5
Nau jêng kon me ta Brah Krist
Brah Krist lĕ chuai jêh bân bơh jan dâk bu gay ma jêng kon me ngăn, lah ndri ăn bân gŭ nâp răp jăp ta nau mâu hôm jan dâk bu nây, lơi hôm ôh ƀok gor săk ăn jêng dâk ma nau vay tay.* 5:1: Gal 2:4; 4:5 Iăt gâp hŏm, gâp Pôl mbơh ma khân ay may, lah khân ay may sŏ dơn ma nau jan koh ntô tâng nau vay Môsê gay ma Kôranh Brah kơp sŏng, ndri Brah Krist mâu hôm ôh geh nau khlay ma khân ay may jât.* 5:2: Gal 2:21; Kar 15:1-2 Gâp dăn nkah tay du tơ̆ jât, lah bu moh i ŭch sŏ dơn ma nau jan koh ntô i nây, iăt ma păng i nây ndjôt tâng dâng lĕ nau vay i nây ngăn dô.* 5:3: Gal 3:10; Hêb 10:28; Yak 2:10 Bu moh i ŭch Kôranh Brah kơp sŏng yor ma jan tâng nau vay, păng i nây tâm nkhah bơh Brah Krist, jêh ri nau ueh Kôranh Brah mâu hôm đŏng geh ma păng.
Yơn ma dâng lĕ bân, tă bơh nau nsing ma Brah Krist, nđâp ma nau Brah Huêng Ueh kơl, bân gŭ nâp rkâk ta nau rnơm ma Kôranh Brah kơp bân sŏng.* 5:5: Rôm 5:1 Ta nau nsing ma Brah Krist Yêsu, nau koh ntô, mâu lah mâu koh ntô i nây mâu ôh geh nau khlay. Ndơ i geh nau khlay dơm jêng nau nsing ma Brah Krist, nđâp ma nhhơ nau nsing i nây ăn bu say bân geh nuih n'hâm rŏng ma bu.* 5:6: Gal 6:15; Rôm 2:28-29; 1Kô 7:19; Phi 3:3
Bơh ntơm nơh khân ay may lĕ nsing lĕ ueh ngăn tâm ban ma tâm rlong nchuăt ueh ngăn, lah ndri bu moh i buay khân ay may mâu hôm ăn iăt nau ngăn i mbơh nkoch ma Brah Krist kơt nây? Nau nti nsôch i nây mâu ôh di lôh bơh Kôranh Brah i lĕ kuăl khân ay may nơh. Ăn khân ay may kah gĭt ma nau bu vay lah: ‘Nôk jan nŭmpăng, bu sŏ ndrui đê̆ dơm, dơi jan ŏk rnih Ba Prăng dâng lĕ ăn dang’, nau nti nklă i nây tâm ban kơt nây đŏng.* 5:9: 1Kô 5:6-7 10 Gâp nsing ma Kôranh Brah, Păng mra njrăng khân ay may mâu ăn iăt ma nau nti nklă i nây. Lŏng păng i nti nklă jan ăn khân ay may geh nau mân vĭ nây, Kôranh Brah mra tê̆ dôih ma păng, bol lah dah kuŏng păng kađôi.
11 Ơ oh nô ta nau nsing, geh bunuyh aƀă lah gâp nti bu ăn koh ntô, yơn ma lah gâp hôm nti bu ăn koh ntô jât, lah ndri mơm dâng phung Israel i mâu nsing ma Brah Krist hôm jan jêr ma gâp jât? Lah gâp mâu hôm ntŭm nti nau rklaih man ma tă bơh nsing ma nau Brah Krist i khât ta si tâm rkăng dơm, mâu hôm ôh geh bu tâm rdâng đah gâp jât ro.* 5:11: Gal 6:12; 1Kô 1:18, 23 12 Lŏng bunuyh nti nklă i nây i jan ăn khân ay may geh nau uh ah ta nuih n'hâm, ăn khân păng koh char êng săk khân păng nơm dô.* 5:12: Phi 3:2
Nau rêh ta Brah Huêng Ueh
13 Ơ oh nô ta nau nsing, Kôranh Brah lĕ kuăl jêh khân ay may ăn jêng kon me bah jan dâk ma nau vay, yơn ma lơi ôh dŏng nau i lĕ jêng kon me i nây ma jan tâng nau kơnh nuih n'hâm ơm i ŭch jan tih ntơm bơh ndŭl me, yơn ma ăn bân tâm sơm kơl băl ma nau rŏng hŏ,* 5:13-14: Rôm 12:10; 15:1; Phi 2:1-5 14 yorlah dâng lĕ nau vay Môsê tă bơh du nau đă dơm kơt nđa: ‘Ăn rŏng ma phung chiao meng khân ay may, tâm ban ma rŏng săk khân ay may nơm đŏng’ 5:14: KLê 19:18. 15 Yơn ma lah khân ay may tâm kăp tâm hot ndrăng nơm kơt nây nâng, ăn khân ay may njrăng klach lah khân ay may tâm n'groh băl ndrăng khân ay may nơm.
16 Yơn ma gâp dăn mbơh ma khân ay may, ăn gŭ rêh tâng Brah Huêng Ueh hŏ, ndri khân ay may mâu ôh jan tâng nau kơnh nuih n'hâm ơm i ŭch jan tih ntơm bơh ndŭl me,* 5:16: Rôm 8:4-5 17 yorlah nau kơnh i nây tâm rdâng hô ngăn đah Brah Huêng Ueh. Jêh ri Brah Huêng Ueh tâm rdâng đah nuih n'hâm ơm i nây dơi Păng đŏng. Nau kơnh i nây, ndrel ma Brah Huêng Ueh tâm rdil băl ngăn, ndri dâng khân ay may jan mâu hôm blao ôh ndơ ueh i khân ay may ŭch jan nây.* 5:17: Rôm 7:21-23 18 Lah Brah Huêng Ueh leo khân ay may ta ăp ntil ndơ ta nau gŭ rêh, khân ay may mâu hôm ôh gŭ ta nâm nau vay Môsê jât.* 5:18: Rôm 6:14; 7:1-6
19 Ndơ jan tâng ma nuih n'hâm ơm i nây bân lĕ gĭt năl n'hêl nanê̆ jêh, ta nây geh nau tâm dŏng, nau ƀơ̆ ƀơch khơh kler, nau gŭ blă blơ,* 5:19-21: 1Kô 6:9-10; Êph 5:5; Kôl 3:5; NTM 22:15 20 nau yơk mbah ma rup brah, nau jan n'ang, nau tâm rdâng băl, nau tâm biănh, nau tâm mâu nach, nau ji nuih, nau gĭt ma săk nơm dơm, nau tâm rlăch băl, nau tâm pă phung, 21 nau tâm ngây rngŏ, nau nhŭl ndrănh, nau nhêt sa blâk blek, ndrel ma ndơ êng êng jât i tâm ban kơt nây đŏng. Gâp dăn mbơh ăn khân ay may gĭt lor, kơt gâp lĕ jêh mbơh a lor nơh, dâng lĕ bunuyh i jan kơt nây, Kôranh Brah mâu ôh rom khân păng jêng phung ƀon lan Păng nơm.
22 Yơn ma play i tă bơh Brah Huêng Ueh ta nây geh kơt nđa: Nau rŏng ma bu, nau răm maak, nau đăp mpăn, nau blao ăt nuih, nuih n'hâm lŏng, nuih n'hâm ueh, nuih n'hâm răp jăp,* 5:22-23: 2Kô 6:6; Êph 5:9-11; Phi 1:11; 1Ti 6:11 23 nuih n'hâm mleh, ndrel ma nau blao mât njrăng săk ăn gŭ di keh. Mâu hôm geh ôh nau vay i buay dâng lĕ nau i nây.
24 Jêh ri bu moh i jêng ƀon lan Brah Krist Yêsu, lĕ nkhât lơi nuih n'hâm ơm i ŭch jan tih ntơm bơh ndŭl me, nđâp ma lĕ nkhât đŏng ăp ntil nau kơnh hô ir, tâm ban ma lĕ nkhât jêh ta si tâm rkăng Păng. 25 Brah Huêng Ueh lĕ ăn bân nau rêh mhe, lah ndri ăn Păng leo bân nâng ta ăp ntil ndơ.* 5:25: Gal 5:16; Rôm 8:4-5 26 Bân lơi ôh n'hi êng săk, tâm jreh băl, tâm ngây rngŏ.* 5:26: Phi 2:3

*5:1 5:1: Gal 2:4; 4:5

*5:2 5:2: Gal 2:21; Kar 15:1-2

*5:3 5:3: Gal 3:10; Hêb 10:28; Yak 2:10

*5:5 5:5: Rôm 5:1

*5:6 5:6: Gal 6:15; Rôm 2:28-29; 1Kô 7:19; Phi 3:3

*5:9 5:9: 1Kô 5:6-7

*5:11 5:11: Gal 6:12; 1Kô 1:18, 23

*5:12 5:12: Phi 3:2

*5:13 5:13-14: Rôm 12:10; 15:1; Phi 2:1-5

5:14 5:14: KLê 19:18

*5:16 5:16: Rôm 8:4-5

*5:17 5:17: Rôm 7:21-23

*5:18 5:18: Rôm 6:14; 7:1-6

*5:19 5:19-21: 1Kô 6:9-10; Êph 5:5; Kôl 3:5; NTM 22:15

*5:22 5:22-23: 2Kô 6:6; Êph 5:9-11; Phi 1:11; 1Ti 6:11

*5:25 5:25: Gal 5:16; Rôm 8:4-5

*5:26 5:26: Phi 2:3