4
Ơ phung i jan kôranh bu, ăn khân ay may jan ma dâk khân ay may nơm ma nau sŏng, ma nau tâm di ma ndơ khân păng jan, yorlah khân ay may lĕ gĭt jêh, khân ay may nơm, ndrel ma dâk khân ay may lĕ geh du huê kôranh dơm i gŭ ta kalơ trôk.* 4:1: Êph 6:9
Nau nkah, ndrel ma ôp nau ueh lăng êng êng
Ơ phung nsing ta ƀon Kôlôh, ăn khân ay may nsrôyh ma nau mbơh sơm nâng, ăn mbơh sơm ma lĕ nuih n'hâm, nđâp ma lah ueh Kôranh Brah.* 4:2: Yôh 15:7; Rôm 8:26-27; Phi 4:6; 1Tê 5:17 Dăn kơl mbơh sơm ăn hên ƀă, gay ma Kôranh Brah pơk trong* 4:3: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Pơk mpông’. ăn hên mbơh nkoch nau Kôranh Brah, mbơh nkoch nau Brah Krist i a lor nơh bunuyh mâu ôh gĭt. Yor ma mbơh nkoch nau i nây dâng gâp gŭ ta trôm ndrung dja.* 4:3-4: Rôm 15:30; 2Kô 1:11; Êph 6:19-20; Phi 1:19; 1Tê 5:25; 2Tê 3:1-2; Hêb 13:18-19 Dăn kơl mbơh sơm ma Kôranh Brah ăn gâp dơi mbơh nkoch nau Kôranh Brah n'hêl nanê̆ ngăn. Kôranh Brah lĕ đă gâp jan kơt nây. Ăn khân ay may gŭ ngao ma nau mân gĭt blao đah ma bunuyh i mâu ôh nsing ma Brah Krist. Ăn khân ay may gŭ ndrăp nâng ma jan ueh ma bu, nđâp ma mbơh nkoch nau Brah Krist ma bu.* 4:5: Êph 5:15-16; 1Tê 4:12 Dăn khân ay may mbơh ngơi ma nau rdơ̆ rbăn ƀaƀơ, nđâp ma ngơi geh nau khlay, gay ma ăn khân ay may gĭt mơm ƀă nau ơh ueh ma nau ôp ma dâng lĕ bunuyh.* 4:6: Êph 4:29; 1Pê 3:15-16
Nô Tikhikus i bunuyh gâp rŏng, păng jêng bunuyh jan kar sŏng, ndrel ma kơl gâp ta nau sơm kơl jan kar ăn ma Kôranh Brah. Păng mra mbơh nkoch ăn khân ay may gĭt dâng lĕ nau geh ta gâp.* 4:7: Kar 20:4; Êph 6:21-22; 2Ti 4:12; Tit 3:12 Gâp đă păng hăn a khân ay may, gay ma ăn khân ay may tăng nau bơh gâp, nđâp ma ăn păng n'hao nuih khân ay may đŏng. Gâp ăn păng hăn ndrel nô Ônêsim i gâp rŏng, Ônêsim jêng bunuyh jan kar sŏng, jêng bunuyh i lôh tă bơh bri khân ay may nơm đŏng. Bar hê khân păng i nây mra mbơh nkoch ăn ma khân ay may gĭt, moh ƀă nau geh ta ntŭk dja.* 4:9: Phm 1:10-12
10 Nô Arisđarkus i bunuyh geh ndrung ndrel gâp, păng ôp nau ueh lăng khân ay may, jêh ri nô Markôs i oh nô du u ndrel Ƀarnaƀas, păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. Lĕ gâp đă khân ay may rom păng, lah păng hăn a khân ay may.* 4:10: Kar 19:29; 27:2; 12:25; 15:37-40 11 Nđâp ma nô Yêsu i bu kuăl Yustus đŏng, păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. Ta mpôl bunuyh jan kar mbơh nkoch ma nau Kôranh Brah mât uănh ndrel gâp, geh pe nuyh khân păng i nây dơm i tă bơh phung Israel, jêh ri khân păng i nây đŏng n'hao nuih n'hâm gâp. 12 Nô Êpapras i tă bơh bri khân ay may nơm, păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. Păng jêng bunuyh sơm kơl jan kar ma 4:12: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Brah Krist Yêsu, păng nsrôyh ngăn mbơh sơm ăn ma khân ay may mâu rlu ôh, gay ma khân ay may gŭ nâp ta nau nsing lĕ tâm di keh ngăn, ndrel ma ŭch jan tâng nau Kôranh Brah ŭch dâng lĕ ntil.* 4:12: Phm 1:23 13 Gâp bănh mbơh nkoch ngăn păng ma khân ay may, păng lĕ nsrôyh ngăn jan kar ăn ma khân ay may, ăn ma phung ta ƀon Laođisê, nđâp ma dâng lĕ phung ta bri Hêrpôl.* 4:13: Kôl 2:1 14 Nô Luka i kôranh dak si jêng bunuyh i hên rŏng, ndrel ma nô Đêmas, khân păng ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng.* 4:14: 2Ti 4:10 15 Dăn ôp nau ueh lăng oh nô ta nau nsing ta ƀon Laođisê, dăn ôp nau ueh lăng yôh Nimphas, nđâp ma phung i gŭ rƀŭn ta jay păng nây đŏng. 16 Jêh khân ay may rŏ samƀŭt dja ăn ma oh nô khân ay may nơm ta nau nsing iăt, leo đŏng samƀŭt dja ăn ma phung nsing ta ƀon Laođisê ăn khân păng rŏ đŏng, jêh ri samƀŭt i gâp nchih ma phung khân păng ăn khân ay may rŏ ta ntŭk khân ay may đŏng. 17 Jêh ri dăn mbơh ăn ma nô Akhipus, ăn păng nsrôyh jan jêh kar i păng lĕ sŏ dơn bơh Brah Yêsu. 18 Nau ôp ueh lăng dja jêng ti gâp nơm Pôl nchih. Khân ay may lơi ôh chuêl gâp gŭ ta trôm ndrung. Dăn nau ueh Kôranh Brah gŭ ndrel dâng lĕ khân ay may.* 4:18: Êph 3:1; 4:1; Phi 1:7; Gal 6:11

*4:1 4:1: Êph 6:9

*4:2 4:2: Yôh 15:7; Rôm 8:26-27; Phi 4:6; 1Tê 5:17

*4:3 4:3: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Pơk mpông’.

*4:3 4:3-4: Rôm 15:30; 2Kô 1:11; Êph 6:19-20; Phi 1:19; 1Tê 5:25; 2Tê 3:1-2; Hêb 13:18-19

*4:5 4:5: Êph 5:15-16; 1Tê 4:12

*4:6 4:6: Êph 4:29; 1Pê 3:15-16

*4:7 4:7: Kar 20:4; Êph 6:21-22; 2Ti 4:12; Tit 3:12

*4:9 4:9: Phm 1:10-12

*4:10 4:10: Kar 19:29; 27:2; 12:25; 15:37-40

4:12 4:12: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’.

*4:12 4:12: Phm 1:23

*4:13 4:13: Kôl 2:1

*4:14 4:14: 2Ti 4:10

*4:18 4:18: Êph 3:1; 4:1; Phi 1:7; Gal 6:11