20
Pôl hăn ta bri Masêđôn, ndrel ma bri Grek
Nau uh ah tah tŏr nây bah lĕ phiao, Pôl rgum phung oh mon n'hao nuih n'hâm khân păng, ndrel ma ntĭnh ntăn khân păng, jêh ri păng lôh bơh ƀon Êphêsô nây hăn ta bri Masêđôn. Păng hăn glăt rŏ bri nây, n'ho ma n'hao nuih n'hâm ŏk ngăn ma phung nsing. Jêh bơh nây păng hăn tât ta bri Grek, gŭ ta bri nây geh pe khay. Dôl păng ndrăp ncho duk hăn ta bri Siri, phung Israel aƀă tâm di nau gay ma jan djơh ma păng ta duk i nây. Pôl gĭt kơt nây, yơn ma păng hôm ŭch hăn jât bri Siri, ndri dâng păng brô̆ plơ̆ glăt tay jât bri Masêđôn. Phung hăn ndrel păng ta nây, geh Sôpatrus i kon Pirôh tă bơh ƀon Ƀêra, geh Arisđarkus, ndrel ma Sêkŭntus tă bơh ƀon Têsalônik, geh Gaiyus tă bơh ƀon Đơƀê, geh Tikhikus, ndrel ma Trôphim tă bơh bri Asi, ndrel ma Timôthê đŏng. Lĕ mpôl nây hăn lor, gŭ kŏp hên ta ƀon Trôas. I hên ri hăn ta ƀon Philip. Jêh nar nhêt ƀŭn sa nŭmpăng mâu geh ndrui, hên lôh bơh ƀon i nây ncho duk jŏ prăm nar dâng tât ta ƀon Trôas, mâp đah khân păng ta nây, jêh ri gŭ ta ƀon nây pơh nar.* 20:6: NNg 12:15-20; 2Kô 2:12-13
Pôl n'hao nuih n'hâm phung nsing ta ƀon Trôas
Ta nar pơh* 20:7: Mâu lah ‘Ta nar prao’. Ta nau ngơi Grek geh nchih ‘Ta nar nguai ta pơh nây’. Bu mâu gĭt n'hêl ôh Luka kơp tâng nau vay phung Israel, mâu lah kơp tâng nau vay Grek, lah păng tâng nau vay phung Israel, nar i nây jêng măng nar prao, lah tâng nau vay phung Grek jêng nar pơh., hên gŭ rƀŭn gay ma gŭ sông sa 20:7: Mâu lah ‘Gŭ nhêt sa nkah kloh ueh’. ndrel. Pôl nti ăn bu iăt, păng mân ŭch hăn nar ôi tay, kơt ndri păng gŭ nti tât n'gul măng. Ntŭk hên gŭ rƀŭn ta jrô kalơ pe dăp nây, geh ŭnh sagêng ŏk ngăn. Dôl Pôl nti jŏ ngăn nây, ta nây geh du huê kon se lĕ ndăm rnha Ơtikus gŭ ta bôk mpông bloh nhih nây, păng lĕ ji bêch dŭt hô, păng bêch gui tŭp a neh su bơh ntŭk pe dăp nây. Jêh ri bu de pư bơh dja păng lĕ roh n'hâm jêh. 10 Pôl jŭr a neh su, păng kŭnh ut bunuyh ri, jêh ri lah ma bu: “Khân ay may lơi rvê, păng mâu ôh khât.” 11 Jêh ri hao tay kalơ ri, păng gĭch nŭmpăng nây sa, jêh sa nŭmpăng nây păng nti tay jŏ jât, n'ho ma tât bri ang ôi, ri mơ păng lôh bơh ntŭk nây hăn. 12 I kon se ndăm nây hôm rêh, jan ăn nuih n'hâm khân păng ueh maak ngăn. Bu leo păng sât a jay păng nơm.
Pôl gŭ ta ƀon Milêt
13 I hên ri ncho duk hăn lor ta ƀon Asus, gay ma mâp Pôl ta ƀon nây, yor ma păng lĕ ŭch brô̆ trong jŏng tât ta nây. 14 Tât tâm mâp ta ƀon Asus, păng lăp ta duk ndrel hên, jêh ri hăn ta ƀon Mitôlen. 15-16 Pôl lĕ lah jêh păng mâu ŭch lăp ta ƀon Êphêsô, klach lah gŭ jŏ ir ta bri Asi, yorlah păng ŭch gơnh tât ta ƀon Yêrusalem, gay ma nhêt ƀŭn 50 nar ta nây, lah ma dơi. Ndri dâng hên ncho duk lôh bơh Mitôlen nây, nar ôi tay hên tât dăch ma gôl dak Khiyôs. Nar ôi klak hên hăn n'hot ƀon Êphêsô tât ta gôl dak Samôs [jêh ri hên gŭ du ƀlât ta ƀon Trôkilêm], nar lak nguai (lak mih) ri mơ hên tât ta ƀon Milêt.* 20:15-16: Kar 18:21
Pôl ngơi ma phung kôranh phung nsing ta ƀon Êphêsô
17 Jêh ri Pôl đă bu tă bơh ƀon Milêt hăn ta ƀon Êphêsô, gay ma jă phung kôranh phung nsing ma Brah Krist ta ƀon nây hăn mâp păng. 18 Tât khân păng i nây ta ƀon Milêt, Pôl ngơi: “Khân ay may lĕ gĭt jêh nau gŭ ngao gâp ta khân ay may, lĕ ndơ gâp jan ăp mong ăp nar, ntơm bơh gâp tât ta bri Asi dja. 19 Gâp jan kar ta khân ay may jêng tâm ban ma bunuyh i jê̆ ta nâm bu, nđâp ma hor dak măt, nđâp ma geh nau jêr yor ma phung Israel aƀă i ŭch jan djơh ma gâp.* 20:19: Kar 20:31; 2Kô 11:23-25 20 Khân ay may lĕ gĭt jêh, nôk gâp nti khân ay may ta năp băl phung, ndrel ma rŏ jay đŏng, lĕ ndơ khlay i geh nau khlay ma kơl khân ay may gâp lĕ mbơh ăn ma khân ay may đŏng, gâp mâu ôh pôn mo.* 20:20-21: Kar 19:8-10 21 Gâp mbơh nkoch ăn ma phung Israel, ndrel ma phung Grek, ma nau rgâl nuih n'hâm djơh sât ma Kôranh Brah, nsing ma Kôranh Yêsu [Krist] i Kôranh ma phung bân. 22 Aƀaơ dja, Brah Huêng Ueh ŭch ăn gâp hăn ta ƀon Yêrusalem, yơn ma gâp mâu gĭt ôh moh nau geh ma gâp ta ƀon nây. 23 Gâp man ma gĭt, ăp ƀon Brah Huêng Ueh i kloh ueh mbơh ma gâp lah: Gâp bu de nhŭp chăp, ndrel ma geh nau jêr jŏt.* 20:23-24: Kar 9:15-16; 2Ti 3:12 24 Gâp mâu rvê ôh, gâp mâu đŏng kơp nau rêh dja jêng khlay ma gâp. Gâp man ma ŭch jan tât jêh kar i Kôranh Yêsu de ăn ma gâp ê lor gâp ma khât. Kar i nây jêng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Brah geh nau yô̆ nđach dja. 25 Gâp lĕ vay gŭ ndrel khân ay may, mbơh nkoch nau Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh. Aƀaơ dja gâp lĕ gĭt n'hêl nanê̆ ngăn, khân ay may mâu hôm ôh say muh măt gâp jât. 26 Kơt ndri gâp mbơh nkoch nau khlay ma khân ay may nar dja: Lah ta phung khân ay may geh du huê mâu geh rklaih, mâu ôh di yor ma nau tih gâp, 27 yorlah dâng lĕ nau Kôranh Brah ŭch ma bân, gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may dadê jêh, gâp mâu ôh pôn mo. 28 Kơt ndri ăn khân ay may gŭ mât njrăng săk, ndrel ma mât njrăng phung nsing, yorlah Brah Huêng Ueh i kloh ueh lĕ ăn jêh nau kar dja ma khân ay may, ăn khân ay may mât phung nsing ma Kôranh Brah, i lĕ jêh Kôranh Brah chuai ma mham Kon Păng nơm 20:28: Mâu lah ‘Ma mham Păng nơm’..* 20:28: Êph 4:11; 2Kô 5:18-21 29 Gâp lĕ gĭt jêh, dôl gâp lôh bơh ntŭk dja, mra geh bunuyh aƀă lăp ta phung khân ay may ntŭm nti ndơ mâu di. Khân păng janh djơh tâm ban ma so bri lơh lơi be biăp phung, khân păng mâu geh ôh nau yô̆ ma phung nsing.* 20:29-30: Mat 7:15; 2Kô 11:13-15; 2Pê 2:1 30 Nđâp ma geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may nơm, khân păng nti tih đŏng, gay ma ndơm phung nsing ăn tâng khân păng. 31 Kơt ndri ăn khân ay may gŭ njrăng răp jăp, ăn kah gĭt nau gâp lĕ nti ma khân ay may jŏ pe năm nơh, mâu gŭ mâu rlu, dâng măng dâng nar, n'ho ma lĕ lôh dak măt yor ma khân ay may đŏng.* 20:31: 1Tê 2:11-12
32 Aƀaơ dja gâp dăn Kôranh Brah mât uănh khân ay may, ndrel ma ăn khân ay may kah gĭt ma nau mbơh nkoch ma nau ueh Păng. Nau mbơh nkoch dja dơi rdŏk njêng khân ay may ăn lơ hô geh nau nsing, ndrel ma ăn khân ay may sŏ dơn lĕ ndơ ueh i Kôranh Brah ŭch ăn ma phung kloh ueh dâng lĕ.* 20:32: Rôm 1:16; 1Kô 1:18 33 Gâp mâu prot ôh kơnh geh prăk mayh, mâu lah bok ao bơh bu du huê.* 20:33-35: 1Kô 9:4-18; 2Kô 11:7-9; 2Tê 3:8 34 Khân ay may lĕ gĭt jêh, gâp jan kar ma n'hâm suan gâp nơm, gay ma mât siăm săk gâp nơm, ndrel ma bunuyh i gŭ ndrel gâp đŏng. 35 Dâng lĕ ntil ndơ i nây, gâp jan gay ma leo nau ueh ăn ma khân ay may nsrôyh jan kar, gay ma kơl bunuyh o ach. Ăn khân ay may kah gĭt nau ngơi Kôranh Yêsu, Păng lah kơt nđa: ‘Ueh đê̆ ăn ndơ ma bu, đah ma sŏ dơn ndơ tă bơh bu’.” 36 Jêh Pôl ngơi kơt nây, păng chon kômŏk, ndrel ma dâng lĕ khân păng, jêh ri mbơh sơm.* 20:36: Kar 21:5 37 Dâng lĕ phung khân păng nây nhŭm dadê ngăn, khân păng ut ta săk Pôl, ndrel ma chŭm§ 20:37: Nôk nây bu vay tâm chŭm nôk bu tâm ntĭnh băl. ntĭnh păng đŏng. 38 Khân păng geh nau rngot ngăn, yor ma tăng nau Pôl lah khân păng mâu hôm ôh say muh măt păng jât. Jêh ri bu njŭn păng tât ta ntŭk duk.

*20:6 20:6: NNg 12:15-20; 2Kô 2:12-13

*20:7 20:7: Mâu lah ‘Ta nar prao’. Ta nau ngơi Grek geh nchih ‘Ta nar nguai ta pơh nây’. Bu mâu gĭt n'hêl ôh Luka kơp tâng nau vay phung Israel, mâu lah kơp tâng nau vay Grek, lah păng tâng nau vay phung Israel, nar i nây jêng măng nar prao, lah tâng nau vay phung Grek jêng nar pơh.

20:7 20:7: Mâu lah ‘Gŭ nhêt sa nkah kloh ueh’.

*20:15-16 20:15-16: Kar 18:21

*20:19 20:19: Kar 20:31; 2Kô 11:23-25

*20:20 20:20-21: Kar 19:8-10

*20:23 20:23-24: Kar 9:15-16; 2Ti 3:12

20:28 20:28: Mâu lah ‘Ma mham Păng nơm’.

*20:28 20:28: Êph 4:11; 2Kô 5:18-21

*20:29 20:29-30: Mat 7:15; 2Kô 11:13-15; 2Pê 2:1

*20:31 20:31: 1Tê 2:11-12

*20:32 20:32: Rôm 1:16; 1Kô 1:18

*20:33 20:33-35: 1Kô 9:4-18; 2Kô 11:7-9; 2Tê 3:8

*20:36 20:36: Kar 21:5

§20:37 20:37: Nôk nây bu vay tâm chŭm nôk bu tâm ntĭnh băl.