19
Pôl gŭ ta ƀon Êphêsô
Dôl Apôlôs gŭ ta ƀon Kôrĭntô, Pôl lôh bơh bri Prikia hăn glăt rŏ bri Asi* 19:1: Mâu lah ‘Hăn glăt rŏ yôk’., jêh ri tât ta ƀon Êphêsô. Ta ƀon nây păng mâp ma phung oh mon aƀă,* 19:1: Kar 18:27 păng ôp phung nây: “Ntơm bơh khân ay may sât nsing, ah khân ay may lĕ geh Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân ay may đŏng bơh?” Khân păng ơh: “Mâu ôh, hên mâu prot ôh tăng bu lah geh Brah Huêng Ueh i kloh ueh.”* 19:2: Kar 10:44-45 Pôl ôp tay khân păng: “Lah ndri moh ntil nau ƀăptem khân ay may dơn?” “Hên dơn nau ƀăptem tâng nau nti Yôhan-Ƀaptem.”* 19:3-4: Luk 3:15-17 Pôl lah ma khân păng: “Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem ăn ma bunuyh i lĕ rgâl lơi nuih n'hâm djơh, n'ho ma mbơh nkoch ăn ma phung ƀon lan nsing ma Bunuyh i văch bơh kơi păng nây, jêng Kôranh Yêsu [Krist].” Jêh tăng Pôl lah kơt nây, khân păng dơn nau ƀăptem ma rnha săk Kôranh Yêsu jât. Jêh Pôl tê̆ ti ta khân păng ri, Brah Huêng Ueh i kloh ueh jŭr gŭ ta khân păng, ăn khân păng blao ngơi nau ngơi êng êng, n'ho ma ntơyh nau ngơi Kôranh Brah đŏng. Dâng lĕ phung nây klăp lah 12 nuyh bu klô.
Geh pe khay Pôl gŭ nti ta nhih rƀŭn phung Israel, păng nti bănh ngăn. Păng nchră păng mbơh nkoch nau Kôranh Brah mât uănh ma bunuyh ăn bu iăt.* 19:8: Kar 13:14 Tih ma geh bunuyh aƀă nuih n'hâm dăng ko, mâu ŭch iăt, nđâp ma ngơi nau djơh jât ma nau nsing ma Brah Yêsu ta năp bunuyh ŏk. Jêh ri Pôl du rnglah bơh phung i nây leo phung oh mon rƀŭn ta ntŭk êng. Jêh ri păng tâm nchră ma bu ăp nar ăp nar ta nhih rƀŭn du huê bunuyh, rnha bunuyh i nây Tiranus.* 19:9: 1Kô 1:22-25 10 Păng nti bu ta nây jŏ bar năm, ndri dâng ŏk bunuyh ta bri Asi nây tăng nau Kôranh Yêsu dadê, nđâp ma phung Israel, nđâp ma phung i mâu di phung Israel đŏng. 11 Nôk nây Kôranh Brah jan ndơ nau khlay êng êng ta Pôl ri lĕ nau ngăn. 12 Bu man ma sŏ bok i păng n'gut bơh săk păng ri, jêh ri tê̆ ta bunuyh ji, bunuyh ji bah, brah djơh i gŭ ta bunuyh lôh bơh khân păng đŏng.* 19:12: Kar 5:15
Ndơ geh ma kon Sakêva
13 Geh phung Israel aƀă, khân păng brô̆ nsong ăp ntŭk gay ma mprơh brah djơh du bơh bunuyh. Ta mpôl khân păng i nây geh aƀă jan dŏng rnha săk Brah Yêsu, khân păng lah brah djơh kơt nđa: “Gâp đă khân may ta nau dơi Kôranh Yêsu, i Pôl de nti, ăn khân may du hŏm!”* 19:13-16: Kar 16:18; Luk 9:49 14 Ta phung jan kơt nây, geh nđâp ma kon bu klô Sakêva pơh nuyh đŏng. Sakêva jêng mpôl kôranh jan brah phung Israel. 15 Brah djơh ơh ma phung i nây: “Kôranh Yêsu, hên lĕ năl jêh, ndrel ma Păng geh nau dơi ma hên. Pôl hên lĕ năl đŏng, ndrel ma păng geh nau dơi ma hên đŏng. Tih ma khân may i nây bơh tă geh nau dơi ma gâp?” 16 Jêh ri bunuyh i brah djơh lăp nây, rdôh tom lơh khân păng ri, dơi păng đah ma khân păng dâng lĕ nây, n'ho ma tât nchuăt nđâp ma lahôk lahak, sôt găt dadê. 17 Lĕ bunuyh ta ƀon Êphêsô, nđâp ma phung Israel, nđâp ma phung i mâu di phung Israel tăng lư nau i nây. Jêh ri khân păng klach nsŏr, n'ho ma yơk ma rnha săk Kôranh Yêsu. 18 Geh ŏk bunuyh lăp nsing ma Brah Yêsu, jêh ri hăn mbơh nau tih khân păng nơm ta năp bu, moh nau i khân păng lĕ geh jan a lor nơh mâu hôm mo. 19 Ta phung i nây a lor nơh geh ŏk jêng tă jan n'ang, khân păng sŏ gŭn nglar 19:19: Ta nau ngơi Grek mâu ôh ngơi ma ‘Gŭn nglar’, ngơi ma ‘Saphao’ chrao, yorlah nôk nây ta bri i nây geh nau dơi kơt n'ang geh nchih ta saphao. khân păng nơm ri, su pur lơi ta ŭnh ta năp băl phung ri đŏng. Lĕ ndơ khân păng su pur nây nau khlay 50000 prăk kăk 19:19: Ta nau ngơi Grek mâu ngơi n'hêl ma ntil kăk ta dja ôh, yơn ma geh nau khlay ŏk ngăn, dơi ntât ma prăk nkhôm du huê bunuyh jan kar 50000 nar.. 20 Yor ma nau khlay i nây, bu mbơh nkoch ma nau Kôranh Yêsu lơ ma lam ntŭk, jêh ri bu sât nsing ma Păng lơ ma ŏk.
Nau uh ah ta ƀon Êphêsô
21 Jêh geh nau nây, Pôl mân ŭch§ 19:21: Mâu lah ‘Brah Huêng Ueh đă Pôl’. hăn ta ƀon Yêrusalem, păng ŭch hăn glăt rŏ bri Masêđôn, ndrel ma bri Akhây, păng lah: “Jêh hăn ta ƀon nây, iăt ma gâp hăn ta ƀon kuŏng Rôm đŏng.” 22 Jêh ri păng đă bar hê bunuyh kơl jan kar păng hăn lor ta bri Masêđôn, đă Timôthê, ndrel ma Êrastus. I păng nơm ri hôm gŭ ta bri Asi* 19:22: Ƀon Êphêsô jêng ta bri Asi đŏng. jŏ oi ƀŏt.* 19:22: Kar 16:1-3; 2Ti 4:20
23 Nôk nây geh nau uh ah dŭt kuŏng, yor ma nau nsing ma Brah Yêsu jan ăn bu mâu hôm yơk mbah ma rup brah êng êng. 24 Geh du huê bunuyh bu klô rnha Đêmêtrus, păng jêng bunuyh blao jan ndơ ma prăk, mon rup nkưp jan brah ma prăk ma jan brah bu ur Đian 19:24: Ta nau ngơi Grek geh nchih ‘Artêmis’. Yơn ma rnha păng ta nau ngơi Latăng, rnha ‘Đian’., yor ma kar păng phung i blao jan geh prăk ŏk. 25 Jêh ri păng rgum phung blao jan nây, ndrel ma lĕ phung êng i jan kar kơt păng nây đŏng. Păng lah ma khân păng: “Hơi oh nô, khân may lĕ gĭt jêh, bân geh prăk ŏk yor ma ndơ jan kar dja. 26 Păng i rnha Pôl nây, khân may lĕ gĭt lĕ năl păng đŏng, păng lah rup brah ti bunuyh jan mâu ôh di brah ngăn. Păng jă nsŭk nsôr ŏk phung ƀon lan iăt tâng păng, mâu ôh dơn ta ƀon Êphêsô dja dơm, lam bri Asi dja ngăn.* 19:26: Kar 17:29; Êsa 40:18-22 27 Lah ndri bân klach mâu ôh dơn ma nau kar phung bân dja dơm bu mâu hôm yơk. Klach lah bu mâu hôm yơk tât ma nhih jan brah ma brah Đian i dŭt kuŏng dja. Brah bu ur i nây i bu vay yơk mbah lam bri Asi, nđâp ma lam dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja, aƀaơ dja klach lah roh nau bu lư păng đŏng.” 28 Tât ma tăng nau păng lah kơt nây, dâng lĕ phung ta nây ji nuih dŭt hô ngăn, khân păng nter drơu lah: “Brah Đian ta ƀon Êphêsô dja dŭt kuŏng ngăn!” 29 Nôk nây lam ƀon geh nau uh ah tah tŏr ngăn, khân păng hăn grŭng grăng jât ntŭk bu pâl, khân păng têk mphŏk Gaiyus, ndrel ma Arisđarkus hăn ta ri đŏng. Khân păng i nây jêng phung bri Masêđôn, vay hăn ndrel Pôl.* 19:29: Kar 27:2 30 Pôl ŭch hăn mâp phung ƀon lan nây đŏng, yơn ma phung oh mon buay mâu ôh ăn păng hăn. 31 Nđâp ma phung jan kar kuŏng ta bri Asi nây, i tâm năl măt păng, đă bu hăn mbơh păng, bonh mâu ôh ăn păng hăn ta ntŭk bu pâl nây. 32 Lĕ phung ƀon lan ta nây, aƀă nter lah nđa, aƀă nter lah nto, geh nau uh ah tah tŏr ngăn bêng ntŭk bu pâl nây. Geh ŏk bunuyh mâu ôh gĭt moh nau tâm rƀŭn nây. 33 Geh phung Israel aƀă ntrôl du huê ta băl mpôl khân păng nơm rnha păng Alêksăntrus, đă păng dâk bơh năp bu ri. Păng yơr ti gay ma ăn bu bah ngơi, yor ma păng ŭch mbơh nkoch ma phung ƀon lan phung Israel mâu ôh geh jan tih. 34 Tât ma bu năl păng jêng phung Israel i mâu yơk mbah ma brah Đian, bu nter drơu lah: “Brah Đian ta ƀon Êphêsô dja dŭt kuŏng ngăn!” Bu nter drơu lah kơt nây jŏ klăp lah geh bar mong ngăn. 35 Tât n'glĕ dŭt kôranh nchih samƀŭt ta ƀon i nây buay phung ƀon lan ăn gŭ rklăk, păng lah: “Ơ phung oh nô kônh va ta Êphêsô! Bunuyh ta ƀon dja lĕ bu gĭt dadê jêh jêng phung mât nhih jan brah ma brah Đian i brah dŭt kuŏng, ndrel ma rup păng i lĕ tŭp tă bơh kalơ trôk ti. 36 Mâu ôh geh bunuyh rlăch nau nây, lah ndri ăn khân ay may gŭ rklăk hŏ. Lơi dâng ôh khân ay may dah ma jan lă jan lêng. 37 Khân ay may leo mpôl i nây ta dja, yơn ma khân păng mâu geh ôh ntŭng bơh nhih jan brah, mâu lah ngơi rak suai ma brah bu ur Đian phung bân. 38 Lah ndri, lah Đêmêtrus, ndrel ma phung i jan kar đah păng nây, geh nau tâm ntôn ma bu, ăn khân păng hăn tâm ngơi dôih ta bơh năp kôranh phat dôih ta nhih phat dôih. 39 Lah khân ay may geh nau ŭch ôp ma nau êng jât, kŏp tât mong bu rƀŭn kuŏng tâng ma nau vay, ăn bu nchră. 40 Kơt ndri ăn bân njrăng, klach lah bu ntôn bân nar dja jan nau uh ah, jêh ri bân joi nau ma tâm ơh đah bu mâu hôm blao vă ma nau jan uh ah dja.” 41 Jêh păng lah kơt nây, păng đă phung rƀŭn nây sât lĕ phiao.

*19:1 19:1: Mâu lah ‘Hăn glăt rŏ yôk’.

*19:1 19:1: Kar 18:27

*19:2 19:2: Kar 10:44-45

*19:3 19:3-4: Luk 3:15-17

*19:8 19:8: Kar 13:14

*19:9 19:9: 1Kô 1:22-25

*19:12 19:12: Kar 5:15

*19:13 19:13-16: Kar 16:18; Luk 9:49

19:19 19:19: Ta nau ngơi Grek mâu ôh ngơi ma ‘Gŭn nglar’, ngơi ma ‘Saphao’ chrao, yorlah nôk nây ta bri i nây geh nau dơi kơt n'ang geh nchih ta saphao.

19:19 19:19: Ta nau ngơi Grek mâu ngơi n'hêl ma ntil kăk ta dja ôh, yơn ma geh nau khlay ŏk ngăn, dơi ntât ma prăk nkhôm du huê bunuyh jan kar 50000 nar.

§19:21 19:21: Mâu lah ‘Brah Huêng Ueh đă Pôl’.

*19:22 19:22: Ƀon Êphêsô jêng ta bri Asi đŏng.

*19:22 19:22: Kar 16:1-3; 2Ti 4:20

19:24 19:24: Ta nau ngơi Grek geh nchih ‘Artêmis’. Yơn ma rnha păng ta nau ngơi Latăng, rnha ‘Đian’.

*19:26 19:26: Kar 17:29; Êsa 40:18-22

*19:29 19:29: Kar 27:2