Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma Phung Nsing Ta Bri
Galati
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 50 klăp lah 17 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ê lor ma păng ndrel ma nô Ƀarnaƀas, nô Titus, nđâp ma bunuyh aƀă êng hăn bơh ƀon Ŏntiyôk tât ta ƀon Yêrusalem, gay ma tâm nchră moh nau aƀă phung i mâu di phung Israel iăt ma jan gay ma geh nau rklaih, geh nau khlay lah Kôranh Brah mâu hôm tê̆ dôih tă bơh nau tih bunuyh nơm jan (Kar 15:1-29), ta nôk nây khân păng tâm di băl, phung i mâu di phung Israel mâu ôh khăch koh ntô gay ma geh nau rklaih. Dâng lĕ samƀŭt Pôl nchih ta nau tâm rnglăp mhe, samƀŭt dja jêng samƀŭt i păng nchih lor bu.
Ma samƀŭt a êng đŏng Pôl lĕ nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Bri Galati ta bri Asi. Ta bri Galati geh ŏk bunuyh i mâu di phung Israel gŭ rêh ta bri nây, Pôl lĕ geh hăn ta bri i nây, jêh ri leo bu sât nsing ma Brah Krist, nôk Pôl hăn khŏl ta bri i nây klăp lah ta năm 49. Bơh kơi Pôl, geh nơm nti phung Israel aƀă đŏng hăn nti phung nsing ma Brah Krist ta nây, phung nơm nti i nây lah Pôl mâu ôh di kôranh oh mon ngăn, khân păng nti nsing ma Brah Krist dơm mâu hŏ ôh găp, iăt ma hôm koh ntô gay ma geh nau rklaih. Tât ma Pôl tăng nau i nây, jêh ri păng nchih samƀŭt dja, gay ma plơng ơh nau ôp phung nsing ta bri Galati nây, păng nchih lah bunuyh geh nau rklaih tă bơh nau nsing ma Brah Krist dơm, mâu ôh khăch koh ntô.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Pôl nchih lah dăng dăng oi, gay ma nkah phung nsing ma nau khlay nau mhe mhan ueh Brah Krist nđâp ma tâm rdâng đah nau nti nklă. Tâng ma nau mhe mhan ueh dja, Kôranh Brah rklaih bunuyh nsing yor ma nsing ma Brah Krist i lĕ rŏng ma bân, ndrel ma lĕ khât săk ma bân (Gal 2:20), mâu ôh yor ma jan ndơ êng êng tâng nau vay phung Israel, mâu đŏng yor ma jan ndơ ueh. Yơn ma lĕ jêh geh nau rklaih, phung nsing iăt ma gŭ rêh tâng nau Brah Huêng Ueh ntŭm nti, mâu ôh gŭ rêh tâng kơt nau gŭ rêh bunuyh i mâu nsing (Gal 5:16-18, 25).
Nkô̆ nau khlay ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-10)
- Nau dơi Pôl i jêng kôranh oh mon (1:11-2:21)
- Nau rklaih tă bơh nau Kôranh Brah ton, mâu ôh tă bơh jan tâng ma nau vay phung Israel (3:1-4:31)
- Nau phung nsing mâu hôm khăch ôh jan tâng ma nau vay phung Israel (5:1-12)
- Nau gŭ rêh phung nsing tâng Brah Huêng Ueh (5:13-6:10)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (6:11-18)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp dja jêng kôranh oh mon. Mâu ôh di du huê bunuyh, mâu lah du phung bunuyh i đă gâp jan kôranh oh mon, geh Brah Yêsu Krist, ndrel ma Kôranh Brah Bơ̆ nơm i ăn Brah Yêsu Krist dâk rêh nây, Khân Păng đă gâp jan kôranh oh mon.* 1:1: Gal 1:11-12; Kar 9:15 Gâp, ndrel ma dâng lĕ oh nô ta nau nsing i gŭ ndrel gâp, dăn ôp nau ueh lăng phung nsing ma Brah Yêsu Krist i gŭ ta ntŭk êng êng ta bri Galati. Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may. Kôranh Yêsu Krist lĕ jao jêh săk jăn Păng nơm ma khât yor ma nau tih phung bân, gay ma rklaih phung bân bơh dâng lĕ nau djơh ta neh ntu dja, jêng tâng nau Kôranh Brah ŭch i Bơ̆ bân nơm.* 1:4: Mat 26:27-28; Hêb 2:17; 2Kô 5:18-21; Rôm 12:2; 1Yô 5:19 Ăn bân rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah ƀaƀơ n'ho ro. Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro* 1:5: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.!
Nau mhe mhan ueh geh nguai dơm
Gâp ndrŏt hih rhŏl mâu vât ôh say khân ay may ngăch ngăn mƀăr lơi Kôranh Brah i lĕ kuăl jêh khân ay may jêng phung ƀon lan Păng nơm tă bơh nau ueh Brah Krist nơh, jêh ri ƀêng ma tâng nau nti a êng i bunuyh aƀă kuăl lah ‘Nau mhe mhan ueh’ đŏng. Yơn ma mâu hôm ôh geh nau mhe mhan ueh a êng jât, geh bunuyh aƀă dơm jan ăn khân ay may geh nau vĭ, ŭch jan ndjơh lơi nau mhe mhan ueh Brah Krist.* 1:7: Gal 2:4-5; 5:10; Kar 15:1-2 Bol lah hên nơm, mâu lah du huê tông păr tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah kađôi, bu moh mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tih bơh nau mhe mhan ueh i lĕ hên mbơh nkoch ma khân ay may nơh, ăn Kôranh Brah rtăp bunuyh i nây dôh!* 1:8-9: 1Kô 15:1-2; 2Kô 11:4; Phi 4:9 Nau i gâp lĕ jêh lah nây nơh, gâp dăn lah tay du tơ̆ jât, lah bu moh i mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i tih bơh nau mhe mhan ueh i khân ay may lĕ sŏ dơn jêh nây, ăn Kôranh Brah rtăp bunuyh i nây dôh! 10 Ta nau gâp ngơi i nây, ơm gâp ŭch bunuyh rnê gâp, mâu lah ŭch Kôranh Brah rnê gâp? Ơm gâp ŭch jan ăn bunuyh dơm răm maak bơh? Lah gâp hôm ŭch jan ăn bunuyh dơm răm maak, lah ndri gâp mâu ôh di jêng nơm sơm kơl jan kar ma 1:10: ‘Nơm sơm kơl jan kar’, mâu lah ‘Dâk’. Brah Krist!* 1:10: 1Tê 2:4-6
Brah Yêsu ăn Pôl gĭt năl Păng nơm
11 Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch ăn khân ay may gĭt, nau mhe mhan ueh i gâp lĕ mbơh nkoch ăn ma khân ay may nây nơh, mâu ôh di lôh tă bơh bunuyh,* 1:11: 1Tê 2:13 12 yorlah săk gâp nơm i dja mâu geh ôh sŏ dơn nau mhe mhan ueh tă bơh bunuyh, mâu đŏng tă bơh bunuyh ntŭm nti gâp, yơn ma tă bơh Brah Krist nơm nhhơ ăn gâp gĭt năl.* 1:12: Kar 9:3-6; 26:13-19
13 Khân ay may lĕ tăng đŏng nau bu mbơh nkoch ma ndơ gâp jan a lor nơh, nôk gâp hôm gŭ ta nau vay phung Israel nơh, gâp lĕ jan jêr jŏt dŭt hô ngăn ma phung nsing ma Brah Yêsu Krist jêng phung ƀon lan Kôranh Brah nơm, ŭch lơh hêng lơi phung i nây.* 1:13-14: Kar 8:3 14 Bơh ntơm nơh, nau vay phung Israel gâp lĕ ndjôt dŭt ueh ngăn rlau ma phung ƀon lan gâp nơm i kuŏng rơh gâp, yorlah gâp gơyh rlau ma khân păng jan tâng nau đơn tă bơh phung u che hên. 15 Yơn ma Kôranh Brah lĕ ơm kơih jêh gâp bơh trôm ndŭl me, jêh ri kuăl gâp tă bơh nau ueh Păng nơm. Tă bơh nau ueh i nây* 1:15: Yêr 1:5 16 dâng Păng nhhơ Kon Păng nơm ăn gâp gĭt năl nơh, gay ma gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kon Păng nây ăn ma phung i mâu di phung Israel. Jêh ri gâp hăn mbơh nkoch ro, gâp mâu ôh hăn ôp du huê bunuyh êng.* 1:16: Kar 9:15; Rôm 1:5 17 Gâp kŏ mâu geh hăn ta ƀon Yêrusalem gay ma tâm mâp đah mpôl i jan kôranh oh mon i lor bơh năp gâp nây đŏng, yơn ma gâp hăn ta bri Arăp ro, jêh ri plơ̆ tay ta ƀon Đamas. 18 Tât pe năm jêh bơh nây, gâp hăn ta ƀon Yêrusalem, gay ma ŭch gĭt năl Pêtrôs 1:18: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’., jêh ri gŭ ndrel păng ta nây jŏ 15 nar. 19 Hôm geh mâp ma Yakơ i oh Kôranh Yêsu du huê đŏng, yơn ma mâu geh ôh mâp ma kôranh oh mon aƀă êng jât.* 1:19: Mat 13:55; Kar 15:13 20 Nau i gâp nchih ăn ma khân ay may dja, gâp mâu mƀrôh ôh, geh Kôranh Brah i năk gĭt say. 21 Jêh bơh nây, gâp hăn đŏng ta bri Siri, ta bri Kilikia,* 1:21: Kar 9:30; 11:25 22 yơn ma ta ntŭk êng êng ta bri Yuđa, phung i nsing ma Brah Krist ê hŏ ôh gĭt năl gâp. 23 Khân păng man ma gĭt tăng bu mbơh nkoch lah: “Bunuyh i vay jan jêr jŏt ma bân a lor nơh, aƀaơ dja păng lĕ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i pre ŭch lơh hêng a lor nơh chrao!” 24 Jêh ri khân păng rnê Kôranh Brah, tă bơh nau Kôranh Brah jan ta gâp.

*1:1 1:1: Gal 1:11-12; Kar 9:15

*1:4 1:4: Mat 26:27-28; Hêb 2:17; 2Kô 5:18-21; Rôm 12:2; 1Yô 5:19

*1:5 1:5: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*1:7 1:7: Gal 2:4-5; 5:10; Kar 15:1-2

*1:8 1:8-9: 1Kô 15:1-2; 2Kô 11:4; Phi 4:9

1:10 1:10: ‘Nơm sơm kơl jan kar’, mâu lah ‘Dâk’.

*1:10 1:10: 1Tê 2:4-6

*1:11 1:11: 1Tê 2:13

*1:12 1:12: Kar 9:3-6; 26:13-19

*1:13 1:13-14: Kar 8:3

*1:15 1:15: Yêr 1:5

*1:16 1:16: Kar 9:15; Rôm 1:5

1:18 1:18: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’.

*1:19 1:19: Mat 13:55; Kar 15:13

*1:21 1:21: Kar 9:30; 11:25