3
Pôl leo phung i mâu di phung Israel sât nsing ma Kôranh Brah
Yor ma dâng lĕ ndơ i nây, gâp mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn khân ay may. Gâp* 3:1: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Pôl gâp’. dja bunuyh geh ndrung, yor ma gâp mbơh nkoch nau Brah Krist Yêsu ăn ma phung i mâu di phung Israel.* 3:1: Êph 4:1; Phi 1:7; Kôl 4:18 Nau dja khân ay may lĕ gĭt jêh ma nau Kôranh Brah đă gâp mbơh nkoch nau ueh Păng nơm ăn ma khân ay may, ăn ma dâng lĕ phung i mâu di phung Israel.* 3:2: Kar 9:15 Gâp lĕ geh nchih jêh nau đê̆ ta samƀŭt dja ăn ma khân ay may, Kôranh Brah lĕ nhhơ ăn gâp ta nau tâm say nau Brah Krist i a lor nơh hôm ndŏp mpôn. Nôk khân ay may rŏ nau i nây, khân ay may gĭt vât ro ma nau gâp gĭt blao ta nau Brah Krist i a lor nơh hôm ndŏp mpôn. Bơh ntơm nơh bunuyh bân ê hŏ gĭt vât ôh nau i nây, aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh ăn ma mpôl kôranh oh mon i kloh ueh, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Păng nơm. Brah Huêng Ueh ăn nhhơ ndơ i nây ma khân păng.* 3:5-6: Êph 2:18-19; Rôm 16:25-26; Hêb 12:22-23 Nau ndŏp mpôn i nây Păng nhhơ phung i mâu di phung Israel dơi sŏ dơn ndơ khlay ndơ ueh bơh Kôranh Brah ndrel phung Israel đŏng. Phung i mâu di phung Israel dơi sŏ dơn ndơ khlay ndơ ueh i nây yor ma ndơ Brah Krist lĕ jan 3:6: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Yor ma nau mhe mhan ueh’.. Păng nhhơ phung i mâu di phung Israel dơi sŏ dơn nau i Kôranh Brah lĕ ton ta Brah Krist Yêsu ndrel phung Israel đŏng. Bar ơ̆ phung i nây lăp jêng du rnglay săk.
Gâp lĕ sŏ dơn jêh jan kar mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma Brah Krist i nây. Kôranh Brah ăn nau jan kar i nây ma gâp yor ma nau ueh Păng nơm. Tă bơh nau dơi Păng, Păng ăn ma gâp nau jan kar i nây.* 3:7: 2Ti 1:11 Bol lah gâp jêng bunuyh dŭt jê̆ ta nâm bu dơm kađôi ta phung ƀon lan kloh ueh, Kôranh Brah hôm kơih gâp ma leo nau mhe mhan ueh ăn ma phung i mâu di phung Israel. Păng kơih gâp tă bơh nau ueh Păng nơm. Păng ăn gâp mbơh nkoch ma ndơ Brah Krist ŭch ăn, ndơ i nây dŭt ueh dŭt khlay mâu blao dŭt ôh.* 3:8: 1Kô 15:9-10; Kar 9:1-2 Kôranh Brah nơm i rhăk njêng dâng lĕ ndơ đă gâp ăn dâng lĕ bunuyh gĭt say n'hêl nau Păng ŭch jan i Păng ăn ndŏp mpôn bơh ntơm saơm nơh.* 3:9-10: Êph 1:21-22; Kôl 1:15-16 10 Kôranh Brah ŭch phung i nsing ma Păng, ăn dâng lĕ phung kôranh, nđâp ma dâng lĕ phung mât uănh ta kalơ trôk 3:10: ‘Phung kôranh nđâp ma phung mât uănh ta kalơ trôk’, bu mân lah ngơi ma tông păr, geh bunuyh aƀă gĭt lah ngơi ma brah aƀă êng đŏng. gĭt năl ăp ntil nau mân gĭt blao Kôranh Brah nơm. 11 Nau ŭch i nây lĕ ơm Kôranh Brah nơm ndrăp jan kơt nây ntơm bơh saơm nơh ngăn, jêh ri Păng jan ngăn nau i nây ta Brah Krist Yêsu i Kôranh bân.* 3:11: Êph 1:4-10; Kôl 1:26-27 12 Yor ma bân gŭ ta Brah Krist Yêsu, ndrel ma yor ma bân geh nau nsing ma Păng, ndri bân geh nuih n'hâm bănh mâu geh klach hăn dăch ta Kôranh Brah, gay ma rnê Păng, nđâp ma dăn Păng ăp ntil ndơ.* 3:12: Êph 2:18; Rôm 8:15; Hêb 4:16; 10:19 13 Kơt ndri dâng gâp dăn khân ay may lơi ôh rdja ta nuih n'hâm yor ma say gâp geh nau jêr jŏt dja, gâp geh nau jêr jŏt dja yor ma ŭch kơl khân ay may, jêh ri gay ma ăn khân ay may geh nau chrêk lơp.
Nau rŏng Brah Yêsu mâu blao dŭt
14 Kơt ndri dâng gâp chon kômŏk mbơh sơm ma Kôranh Brah Bơ̆ nơm. 15 Dâng lĕ ndơ i geh nau rêh ta kalơ trôk, ta neh ntu dja đŏng jêng tă bơh Păng dadê. 16 Gâp dăn Păng ăn Brah Huêng Ueh Păng nơm ăn khân ay may geh n'hâm suan dăng katang ta nuih n'hâm, tă bơh nau dơi dŭt kuŏng Păng nơm.* 3:16: Phi 4:13 17 Dăn Brah Krist gŭ ta nuih n'hâm khân ay may yor ma nau nsing khân ay may. Gâp dăn Păng ăn khân ay may geh nau rŏng jru ta nuih n'hâm ma dâng lĕ bunuyh, ma Păng nơm đŏng, tâm ban ma tơm si i hon reh jru ta neh.* 3:17-19: Êph 5:2; Kôl 2:2 18 Gâp dăn Păng ăn khân ay may, ndrel ma dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah dơi gĭt vât dah kuŏng nau rŏng Brah Krist ma bân, nau huy, nau jong, nau jru, nau prêh ta nau rŏng Păng nây. 19 Jêh ri gâp dăn ăn khân ay may gĭt năl ta nau rŏng Brah Krist ma bân i kuŏng rlau ma nau mân bunuyh dơi gĭt vât, gay ma dâng lĕ ndơ i geh ta Kôranh Brah, geh ta khân ay may đŏng§ 3:19: Mâu lah ‘Gay ma nuih n'hâm khân ay may lơ ma ueh tât tâm ban ma nuih n'hâm Kôranh Brah nơm ngăn’.. 20 Kôranh Brah dơi jan dâng lĕ ndơ rlau bơh nau i bân blao dăn, rlau bơh nau i bân blao mân. Nau dơi Păng nơm lĕ gŭ ta bân gay ma kơl bân.* 3:20: Êph 1:19 21 Ăn rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah nơm ta phung nsing ma Păng yor ma Brah Krist Yêsu. Ăn rnê Păng ta ăp rnôk bunuyh ƀaƀơ n'ho ro. Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro* 3:21: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.!

*3:1 3:1: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Pôl gâp’.

*3:1 3:1: Êph 4:1; Phi 1:7; Kôl 4:18

*3:2 3:2: Kar 9:15

*3:5 3:5-6: Êph 2:18-19; Rôm 16:25-26; Hêb 12:22-23

3:6 3:6: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Yor ma nau mhe mhan ueh’.

*3:7 3:7: 2Ti 1:11

*3:8 3:8: 1Kô 15:9-10; Kar 9:1-2

*3:9 3:9-10: Êph 1:21-22; Kôl 1:15-16

3:10 3:10: ‘Phung kôranh nđâp ma phung mât uănh ta kalơ trôk’, bu mân lah ngơi ma tông păr, geh bunuyh aƀă gĭt lah ngơi ma brah aƀă êng đŏng.

*3:11 3:11: Êph 1:4-10; Kôl 1:26-27

*3:12 3:12: Êph 2:18; Rôm 8:15; Hêb 4:16; 10:19

*3:16 3:16: Phi 4:13

*3:17 3:17-19: Êph 5:2; Kôl 2:2

§3:19 3:19: Mâu lah ‘Gay ma nuih n'hâm khân ay may lơ ma ueh tât tâm ban ma nuih n'hâm Kôranh Brah nơm ngăn’.

*3:20 3:20: Êph 1:19

*3:21 3:21: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.