2
Phung nsing ma Brah Yêsu mâu ôh kơih bunuyh
Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may lĕ geh nau nsing jêh ma Brah Yêsu Krist. Păng jêng Kôranh bân i geh nau chrêk lơp, lah ndri khân ay may lơi ôh kơih bunuyh.* 2:1-6: Mat 5:3; 1Kô 1:26-27 Ntât lah, lah geh du huê bunuyh ndrŏng lăp rƀŭn ndrel khân ay may, păng ndok rgên mayh, ndrel ma nsoh bok ao i khlay khlay ngăn, jêh ri geh du huê bunuyh kro o ach nsoh bok ao sat lăp rƀŭn ta ri đŏng, lah khân ay may gĭt dơm ma bunuyh i nsoh bok ao i khlay khlay ngăn nây, lah ma păng: “Dăn gŭ a ntŭk i bu lư dja”, jêh ri lah ma bunuyh i kro o ach nây: “Hăn dâk a njônh rĭ!” Mâu lah “Hăn gŭ hŏm ta neh kêng jŏng gâp djă!” Lah khân ay may kơih bunuyh kơt nây, khân ay may lĕ geh nuih n'hâm djơh jêh. Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, dăn khân ay may iăt gâp, Kôranh Brah lĕ kơih jêh phung bunuyh kro o ach ta neh ntu dja ăn jêng ndrŏng ta nau nsing, ndrel ma Kôranh Brah mât uănh nâng, kơt Păng lĕ ton ăn jêh ma bu moh i rŏng Păng, tih ma khân ay may mưch phung kro o ach chrao. Ơm mâu di lah phung ndrŏng tŭn jot khân ay may, uih mphŏk khân ay may hăn ta năp kôranh phat dôih heh? Ơm mâu di lah phung i nây mưch rmot Brah Yêsu Krist i ueh hô ngăn, i Kôranh bân heh? Lah khân ay may jan tâng nau vay i dŭt khlay ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Ăn rŏng ma bu chiao meng kơt rŏng ma săk khân ay may nơm đŏng’ 2:8: KLê 19:18, lah ndri khân ay may jan ueh ngăn.* 2:8: Mat 22:34-40 Yơn ma lah khân ay may kơih bunuyh, khân ay may lĕ jan tih jêh, jêh ri khân ay may jêng bunuyh jan rlau đah nau vay,* 2:9: KLê 24:22; 2NR 19:7; Rôm 2:11; Êph 6:9 10 yorlah bu moh i lĕ jan tâng nau vay ăp lĕ phiao ngăn, yơn ma hôm geh jan rlau ta du ntil dơm ta nau vay i nây, kŏ tâm ban ma jan rlau lĕ rngôch nau vay i nây đŏng.* 2:10: Gal 3:10; Hêb 10:28 11 Kôranh Brah lah: ‘Lơi ta lŏm ur lŏm sai’ 2:11: NNg 20:14, jêh ri Păng lah đŏng: ‘Lơi ta ôh nkhât bunuyh’ 2:11: NNg 20:13. Bu moh i mâu ôh tâm lŏm ur lŏm sai, yơn ma nkhât bu, lah ndri bunuyh i nây lĕ jan rlau đah nau vay jêh.
12 Ăn khân ay may mbơh ngơi, ndrel ma gŭ rêh ăn tâm di đah nau vay i dŭt khlay nây i đă rŏng ma bu i ăn bunuyh jêng kon me tâm ban ma ƀơk bơh nau jan dâk bu, nau vay i nây i phat dôih khân ay may,* 2:12-13: Yak 1:25; Mat 5:7; 18:23-35; 25:31-46; 2Kô 5:10 13 yorlah bu moh i mâu geh nau yô̆ nđach ma bu, Kôranh Brah mra tê̆ dôih păng i nây mâu geh nau yô̆ nđach đŏng. Yơn ma bu moh i geh nau yô̆ nđach ma bu, păng i nây mâu ôh geh nau ma klach nôk Kôranh Brah phat dôih, yorlah Kôranh Brah yô̆ nđach ma păng.
Nau nsing, ndrel ma nau jan ueh
14 Ơ oh nô ta nau nsing, lah bu moh i kơp êng săk păng nơm geh nau nsing ma Brah Krist, tih ma mâu ôh jan ueh ma bu, lah ndri moh geh nau khlay? Lah ndri ah nau păng nsing i nây ơm dơi rklaih păng đŏng bơh?* 2:14-17: Mat 7:21-23; 25:31-46; 1Yô 3:17 15 Ntât lah geh du huê oh nô bu klô mâu lah bu ur ta nau nsing, mâu geh ôh bok ao nsoh, mâu geh ôh ndơ sông sa ăp nar, 16 jêh ri lah geh du huê bunuyh ta phung khân ay may lah ma ôbăl i nây: “Hăn ăn geh nau ueh lăng đăp mpăn yơ̆, ăn geh nau dôh răm yơ̆, sông sa hơm yơ̆!”, yơn ma mâu geh ôh ăn ndơ kơl păng, lah ndri nau i nây ơm geh nau khlay đŏng lah mâu? 17 Nau nsing kŏ tâm ban kơt nây đŏng, lah du huê bunuyh nsing mâu ôh say păng jan tâng kơt, nau nsing i nây mâu ôh geh khlay. 18 Geh bunuyh aƀă lah: “Bunuyh aƀă geh nau nsing, bunuyh aƀă jan nau ueh ma bu.” Yơn ma gâp lah: “A mơm blao nhhơ nau nsing ăn say, lah mâu ôh jan ueh ma bu? Gâp mra nhhơ nau nsing ta nau ueh gâp jan ăn bu say đŏng.” 19 Bunuyh aƀă lĕ iăt lah geh du huê Kôranh Brah dơm, nau i nây ueh ngăn, yơn ma mpôl brah djơh lĕ iăt kơt nây đŏng, jêh ri nđâp ma klach nsŏr săk jăn jât, yorlah lĕ gĭt jêh Kôranh Brah mra tê̆ dôih khân păng.
20 Bu moh i gĭt lah geh nau rklaih tă bơh nau nsing dơm, mâu khăch ôh say nau ueh păng jan ta nau gŭ rêh păng, bunuyh i nây rluk mâl ngăn. Gâp mbơh ma khân ay may, mâu ôh geh khlay lah du huê bunuyh i nsing, yơn ma ta nau gŭ rêh păng mâu ôh say nau ueh păng jan.* 2:20-24: Yôh 8:39; Hêb 11:17-19; Rôm 3:28; Gal 2:16; Êph 2:10 21 Abrahăm i che phung Israel, păng sŏ kon păng nơm rnha Isăk tê̆ ta kalơ ntŭk gŭch pur ndơ jan brah, gay ma gŭch nhhơr ăn ma Kôranh Brah. Ndri dâng Kôranh Brah kơp păng sŏng, yor ma păng jan tâng kơt nau Kôranh Brah đă.* 2:21: NNt 22:9 22 Ndri khân ay may say nau nsing păng nđâp ma ndơ păng jan jêng tâm di, jêh ri nau păng jan i nây jan ăn nau păng nsing jêng ueh tâm di keh ngăn. 23 Ndri geh ngăn, nau i lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Abrahăm nsing ma Kôranh Brah, tă bơh nau nsing i nây dâng Kôranh Brah kơp păng lĕ sŏng’ 2:23: NNt 15:6. Jêh ri Kôranh Brah kuăl Abrahăm jêng mât jăng Păng nơm đŏng.* 2:23: 2NR 20:7; Êsa 41:8 24 Lah ndri khân ay may say Kôranh Brah kơp bunuyh jêng sŏng tă bơh ndơ i khân păng jan, nđâp ma nau nsing, mâu ôh dơn yor ma nau nsing dơm.
25 Tâm ban kơt nây đŏng, du huê bu ur văng târ rnha Rahap, Kôranh Brah kơp păng lĕ sŏng tă bơh ndơ păng jan, yorlah păng rom mpôl i hăn uănh ta bri nây gay ma ndrăp tâm lơh, jêh ri kơl khân păng sât rŏ trong êng, bah bu nhŭp khân păng.* 2:25: Yôs 2:1-24; 6:22-25; Hêb 11:31 26 Lŏng săk jăn lah mâu ôh geh huêng mâu ôh hôm rêh, kơt ndri đŏng nau nsing lah mâu ôh say jan ndơ ueh, nau nsing i nây mâu ôh geh nau khlay.* 2:26: Yak 2:17

*2:1 2:1-6: Mat 5:3; 1Kô 1:26-27

2:8 2:8: KLê 19:18

*2:8 2:8: Mat 22:34-40

*2:9 2:9: KLê 24:22; 2NR 19:7; Rôm 2:11; Êph 6:9

*2:10 2:10: Gal 3:10; Hêb 10:28

2:11 2:11: NNg 20:14

2:11 2:11: NNg 20:13

*2:12 2:12-13: Yak 1:25; Mat 5:7; 18:23-35; 25:31-46; 2Kô 5:10

*2:14 2:14-17: Mat 7:21-23; 25:31-46; 1Yô 3:17

*2:20 2:20-24: Yôh 8:39; Hêb 11:17-19; Rôm 3:28; Gal 2:16; Êph 2:10

*2:21 2:21: NNt 22:9

2:23 2:23: NNt 15:6

*2:23 2:23: 2NR 20:7; Êsa 41:8

*2:25 2:25: Yôs 2:1-24; 6:22-25; Hêb 11:31

*2:26 2:26: Yak 2:17