Samƀŭt
Yakơ
Nchih
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yakơ, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 45 klăp lah 12 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Yêrusalem, păng nchih samƀŭt ăn ma phung nsing ma Brah Krist ta phung Israel lam neh ntu (Yak 1:1). Yakơ dja i oh Brah Yêsu (Mat 13:55; Gal 1:19), păng kôranh ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem, bu nkhât păng klăp lah ta năm 62 yor ma păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Bol lah samƀŭt dja nchih ăn ma phung Israel i nsing ma Brah Krist, geh nau khlay ăn ma dâng lĕ phung i nsing ma Brah Krist. Yakơ n'hao nuih n'hâm phung i nsing ma Brah Krist ăn gŭ ngao tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch, păng nchih đŏng, bu moh i nsing ma Brah Krist, iăt ma bu gĭt say nau nsing păng tă bơh nau gŭ ngao ueh păng, mâu ôh dơn bơh bŏr mbung mbơh nkoch dơm (Yak 2:17). Păng nchih lah phung nsing ma Brah Krist, lơi ôh kơih phung ndrŏng đah ma phung o ach (Yak 2:1-4), jêh ri păng đă phung nsing blao njrăng moh nau lôh bơh bŏr mbung ngơi (Yak 3:1-12).
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1)
- Nau rlong, ndrel ma nau ndơm (1:2-18)
- Nau iăt ma tôr dơm, ndrel ma nau jan tâng nau vay Kôranh Brah (1:19-27)
- Phung nsing ma Brah Yêsu mâu ôh kơih bunuyh (2:1-13)
- Nau nsing, ndrel ma nau jan ueh (2:14-26)
- Nau njrăng bŏr mbung, ndrel ma nau mân gĭt blao i tă bơh Kôranh Brah (3:1-18)
- Nau rŏng ndơ ta neh ntu, ndrel ma njrăng nau ngơi (4:1-5:6)
- Nau ăt nuih ta nau jêr jŏt, ndrel ma nau mbơh sơm (5:7-20)
1
Nau ôp ueh lăng
Gâp Yakơ, i bunuyh sơm kơl jan kar ma* 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’. Kôranh Brah, ndrel ma sơm kơl jan kar ma Kôranh Yêsu Krist. Gâp dăn ôp nau ueh lăng dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah 1:1: ‘Phung ƀon lan Kôranh Brah’, mâu lah ‘Phung i nsing ma Brah Krist ta rnoi deh 12 mpôl ta phung Israel’. i gŭ chah chrai lam neh ntu dja.* 1:1: Kar 15:13
Nau rlong, ndrel ma nau ndơm
Ơ oh nô ta nau nsing, lah khân ay may geh nau jêr jŏt ăp ntil, ăn khân ay may kơp nau i nây jêng ndơ răm maak hô ngăn hŏ.* 1:2-4: Kar 5:41; 2Ti 3:12; 1Pê 1:6-7; 4:12-13 Khân ay may lĕ gĭt jêh, nau jêr jŏt ăp ntil jêng nau rlong uănh ta nau nsing khân ay may, yorlah tă bơh nau rlong uănh i nây, dâng khân ay may lơ ma blao ăt nuih. Ăn khân ay may blao ăt nau jêr jŏt kơt nây, gay ma khân ay may gŭ nâp ta nau nsing lĕ tâm di keh ngăn, mâu hôm ôh geh nau ma nduih. Ta phung khân ay may, bu moh i mâu lăng geh nau mân gĭt blao, ăn dăn hŏm ma Kôranh Brah, Păng mra ăn ro, yorlah Păng i ăn ma dâng lĕ bunuyh ma nuih n'hâm lŏng, Păng mâu ôh nduih yor ma dăn,* 1:5: Hôr 1:7; 2:2-6 yơn ma iăt ma bunuyh i nây dăn ma nau nsing nâp, lơi ôh mân lah yŏng ma geh, yorlah bu moh i hôm geh nuih n'hâm mân kơt nây jêng tâm ban ma nchŏch dak văch dak văr tâng sial khôm.* 1:6-8: Mat 7:11; Mar 11:24; Yôh 15:7 Bunuyh i kơt nây lơi ôh mân geh sŏ dơn ndơ bơh Kôranh Brah, yorlah geh nuih n'hâm bar, mâu geh nâp ôh ta dâng lĕ ndơ i păng jan păng mân.
Oh nô ta nau nsing i o ach, ăn khân ay may răm maak hŏm, yorlah Kôranh Brah lĕ kơp khân ay may khlay.* 1:9: Yak 2:5 10 Oh nô ta nau nsing i ndrŏng ăn khân ay may răm maak tâm ban đŏng, lah khân ay may gĭt vât drăp ndơ i khân ay may lĕ geh, mâu ôh geh nau khlay ta Kôranh Brah, yorlah khân ay may mra roh tâm ban ma kao si bri đŏng.* 1:10-11: Mat 6:19-21; Luk 12:15-21; 1Ti 6:17-19; 1Pê 1:24; NMƠ 39:5-7 11 Tât dôh nar, i tơm kao si bri i nây ndro, i kao păng rŭng, jêh ri nau ueh ta păng kŏ mâu hôm geh ôh. Kơt nây đŏng bunuyh ndrŏng mra khât roh ndrel ma ndơ i păng jan nây.
12 Ueh maak ngăn ma bu moh i gŭ nâp, bol lah geh nau jêr jŏt ăp ntil kađôi, yorlah lôch jêh nau i nây, Kôranh Brah mra ăn ndơ nkhôm 1:12: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch nau rêh’. ma bunuyh i nây, jêng nau rêh n'ho ro, i Kôranh Brah lĕ ton jêh ma bu moh i rŏng ma Păng nơm.* 1:12: 1Kô 9:24-27; Phi 3:12-14; Kôl 2:18; 1Pê 5:4
13 Nôk khân ay may mâp ma nau ndơm, lơi ôh lah: “Kôranh Brah ndơm gâp jan djơh” yorlah mâu geh ôh du ntil ndơ dơi ndơm Kôranh Brah jan djơh, jêh ri Kôranh Brah kŏ mâu đŏng ndơm bunuyh jan djơh.* 1:13: 1Kô 10:13 14 Dâng lĕ bunuyh geh mâp nau ndơm, yor ma bân geh nuih n'hâm kơnh hô ir leo bân jan tih.* 1:14-15: Mar 7:20-23; 1Yô 2:16-17 15 Dâng lĕ nau jan tih jêng tâm ban ma nau gŭ rêh bunuyh, bơh ntơm nơh geh nau kơnh ma jan tih dơm, nau i nây tâm ban ma ntơm geh kon ta bu ur mhe roh khay, tât ma jan tih ngăn tâng nau kơnh i nây, tâm ban ma tât kon i nây deh đŏng. Jêh ri n'glĕ dŭt tă bơh nau tih i nây Kôranh Brah tê̆ dôih gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro, jêng tâm ban ma khât săk§ 1:15: Trong dja mâu ôh di ngơi ma bu ur ntreo êng mâu geh sai..
16 Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, lơi ôh mƀrôh êng khân ay may nơm. 17 Dâng lĕ ndơ ueh, dâng lĕ ndơ i ueh mâu hôm ôh blao ntât i bân sŏ dơn, dâng lĕ ndơ i nây jêng tă bơh Kôranh Brah i Bơ̆ bân i năk njêng dâng lĕ ndơ ang ta kalơ trôk nơh. Nau ang i nây blao rgâl, gui nau ang i nây hôm blao rgâl đŏng, yơn ma nuih n'hâm Kôranh Brah mâu ôh blao rgâl, đê̆ mâu ơm.* 1:17: 1Ti 6:16; 1Yô 1:5; NTM 22:5 18 Tă bơh nau Păng nơm ŭch, nđâp ma bân nsing ma nau nti i ngăn, Păng jan ăn bân jêng kon Păng nơm, Păng ŭch bân jêng ndơ dŭt khlay rlau ma dâng lĕ ndơ Păng njêng, bân tâm ban ma play bôk dak i geh nhhơr lor, ê lor ma pĕ dâng lĕ play aƀă êng.* 1:18: 2Kô 5:17
Nau iăt ma tôr dơm, ndrel ma nau jan tâng nau vay Kôranh Brah
19 Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, ăn khân ay may jêng bunuyh gĭt blao dadê, ăn khân ay may nsrôyh iăt hŏm, lơi gơnh ngơi, lơi ôh gơnh nuih,* 1:19-20: Hôr 29:20; Mat 5:21-26; 12:36; Êph 4:26 20 yorlah nau ji nuih bunuyh mâu ôh leo ta nau gŭ ngao sŏng i Kôranh Brah ŭch. 21 Lah ndri ăn khân ay may mƀăr lơi hŏm dâng lĕ nau ƀơ̆ ƀơch ăp ntil, dâng lĕ ndơ djơh ăp ntil ta nau gŭ ngao khân ay may, jêh ri sŏ dơn iăt nau nti ma lĕ nuih n'hâm hŏ i Kôranh Brah lĕ tê̆ ta nuih n'hâm bân i geh nau dơi leo khân ay may geh nau rklaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih.* 1:21: Êph 4:29-32; Kôl 3:8; 1Pê 2:1
22 Ăn khân ay may jan tâng nau nti i nây hŏm, lơi ôh iăt ma tôr dơm, yorlah bu moh i iăt ma tôr dơm jêng mƀrôh êng săk păng nơm, lah păng lah săk păng nơm lĕ geh rklaih.* 1:22-24: Mat 7:21-23; Rôm 2:13; Êph 2:10 23 Lah bu moh i iăt ma tôr dơm nau Kôranh Brah, jêh ri mâu ôh jan tâng kơt, păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh i uănh muh măt păng nơm ta ndơ uănh muh măt, 24 jêh uănh, păng hăn du bơh ntŭk nây, jêh ri chuêl ro muh măt păng nơm. 25 Nau vay Kôranh Brah dŭt ueh ngăn, jêng nau vay i ăn bunuyh jêng kon me tâm ban ma ƀơk bơh nau jan dâk bu. Bu moh i dơn iăt ma tôr dơm, jêh ri chuêl, mâu ôh geh nau ueh maak, yơn ma bu moh i mân ma nau vay i nây, jêh ri nsrôyh jan tâng kơt, păng i nây geh nau ueh maak ngăn ma dâng lĕ ndơ păng jan.* 1:25: Yak 2:12 26 Yơn ma bu moh i kơp êng săk păng nơm jan tâng nau vay Kôranh Brah ngăn, tih ma mâu ôh njrăng mpiăt dah ma ngơi, păng i nây jêng bunuyh mƀrôh êng săk păng nơm dơm, jêh ri nau păng jan tâng nau vay i nây mâu đŏng geh nau khlay.* 1:26: 1Pê 3:10 27 Ndơ jan i kloh i ueh ta năp măt Kôranh Brah i Bơ̆ bân jêng kơt nđa: Hăn kơl bunuyh kon đơi, ndrel ma bu ur ndrô i geh nau jêr jŏt, nđâp ma blao njrăng săk mâu ôh jan ndơ djơh tâng bunuyh i mâu nsing ma Kôranh Brah ta neh ntu dja.* 1:27: 1Ti 5:3; NNg 22:21-22

*1:1 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar ma’, mâu lah ‘Dâk’.

1:1 1:1: ‘Phung ƀon lan Kôranh Brah’, mâu lah ‘Phung i nsing ma Brah Krist ta rnoi deh 12 mpôl ta phung Israel’.

*1:1 1:1: Kar 15:13

*1:2 1:2-4: Kar 5:41; 2Ti 3:12; 1Pê 1:6-7; 4:12-13

*1:5 1:5: Hôr 1:7; 2:2-6

*1:6 1:6-8: Mat 7:11; Mar 11:24; Yôh 15:7

*1:9 1:9: Yak 2:5

*1:10 1:10-11: Mat 6:19-21; Luk 12:15-21; 1Ti 6:17-19; 1Pê 1:24; NMƠ 39:5-7

1:12 1:12: ‘Ndơ nkhôm’, mâu lah ‘Môk kađăch nau rêh’.

*1:12 1:12: 1Kô 9:24-27; Phi 3:12-14; Kôl 2:18; 1Pê 5:4

*1:13 1:13: 1Kô 10:13

*1:14 1:14-15: Mar 7:20-23; 1Yô 2:16-17

§1:15 1:15: Trong dja mâu ôh di ngơi ma bu ur ntreo êng mâu geh sai.

*1:17 1:17: 1Ti 6:16; 1Yô 1:5; NTM 22:5

*1:18 1:18: 2Kô 5:17

*1:19 1:19-20: Hôr 29:20; Mat 5:21-26; 12:36; Êph 4:26

*1:21 1:21: Êph 4:29-32; Kôl 3:8; 1Pê 2:1

*1:22 1:22-24: Mat 7:21-23; Rôm 2:13; Êph 2:10

*1:25 1:25: Yak 2:12

*1:26 1:26: 1Pê 3:10

*1:27 1:27: 1Ti 5:3; NNg 22:21-22