5
Ơ oh nô ta nau nsing, ta plăng mong nar i Kôranh Yêsu plơ̆ văch nây, hên mâu khăch ôh nchih mbơh nkoch ma khân ay may,* 5:1-4: Mat 24:42-44; Mar 13:32-37; Phi 4:5; NTM 22:20; Tit 2:13 yorlah khân ay may nơm lĕ gĭt n'hêl jêh: Mâu gĭt ôh moh mong Kôranh Yêsu plơ̆ văch nây, jêng tâm ban ma bunuyh ntŭng hăn ntŭng ta nôk măng mâu gĭt ôh moh mong.* 5:2: Mat 24:44 Nôk bunuyh ngơi kơt nđa: “Lĕ geh nau đăp mpăn! Mâu ôh geh nau klach rvê!” Dô ma geh nau roh hêng ndal tât ma khân păng mâu hôm klaih ôh, tâm ban ma nau ji i bu ur ji ndŭl gŭ oh. Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may mâu ôh jêng bunuyh gŭ ta ntŭk ngo i mâu gĭt ma nar i nây tât, ndri dâng nar i nây mâu jan ăn khân ay may ndrŏt ndal tâm ban ma nôk bunuyh ntŭng lăp ntŭng. Dâng lĕ khân ay may nây jêng kon nau ang kon nar, bân mâu ôh di kon măng kon ngo.* 5:5-7: Rôm 13:11-14; Êph 5:8-11 Kơt ndri ăn bân gŭ rngeh njrăng săk mro, mâu ôh jêng tâm ban ma bunuyh aƀă êng i nhŭl ndrănh hăk bêch. Yorlah bunuyh i hăk bêch jêng bêch ta nôk măng, bunuyh i nhŭl ndrănh jêng nhŭl ta nôk măng đŏng. Yơn ma bân i kon nau ang, iăt ma bân blao mât njrăng săk, jan ndơ ueh dơm. Ăn bân geh nau nsing geh nau rŏng ma bu gay ma njrăng săk tâm ban ma tahen nsoh ao loyh ma njrăng săk, jêh ri ăn bân geh nau rnơm nâp ta nau rklaih gay ma njrăng nau mân tâm ban ma tahen ndô môk loyh ma njrăng bôk.* 5:8: 1Tê 1:3; Êsa 59:17; Êph 6:10-17 Ăn jan kơt nây, yorlah Kôranh Brah mâu ôh ndrăp bân ma tê̆ dôih, Păng ndrăp ma rklaih yor ma ndơ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân lĕ jan.* 5:9: 1Tê 1:10 10 Păng lĕ khât jêh ma bân, gay ma ăn bân gŭ rêh ndrel Păng n'ho ro, bol lah ta nôk Păng văch, bân hôm rêh kađôi, lĕ khât kađôi.* 5:10: 1Tê 4:14; Rôm 14:8-9 11 Lah ndri ăn tâm n'hao nuih n'hâm ndrăng nơm, ăn tâm kơl ndjôt nâp nau nsing ndrăng nơm, kơt ma khân ay may lĕ geh jan.* 5:11: Hêb 3:13
Nau nkah êng êng, ndrel ma ôp nau ueh lăng
12 Ơ oh nô ta nau nsing, hên dăn ma khân ay may, ăn khân ay may yơk ma mpôl i jan kar ma khân ay may, jêng mpôl i leo trong khân ay may ta nau nsing, jêng mpôl i ntŭm nti khân ay may nau Kôranh Yêsu.* 5:12-13: 1Ti 5:17; Hêb 13:17 13 Kơp khân păng jêng bunuyh geh nau khlay ngăn, rŏng ma khân păng, yor ma ndơ i khân păng jan nây. Ăn khân ay may gŭ ngao đăp mpăn ndrăng khân ay may nơm.
14 Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch nkah khân ay may, ăn khân ay may nduih ma phung i ƀlao jan kar, n'hao nuih n'hâm ma phung i geh nau nklŏn rvê, kơl ma phung rdja, lơi ôh dâl ma dâng lĕ bunuyh đŏng.* 5:14: Gal 6:1; 2Tê 3:11-15 15 Ăn khân ay may njrăng, lơi ôh jan ndơ djơh plơng ma ndơ djơh bu. Ăn nsrôyh jan ndơ ueh nâng hŏ ndrăng khân ay may nơm, ndrel ma đah dâng lĕ bunuyh đŏng.* 5:15: Rôm 12:17-18; Êph 2:10; Hêb 12:14; 1Pê 3:9-12 16 Gŭ răm maak ƀaƀơ,* 5:16: Phi 4:4 17 gŭ mbơh sơm lơi ôh rlu.* 5:17-18: Êph 5:20; Phi 4:6; Kôl 4:2 18 Ăn lah ueh ma Kôranh Brah ta lĕ nau tât, yorlah Kôranh Brah ŭch khân ay may i nsing ma Brah Krist Yêsu jan kơt i nây. 19 Lơi ôh nking* 5:19: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lơi ôh nhhŏt Brah Huêng Ueh’. Geh nau khlay lah tâm rđâl nau nking Brah Huêng Ueh đah nau nhhŏt ŭnh. nau jan kar Brah Huêng Ueh.* 5:19: Rôm 12:11 20 Lơi ôh mưch rmot ma nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah.* 5:20: 1Kô 14:29-33 21 Ăn khân ay may rlong mêt uănh dâng lĕ nau i khân păng mbơh nkoch nây, jêh ri ndjôt prăp moh ndơ i di i ueh hŏ.* 5:21-22: Rôm 12:2; Kôl 3:10 22 Ăn khân ay may der dâng lĕ ndơ djơh mhĭk.
23 Dăn Kôranh Brah i tơm nau đăp mpăn jan ăn khân ay may ăn kloh ueh ăn lam. Jêh ri dăn Păng mât njrăng nuih n'hâm, nau mân, săk jăn ăn kloh ueh mâu ôh geh nau ma nduih ta nar Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm văch ta dja. 24 Kôranh Brah i kuăl khân ay may nây, Păng geh nuih n'hâm răp jăp, Păng jan nau i nây tât ngăn ro.
25 Ơ oh nô ta nau nsing, dăn mbơh sơm ăn ma hên ƀă.* 5:25: Kôl 4:3-4 26 Dăn ôp nau ueh lăng dâng lĕ oh nô ta nau nsing ma nau ueh rah rơch 5:26: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ma nau chŭm kloh ueh’. Bân aƀaơ ri mâu hôm gĭt n'hêl moh geh nau khlay ma nau chŭm i nây.. 27 Gâp đă khân ay may ta Kôranh Yêsu rŏ samƀŭt i dja ăn ma dâng lĕ oh nô i nsing iăt. 28 Dăn Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm ăn nau ueh Păng ma khân ay may.

*5:1 5:1-4: Mat 24:42-44; Mar 13:32-37; Phi 4:5; NTM 22:20; Tit 2:13

*5:2 5:2: Mat 24:44

*5:5 5:5-7: Rôm 13:11-14; Êph 5:8-11

*5:8 5:8: 1Tê 1:3; Êsa 59:17; Êph 6:10-17

*5:9 5:9: 1Tê 1:10

*5:10 5:10: 1Tê 4:14; Rôm 14:8-9

*5:11 5:11: Hêb 3:13

*5:12 5:12-13: 1Ti 5:17; Hêb 13:17

*5:14 5:14: Gal 6:1; 2Tê 3:11-15

*5:15 5:15: Rôm 12:17-18; Êph 2:10; Hêb 12:14; 1Pê 3:9-12

*5:16 5:16: Phi 4:4

*5:17 5:17-18: Êph 5:20; Phi 4:6; Kôl 4:2

*5:19 5:19: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lơi ôh nhhŏt Brah Huêng Ueh’. Geh nau khlay lah tâm rđâl nau nking Brah Huêng Ueh đah nau nhhŏt ŭnh.

*5:19 5:19: Rôm 12:11

*5:20 5:20: 1Kô 14:29-33

*5:21 5:21-22: Rôm 12:2; Kôl 3:10

*5:25 5:25: Kôl 4:3-4

5:26 5:26: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Ma nau chŭm kloh ueh’. Bân aƀaơ ri mâu hôm gĭt n'hêl moh geh nau khlay ma nau chŭm i nây.