4
Phung nsing ma Brah Yêsu tâm rnglăp jêng nguai
Gâp gŭ ta trôm ndrung dja, yor ma gâp sơm kơl jan kar ma Kôranh Yêsu. Lah ndri gâp dăn hô ngăn khân ay may gŭ ngao tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch ma phung i Păng lĕ kuăl nây dô.* 4:1: Êph 3:1; Rôm 12:1; 1Tê 2:11-12 Ăn khân ay may njŭr săk khân ay may nơm, geh nuih n'hâm mleh dêh rhêt, blao ăt nuih. Jêh ri blao nsrôyh tâm rŏng ndrăng nơm, bol lah bunuyh i nây jan mâu ueh ma khân ay may kađôi.* 4:2-3: Rôm 12:10; Phi 2:2-5 Brah Huêng Ueh lĕ ăn khân ay may jêng tâm rnglăp băl. Ndri ăn khân ay may nsrôyh gŭ du ntôr nau ndrel băl ma nau đăp mpăn. Phung i nsing ma Brah Krist jêng nguai dơm, jêng tâm ban ma du rnglay săk dơm, geh du huê Brah Huêng Ueh dơm, jêh ri Kôranh Brah lĕ kuăl jêh khân ay may ăn geh nguai nau rnơm nây đŏng.* 4:4-6: 1Kô 8:5-6; 12:4-6, 12-13 Geh du huê kôranh dơm, geh du ntil nau nsing dơm, geh du ntil nau jan ƀăptem yŭk ma dak dơm. Geh du huê Kôranh Brah dơm i Bơ̆ dâng lĕ bân. Păng Kôranh ma dâng lĕ bân, Păng dŏng dâng lĕ bân jan kar ndơ i Păng nơm ŭch, Păng gŭ ndrel dâng lĕ bân. Yơn ma dâng lĕ bân du huê du huê lĕ Brah Krist ăn dơm dam nau dơi êng êng tâng Păng nơm ŭch.* 4:7: 1Kô 12:7 Kơt ndri dâng Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih kơt nđa:
‘Jêh Păng dơi đah phung rlăng Păng, nôk Păng hao ta kalơ trôk ntŭk dŭt prêh, Păng leo bunuyh i Păng nhŭp kât nây brô̆ bơh kơi Păng nơm,
Jêh ri ăn ndơ ueh dơm dam ma phung ƀon lan Păng nơm’ 4:8: NMƠ 68:18* 4:8: Nôk Pôl, lah kađăch dơi tâm lơh đah bri êng, khân păng vay jan kơt nây, gay ma nhhơ khân păng geh dơi ngăn đah phung rlăng..* 4:8: Kôl 2:15; Kar 2:33; Rôm 12:3
Nau lah: ‘Hao ta kalơ’ i nây moh ƀă geh nau khlay? Nau i nây geh nau khlay Brah Krist lĕ lor jŭr jêh ta neh ntu i dŭt dêh dja 4:9: ‘Jŭr jêh ta neh ntu i dŭt dêh dja’, bunuyh aƀă gĭt lah, nau i nây ngơi ma Brah Krist jŭr deh ta neh ntu dja, bunuyh aƀă jât gĭt lah ngơi ma Brah Krist hăn ta ntŭk phung bunuyh khât gŭ. ƀŏt.* 4:9-10: Yôh 1:14-15; Gal 4:4 10 Păng i jŭr nây jêng nơm i hao ta ntŭk dŭt prêh ta kalơ trôk, gay ma jêng kôranh ma dâng lĕ ndơ. 11 Păng ăn dơm dam ndơ ueh ma phung ƀon lan Păng nơm, Păng ăn ma bunuyh aƀă jêng kôranh oh mon, aƀă jêng nơm ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, aƀă jêng nơm mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, aƀă jêng kôranh mât uănh 4:11: ‘Kôranh mât uănh’, mâu lah ‘Bunuyh chiăp be biăp’. phung nsing, ndrel ma aƀă jât jêng nơm ntŭm nti.* 4:11-12: 1Kô 12:28-31 12 Păng ăn ndơ ueh i nây gay ma kơl dâng lĕ phung ƀon lan Păng nơm blao jan kar ma Păng nơm, nđâp ma rdŏk njêng phung i nsing ma Brah Krist i jêng tâm ban ma săk jăn Păng nơm 13 n'ho ma tât dâng lĕ bân tâm rnglăp băl yor ma bân nsing ma Kon Kôranh Brah. Păng ăn ndơ i nây gay ma dâng lĕ bân tâm rnglăp băl, yorlah bân gĭt năl Păng, jêh ri dâng lĕ bân jêng tâm ban ma bunuyh lĕ kuŏng ta nau nsing ta nau gŭ ngao, n'ho ma tât nuih n'hâm nau gŭ ngao dâng lĕ bân jêng tâm ban ma Brah Krist ngăn.* 4:13: Kôl 1:28
14 Lah ndri bân mâu hôm tâm ban ma kon se dah ma iăt nau bu ntŭm nti nklă ŭch đŏt ŭch têk bân. Bân mâu hôm ôh tâm ban ma ndơ n'hông kalơ dak sial khôm jât năp khôm jât kơi, jêh ri mâu hôm dah ma iăt nau bu blao mƀrôh bu blao rlăm nây đŏng.* 4:14: 1Kô 14:20 15 Yơn ma nôk bân ngơi nau ngăn ma bu, ăn ngơi ma nau dêh rhêt. Ăn bân lơ ma hô dâng lĕ ta ăp ntil nau jêng tâm ban ma Brah Krist. Păng kôranh bân tâm ban ma bôk jêng kôranh ma săk jăn.* 4:15-16: Êph 1:22-23 16 Păng jan ăn bân tâm rnglăp băl, tâm ban ma kô̆ êng êng ta săk jăn tâm ntrŭp tâm nkrêp băl. Lah ndri lah dâng lĕ bân du huê du huê jan ăn ueh tâng nau Păng ŭch, nđâp ma geh nau tâm rŏng băl ma dâng lĕ phung nsing, ndri dâng lĕ bân tâm rdŏk njêng băl.
Nau rêh ơm, ndrel ma nau rêh mhe
17 Gâp mbơh đă khân ay may jêng ndơ tâm di ma nau ŭch Kôranh Yêsu ngăn: Lơi hôm ôh gŭ ngao kơt phung i mâu nsing ma Brah Krist, yorlah nau mân nau gĭt khân păng i nây mâu geh ôh nau khlay. 18 Nuih n'hâm khân păng ngo ngăn, khân păng gŭ tâm nkhah đah Kôranh Brah, mâu ôh geh nau rêh i tă bơh Păng, yorlah khân păng mâu ôh gĭt năl nau Păng. Nuih n'hâm khân păng dăng ko mâu ŭch iăt nau Kôranh Brah. 19 Khân păng mâu ôh blao gĭt ma ndơ ueh ndơ djơh, khân păng jêng bunuyh tâm dŏng, jan ndơ djơh ăp ntil ngăn tâng rnglay săk kơnh, tâng nuih n'hâm khân păng nơm kơnh. 20 Lŏng khân ay may, khân ay may bu nti ma Brah Krist mâu geh ôh kơt nđay. 21 Khân ay may lĕ tăng bu mbơh nkoch nau Brah Yêsu, bu lĕ ntŭm nti khân ay may ma nau ngăn dadê i gŭ ta Brah Yêsu.* 4:21-22: Rôm 8:12-13; Kôl 3:9 22 Bu ntŭm nti ma khân ay may mƀăr lơi nau vay gŭ ngao ơm a lor nơh, mƀăr lơi nuih n'hâm ơm, ndrel ma mƀăr lơi dâng lĕ nau mân ơm i djơh dadê. Nau mân ơm i nây lơ ma hô mâu ôh blao gĭt ma ndơ di ndơ tih, yor ma nau kơnh hô ir, yor ma nau mƀrôh. 23 Ăn Brah Huêng Ueh jan nuih n'hâm nau mân khân ay may mhe dadê lĕ phiao.* 4:23: 1Tê 5:19-22 24 Tâm ban ma bu nsoh n'gut kho ao mhe, ăn khân ay may gŭ ngao tâng ma nuih n'hâm nau mân mhe i Kôranh Brah lĕ njêng jêng tâm ban ma Păng nơm, geh nau sŏng ngăn, geh nau kloh ueh.* 4:24: Kôl 3:10
25 Lah ndri khân ay may lơi hôm ôh tâm ngơi mƀrôh, ăn ngơi nau ngăn hŏ ndrăng khân ay may nơm, yorlah dâng lĕ bân tâm ban ma du săk jăn dơm§ 4:25: Mâu lah ‘Tâm ban ma ndơ êng êng ta săk nguai dơm’..* 4:25: Sak 8:16; Rôm 12:5 26 ‘Lah khân ay may ji nuih, njrăng lơi ôh jan tih’ 4:26: NMƠ 4:4. Jêh ri lơi ôh hôm ji nuih n'ho ma tât nar lĕ nhŏp.* 4:26: Mat 5:20-26; Yak 1:19-20 27 Lơi ăn Satăng i kôranh mpôl brah djơh geh nau ma ndơm jan tih yor ma nau ji nuih. 28 Bu moh i vay ntŭng, lơi hôm ntŭng jât ôh, ăn păng nsrôyh jan kar răp jăp ma săk păng nơm hŏ, gay ma geh ndơ ma păng nơm nđâp ma geh ndơ ma kơl phung i mâu geh.* 4:28: NNg 20:15; 1Tê 4:11-12 29 Lơi ôh ăn nau djơh lôh bơh mbung khân ay may du nau, ăn lôh nau i ueh ueh dơm gay ma tâm kơl rdŏk njêng ma bunuyh i tăng* 4:29: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh nchih lah: ‘Kơl rdŏk njêng ma bu êng’.. Ăn ngơi nau i geh nau khlay ma bu, gay ma nau ueh ăn ma mpôl i gŭ iăt đŏng.* 4:29: Êph 5:4; Mat 12:33-37 30 Lơi ôh jan ăn Brah Huêng Ueh Kôranh Brah 4:30: Brah Huêng Ueh geh du huê dơm, yơn ma geh đŏng bu kuăl Păng ‘Brah Huêng Ueh Kôranh Brah’, mâu lah ‘Brah Huêng Ueh Brah Krist’, mâu lah ‘Brah Huêng Ueh Brah Yêsu’, mâu lah ndơ aƀă êng jât. rngot. Lĕ Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân ay may, Brah Huêng Ueh i jêng tâm ban ma ndơ pla krêp ta khân ay may, gay ma khân ay may gĭt n'hêl geh nau rklaih ngăn tât ta nar Brah Krist plơ̆ văch.* 4:30: Êph 1:13-14 31 Ăn khân ay may mƀăr lơi i nuih n'hâm keh koh, nuih n'hâm hăt janh, nuih n'hâm ji nuih, nau tâm văl tâm mprat, nau ngơi nchơt bu, ndrel ma ăp ntil ndơ djơh. 32 Ăn khân ay may geh nuih n'hâm lŏng, nđâp ma tâm yô̆ nđach ndrăng nơm. Ăn tâm yô̆ ndrăng khân ay may nơm mâu hôm tâm kơp nau tih, kơt Kôranh Brah lĕ yô̆ khân ay may mâu hôm kơp nau tih khân ay may đŏng yor ma ndơ Brah Krist lĕ jêh jan.* 4:32: Kôl 3:12-15; Phi 2:2-5

*4:1 4:1: Êph 3:1; Rôm 12:1; 1Tê 2:11-12

*4:2 4:2-3: Rôm 12:10; Phi 2:2-5

*4:4 4:4-6: 1Kô 8:5-6; 12:4-6, 12-13

*4:7 4:7: 1Kô 12:7

4:8 4:8: NMƠ 68:18

*4:8 4:8: Nôk Pôl, lah kađăch dơi tâm lơh đah bri êng, khân păng vay jan kơt nây, gay ma nhhơ khân păng geh dơi ngăn đah phung rlăng.

*4:8 4:8: Kôl 2:15; Kar 2:33; Rôm 12:3

4:9 4:9: ‘Jŭr jêh ta neh ntu i dŭt dêh dja’, bunuyh aƀă gĭt lah, nau i nây ngơi ma Brah Krist jŭr deh ta neh ntu dja, bunuyh aƀă jât gĭt lah ngơi ma Brah Krist hăn ta ntŭk phung bunuyh khât gŭ.

*4:9 4:9-10: Yôh 1:14-15; Gal 4:4

4:11 4:11: ‘Kôranh mât uănh’, mâu lah ‘Bunuyh chiăp be biăp’.

*4:11 4:11-12: 1Kô 12:28-31

*4:13 4:13: Kôl 1:28

*4:14 4:14: 1Kô 14:20

*4:15 4:15-16: Êph 1:22-23

*4:21 4:21-22: Rôm 8:12-13; Kôl 3:9

*4:23 4:23: 1Tê 5:19-22

*4:24 4:24: Kôl 3:10

§4:25 4:25: Mâu lah ‘Tâm ban ma ndơ êng êng ta săk nguai dơm’.

*4:25 4:25: Sak 8:16; Rôm 12:5

4:26 4:26: NMƠ 4:4

*4:26 4:26: Mat 5:20-26; Yak 1:19-20

*4:28 4:28: NNg 20:15; 1Tê 4:11-12

*4:29 4:29: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă geh nchih lah: ‘Kơl rdŏk njêng ma bu êng’.

*4:29 4:29: Êph 5:4; Mat 12:33-37

4:30 4:30: Brah Huêng Ueh geh du huê dơm, yơn ma geh đŏng bu kuăl Păng ‘Brah Huêng Ueh Kôranh Brah’, mâu lah ‘Brah Huêng Ueh Brah Krist’, mâu lah ‘Brah Huêng Ueh Brah Yêsu’, mâu lah ndơ aƀă êng jât.

*4:30 4:30: Êph 1:13-14

*4:32 4:32: Kôl 3:12-15; Phi 2:2-5