Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma Phung Nsing Ta Ƀon
Têsalônik Rơh 1
Nau bôk ăn bu gĭt
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 51, klăp lah 18 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh.
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Ƀon Têsalônik ta bri Masêđôn, nar aƀaơ dja jêng ta bri dak Grek. Ƀon Têsalônik ngai oi bơh ƀon Philip, klăp lah 130 kilômet lah hăn sŏng. Jêh Pôl mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon Philip, păng hăn đŏng ta ƀon Têsalônik, mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon nây klăp lah ta năm 50. Jêh păng lôh bơh Têsalônik nây, mâu ôh ir jŏ, păng đă nô Timôthê hăn khŏl phung nsing ta ƀon Têsalônik (1Tê 3:1-2; Kar 17:1-15, 18:1-5), jêh ri Pôl hăn jât năp jât tât ta ƀon Kôrĭntô, Timôthê sât bơh ƀon Têsalônik nây mâp Pôl ta ƀon Kôrĭntô. Jêh ri Pôl nchih samƀŭt dja gay ma plơng ơh nau ôp aƀă i phung nsing ta ƀon Têsalônik lĕ ôp Timôthê.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Pôl n'hao nuih n'hâm phung nsing ma Brah Yêsu ta ƀon Têsalônik ăn gŭ nâp ta nau nsing, bol lah geh bu jan jêr yor ma nau khân păng nsing nây kađôi. Khân păng mân lah Brah Krist mra plơ̆ văch nôk khân păng hôm gŭ rêh ta neh ntu dja, khân păng ndrŏt hih rhŏl, yor ma say geh bunuyh khât ta phung khân păng, ndri khân păng ôp Pôl ma nau Brah Yêsu plơ̆ văch (1Tê 4:13). Jêh ri Pôl plơng ơh nau khân păng ôp aƀă ma nau Brah Yêsu plơ̆ văch ta neh ntu dja, nđâp ma plơng ơh ma nau khân păng ôp moh ƀă nau geh ma bunuyh khât ê lor ma Brah Yêsu plơ̆ văch ta neh ntu dja. Jêh ri păng nchih đŏng bunuyh i nsing mơm dâng tâm di nau gŭ rêh ta neh ntu dja.
Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1)
- Nau lah ueh, ndrel ma nau rnê (1:2-3:13)
- Nau nkah ăn gŭ rêh tâm di đah nau nsing (4:1-12)
- Nau ntŭm nti ma nau Brah Yêsu plơ̆ tay (4:13-5:11)
- Nau nkah êng êng (5:12-22)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (5:23-28)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih. Gâp, Silas* 1:1: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40)., ndrel ma Timôthê, pe nuyh hên njuăl ăn ma phung nsing ma Kôranh Yêsu Krist ta ƀon Têsalônik, i gŭ ndrel Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm, ndrel Kôranh Yêsu Krist. Dăn Păng ăn nau ueh, ndrel ma nau đăp mpăn ma khân ay may.* 1:1: Kar 17:1-10
Hên lah ueh Kôranh Brah ƀaƀơ ma dâng lĕ khân ay may, hên mbơh sơm ăn ma khân ay may ƀaƀơ đŏng. Hên kah gĭt dâng lĕ khân ay may ƀaƀơ ngăn ta năp măt Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm. Hên kah gĭt dâng lĕ ndơ i khân ay may jan yor ma nau nsing khân ay may, hên kah gĭt đŏng ndơ i khân ay may jan rơah rgănh yor ma nau rŏng khân ay may ma bu, ndrel ma ndơ i khân ay may geh nau rnơm nâp rkâk ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân.* 1:3: 1Tê 5:8; 1Kô 13:13
Ơ oh nô ta nau nsing i Kôranh Brah nơm rŏng, hên gĭt ngăn jêh Kôranh Brah lĕ kơih khân ay may,* 1:4: 2Tê 2:13; Êph 1:4 yorlah nôk hên mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma khân ay may nơh, mâu ôh dơn ma nau mbơh ngơi dơm, jêng geh nau Brah, geh Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ndrel, nđâp ma khân ay may geh nuih n'hâm nsing dŭt nâp rkâk đŏng. Nôk hên hôm gŭ ndrel khân ay may nơh, khân ay may lĕ gĭt say đŏng nau gŭ rêh hên gay ma kơl khân ay may.* 1:5: 1Tê 2:8-12; 1Kô 2:4-5; 4:20 Khân ay may lĕ jan tâng kơt hên, ndrel ma lĕ jan tâng kơt Kôranh Yêsu. Bol lah khân ay may geh mâp ma nau jêr jŏt dŭt hô kađôi, khân ay may sŏ dơn nau Kôranh Brah ma nau răm maak i tă bơh Brah Huêng Ueh i kloh ueh đŏng.* 1:6-7: 1Kô 11:1 Kơt ndri dâng khân ay may jêng nơm leo dâng lĕ phung nsing ta bri Masêđôn, ta bri Akhây ăn tâng jan ueh đŏng. Yorlah nau Kôranh Brah i lôh tă bơh khân ay may nơh, mâu ôh dơn ma bu lư ta bri Masêđôn, ndrel ma ta bri Akhây dơm, lam ntŭk ngăn bu lư khân ay may nsing ma Kôranh Brah. Lah ndri nau nsing khân ay may nây, hên mâu hôm ôh khăch mbơh nkoch.* 1:8: Rôm 1:8 Ŏk ngăn bunuyh ta bri i nây mbơh nkoch ma hên, nau i khân ay may rom hên nôk hên hăn a khân ay may nơh, nau i khân ay may mƀăr lơi brah nklă, jêh ri sât ma Kôranh Brah, gay ma yơk mbah ma Păng i Brah rêh mâu blao khât, Păng i Brah ngăn.* 1:9: 1Kô 12:2 10 Bu mbơh nkoch đŏng nau khân ay may hôm gŭ kŏp Kon Kôranh Brah nơm i mra jŭr tă bơh trôk. Păng Brah Yêsu i Kôranh Brah de lĕ jan ăn dâk rêh jêh. Păng i nây rklaih bân bơh nau tê̆ dôih Kôranh Brah ta nar jât năp tay.* 1:10: Tit 2:13; 1Tê 5:9-10

*1:1 1:1: Ta nau ngơi Grek geh rnha păng lah: ‘Silvanus’, jêng rnha bar ơ̆, păng bunuyh hăn ndrel Pôl ŏk ngăn (Kar 15:40).

*1:1 1:1: Kar 17:1-10

*1:3 1:3: 1Tê 5:8; 1Kô 13:13

*1:4 1:4: 2Tê 2:13; Êph 1:4

*1:5 1:5: 1Tê 2:8-12; 1Kô 2:4-5; 4:20

*1:6 1:6-7: 1Kô 11:1

*1:8 1:8: Rôm 1:8

*1:9 1:9: 1Kô 12:2

*1:10 1:10: Tit 2:13; 1Tê 5:9-10