3
Nau nsing, ndrel ma nau vay
Ơ phung Galati i phung rluk mâl! Mơm dâng khân ay may iăt nau nti i mâu ôh di, nau nti i đă khân ay may jan tâng nau vay Môsê, gay ma Kôranh Brah kơp sŏng?* 3:1: ‘Mơm dâng...Kôranh Brah kơp sŏng’, mâu lah ‘Bu moh bunuyh geh n'ang jan ăn khân ay may, dâng khân ay may mâu hôm iăt nau ngăn kơt nây?’. A lor nơh gâp lĕ nti khân ay may n'hêl nanê̆ ngăn ma Brah Yêsu Krist khât ta si tâm rkăng.* 3:1: 1Kô 2:2 Gâp ŭch ôp khân ay may du nau: Nôk khân ay may sŏ dơn Brah Huêng Ueh nơh, Kôranh Brah ăn yor ma khân ay may jan tâng nau vay Môsê, mâu lah yor ma khân ay may nsing ma nau mhe mhan ueh i khân ay may tăng nây nơh?* 3:2: Gal 4:6-7; Êph 1:13-14 Mơm dâng khân ay may mâu ôh geh nau mân! Khân ay may lĕ geh jêh nau rêh mhe i ntơm geh tă bơh Brah Huêng Ueh, mơm dâng aƀaơ dja khân ay may ŭch Kôranh Brah kơp sŏng tă bơh ndơ i khân ay may jan nây chrao? Khân ay may i lĕ mâp nau bu jan jêr hô nây nơh, yor ma nsing ma Brah Yêsu Krist, khân ay may kơp nau i nây mâu geh nau khlay bơh? Mâu ôh, mâu di lah mâu khlay ôh! Kôranh Brah lĕ ăn jêh Brah Huêng Ueh gŭ ta khân ay may, nđâp ma lĕ jan ndơ khlay êng êng ta nklang khân ay may, ndri Kôranh Brah jan kơt nây yor ma khân ay may jan tâng nau vay i nây, ơm mâu lah yor ma khân ay may nsing ma nau gâp mbơh nkoch nau Brah Krist nây nơh?
Kơt ndri đŏng, Abrahăm i che phung Israel nsing ma Kôranh Brah, ndri dâng Kôranh Brah lĕ kơp păng sŏng.* 3:6-9: NNt 15:6; Rôm 4:9-12, 16 Lah ndri ăn khân ay may gĭt vât đŏng, bu moh i nsing ma Kôranh Brah, păng i nây jêng tâm ban ma kon Abrahăm ngăn. Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lor jêh, Kôranh Brah mra kơp phung i mâu di phung Israel sŏng yor ma nau nsing. Nau i nây Kôranh Brah lĕ mbơh nkoch lor ăn ma Abrahăm kăl e nơh: ‘Dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak, mra sŏ dơn nau geh jêng tă bơh may nây’.* 3:8: NNt 12:3; 18:18; 22:18 Kơt ndri bu moh i geh nau nsing ma Kôranh Brah, păng i nây lĕ sŏ dơn jêh nau geh jêng ndrel Abrahăm i bunuyh geh nau nsing nây đŏng. 10 Yơn ma bu moh i nsing ma ndơ jan tâng nau vay Môsê, păng i nây lĕ geh nau rtăp, yorlah lĕ geh nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Bu moh i mâu jan tâng dâng lĕ i lĕ geh nchih jêh tâm samƀŭt nau vay dja, păng i nây lĕ geh nau rtăp ro’ 3:10: NVa 27:26.* 3:10: Hêb 10:28; Yak 2:10 11 Jêh ri nanê̆ ngăn, mâu geh ôh du huê bunuyh i Kôranh Brah kơp sŏng, nđâp ma geh nau rêh n'ho ro, yor ma jan tâng nau vay i nây, yorlah lĕ geh nchih jêh: ‘Bunuyh i Kôranh Brah kơp sŏng mra hôm gŭ rêh yor ma nau păng nsing’ 3:11: Hab 2:4, nau ‘Gŭ rêh’ i nây ngơi ma nau rêh n'ho ro.* 3:11: Rôm 1:17 12 Lah geh du huê bunuyh jan tâng nâng neng dâng lĕ nau buay nau đă ta nau vay i nây, păng mâu khăch ôh nsing gay ma Kôranh Brah kơp sŏng ăn nau rêh n'ho ro, yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih lah: ‘Bu moh i jan tâng nau vay i nây, păng i nây mra hôm gŭ rêh yor ma jan tâng nau vay i nây’ 3:12: KLê 18:5.* 3:12: Rôm 4:15; 10:5
13 Brah Krist lĕ chuai jêh bân ăn klaih bơh nau tê̆ dôih 3:13: ‘Nau tê̆ dôih’, mâu lah ‘Nau rtăp’. i tă bơh nau vay, yorlah Păng lĕ sŏ dơn jêh ma nau rtăp i nây ma ntrŏ bân, yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih đŏng, lah kơt nđa: ‘Bu moh i bu de yông krêp ta tơm si, lĕ Kôranh Brah de rtăp jêh’ 3:13: NVa 21:22-23.* 3:13: 1Kô 15:56; 2Kô 5:18-21 14 Brah Krist Yêsu jan kơt nây, gay ma nau geh jêng i Kôranh Brah lĕ ton ma Abrahăm a lor nơh ăn hoch tât ma phung i mâu di phung Israel đŏng. Ndri dâng bân dơi sŏ dơn Brah Huêng Ueh i Kôranh Brah lĕ ton, yor ma bân lĕ nsing ma Brah Krist.* 3:14: Gal 3:2, 5
Nau vay Môsê, jêh ri nau Kôranh Brah ton
15 Ơ oh nô ta nau nsing, gâp dăn ntât du nau ta nau gŭ ngao bân: Nau ntĭnh bunuyh i ê lor ma khât lĕ geh nchih jêh a mơm jan ma ndơ păng nơm geh, jêh păng khât, mâu geh ôh bunuyh hôm dơi n'groh, hôm dơi rhuăt, hôm dơi ntop ndơ. 16 Lŏng nau ton i nây, Kôranh Brah ton ma Abrahăm, ndrel ma ton ta du huê ta rnoi deh păng nơm. Nau ton i nây mâu geh ôh nchih lah: ‘Ta phung rnoi deh’, mâu geh ôh lah ta rnoi ŏk, ŭch ntrŏng ma du rnoi dơm, jêng ‘Ta du huê ta rnoi deh’ 3:16: NNt 12:7; 13:5; 24:7, jêng du huê bunuyh, bunuyh i nây Brah Krist. 17 Gâp ngơi kơt nây, ŭch mbơh ăn gĭt, Kôranh Brah ton nau i nây ma Abrahăm lĕ geh 430 năm ê lor ma Kôranh Brah ăn nau vay ma Môsê, nau vay i nây mâu ôh n'groh lơi nau Kôranh Brah ton ma bu i ơm rlau, Kôranh Brah mâu ôh ton mƀrôh.* 3:17: NNg 12:40 18 Lah Kôranh Brah ăn nau geh jêng i tâm ban ma ndơ ndrây i Păng lĕ ton nơh yor ma jan tâng nau vay, lah ndri Păng mâu ôh ăn nau geh jêng i nây yor ma jan tâng nau ton. Yơn ma Kôranh Brah ăn nau geh jêng i nây ma Abrahăm nơh jêng tâng ma nau Păng nơm ton tă bơh nau ueh Păng nơm.* 3:18: Rôm 4:13
19 Lah ndri, nau vay moh geh nau khlay? Nau vay i tât bơh kơi nây gay ma ăn bunuyh gĭt ma nau tih n'ho ma tât ta du huê bunuyh ta rnoi deh Abrahăm i lĕ geh ta nau ton nây nơh. Kôranh Brah đă phung tông păr ăn nau vay i nây ma Môsê, jêh ri Môsê jêng nơm sơm kơl ăn tâm rnglăp Kôranh Brah đah phung Israel.* 3:19: Rôm 3:20; 5:20; 7:7-9; Kar 7:53; Hêb 2:2; NVa 5:5 20 Yơn ma ta nôk Kôranh Brah ton ndơ ma Abrahăm, mâu geh ôh nơm sơm kơl ma nau ton i nây, yorlah geh du huê dơm nơm ton, nơm i nây jêng Kôranh Brah.
21 Lah ndri ơm nau vay jêng tâm rdâng đah nau Kôranh Brah lĕ ton bơh? Mâu ôh. Yơn ma lah bunuyh dơi geh nau rêh n'ho ro tă bơh jan tâng nau vay i nây, lah ndri Kôranh Brah kơp bunuyh i nây lĕ sŏng jêng tă bơh jan tâng nau vay i nây ngăn ro.* 3:21: Rôm 7:10; 8:1-4 22 Yơn ma ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih jêh, dâng lĕ bunuyh jêng gŭ ta nâm nau tih lĕ jan tih dadê. Ndri dâng Kôranh Brah ăn nau rêh n'ho ro i Păng lĕ ton nơh ma bu moh i nsing ma Brah Yêsu Krist dơm.
23 Ê lor ma tât nau nsing i nây, bân hôm gŭ ta nâm nau vay tâm ban ma gŭ ta ndrung, n'ho ma tât Kôranh Brah nhhơ nau Păng kơp sŏng tă bơh nau nsing i nây.* 3:23-25: Rôm 7:1-6; 10:4 24 Ndri nau vay geh nau khlay leo bân jan tâng, n'ho ma tât Brah Krist văch, gay ma Kôranh Brah kơp bân sŏng tă bơh nau nsing i nây. 25 Yơn ma aƀaơ dja lĕ tât jêh nau Kôranh Brah kơp sŏng tă bơh nau nsing, bân mâu hôm ôh gŭ ta nâm nau vay i nây jât.
26 Dâng lĕ khân ay may lĕ jêng kon Kôranh Brah nơm dadê, tă bơh khân ay may nsing ma Brah Krist Yêsu.* 3:26-28: Yôh 1:12; Rôm 8:14-15; 6:3-4; 10:12-13; 1Kô 12:12-13; Kôl 3:11 27 Bu moh i nsing ma Brah Krist Yêsu nây, jêh ri sŏ dơn nau ƀăptem yŭk ma dak lĕ gŭ tâm rnglăp ma Brah Krist, bunuyh i nây gŭ rêh tâng nau Brah Krist ŭch, mâu hôm ôh gŭ rêh kơt ơm, tâm ban ma nsoh bok ao mhe lĕ mƀăr lơi bok ao ơm. 28 Kôranh Brah kơp dâng lĕ bân tâm ban dadê, mâu hôm ôh kơp phung Israel êng, phung i mâu di phung Israel 3:28: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Phung Grek’. êng, mâu đŏng kơp bunuyh dâk bu êng, bunuyh kon me êng, bu ur êng, bu klô êng, yorlah dâng lĕ khân ay may tâm ban ma lĕ jêng du mlŏm săk jăn ta Brah Krist Yêsu. 29 Lah khân ay may lĕ gŭ ndrel ma Brah Krist jêh, khân ay may jêng tâm ban ma rnoi deh Abrahăm, jêh ri sŏ dơn ndrel rnoi deh Abrahăm dâng lĕ nau i Kôranh Brah lĕ jêh ton ma Abrahăm nơh.* 3:29: Gal 3:7-9; Rôm 9:7-8

*3:1 3:1: ‘Mơm dâng...Kôranh Brah kơp sŏng’, mâu lah ‘Bu moh bunuyh geh n'ang jan ăn khân ay may, dâng khân ay may mâu hôm iăt nau ngăn kơt nây?’.

*3:1 3:1: 1Kô 2:2

*3:2 3:2: Gal 4:6-7; Êph 1:13-14

*3:6 3:6-9: NNt 15:6; Rôm 4:9-12, 16

*3:8 3:8: NNt 12:3; 18:18; 22:18

3:10 3:10: NVa 27:26

*3:10 3:10: Hêb 10:28; Yak 2:10

3:11 3:11: Hab 2:4

*3:11 3:11: Rôm 1:17

3:12 3:12: KLê 18:5

*3:12 3:12: Rôm 4:15; 10:5

3:13 3:13: ‘Nau tê̆ dôih’, mâu lah ‘Nau rtăp’.

3:13 3:13: NVa 21:22-23

*3:13 3:13: 1Kô 15:56; 2Kô 5:18-21

*3:14 3:14: Gal 3:2, 5

3:16 3:16: NNt 12:7; 13:5; 24:7

*3:17 3:17: NNg 12:40

*3:18 3:18: Rôm 4:13

*3:19 3:19: Rôm 3:20; 5:20; 7:7-9; Kar 7:53; Hêb 2:2; NVa 5:5

*3:21 3:21: Rôm 7:10; 8:1-4

*3:23 3:23-25: Rôm 7:1-6; 10:4

*3:26 3:26-28: Yôh 1:12; Rôm 8:14-15; 6:3-4; 10:12-13; 1Kô 12:12-13; Kôl 3:11

3:28 3:28: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Phung Grek’.

*3:29 3:29: Gal 3:7-9; Rôm 9:7-8