Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma Phung Nsing Ta Ƀon
Têsalônik Rơh 2
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 51, klăp lah 18 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, mâu ôh ir jŏ bơh kơi nchih samƀŭt Têsalônik rơh 1 nây, lĕ bar ơ̆ samƀŭt i nây Pôl nchih ta ƀon Kôrĭntô.
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Pôl plơng ơh nau ôp a êng tay bơh phung nsing ta ƀon Têsalônik. Păng mbơh nkoch aƀă jât bơh nau Brah Krist plơ̆ văch (2Tê 2:1-12), păng mbơh nkoch ê lor ma nar Brah Krist plơ̆ văch, mra geh du huê bunuyh tih nsôh săk (2Tê 2:4), Yôhan nchih ma bunuyh i nây đŏng, nđâp ma kuăl bunuyh i nây ‘Kôranh i tâm rdâng đah Brah Krist’ (1Yô 2:18). Jêh ri Pôl đă khân păng gŭ nâp ta nau nsing ma Brah Krist, bol lah geh bu jan jêr jŏt yor ma nau nsing i nây kađôi, păng đă khân păng jan kar ma siăm nau rêh ăp nơm khân păng, jêh ri ma sơm kơl jan ndơ ueh ma bu (2Tê 3:6, 11-12). Du trong i geh nau khlay hô ngăn ta samƀŭt dja, jêng 2Tê 2:16 ‘Kôranh Brah i Bơ̆ bân, Păng geh nau rŏng ma bân. Yor ma nau ueh Păng nơm, Păng bonh leng bân nâng n'ho ro, nđâp ma lĕ ăn bân nau rnơm nâp rkâk...’.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-2)
- Nau rnê, ndrel ma nau nkah êng êng (1:3-12)
- Nau ntŭm nti ma nau Kôranh Yêsu plơ̆ tay (2:1-17)
- Nau nkah ta nau gŭ rêh phung nsing ma Brah Krist ăn tâm di (3:1-15)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (3:16-18)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih. Gâp, Silas* 1:1: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40)., ndrel ma Timôthê, pe nuyh hên njuăl ăn ma phung nsing ma Kôranh Yêsu Krist ta ƀon Têsalônik, i gŭ ndrel Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm, i gŭ ndrel Kôranh Yêsu Krist.* 1:1: 1Pê 5:12; Kar 16:1-3 Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm 1:2: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu ôh geh nchih ‘Bân nơm’., ndrel ma Kôranh Yêsu Krist ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may.
Ơ oh nô ta nau nsing, iăt ma hên lah ueh Kôranh Brah ƀaƀơ ngăn yor ma khân ay may. Hên lah ueh kơt nđa jêng di ngăn, yorlah nau nsing khân ay may lơ ma hô ngăn, jêh ri nau rŏng dâng lĕ ndrăng khân ay may nơm lơ ma hô đŏng. Kơt ndri dâng hên mbơh nkoch ma phung nsing ma Kôranh Brah ta ƀon êng êng, ăn bu lư khân ay may hôm nsing, hôm nsrôyh ăt nuih, nôk bu jan jêr jŏt ăp ntil ma khân ay may, ndrel ma geh nau jêr êng êng jât kađôi.* 1:4-5: 1Tê 1:7; Phi 1:28-30; 2Ti 3:12 Lah ndri ta nau khân ay may gŭ nâp ta nau nsing ma Kôranh Brah, bân say n'hêl nanê̆ ngăn nau Kôranh Brah phat dôih sŏng ngăn. Păng kơp khân ay may di ma lăp ta nau Păng nơm mât uănh, jêh ri khân ay may geh nau jêr jŏt yor ma khân ay may jêng ƀon lan Păng nơm. Kôranh Brah jan ndơ sŏng ngăn, Păng mra plơng ăn nau jêr ma bu moh i jan jêr ma khân ay may nơh.* 1:6: Rôm 12:19 Jêh ri Păng mra ăn khân ay may i geh nau jêr jŏt nây gŭ rlu ndrel hên ta nôk Brah Yêsu nhhơ săk tă bơh kalơ trôk. Păng văch tay ndrel phung tông păr Kôranh Brah. Phung tông păr i nây geh nau dơi ngăn.* 1:7: Mat 25:31-33; Tit 2:13; NTM 21:3-4 Păng hăn ma ŭnh i dŭt hit, tê̆ dôih dâng lĕ phung i mâu gĭt năl mâu iăt Kôranh Brah, ndrel ma dâng lĕ phung i mâu iăt ôh nau mhe mhan ueh Brah Yêsu i Kôranh bân.* 1:8-9: 1Pê 4:17-19; 2Pê 3:7 Khân păng i nây mra sŏ dơn nau roh lêk n'ho ro, gŭ nkhah ngai bơh măt Kôranh Yêsu, nđâp ma gŭ nkhah ngai bơh nau dơi Păng i geh nau chrêk lơp. 10 Ta nar i nây Păng văch, gay ma phung kloh ueh Păng rnê nau chrêk lơp Păng nơm, jêh ri dâng lĕ bunuyh i nsing ma Păng rnê Păng lĕ nau ngăn. Lŏng khân ay may, khân ay may gŭ ta mpôl i nây đŏng, yor ma khân ay may lĕ nsing jêh ma nau hên mbơh nkoch.* 1:10: 1Tê 3:12-13; 1Yô 3:2-3; NTM 7:9-10 11 Kơt ndri dâng hên mbơh sơm ăn ma khân ay may ƀaƀơ. Kôranh Brah lĕ kuăl khân ay may ma geh nau rêh n'ho ro. Hên dăn Kôranh Brah i Brah bân yơk mbah ăn khân ay may gŭ rêh ăn tâm di ma nau kuăl i nây. Hên mbơh sơm dăn Păng ăn nau dơi Păng nơm ma khân ay may, gay ma jan jêh dâng lĕ ndơ ueh i khân ay may ŭch jan, ndrel ma jan jêh dâng lĕ ndơ i khân ay may jan yor ma nau nsing khân ay may.* 1:11: 1Tê 1:3; 2:11-12; Phi 1:6; 2:13 12 Ndri dâng khân ay may ăn geh nau chrêk lơp ma rnha Brah Yêsu i Kôranh bân nơm, jêh ri Păng ăn nau chrêk lơp ma khân ay may đŏng yor ma nau ueh Kôranh Brah i Brah bân yơk mbah, nđâp ma nau ueh Kôranh Yêsu Krist đŏng.

*1:1 1:1: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40).

*1:1 1:1: 1Pê 5:12; Kar 16:1-3

1:2 1:2: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu ôh geh nchih ‘Bân nơm’.

*1:4 1:4-5: 1Tê 1:7; Phi 1:28-30; 2Ti 3:12

*1:6 1:6: Rôm 12:19

*1:7 1:7: Mat 25:31-33; Tit 2:13; NTM 21:3-4

*1:8 1:8-9: 1Pê 4:17-19; 2Pê 3:7

*1:10 1:10: 1Tê 3:12-13; 1Yô 3:2-3; NTM 7:9-10

*1:11 1:11: 1Tê 1:3; 2:11-12; Phi 1:6; 2:13