3
Yor ma hên rvê hô ir, dâng hên hôm ŭch gŭ bar hê êng ta ƀon Athen. Jêh ri đă Timôthê hăn, gay ma kơl n'hao nuih n'hâm, ndrel ma kơl ăn nau nsing khân ay may nâp rkâk ngăn. Păng i oh hên i bunuyh jan kar Kôranh Brah mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist ndrel hên.* 3:2: Kar 16:1-3 Hên đă păng hăn gay ma lơi ôh ăn du huê bah nsing yor ma nau jêr jŏt i bu jan jêr geh aƀaơ dja. Khân ay may lĕ gĭt jêh nau i nây, Kôranh Brah lĕ ăn ma bân geh nau jêr jŏt kơt nây.* 3:3-4: Kar 14:22; 2Ti 3:12 Nôk hên hôm gŭ ndrel khân ay may nơh, hên lĕ mbơh jêh ma khân ay may lor: Bân mra geh nau jêr jŏt. Jêh ri nau jêr jŏt geh ngăn ro, kơt khân ay may lĕ gĭt jêh. Kơt ndri gâp ăt mâu hôm dơi, dâng gâp ăn Timôthê hăn a khân ay may gay ma gĭt nau nsing khân ay may. Gâp klach Satăng* 3:5: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kôranh ndơm’. ndơm khân ay may dơi, jêh ri nau rơah rgănh hên nơh jêng dơm dam. Aƀaơ dja Timôthê lĕ sât tât a hên dja, păng lĕ mbơh nkoch ma hên nau nsing khân ay may, ndrel ma nau rŏng khân ay may ma bu. Păng mbơh ma hên, khân ay may hô ngăn klŏng hên, ŭch mâp hên hô ngăn, kơt hên ŭch mâp khân ay may đŏng.
Ơ oh nô ta nau nsing, yor ma nau nsing khân ay may, jan ăn nuih n'hâm hên lĕ ueh đăp mpăn jêh, bol lah geh nau jêr jŏt bu jan jêr dŭt hô kađôi.* 3:7: 2Kô 7:13 Aƀaơ dja nuih n'hâm hên lĕ răm ngăn yor ma lĕ gĭt khân ay may hôm gŭ nâp ta nau nsing ma Kôranh Yêsu kơt nây. Hên joi nau ma lah ueh Kôranh Brah mâu hôm blao lĕ, yor ma ndơ i khân ay may hôm nsing nâp rkâk jan ăn hên răm maak ta năp măt Kôranh Brah. 10 Dâng măng dâng nar ngăn hên nsrôyh mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah, ăn say muh măt khân ay may, jêh ri ăn nau nsing khân ay may lĕ râng ngăn, mâu hôm ôh geh ntŭk mâu tŏng. 11 Dăn Kôranh Brah i Bơ̆ bân, ndrel ma Brah Yêsu i Kôranh bân, sơm ndrăp trong ăn hên hăn a khân ay may. 12 Dăn Kôranh Brah ăn khân ay may geh nau rŏng lơ ma ŏk bêng ler ngăn, ma tâm rŏng ndrăng nơm, nđâp ma rŏng ma dâng lĕ bunuyh, kơt hên lĕ rŏng ma khân ay may đŏng.* 3:12-13: 1Tê 4:9-10; Kôl 1:10-12; 2Tê 1:10 13 Dăn Kôranh Brah ăn khân ay may geh nau nsing nâp rkâk, gay ma khân ay may gŭ rêh kloh ueh mâu ôh geh nau ma nduih ta năp măt Kôranh Brah i Bơ̆ bân, tât Brah Yêsu i Kôranh bân văch ndrel phung lĕ rklaih!

*3:2 3:2: Kar 16:1-3

*3:3 3:3-4: Kar 14:22; 2Ti 3:12

*3:5 3:5: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kôranh ndơm’.

*3:7 3:7: 2Kô 7:13

*3:12 3:12-13: 1Tê 4:9-10; Kôl 1:10-12; 2Tê 1:10