2
Kôranh oh mon aƀă êng rom Pôl
Tât 14 năm bơh kơi nây, gâp hăn tay ta ƀon Yêrusalem du tơ̆ jât, ndrel ma Ƀarnaƀas, nđâp ma leo Titus hăn ndrel đŏng.* 2:1-10: Kar 15:1-29 Gâp hăn ta ƀon Yêrusalem kơt nây, yorlah Kôranh Brah nhhơ ăn gâp hăn. Nôk gâp hăn, gâp mâp êng ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist, mbơh nkoch ma khân păng nau i gâp lĕ nti nôk mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma phung i mâu di phung Israel nơh, gay ma lơi ăn nau i gâp dôl hôm nti ma bu, nđâp ma nau i gâp lĕ jêh nti nây nơh nkhơng ma mâu geh nau khlay chrao. Khân păng tâm di du ntôr nau ma gâp. Bol lah ê lor ma Brah Krist dâk rêh nơh, bu moh i mâu di phung Israel, jêh ri sât nsing ma Kôranh Brah, iăt ma koh ntô gay ma jêng ƀon lan Kôranh Brah, lŏng Titus i oh nô bân ta nau nsing i hăn ndrel hên nây, bol lah păng jêng phung Grek, bu kŏ mâu nchâp păng koh ntô đŏng.* 2:3: Tit 1:4 Geh đŏng bunuyh aƀă i ndra jan nsing ma Brah Krist, lăp ntŭng ta phung hên, ŭch Titus koh ntô kađôi, yơn ma phung kôranh ta phung nsing kŏ mâu nchâp păng đŏng. Khân păng man ma lăp gay ma mêt uănh gĭt hên hôm jan tâng dâng lĕ nau vay Môsê mâu lah mâu, khân păng ŭch dâng lĕ phung nsing jan tâng nau vay i nây tâm ban ma jêng dâk ma nau vay i nây, tih ma yorlah Brah Krist lĕ rklaih bu moh i nsing ma Păng, lah ndri mâu hôm khăch ôh jan tâng dâng lĕ nau vay i nây.* 2:4: Gal 1:7; Kar 15:1, 24 Hên mâu ôh tâm di nau ma khân păng i nây, bol lah đê̆ kŏ mâu ơm đŏng, gay ma nau ngăn i nau mhe mhan ueh hôm geh nâng ta khân ay may.
Lŏng phung i bu yơk i bu kơp khân păng jêng kôranh ta phung nsing, mâu ôh đă gâp ntop ndơ ta nau gâp nti ma bu. Bol lah khân păng kôranh dah kuŏng kađôi, kŏ gâp mâu ji bôk ji tôr đŏng, yorlah Kôranh Brah mâu ôh kơih bunuyh. Khân păng lĕ say jêh, Kôranh Brah đă gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh dja ăn ma phung i mâu di phung Israel, tâm ban ma Kôranh Brah lĕ đă jêh Pêtrôs ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma phung Israel đŏng,* 2:7: Kar 9:15; Rôm 1:5 yorlah Kôranh Brah i lĕ ăn jêh Pêtrôs geh nau dơi jêng kôranh oh mon mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma phung Israel, Păng ăn gâp geh nau dơi jêng kôranh oh mon mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma phung i mâu di phung Israel tâm ban kơt nây đŏng. Lŏng Yakơ, Pêtrôs* 2:9: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’. Geh kơt nây đŏng ta trong 11, 14., ndrel ma Yôhan i bu kơp khân păng dŭt khlay jêng tâm ban ma meh ta phung nsing, tât khân păng lĕ say jêh Kôranh Brah lĕ ăn ma gâp nau dơi i nây, khân păng nhŭp ti tâm rnglăp ndrel gâp, nhŭp ti tâm rnglăp ndrel Ƀarnaƀas đŏng, tâm di nau hên ma hăn mbơh nkoch ăn ma phung i mâu di phung Israel, jêh ri khân păng ma mbơh nkoch ăn ma phung Israel. 10 Geh du nau dơm khân păng ntĭnh ma hên, lơi ta chuêl kơl ma phung kro o ach ta phung nsing ta ƀon Yêrusalem, ndơ i nây jêng ndơ i gâp nđơr jan nâng.* 2:10: Kar 24:17; Rôm 15:25-28, 31; 1Kô 16:1-4; 2Kô 8:1-15, 19-20; 9:1-15
Pôl mâu ôh tâm di băl ma Pêtrôs
11 Yơn ma nôk Pêtrôs hăn tât ta ƀon Ŏntiyôk bri Siri, gâp tâm rdâng đah păng ta nklang bu băl, yorlah păng lĕ jan tih. 12 Yakơ njuăl phung Israel i nsing ma Brah Krist aƀă ăn hăn ta nây đŏng. Nôk khân păng i nây ê hŏ tât, Pêtrôs lĕ vay gŭ sông sa ndrel phung i mâu di phung Israel, yơn ma nôk khân păng i nây lĕ tât ta ri, Pêtrôs bah gŭ ndrel phung i mâu di phung Israel, yorlah păng klach khân păng i phung Israel nây lah 2:12: Phung Israel kơp păng mâu hôm kloh, lah gŭ sông sa ndrel phung i mâu di phung Israel..* 2:12: Kar 10:28; 11:1-4; Êph 2:14 13 Lŏng phung Israel i nsing ma Brah Krist aƀă êng leo băl jan nau ndŏp mpôn kơt Pêtrôs nây đŏng, nđâp ma Ƀarnaƀas jan ntut nau ndŏp mpôn tâng khân păng i nây jât.* 2:13: Gal 2:1; Kar 4:36 14 Tât ma gâp say khân păng mâu hôm tâng nau ngăn i nau mhe mhan ueh nây, gâp ôp Pêtrôs ta nklang bu băl: “Lah may i phung Israel, mâu hôm ôh jan tâng nau vay phung Israel, jan gŭ ngao tâm ban ma phung i mâu di phung Israel chrao, lah ndri mơm may dơi nchâp phung i mâu di phung Israel ăn jan tâng nau vay phung Israel? 15 Lŏng bân dja phung Israel bơh ndŭl me ngăn, bân mâu ôh jêng phung i mâu di phung Israel i mâu gĭt năl nau vay Môsê, i jan rlau nau vay i nây nâng.* 2:15: 2Kô 11:22 16 Bân lĕ gĭt jêh, Kôranh Brah mâu ôh kơp bunuyh lĕ sŏng yor ma jan tâng nau vay i nây, Păng kơp lĕ sŏng jêng yor ma nau nsing ma Brah Yêsu Krist dơm. Lah ndri bân lĕ nsing ma Brah Yêsu Krist đŏng, gay ma Kôranh Brah kơp bân lĕ sŏng yor ma nau nsing ma Brah Krist dơm, mâu ôh lĕ kơp sŏng tă bơh jan tâng nau vay. Mâu geh ôh bunuyh lĕ kơp sŏng tă bơh jan tâng nau vay i nây, du huê mâu ơm.”* 2:16: Gal 3:10-14; NMƠ 143:2; Rôm 3:20, 28; 4:5; 9:32; 10:4; Êph 2:8-9; 2Kô 5:18-21
17 Aƀaơ dja hên i phung Israel i lĕ nsing ma Brah Krist, ŭch Kôranh Brah kơp hên lĕ sŏng tă bơh nau nsing i nây. Hên lĕ vât jêh, hên jêng bunuyh tih tâm ban ma phung i mâu di phung Israel đŏng, bol lah hên nsrôyh jan tâng nau vay Môsê kađôi. Hên nsing ma Brah Krist, ndri hên mâu hôm ôh jan tâng nau vay Môsê, gay ma Kôranh Brah kơp hên sŏng. Lah ndri ơm hên jêng bunuyh tih, yor ma mâu hôm jan tâng nau vay i nây bơh? Lah ndri ơm Brah Krist leo ăn hên jêng bunuyh tih, yor ma mâu hôm jan tâng nau vay i nây bơh? Mâu di ôh!* 2:17: Gal 3:10-11; Kar 15:10-11 18 Yơn ma lah du huê bunuyh lĕ jêh mƀăr lơi nau vay i nây, jêh ri aƀaơ dja ŭch jan tâng tay nau vay i nây gay ma Kôranh Brah kơp sŏng, păng i nây tâm ban ma bunuyh ŭch rdŏk tay jât ndơ i a lor nơh lĕ lơh rlŏm lơi. Lah ndri păng i nây nhhơ săk păng nơm lĕ jan tih đah nau vay i nây.
19 Lŏng gâp, nôk gâp nsrôyh jan tâng nau vay nơh, gâp hôm geh dôih yor ma nau vay i nây. Nôk bu nkhât Brah Krist ta si tâm rkăng, gâp tâm ban ma khât ndrel Păng, lah ndri aƀaơ dja gâp tâm ban ma khât mpeh ma nau vay, nau vay mâu hôm ôh geh nau dơi ma gâp jât, gâp gŭ rêh gay ma geh khlay ma Kôranh Brah nơm.* 2:19-20: Rôm 6:3-11; 7:4; 8:10; 2Kô 5:14-15; 2Ti 2:11 20 Gâp mâu hôm gŭ rêh tâng nau ŭch gâp nơm, aƀaơ dja gâp gŭ rêh tâng nau ŭch Brah Krist i gŭ ta gâp. Nau rêh i gâp gŭ rêh aƀaơ dja, gâp rêh nđâp ma nsing ma Kon Kôranh Brah nơm dơm, i Păng lĕ rŏng jêh ma gâp, lĕ jao săk Păng nơm khât ma ntrŏ gâp. 21 Lah gâp hôm jan tâng tay nau vay Môsê, gay ma Kôranh Brah kơp gâp sŏng, gâp jêng mƀăr lơi nau ueh Kôranh Brah. Yơn ma gâp lĕ gĭt jêh Kôranh Brah mâu ôh kơp sŏng tă bơh jan tâng nau vay Môsê, kơt ndri dâng gâp mâu ôh mƀăr nau ueh Kôranh Brah i nây. Lah Kôranh Brah kơp sŏng tă bơh jan tâng nau vay, nau khât Brah Krist jêng dơm dam, mâu ôh geh khlay.

*2:1 2:1-10: Kar 15:1-29

*2:3 2:3: Tit 1:4

*2:4 2:4: Gal 1:7; Kar 15:1, 24

*2:7 2:7: Kar 9:15; Rôm 1:5

*2:9 2:9: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Kêphas’. Geh kơt nây đŏng ta trong 11, 14.

*2:10 2:10: Kar 24:17; Rôm 15:25-28, 31; 1Kô 16:1-4; 2Kô 8:1-15, 19-20; 9:1-15

2:12 2:12: Phung Israel kơp păng mâu hôm kloh, lah gŭ sông sa ndrel phung i mâu di phung Israel.

*2:12 2:12: Kar 10:28; 11:1-4; Êph 2:14

*2:13 2:13: Gal 2:1; Kar 4:36

*2:15 2:15: 2Kô 11:22

*2:16 2:16: Gal 3:10-14; NMƠ 143:2; Rôm 3:20, 28; 4:5; 9:32; 10:4; Êph 2:8-9; 2Kô 5:18-21

*2:17 2:17: Gal 3:10-11; Kar 15:10-11

*2:19 2:19-20: Rôm 6:3-11; 7:4; 8:10; 2Kô 5:14-15; 2Ti 2:11