 1Kô 15:3; Kôl 1:19-22; 1Ti 2:5-6; Hêb 9:12-14; 1Yô 2:1-2; Êsa 52:13-15; 53:4-12 19 Ta Brah Krist Kôranh Brah tâm boh tâm blai dâng lĕ bunuyh ăn tâm di đah Păng nơm, Păng mâu ôh klăp ndăng nau tih bunuyh. Jêh ri Păng ăn hên mbơh nkoch nau tâm boh tâm blai i nây ma bu đŏng. 20 Lah ndri hên dja jêng bunuyh i Brah Krist đă hăn, jêng sơm ntang ma Păng nơm, jêng tâm ban ma Kôranh Brah ngơi ma khân ay may ta nau ngơi hên. Hên dăn khân ay may hô ngăn tâm ban ma Brah Krist nơm dăn khân ay may kơt nđa: Ăn khân ay may gŭ tâm boh tâm blai ndrel Kôranh Brah!* 5:20: Luk 24:47; Rôm 10:15-16; 1Ti 2:7; 2Ti 1:1; Êsa 53:1 21 Brah Krist mâu ôh geh nau tih, yơn ma Kôranh Brah kơp Păng geh nau tih, jêh ri Kôranh Brah tê̆ dôih Păng, gay ma ntrŏ bân, ndri Kôranh Brah dơi kơp bân lĕ sŏng, yor ma bân nsing ma Brah Krist.* 5:21: Rôm 8:34

*5:1 5:1-4: Rôm 8:23-25; 1Kô 15:51-54; Phi 3:21

*5:5 5:5: 2Kô 1:21-22; Êph 1:4; 4:30

*5:6 5:6: Hêb 11:13

*5:7 5:7-8: NNg 33:20-23; 1Kô 13:12; Phi 1:23; 1Pê 1:8-9

*5:10 5:10: Mat 25:31-32; Yôh 5:22; 12:47-48; Rôm 2:16; 14:10-12; 1Kô 4:5; Phi 1:10-11; 2Ti 4:8

*5:11 5:11: 1Kô 9:19-23; Phi 1:18

*5:12 5:12: 2Kô 1:14

*5:13 5:13: 1Kô 14:19

*5:14 5:14: Rôm 5:15; 6:3; Kôl 3:3; Gal 2:16; 2Kô 5:18-21

*5:15 5:15: Rôm 14:7-9; Gal 2:19-20; Phi 1:21-23

*5:17 5:17: Rôm 6:4; Gal 2:20; Êph 4:22-24

*5:18 5:18-21: 2Kô 5:14; Mar 10:45; Luk 24:44-46; Rôm 3:21-26; 4:25; 5:8-10; 1Kô 15:3; Kôl 1:19-22; 1Ti 2:5-6; Hêb 9:12-14; 1Yô 2:1-2; Êsa 52:13-15; 53:4-12

*5:20 5:20: Luk 24:47; Rôm 10:15-16; 1Ti 2:7; 2Ti 1:1; Êsa 53:1

*5:21 5:21: Rôm 8:34