Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Têsalônik Rơh 1