2
Ndơ tât ê lor ma Brah Yêsu văch
Ơ oh nô, gâp ŭch nchih ma khân ay may ma nau văch Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm, nđâp ma nau Păng rgum bân gay ma gŭ ndrel Păng. Hên dăn khân ay may hô ngăn* 2:1: 1Tê 4:15-18 lơi ôh gơnh geh nuih n'hâm vĭ, mâu lah geh nau ndrŏt rvê yor ma tăng bu mbơh nkoch lah nar Brah Yêsu văch lĕ tât jêh. Bol lah geh bunuyh aƀă lah Brah Huêng Ueh lĕ mbơh nkoch ma khân păng, mâu lah geh bunuyh mbơh nkoch êng, mâu lah geh bunuyh lah hên lĕ geh nchih ta samƀŭt kađôi.* 2:2: Mat 24:4-6 Lơi ôh ăn bu mƀrôh khân ay may, đê̆ mâu ơm, yorlah ê lor ma nar Brah Yêsu văch nây, geh ŏk bunuyh tâm rdâng mƀăr lơi Kôranh Brah, ndrel ma bu say geh du huê bunuyh tih* 2:3: ‘Bunuyh tih’, mâu lah ‘Bunuyh i mâu iăt Kôranh Brah’. nsôh săk, yơn ma Kôranh Brah lĕ ndrăp nau roh hêng ma păng ngăn ro 2:3: ‘Nsôh...ngăn ro’, mâu lah ‘Nsôh săk i jan nau roh hêng’..* 2:3: 1Ti 4:1 Păng i nây tâm rdâng đah dâng lĕ ndơ i bu kơp lah brah, ma dâng lĕ ndơ i bu yơk mbah, n'hao êng săk păng nơm khlay rlau ma dâng lĕ ndơ i nây, n'ho ma păng gŭ ta ntŭk nhih jan brah ma Kôranh Brah, jêh ri mbơh êng săk păng nơm lah Kôranh Brah đŏng.* 2:4: 1Kô 3:16-17; 2Kô 6:16 Ah khân ay may hôm kah gĭt đŏng, nôk gâp gŭ ndrel khân ay may nơh? Nau i nây gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may lĕ phiao. Yơn ma aƀaơ dja, ndơ 2:6: Ta nau ngơi Grek mâu gĭt n'hêl jêng ndơ, mâu lah bunuyh nking păng. i nking păng, khân ay may lĕ năl jêh§ 2:6: Bân aƀaơ ri mâu hôm gĭt ôh moh ndơ i nây., păng nsôh săk tât di nar păng nsôh mơ. Aƀaơ dja Satăng i kôranh mpôl brah djơh* 2:7: ‘Satăng i kôranh mpôl brah djơh’, mâu lah ‘Nau jan kar nau tih i hôm ndŏp mpôn’. lĕ ăn bunuyh tâm rdâng ma nau vay Kôranh Brah, yơn ma hôm jan mpôn, n'ho ma tât di nar du huê bunuyh i nking păng ri lĕ roh klŏk jêh. Ri mơ bunuyh dŭt tih i nây nsôh săk, jêh ri Brah Yêsu lơh hêng păng ma n'hâm i lôh tă bơh mbung Brah Yêsu nơm, ma nau chrêk lơp ta nau văch Brah Yêsu nơm n'groh lơi păng.* 2:8-10: NTM 19:15-21; Mat 24:24 Ê lor ma nar i nây, bunuyh dŭt tih i nây, păng văch ma nau dơi Satăng, păng jan ăp ntil ndơ kuŏng, jan ndơ dŭt nau ngăn, jan nau mbên êng êng. Yơn ma dâng lĕ ndơ i nây jêng nau nklă dadê. 10 Păng jan nau kue nau mƀrôh ăp ntil ngăn, ăn ma dâng lĕ mpôl i mra sŏ dơn nau roh hêng. Mpôl i nây sŏ dơn nau roh hêng yor ma mâu ŭch ôh sŏ dơn nau ngăn, mâu ŭch ôh rŏng nau ngăn, bol lah nau ngăn i nây dơi rklaih khân păng.* 2:10-11: 2Kô 4:3-4; 2Ti 4:3-4 11 Kơt ndri dâng Kôranh Brah njŭn nau nklă ma jan ăn khân păng hiơt, ăn khân păng iăt nau mƀrôh chrao, 12 gay ma tê̆ dôih ma mpôl i mâu iăt ôh nau ngăn, jêh ri răm ma jan ndơ kue chrao.* 2:12: Yôh 12:48
Nau gŭ nâp ta nau nsing
13 Ơ oh nô, Kôranh Brah rŏng ma khân ay may. Hên lah ueh Kôranh Brah ƀaƀơ ngăn ma khân ay may, yorlah lĕ Kôranh Brah kơih khân ay may ma nau rklaih bơh ntơm njêng neh ntu ngăn 2:13: Mâu lah ‘Kơih khân ay may jêng bunuyh bôk dak ta nau rklaih’.. Khân ay may geh nau rklaih yor ma Brah Huêng Ueh jan ăn khân ay may kloh ueh, geh nau rklaih yor ma khân ay may nsing ma nau ngăn đŏng.* 2:13-14: Êph 1:4; 3:11; 1Tê 1:4; 2Pê 1:10-11 14 Kôranh Brah lĕ kuăl khân ay may nây ma nau mhe mhan ueh i hên lĕ mbơh nkoch, Păng kuăl khân ay may gay ma ăn khân ay may sŏ dơn nau rklaih i nây, Păng ŭch khân ay may geh nau chrêk lơp Brah Yêsu Krist nơm i Kôranh bân. 15 Lah ndri ơ oh nô, ăn khân ay may gŭ nâp rkâk hŏ, jêh ri ndjôt dâng lĕ nau i hên lĕ ntŭm nti ăn ma khân ay may nơh. Hên ntŭm nti khân ay may ma bŏr mbung hên nơm ngơi nơh, ndrel ma ta samƀŭt i hên lĕ nchih. 16 Kôranh Brah i Bơ̆ bân, Păng geh nau rŏng ma bân. Yor ma nau ueh Păng nơm, Păng bonh leng bân nâng n'ho ro, nđâp ma lĕ ăn bân nau rnơm nâp rkâk. Dăn Brah Yêsu Krist i Kôranh bân, ndrel ma Kôranh Brah i Bơ̆ bân,* 2:16: 1Pê 5:10 17 n'hao nuih n'hâm khân ay may, ăn khân ay may geh n'hâm suan ma jan ăp ntil ndơ ueh, ndrel ma mbơh nkoch nau ueh đŏng.

*2:1 2:1: 1Tê 4:15-18

*2:2 2:2: Mat 24:4-6

*2:3 2:3: ‘Bunuyh tih’, mâu lah ‘Bunuyh i mâu iăt Kôranh Brah’.

2:3 2:3: ‘Nsôh...ngăn ro’, mâu lah ‘Nsôh săk i jan nau roh hêng’.

*2:3 2:3: 1Ti 4:1

*2:4 2:4: 1Kô 3:16-17; 2Kô 6:16

2:6 2:6: Ta nau ngơi Grek mâu gĭt n'hêl jêng ndơ, mâu lah bunuyh nking păng.

§2:6 2:6: Bân aƀaơ ri mâu hôm gĭt ôh moh ndơ i nây.

*2:7 2:7: ‘Satăng i kôranh mpôl brah djơh’, mâu lah ‘Nau jan kar nau tih i hôm ndŏp mpôn’.

*2:8 2:8-10: NTM 19:15-21; Mat 24:24

*2:10 2:10-11: 2Kô 4:3-4; 2Ti 4:3-4

*2:12 2:12: Yôh 12:48

2:13 2:13: Mâu lah ‘Kơih khân ay may jêng bunuyh bôk dak ta nau rklaih’.

*2:13 2:13-14: Êph 1:4; 3:11; 1Tê 1:4; 2Pê 1:10-11

*2:16 2:16: 1Pê 5:10