15
Nau tâm nchră ta ƀon Yêrusalem
Bơh kơi nây geh bunuyh aƀă tă bơh bri Yuđa, ntŭm nti phung nsing ta ƀon Ŏntiyôk kơt nđa: “Lah khân may mâu geh koh ntô tâng nau vay Môsê, khân may mâu ôh dơi geh rklaih.”* 15:1-2: Gal 2:12, 21; 5:2 Lŏng Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas ri tâm rlăch, tâm ôp rkhêl đah phung nây dŭt hô. Jêh ri phung nsing đă Pôl, đă Ƀarnaƀas, ndrel ma bunuyh nsing aƀă êng jât hăn ta ƀon Yêrusalem ri, ŭch mâp phung kôranh oh mon, ndrel ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist êng jât gay ma nchră nau i nây. Phung nsing kơl trong ma khân păng. Khân păng brô̆ glăt rŏ bri Phênis, ndrel ma rŏ bri Samari. Ăp ntŭk khân păng mâp phung nsing, khân păng mbơh nkoch dâng lĕ nau phung i mâu di phung Israel lĕ sât nsing ma Brah Yêsu. Nau i nây jan ăn dâng lĕ phung nsing geh nau răm maak hô ngăn.* 15:3-4: Kar 13:48 Tât ta ƀon Yêrusalem ri, phung i nsing ma Brah Krist, mpôl kôranh oh mon, ndrel ma phung kôranh phung nsing ran vơt dơn khân păng dadê. Jêh ri khân păng mbơh nkoch ma phung nây dâng lĕ nau Kôranh Brah jan ta ăp ntŭk khân păng ri nơh. Ta nây geh phung Pharisi aƀă nsing ma Brah Yêsu, khân păng dâk lah: “Iăt ma phung nsing i mâu di phung Israel geh koh ntô, ndrel ma đă khân păng ndjôt nau vay Môsê đŏng.”
Jêh ri mpôl kôranh oh mon, ndrel ma phung kôranh, khân păng rƀŭn gay ma mêt uănh nau i nây. Dôl nây geh nau tâm nchră băl dŭt hô, jêh ri Pêtrôs dâk, păng lah: “Hơi oh nô, khân may lĕ gĭt jêh Kôranh Brah kơih gâp ta phung khân may lĕ jŏ jêh, gay ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma phung i mâu di phung Israel, ăn khân păng sât nsing.* 15:7: Kar 10:15, 28, 34 Jêh ri Kôranh Brah i gĭt dâng lĕ nuih n'hâm bunuyh, bân gĭt Păng rom phung i nây, yor ma bân lĕ say Păng ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân păng, kơt Păng ăn ma bân nơh đŏng.* 15:8: Kar 10:44-45 Kôranh Brah mâu geh ôh kơp bân đah ma khân păng jêng êng êng. Kôranh Brah jan nuih n'hâm khân păng jêng kloh ueh, yor ma khân păng nsing. 10 Aƀaơ dja moh nau khân may ŭch tâm rdâng ma Kôranh Brah đă khân păng jan ndơ rlau ma Kôranh Brah nơm đă? Mơm dâng khân may ŭch ăn phung i mâu di phung Israel iăt dâng lĕ tâng nau vay bân? Phung u che bân, ndrel ma bân nar dja mâu dơi iăt dâng lĕ nau vay i nây đŏng. 11 Mâu di ôh! Bân mâu geh ôh nau rklaih yor ma iăt nau vay i nây, bân nsing mơ geh nau rklaih yor ma nau ueh Kôranh Yêsu, jêh ri khân păng kơt ndri đŏng.”* 15:11: Kar 4:12; Gal 2:16; Êph 2:4-9
12 Jêh Pêtrôs ngơi lĕ phung gŭ rƀŭn ta ri iăt săk răt ng'ăt, jêh ri khân păng kŏp iăt Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas mbơh nkoch nau khlay lĕ nau ngăn, ndrel ma nau mbên dâng lĕ i Kôranh Brah jan ta nklang phung i mâu di phung Israel nơh. 13 Jêh bar hê khân păng nây ngơi lĕ phiao, Yakơ* 15:13: Yakơ i jêng kôranh phung nsing ma Brah Krist ta Yêrusalem, bu gĭt lah păng i oh Brah Yêsu. lah kơt nđa: “Hơi oh nô, khân may iăt nau gâp ngơi ƀŏt.* 15:13: Kar 12:17; 21:18; 1Kô 15:7; Gal 2:12; Yak 1:1 14 Pêtrôs 15:14: Ta nau ngơi Grek geh nchih ‘Simôn’. lĕ mbơh jêh ndơh nơh, mơm dâng Kôranh Brah nhhơ nau yô̆ ăn ma bunuyh i mâu di phung Israel bôk dak, gay ma kơih bunuyh bơh khân păng ma jêng phung ƀon lan Păng nơm đŏng. 15 Nau dja jêng tâm di đah nau du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih kơt nđa:
16 ‘Kôranh Brah lah: ‘Jêh ri tay Gâp plơ̆ đŏng,
Gâp rdŏk tay bri dak kađăch Đavid i lĕ rlŏm,
Gâp rdŏk bri dak i nây tâm ban ma bu nkra jay i lĕ rlŏm,
Gâp ăn bri dak i nây jêng ueh tay du tơ̆ jât,
17 Gay ma ăn phung bunuyh êng joi Gâp đŏng,
Bol lah phung i mâu di phung Israel, dâng lĕ bunuyh i Gâp lĕ kuăl jêh jêng ƀon lan Gâp nơm dadê,
Ndri Gâp lah.
18 Gâp lĕ ơm ăn bu gĭt ndơ dja bơh kăl e nơh ngăn’’ 15:18: Amô 9:11-12.
19 Lah ndri tâng ma nau gâp mân, lơi bân jan ăn geh nau jêr ma phung i mâu di phung Israel i sât nsing ma Kôranh Brah. Lơi ôh bân ăn khân păng iăt ma dâng lĕ nau vay bân. 20 Ăn bân nchih samƀŭt mbơh ma khân păng kơt nđa: Lơi sa ndơ ôp brah, lơi tâm dŏng, lơi sa puăch mpômpa (siŭm) i mâu geh lăch ăn lôh mham lĕ ta săk, ndrel ma lơi sa mham 15:20: Geh ŏk phung nsing ta neh ntu aƀaơ dja mâu jan tâng nau buay i lơi ăn sa puăch i nây, ndrel ma lơi ôh sa mham. Phung nsing i nây gĭt khân păng buay ndơ bar ơ̆ nây, gay ma phung nsing i mâu di phung Israel ăn gŭ ueh đăp mpăn đah ma phung nsing i tă bơh phung Israel dơm..* 15:20: Kar 15:29; 21:25; 1Kô 8:1-13 21 Ăn bân đă khân păng iăt nau đê̆ dja dơm, yorlah bơh kăl e nơh ngăn, bu vay mbơh nkoch nau vay Môsê§ 15:21: Mâu lah ‘Nau vay phung Israel’. ta ăp ƀon, ndrel ma bu rŏ samƀŭt Môsê* 15:21: Samƀŭt Môsê jêng samƀŭt bơh samƀŭt Nau Ntơm, truyh ma samƀŭt Nau Vay Rkhĭch ta nau tâm rnglăp ơm. i geh nchih nau vay i nây ăn ma bu tăng ta nhih rƀŭn phung Israel ta ăp nar Saƀăt i nar rlu bân đŏng.”* 15:21: Kar 13:15; 21:25
Samƀŭt njuăl ma phung i mâu di phung Israel i lĕ nsing jêh ma Brah Yêsu
22 Jêh ri mpôl kôranh oh mon, phung kôranh phung nsing ma Brah Krist, ndrel ma dâng lĕ phung nsing, khân păng lĕ ŭch kơih bunuyh ta phung khân păng ri, gay ma đă hăn ndrel Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas ta ƀon Ŏntiyôk ri. Khân păng kơih Yuđas kuăl Ƀarsaƀas đŏng, ndrel ma Silas. Bar hê khân păng nây jêng phung kôranh ta nhih brah ta ƀon Yêrusalem.* 15:22: Kar 15:30, 40 23 Jêh ri khân păng ndơ̆ du blah samƀŭt ăn ma bar hê khân păng ri. Ta samƀŭt nây nchih lah kơt nđa: “Hơi oh nô kônh va, hên dja jêng mpôl kôranh oh mon, jêng phung kôranh phung nsing ta Yêrusalem. Hên jêng oh nô khân ay may i nchih samƀŭt dja gay ma ŭch ôp nau ueh lăng phung i mâu di phung Israel i sât nsing, gŭ ta ƀon Ŏntiyôk, bri Siri, ndrel ma bri Kilikia. 24 Hên tăng lư, geh phung nsing aƀă i tă bơh ƀon Yêrusalem jan ăn phung khân ay may geh nau mân rvê ta nuih n'hâm, yor ma tăng nau khân păng nây lah. Khân păng i nây hên mâu geh ôh đă.* 15:24: Gal 1:7; 2:12 25 Kơt ndri hên lĕ tâm di du ntôr nau, kơih bunuyh ta phung hên, gay ma đă khân păng hăn mâp khân ay may, ndrel ma Pôl, ndrel Ƀarnaƀas. Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas dja i hên rŏng hô ngăn. 26 Bar hê khân păng dja lĕ bơi ma khât săk, jan kar ma Kôranh Yêsu Krist. 27 Hên njuăl Yuđas, ndrel ma Silas, gay ma khân păng mbơh nkoch ma mbung khân păng nơm nau i lĕ geh nchih dja ăn khân ay may ma tăng đŏng. 28-29 Brah Huêng Ueh i kloh ueh, ndrel ma phung hên mân ŭch ăn khân ay may der dâng lĕ ndơ dja dơm: Ver lơi sa puăch ôp brah, ver lơi sa mham, ver lơi sa puăch mpômpa (siŭm) i mâu geh lăch ăn lôh mham lĕ ta săk, ver lơi tâm dŏng. Mâu di ôh lah hên sŏ đŏng nau vay êng jât đă khân ay may ndjôt. Lah khân ay may der lĕ ndơ dja jêng ueh ngăn. Dăn nau gŭ ngao khân ay may ăn geh nau đăp mpăn, dăn lĕ dŭt dja.”* 15:28-29: Kar 15:20; 21:25; 1Kô 8:1-13
30 Jêh khân păng tâm ntĭnh băl, khân păng hăn tât ta ƀon Ŏntiyôk, jêh ri rgum dâng lĕ phung nsing, ndơ̆ samƀŭt i nây ma khân păng. 31 Jêh rŏ samƀŭt nây, dâng lĕ khân păng răm maak dadê, yorlah ta samƀŭt nây geh ngơi n'hao nuih n'hâm khân păng. 32 Yuđas, ndrel ma Silas jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, khân păng nti ŏk ngăn gay ma n'hao nuih n'hâm phung nsing, ndrel ma ăn ndjôt nâp nau nsing.* 15:32: Kar 11:27; 13:1 33 Tât jŏ bơh kơi nây, phung nsing ăn khân păng plơ̆ sât tay ta ntŭk phung kôranh phung nsing ta ƀon Yêrusalem i đă khân păng hăn ri nơh ma nau đăp mpăn. 34 [Yơn ma Silas hôm e ŭch gŭ tay ta ntŭk ƀon nây.] 35 Lŏng Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas, khân păng hôm gŭ ta ƀon Ŏntiyôk nây đŏng, khân păng nti, n'ho ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Yêsu, ndrel ma geh bunuyh nti aƀă ŏk đŏng.
Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas tâm teng băl
36 Jŏ nar bơh kơi nây, Pôl lah ma Ƀarnaƀas: “Hô̆, bân plơ̆ ôp nau ueh lăng oh nô rŏ ƀon i bân lĕ jêh mbơh nkoch nau Kôranh Yêsu nơh, gay ma gĭt mơm khân păng aƀaơ dja.”* 15:36: Kar 13:2-3 37 Ƀarnaƀas ŭch jă Yôhan kuăl Markôs, hăn ndrel khân păng,* 15:37: Kar 12:25 38 yơn ma Pôl mâu ŭch ôh rom păng, yorlah a lor nơh dôl gŭ ta bri Pamphilia păng ntlơi khân păng, mâu ŭch ôh hăn jan kar ndrel khân păng jât.* 15:38: Kar 13:13 39 Jêh ri bar hê khân păng ri, jêng geh nau mân tâm rdâng băl dŭt hô, n'ho ma tât tâm teng băl. Ƀarnaƀas jă Markôs hăn ndrel păng, jêh ri khân păng jŭr ncho duk hăn jât gôl dak Kipros.* 15:39: Kar 13:4 40 Lŏng Pôl ri, păng kơih Silas hăn ndrel păng. Jêh phung nsing dăn nau ueh Kôranh Brah ăn ma khân păng, jêh ri khân păng lôh bơh ƀon nây.* 15:40: Kar 15:22 41 Khân păng hăn glăt rŏ bri Siri, ndrel ma bri Kilikia, n'ho ma nti ta phung nsing ma Brah Krist rŏ ntŭk êng êng ăn ndjôt nâp nau nsing.* 15:41: Kar 15:23

*15:1 15:1-2: Gal 2:12, 21; 5:2

*15:3 15:3-4: Kar 13:48

*15:7 15:7: Kar 10:15, 28, 34

*15:8 15:8: Kar 10:44-45

*15:11 15:11: Kar 4:12; Gal 2:16; Êph 2:4-9

*15:13 15:13: Yakơ i jêng kôranh phung nsing ma Brah Krist ta Yêrusalem, bu gĭt lah păng i oh Brah Yêsu.

*15:13 15:13: Kar 12:17; 21:18; 1Kô 15:7; Gal 2:12; Yak 1:1

15:14 15:14: Ta nau ngơi Grek geh nchih ‘Simôn’.

15:18 15:18: Amô 9:11-12

15:20 15:20: Geh ŏk phung nsing ta neh ntu aƀaơ dja mâu jan tâng nau buay i lơi ăn sa puăch i nây, ndrel ma lơi ôh sa mham. Phung nsing i nây gĭt khân păng buay ndơ bar ơ̆ nây, gay ma phung nsing i mâu di phung Israel ăn gŭ ueh đăp mpăn đah ma phung nsing i tă bơh phung Israel dơm.

*15:20 15:20: Kar 15:29; 21:25; 1Kô 8:1-13

§15:21 15:21: Mâu lah ‘Nau vay phung Israel’.

*15:21 15:21: Samƀŭt Môsê jêng samƀŭt bơh samƀŭt Nau Ntơm, truyh ma samƀŭt Nau Vay Rkhĭch ta nau tâm rnglăp ơm.

*15:21 15:21: Kar 13:15; 21:25

*15:22 15:22: Kar 15:30, 40

*15:24 15:24: Gal 1:7; 2:12

*15:28-29 15:28-29: Kar 15:20; 21:25; 1Kô 8:1-13

*15:32 15:32: Kar 11:27; 13:1

*15:36 15:36: Kar 13:2-3

*15:37 15:37: Kar 12:25

*15:38 15:38: Kar 13:13

*15:39 15:39: Kar 13:4

*15:40 15:40: Kar 15:22

*15:41 15:41: Kar 15:23