6
Yor ma hên jan kar ndrel Kôranh Brah, khân ay may lĕ sŏ dơn jêh nau ueh Kôranh Brah, lah ndri hên dăn khân ay may hô ngăn: Khân ay may lơi ôh gŭ dah ma ŭch dơm, tâm ban ma nau ueh Kôranh Brah mâu geh khlay ma khân ay may. Yorlah Păng lĕ lah nơh:
‘Gâp ơh nau khân ay may mbơh sơm ta mong Gâp lĕ ơm ŭch,
Gâp kơl khân ay may tât di nar Gâp lĕ ơm ŭch rklaih khân ay may’ 6:2: Êsa 49:8.
Nôk aƀaơ dja jêng mong i nây, nôk nar dja jêng nar Kôranh Brah rklaih.
Hên nsrôyh gŭ ngao ueh, gay ma mâu ôh geh du ntil ndơ ăn bu nduih hên, n'ho ma tâm rlăch mâu ôh sŏ dơn nau hên ntŭm nti, yor ma nau gŭ ngao hên mâu ueh nây.* 6:3: 1Ti 3:7 Dâng lĕ ndơ hên jan, hên nhhơ ăn bu say hên bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ngăn ngên: Ta nau gŭ nâp ta nau nsing, bol lah geh ăp ntil nau jêr jŏt, mâp ma nau rêh rnhăl, nau nklŏn rvê,* 6:4-10: 2Kô 4:8-13; 11:23-29; 1Kô 4:9-13; 2Ti 3:12 nau bu pŭ mbang hên, nau bu tê̆ hên trôm ndrung, nau bu jan nau uh ah, nau hên jan kar rơah rgănh, nau hên rgŏng măt, nau hên mâu geh ndơ sông sa.* 6:5: 1Kô 9:27 Hên nhhơ ăn bu say hên bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ngăn ngên ma nau gŭ ngao ueh, ma nau gĭt năl Kôranh Brah, ma nau blao ăt nuih, ma nau jan ueh ma bu, ma nau Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ndrel hên, ma nau geh nuih n'hâm rŏng ma bu răp jăp, ma nau mbơh nkoch nau ngăn, ma nau dơi Kôranh Brah nơm. Nau hên gŭ sŏng jêng tâm ban ma dŏng đao ma tâm lơh ta ti bơh ma, dŏng khêl ma njrăng ta ti bơh chiao.* 6:7: 2Kô 4:6-7 Bu say hên bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah ta nau bu yơk hên, ta nau bu biănh, ta nau bu mưch rmot, ta nau bu rnê. Bu kơp hên jêng bunuyh mƀrôh, yơn ma hên jêng bunuyh sŏng. Bol lah bu lư hên kađôi, ŏk bunuyh hôm kơp hên mâu geh nau khlay. Hên bơi ma khât ƀaƀơ ngăn, yơn ma hên hôm rêh. Bu pŭ mbang, yơn ma hên mâu ôh khât săk.* 6:9: Kar 14:19-20 10 Bu jan ăn hên geh nau nklŏn rngot, yơn ma hên ueh maak ƀaƀơ ngăn. Hên bunuyh o ach, yơn ma hên tâm ban ma jan ăn bunuyh jêng ndrŏng ŏk ngăn, uănh hên tâm ban ma mâu ôh geh du ntil ndơ, yơn ma hên geh dadê.* 6:10: Phi 4:11-13; 1Ti 6:6-8
11 Ơ oh nô ta nau nsing ta ƀon Kôrĭntô, hên ngơi ma khân ay may ma lĕ nuih n'hâm ngăn, hên mâu ôh pôn mo.* 6:11-13: Phi 1:8; 1Kô 4:15 12 Nuih n'hâm hên mâu ôh geh nau keh koh ma khân ay may, bol lah nuih n'hâm khân ay may nơm i geh nau keh koh nây ma hên. 13 Hên ngơi ma khân ay may tâm ban ma ngơi ma kon sau hên nơm ngăn, lah ndri ăn khân ay may geh nuih n'hâm ueh ma hên dô, tâm ban ma hên lĕ geh nuih n'hâm ueh ma khân ay may đŏng.
Nau tâm nkhah đah bunuyh i mâu nsing
14 Bu mâu ôh mbăk ndrel mpômpa (siŭm), nguai ndrôk, nguai seh, kơt ndri đŏng lơi ôh tâm rnglăp jan ndrel ndơ ma bunuyh i mâu nsing, yorlah nau sŏng đah nau kue gŭ ndrel mâu ôh blao, nau ang đah nau ngo gŭ ndrel kŏ mâu blao đŏng.* 6:14-17: Mat 6:24; 1Kô 10:21; Êph 5:6-11 15 Brah Krist đah Satăng* 6:15: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ƀêlial’, jêng rnha nguai ma Satăng. i kôranh mpôl brah djơh blao tâm lăp băl đŏng bơh? Bunuyh nsing đah bunuyh mâu nsing blao gŭ du ntôr nau băl đŏng bơh? 16 Nhih brah Kôranh Brah nơm đah ma ntŭk ôp brah 6:16: ‘Ntŭk ôp brah’, mâu lah ‘Rup brah êng êng’. blao tâm lăp băl đŏng bơh? Yorlah dâng lĕ bân jêng tâm ban ma nhih brah Kôranh Brah nơm, brah i rêh ngăn, Păng lĕ lah jêh kơt nđa:
‘Gâp mra gŭ ta khân păng, jêh ri hăn brô̆ ndrel khân păng đŏng.
Gâp mra jêng i brah khân păng
Jêh ri khân păng jêng i phung ƀon lan Gâp nơm’ 6:16: Êsê 37:27.* 6:16: KLê 26:12; Yêr 32:38
17 Lĕ geh nchih đŏng:
‘Kôranh Brah lah: ‘Lah ndri du hŏm bơh phung i mâu iăt Gâp nây,
Jêh ri gŭ êng rnhơh hŏ
Lơi ôh pah ndơ i ƀơ̆ ƀơch,
Ndri dâng Gâp rom khân ay may’’* 6:17: Êsa 52:11.* 6:17: Êsê 20:34, 41
18 ‘‘Gâp mra jêng bơ̆ ma khân ay may,
Jêh ri khân ay may mra jêng i kon bu ur kon bu klô Gâp nơm đŏng’
Ndri nau ngơi Kôranh Brah nơm i dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ’ 6:18: 2Sa 7:14.* 6:18: Êsa 43:6

6:2 6:2: Êsa 49:8

*6:3 6:3: 1Ti 3:7

*6:4 6:4-10: 2Kô 4:8-13; 11:23-29; 1Kô 4:9-13; 2Ti 3:12

*6:5 6:5: 1Kô 9:27

*6:7 6:7: 2Kô 4:6-7

*6:9 6:9: Kar 14:19-20

*6:10 6:10: Phi 4:11-13; 1Ti 6:6-8

*6:11 6:11-13: Phi 1:8; 1Kô 4:15

*6:14 6:14-17: Mat 6:24; 1Kô 10:21; Êph 5:6-11

*6:15 6:15: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ƀêlial’, jêng rnha nguai ma Satăng.

6:16 6:16: ‘Ntŭk ôp brah’, mâu lah ‘Rup brah êng êng’.

6:16 6:16: Êsê 37:27

*6:16 6:16: KLê 26:12; Yêr 32:38

*6:17 6:17: Êsa 52:11

*6:17 6:17: Êsê 20:34, 41

6:18 6:18: 2Sa 7:14

*6:18 6:18: Êsa 43:6