16
Timôthê hăn ndrel Pôl, ndrel Silas
Pôl* 16:1: Ta samƀŭt dja nkô̆ dja jât năp geh ŏk ngơi ma Pôl dơm hăn ta ntŭk êng êng, yơn ma ta nây geh bunuyh aƀă êng đŏng hăn ndrel păng. hăn tât ta ƀon Đơƀê, jêh ri păng n'hot hăn ta ƀon Lisatra. Ta ƀon nây păng mâp du huê oh mon rnha Timôthê, mê̆ păng phung Israel, jêng phung nsing đŏng, bơ̆ păng phung Grek.* 16:1-3: Kar 17:15; 18:5; 19:22; 1Kô 16:10-11; 2Kô 1:1; Phi 1:1; 2:19-23; Kôl 1:1; 2Ti 1:2-6; Hêb 13:23 Phung nsing ta ƀon Lisatra, ndrel ma phung nsing ta ƀon Ikôniam, bu lư păng jêng bunuyh ueh. Pôl jă păng hăn ndrel, jêh ri koh ntô ma păng, yorlah ta bri nây geh phung Israel gŭ bu lĕ gĭt i bơ̆ păng nơh phung Grek, klach lah phung Israel mâu ŭch rom păng lah păng mâu geh koh ntô 16:3: Phung Grek mâu ôh vay koh ntô. Phung Israel khân păng kơp jêng phung mpeh ma mê̆, ndri dâng phung Israel kơp Timôthê jêng phung Israel đŏng.. Moh ƀon Pôl hăn glăt, păng nti phung nsing ăn ndjôt nâp nau mpôl kôranh oh mon nti, ndrel ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist i lĕ jêh đă khân păng ta ƀon Yêrusalem ri nơh.* 16:4: Kar 15:28-29 Kơt ndri dâng, dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist, khân păng ndjôt lơ ma nâp nau nsing ma Kôranh Yêsu, ndrel ma bunuyh sât nsing ăp nar lơ ma ŏk.
Pôl tâm say ma du huê bu klô bri Masêđôn
Pôl, ndrel ma băl păng ŭch hăn ta bri Asi mbơh nkoch ma nau Brah Yêsu, tih ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh buay mâu ôh ăn khân păng hăn, ndri khân păng hăn glăt rŏ bri Prikia, ndrel ma rŏ bri Galati chrao. Nôk khân păng tât ta n'hăr bri Misa, khân păng ŭch n'hot ta bri Ƀithunia, yơn ma Brah Huêng Ueh 16:7: Ta trong dja Grek lah: ‘Brah Huêng Yêsu’, yơn ma Brah Huêng Ueh geh du huê dơm. Ta nau ngơi Grek ta nau tâm rnglăp mhe, geh đŏng lah: ‘Brah Huêng’ dơm, geh đŏng lah: ‘Brah Huêng Kôranh Brah’, geh ŏk lah: ‘Brah Huêng Ueh’. mâu ôh ăn khân păng hăn. Ndri dâng khân păng hăn glăt rŏ bri Misa nây, tât ta ƀon Trôas. Ta măng nây Pôl tâm say ma du huê bu klô, bu klô i nây tă bơh bri Masêđôn, dăn păng hô ngăn: “Đă may hăn ta bri Masêđôn dja, kơl hên ơ.”* 16:9: Kar 9:12; 18:9 10 Jêh păng tâm say kơt nây, hên§ 16:10: Ta trong dja jêng bôk dak Luka dŏng ngơi ‘Hên’, yorlah nôk nây păng ntơm hăn ndrel. dâk ndrăp hăn ta bri Masêđôn ro, yorlah hên gĭt Kôranh Brah đă hên hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma bunuyh ta bri nây.
Du huê bu ur rnha Liđa sât nsing
11 Jêh ri hên ncho duk tă bơh ƀon Trôas, hăn ta gôl dak Samôtras, nar ôi tay hên tât ta ƀon Nêapôl. 12 Jêh bơh nây hên hăn ta ƀon Philip, jêng ƀon i geh nau khlay ngăn ta bri Masêđôn ri. Ta ƀon i nây geh ŏk phung Rôm gŭ, jêh ri kơp ƀon i nây jêng ntŭk phung Rôm đŏng. Hên gŭ ta ƀon nây geh bar pe nar. 13 Ta nar Saƀăt i nar rlu phung Israel, hên lôh bơh dih ƀon nây, hăn rŏ pât meng n'hong dak. Hên mân lah geh ntŭk ma mbơh sơm phung Israel* 16:13: Ta ƀon dja mâu geh ôh nhih rƀŭn phung Israel.. Tât ma lĕ say ntŭk i nây, hên gŭ nkoch bri ndrel phung bu ur gŭ rƀŭn ta nây. 14 Ta nây geh du huê bu ur rnha Liđa, păng jêng bunuyh i mâu di phung Israel, yơn ma yơk mbah ma Kôranh Brah, păng tă bơh ƀon Thiathira, jêng bunuyh tăch bok laih chăng i geh khlay ngăn. Păng tăng nau Pôl mbơh nkoch, jêh ri Kôranh Brah pơk bôk tôr păng, gay ma iăt nanê̆ nau Pôl nti nây, jêh ri nsing ma Brah Yêsu. 15 Jêh păng dơn nau ƀăptem yŭk ma dak, ndrel ma rnăk vâl i bunuyh gŭ ta jay păng đŏng, păng jă hên gŭ a jay păng, păng lah ma hên: “Lah khân may gĭt gâp nsing ma Kôranh Yêsu răp jăp, hô̆ khân may hăn gŭ a jay gâp.” Păng jŏl ko ngăn jă hên, jêh ri hên hăn gŭ a jay păng.
Bu krŭng Pôl, ndrel ma Silas ta ƀon Philip
16 Geh du nar, dôl hên hăn ntŭk mbơh sơm ri, geh du huê dâk bu ur hăn tâm mâp ma hên. Brah djơh gŭ ta săk păng. Brah djơh i nây ăn păng blao nchroh nau. Bu nkhôm păng ma nchroh nau, kơt ndri dâng păng geh joi prăk ŏk ăn ma phung kôranh păng. 17 Păng brô̆ tâng bơh kơi Pôl, ndrel ma bơh kơi hên, nđâp ma nter lah: “Khân păng dja jêng phung dâk Kôranh Brah i dŭt prêh, khân păng mbơh nkoch nau rklaih ăn ma phung khân ay may.” 18 Păng jan kơt nây ƀaƀơ lĕ jŏ nar ngăn, jan ăn Pôl geh nau rkhuak. Jêh ri Pôl n'gâl lah brah djơh i nây: “Ta rnha Kôranh Yêsu Krist, gâp đă may ăn du lôh bơh bu ur nây hŏm!” Jêh ri brah djơh i nây lôh bơh păng ro.* 16:18: Kar 19:13-16 19 Jêh phung kôranh păng mân lah păng mâu hôm blao nchroh nau, mâu hôm ôh rnơm geh prăk nkhôm jât, jêh ri khân păng nhŭp Pôl, ndrel ma Silas têk khân păng ta ntŭk phung kôranh phat dôih ta ntŭk băl phung ŏk. 20 Khân păng njŭn Pôl, ndrel ma Silas ma phung kôranh phat dôih n'ho ma lah: “Bunuyh dja jêng phung Israel, khân păng jan nau uh ah ta ƀon bân. 21 Khân păng mbơh nkoch nau vay êng êng ma phung bân, nau vay i nây tih ma nau vay phung Rôm, mâu ôh di ăn ma phung bân sŏ dơn, mâu ôh di ma bân ndjôt, yorlah bân jêng phung Rôm.” 22 Lĕ phung ƀon lan tâm rdâng đah bar hê khân păng nây đŏng, jêh ri phung kôranh phat dôih i nây đă bu nkhêk bok ao khân păng, jêh ri đă bu rpăt khân păng ma mŏng.* 16:22: 2Kô 11:25 23 Jêh rpăt bar hê khân păng ri lĕ hô ngăn, bu leo khân păng tê̆ ta trôm ndrung, jêh ri lah ma kôranh ndrung đă njrăng ăn răp jăp. 24 Jêh tăng nau đă nây, nơm kôranh ndrung leo khân păng tê̆ ta trôm jrô i dŭt ngai bơh mpông kuŏng, n'ho ma nkông jŏng khân păng ri ma tơm si đŏng.
25 Klăp lah n'gul măng, Pôl, ndrel ma Silas hôm mbơh sơm, n'ho ma mprơ rnê ma Kôranh Brah. Dâng lĕ bunuyh dôih ta trôm ndrung nây gŭ iăt khân păng dadê. 26 Jêh ri dô ma geh n'găr neh dŭt hô ta ntŭk nây, mpir lŭ blon nhih ndrung i nây n'gơ ngăn, kơt ndri mpông ndrung pơk êng dadê, rse rvăk bu kât bunuyh dôih dâng lĕ rlŏt lĕ phiao đŏng. 27 Tât ma kôranh ndrung nây kah rngăl, păng say mpông ndrung lĕ pơk dadê, păng nđôn lah bunuyh dôih ta nây lĕ klaih lĕ phiao. Jêh ri păng tăk đao păng nơm gay ma nkhât săk păng nơm. 28 Yơn ma Pôl nter dŭt nteh nteh lah: “Lơi ôh lơh săk may nơm kơt nây, dâng lĕ phung hên hôm ta dja dadê.” 29 Jêh ri kôranh ndrung nây đă bu sŏ ŭnh, păng ran lăp jât trôm ndrung to, nđâp ma klach nsŏr păn ta jŏng Pôl, ndrel ma ta jŏng Silas ri. 30 Jêh ri păng leo khân păng lôh a dih dja, păng ôp khân păng ri: “Hơi kôranh, mơm gâp jan mêh, gay ma dơi rklaih, bah Kôranh Brah tê̆ dôih ma gâp?”* 16:30: Kar 2:37 31 Pôl ơh ma păng: “Nsing ma Kôranh Yêsu, ri mơ may geh nau rklaih, may, ndrel ma rnăk vâl may geh nau rklaih đŏng.”* 16:31: Êph 2:8 32 Khân păng mbơh nkoch nau Kôranh Yêsu ăn ma păng, ndrel ma rnăk vâl i bunuyh gŭ ta jay păng ri. 33 Jêh ri nơm kôranh ndrung nây leo khân păng sơm rao sôt rmanh dâng măng, n'ho ma păng dơn nau ƀăptem yŭk ma dak ro, ndrel ma rnăk vâl i bunuyh gŭ ta jay păng ri. 34 Jêh ri păng leo khân păng nây hao ta jay păng ri, ndrăp ndơ sông sa ăn khân păng sông. Păng, ndrel ma rnăk vâl i bunuyh gŭ ta jay păng ri geh nau răm maak ngăn, yor ma lĕ sât nsing ma Kôranh Brah.
35 Tât bri lĕ ang, phung kôranh phat dôih đă tahen hăn mbơh ma kôranh ndrung nây, lah ma păng kơt nđa: “Mƀơk lơi bar hê khân păng nây.” 36 Jêh ri kôranh ndrung nây mbơh ma Pôl, ƀoi nau bu mbơh ma păng, păng lah: “Phung kôranh phat dôih đă bu hăn mbơh, đă mƀơk khân may. Lah ndri khân may hăn dô, ăn ueh đăp mpăn.” 37 Yơn lah Pôl ơh ma phung i nây kơt nđa: “Hên dja jêng phung ƀon lan Rôm 16:37: Khân păng phung Israel, yơn ma khân păng jêng phung ƀon lan Rôm đŏng. heh. Khân păng ê hŏ phat dôih hên ôh, lĕ rpăt hên ta năp băl phung ŏk, jêh ri tê̆ hên ta trôm ndrung đŏng. Aƀaơ dja khân păng ŭch mƀơk ntŭng hên mâu ăn bu gĭt. Jan kơt nđa ma phung Rôm mâu di ôh, ăn khân păng nơm i nây brô̆ mƀơk hên, ri mơ ŭch.”* 16:37: Kar 22:25-28 38 Jêh ri phung i nây hăn mbơh nau nây ma phung kôranh phat dôih. Phung kôranh phat dôih nây klach ngăn, tât ma gĭt lah bar hê khân păng nây jêng phung ƀon lan Rôm. 39 Khân păng brô̆ dăn dôih Pôl, ndrel ma Silas ri, n'ho ma mƀơk khân păng lôh bơh ndrung, bonh khân păng ăn du lôh bơh ƀon i nây. 40 Jêh lôh bơh ndrung nây, bar hê khân păng nây hăn ta jay Liđa, mâp phung nsing ma Brah Krist n'hao nuih n'hâm phung nây, ri mơ khân păng hăn jât ƀon êng.* 16:40: Kar 16:14-15

*16:1 16:1: Ta samƀŭt dja nkô̆ dja jât năp geh ŏk ngơi ma Pôl dơm hăn ta ntŭk êng êng, yơn ma ta nây geh bunuyh aƀă êng đŏng hăn ndrel păng.

*16:1 16:1-3: Kar 17:15; 18:5; 19:22; 1Kô 16:10-11; 2Kô 1:1; Phi 1:1; 2:19-23; Kôl 1:1; 2Ti 1:2-6; Hêb 13:23

16:3 16:3: Phung Grek mâu ôh vay koh ntô. Phung Israel khân păng kơp jêng phung mpeh ma mê̆, ndri dâng phung Israel kơp Timôthê jêng phung Israel đŏng.

*16:4 16:4: Kar 15:28-29

16:7 16:7: Ta trong dja Grek lah: ‘Brah Huêng Yêsu’, yơn ma Brah Huêng Ueh geh du huê dơm. Ta nau ngơi Grek ta nau tâm rnglăp mhe, geh đŏng lah: ‘Brah Huêng’ dơm, geh đŏng lah: ‘Brah Huêng Kôranh Brah’, geh ŏk lah: ‘Brah Huêng Ueh’.

*16:9 16:9: Kar 9:12; 18:9

§16:10 16:10: Ta trong dja jêng bôk dak Luka dŏng ngơi ‘Hên’, yorlah nôk nây păng ntơm hăn ndrel.

*16:13 16:13: Ta ƀon dja mâu geh ôh nhih rƀŭn phung Israel.

*16:18 16:18: Kar 19:13-16

*16:22 16:22: 2Kô 11:25

*16:30 16:30: Kar 2:37

*16:31 16:31: Êph 2:8

16:37 16:37: Khân păng phung Israel, yơn ma khân păng jêng phung ƀon lan Rôm đŏng.

*16:37 16:37: Kar 22:25-28

*16:40 16:40: Kar 16:14-15