4
Brah Yêsu tâm ngơi ndrel du huê bu ur phung Samari
Phung Pharisi tăng bu nkoch lah, Brah Yêsu geh oh mon ŏk rlau ma Yôhan-Ƀaptem, ndrel ma jan ƀăptem yŭk ma dak ăn ma bunuyh ŏk rlau ma păng đŏng. 2-3 Tât Brah Yêsu lĕ gĭt nau i nây, Păng lôh bơh bri Yuđa, plơ̆ sât tay ta bri Galilê. Yơn ma Brah Yêsu nơm mâu ôh jan ƀăptem yŭk ma dak ăn bu, geh mpôl oh mon Păng dơm jan.* 4:2-3: Yôh 3:22 Păng hăn glăt rŏ bri Samari yor ma Kôranh Brah đă* 4:4: Mâu lah ‘Păng iăt ma hăn rŏ bri Samari’. Trong bơh bri Galilê hăn jât ƀon Yêrusalem hăn glăt rŏ bri Samari dăch, yơn ma ŏk phung Israel hăn der trong i nây, jêng hăn trong i ngai.. Rŏ trong nây Păng hăn tât ta ƀon Sukhar ta bri Samari, ƀon i nây tâm dăch đah neh Yakôp i che phung Israel pă ma kon păng Yôsep kăl e nơh.* 4:5: NNt 33:19; 48:22 Ta ntŭk nây geh du mlŏm ntu dak, rnha ‘Ntu dak Yakôp’. Brah Yêsu hăn lĕ rgănh, jêh ri Păng gŭ rlu kêng ntu dak nây, nôk nây klăp lah lĕ nar nklang bôk. Jêh ri geh du huê bu ur Samari hăn bŭk dak, Brah Yêsu lah ma păng: “Dăn dak nhêt ơ.” Mpôl oh mon Păng lĕ hăn rvăt ndơ sa ta ƀon. Bu ur Samari nây lah ma Brah Yêsu: “May phung Israel, gâp bu ur phung Samari, moh May dăn dak gâp chrao?” Păng lah kơt nây, yorlah phung Israel, đah ma phung Samari mâu geh ôh tâm di băl.* 4:9: Luk 9:52-53 10 Brah Yêsu lah ma păng: “Lah ay năl ndơ Kôranh Brah ŭch ăn dơm dam, ndrel ma năl Gâp i bunuyh lah ma ay: ‘Dăn dak nhêt ơ’, ay dăn dak bơh Gâp, jêh ri Gâp ăn dak i ăn nau rêh ma ay ro.”* 4:10: Yôh 7:37-39; NTM 21:6 11 Bu ur i nây ơh ma Păng: “Ơ Kôranh, ntu dak dja jru ngăn, mă ndơ May ma bŭk, lah ndri bơh tă geh dak i ăn nau rêh? 12 Lah ndri May kuŏng rlau che hên 4:12: Mâu lah ‘Bân’. Ta nau ngơi Grek geh du nau dơm ‘Hên’, nđâp ma ‘Bân’. Che Yakôp i dja, jêng che phung Israel, jêh ri phung Samari kơp păng jêng che khân păng đŏng. Yơn ma bu ur i nây ŭch tâm nkhah phung păng đah phung Israel. Yakôp ƀah? Yorlah păng lĕ ăn ntu dak i dja ma hên. Păng nơm, ndrel ma mpôl kon bu klô păng, nđâp ma mpômpa (siŭm) păng nhêt dak bơh ntu i dja dadê.”* 4:12: Yôh 8:53 13 Brah Yêsu lah: “Bu moh nhêt dak i dja hôm ji hir đŏng,* 4:13-14: Yôh 6:58; Êsa 55:1-2 14 yơn ma bu moh nhêt dak Gâp ăn, mâu hôm geh ôh nau ji hir jât, yorlah dak Gâp ăn i nây, jêng tu dak ta păng i lôh rdôl ăn geh nau rêh n'ho ro.” 15 Bu ur i nây lah ma Păng: “Ơ Kôranh! Dăn dak May i ri ăn gâp ƀă ơ, gay ma gâp mâu hôm ji hir, mâu hôm khăch hăn bŭk ta dja jât.”* 4:15: Yôh 6:34 16 Brah Yêsu lah ma păng: “Sât kuăl sai ay, hăn plơ̆ ta dja.” 17 Bu ur i nây ơh: “Gâp mâu ôh geh sai.” Brah Yêsu lah: “Ay lah ay mâu geh sai kơt nây jêng di ngăn, 18 yorlah ay nơh lĕ geh prăm ơ̆ sai, yơn ma bunuyh gŭ đah ay ăp nar aƀaơ dja mâu ôh di sai ngăn ay, nau ay ngơi i nây jêng di ngăn.” 19 Bu ur i nây lah: “Ơ Kôranh, gâp gĭt May bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah ngăn ro.* 4:19: Yôh 6:14; 7:40; Luk 7:39 20 U che phung hên kăl e nơh, ăn phung hên yơk mbah Kôranh Brah ta kalơ yôk dja, yơn ma mơm dâng phung Israel khân may lah ăn yơk mbah Păng ta ƀon Yêrusalem dơm?”* 4:20: Yôs 8:30-35; NVa 11:26-30; 27:11-13 21 Brah Yêsu lah: “Ơ yôh, ay iăt nau Gâp dja: Tât di nar ri tay, ntŭk yơk mbah ma Kôranh Brah i Bơ̆ mâu geh ôh lah ta kalơ yôk dja, mâu lah ta ƀon Yêrusalem. 22 Phung Samari khân ay yơk mbah Kôranh Brah yơn ma mâu ôh gĭt năl Păng. Phung Israel hên, hên yơk mbah Kôranh Brah nđâp ma gĭt năl Păng đŏng, yorlah nau rklaih ma dâng lĕ bunuyh Kôranh Brah ăn nây tă bơh phung Israel 4:22: Brah Yêsu i Nơm Rklaih jêng phung Israel..* 4:22: Kar 17:23; Êsa 2:3 23 Yơn ma tât di nar i nây, aƀaơ dja lĕ tât jêh, bunuyh i yơk mbah di ngăn ngên ma Kôranh Brah Bơ̆, yơk mbah Păng ma nuih n'hâm§ 4:23: Mâu lah ‘Yơk mbah Păng tă bơh Brah Huêng Ueh’., ma nau ngăn, nau yơk mbah kơt i nây jêng nau Kôranh Brah Bơ̆ ŭch.* 4:23: Yôh 14:6; Êph 2:18 24 Kôranh Brah jêng huêng mâu geh ôh săk jăn, ndri bu moh yơk mbah ma Păng, iăt ma yơk mbah ma nuih n'hâm, ma nau ngăn.”* 4:24: Yôh 3:5; 14:6; 2Kô 3:17-18 25 Bu ur i nây lah: “Gâp lĕ gĭt jêh, Brah Mêsi* 4:25: Nau ‘Mêsi’ nây jêng nau ngơi Hêbrơ, rblang ta nau ngơi Grek lah ‘Krist’. i bu kuăl Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl đŏng, Păng mra tât ta neh ntu dja, lah Păng tât, Păng rblang dâng lĕ ndơ ma hên.”* 4:25-26: Yôh 9:35-37 26 Brah Yêsu lah: “Gâp i ri 4:26: Nau Brah Yêsu lah: ‘Gâp i ri’, nkah nau Kôranh Brah mbơh ma rnha Păng nơm, i Kôranh Brah lĕ mbơh ăn ma Môsê nơh (NNg 3:14). heh, Gâp i gŭ ngơi ndrel ay i dja heh.”
27 Ta mong nây mpôl oh mon Păng sât tât ta ri, khân păng ndrŏt hih rhŏl ngăn say Păng gŭ ngơi ndrel du huê bu ur 4:27: Nơm nti phung Israel vay der ngơi ndrel bu ur, rlau ma nây jât khân păng mâu ngơi, lah mâu gĭt năl bu ur i nây, mâu ŭch ôh gŭ êng bar hê dơm. Jêh ri bu ur i nây, jêng phung Samari đŏng.. Yơn ma mâu geh du huê ôp Păng, moh ndơ Păng joi, mâu lah mơm dâng Păng tâm ngơi ndrel bu ur i nây. 28 Bu ur i nây ntlơi nông rbŏng dak ta ri, jêh ri sât ta ƀon, mbơh ma bu ta ri: 29 “Hăn uănh, geh du huê bu klô lah dâng lĕ ndơ gâp lĕ jan, gĭt Păng Brah Krist hơ?” 30 Khân păng lôh bơh ƀon nây hăn grŭng ta Brah Yêsu.
31 Ndŭt bu ur nây sât ta ƀon, mpôl oh mon lah ma Brah Yêsu: “Ơ Nơm Nti, sông sa hŏm!” 32 Păng lah: “Gâp geh ndơ sông sa hơi, khân may mâu ôh gĭt ndơ Gâp sông sa.” 33 Mpôl oh mon tâm lah ndrăng khân păng: “Gĭt lĕ geh bu ăn ndơ sông sa ma Păng?” 34 Brah Yêsu lah: “Ndơ sông sa Gâp nây, jêng nau Gâp jan tâng nau ŭch Kôranh Brah nơm i tơm njuăl Gâp văch, ndrel ma jan lơi ăn jêh nau jan kar i nây.* 4:34: Yôh 6:38; Mat 4:4; Hêb 10:9-10 35 Khân may tâm lah: ‘Hôm puăn khay jât năp, tât khay kăch’. Yơn ma Gâp be, Gâp lah ma khân may: Uănh hŏm phung bunuyh i văch nây, khân păng tâm ban ma du lôk mir i geh ba lĕ dŭm di ma kăch ngăn, yor ma khân păng ŭch nsing ma Gâp.* 4:35: Mat 9:37 36 Aƀaơ dja mpôl bunuyh kăch hôm sŏ dơn ndơ nkhôm ma khân păng, khân păng rgum bunuyh gay ma geh nau rêh n'ho ro tâm ban ma bu rgum play, lah ndri mpôl bunuyh tuch, đah mpôl bunuyh kăch khân păng răm maak tâm ban.* 4:36: 1Kô 3:6-8 37 Kơt ndri nau vay lah: ‘Păng dja ma tuch, păng i to ma kăch’, jêng di ngăn. 38 Gâp lĕ ăn khân may tâm ban ma hăn kăch ta mir ntŭk khân may mâu mâp ôh rơah jan, lĕ geh bunuyh a êng rơah jan, jêh ri khân may ma hăn kăch rgum ndơ tă bơh khân păng i nây rơah jan.”
39 Ta ƀon i nây geh ŏk phung Samari nsing ma Brah Yêsu, yor ma tăng nau bu ur i nây mbơh nkoch ma khân păng: “Geh du huê bu klô lah dâng lĕ ndơ gâp lĕ jan.”* 4:39: Yôh 4:29 40 Kơt ndri nôk phung Samari ran ta Brah Yêsu ri, khân păng kŏn ăn Păng gŭ ta nây ƀŏt, jêh ri Brah Yêsu gŭ ndrel khân păng ta nây bar nar. 41 Geh bunuyh nsing ma Brah Yêsu ŏk rlau ri jât, tât ma tăng nau Păng nơm mbơh nkoch nây. 42 Phung khân păng lah ma bu ur i nây: “Aƀaơ dja hên nsing ma Păng, yorlah lĕ hên nơm tăng nau Păng mbơh nkoch, mâu ôh dơn nau ay mbơh nkoch dơm, ndrel ma lĕ hên gĭt Păng jêng nơm rklaih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja ngăn.”* 4:42: Luk 2:11
Brah Yêsu jan bah nau ji kon bu klô du huê kôranh
43 Tât bar nar nây, jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây, hăn ta bri Galilê. 44 Brah Yêsu lĕ lah jêh: “Dâng lĕ bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, mâu geh ôh du huê bunuyh ta ƀon păng nơm yơk ma păng.”* 4:44: Mat 13:57 45 Brah Yêsu tât ta bri Galilê nây, bunuyh ta bri nây rom Păng, yorlah lĕ khân păng say Păng jan nau khlay nôk nhêt ƀŭn n'hot ta ƀon Yêrusalem nơh, yorlah nôk nây khân păng hăn lăp nhêt ƀŭn ndrel ta nây đŏng.* 4:45: Yôh 2:23 46 Jêh ri Brah Yêsu plơ̆ tay ta ƀon Kana bri Galilê, ntŭk ƀon Păng jan dak ăn jêng ndrănh play yŭng yar ƀon ri nơh. Ta ƀon Kapơnŭm§ 4:46: Ƀon Kapơnŭm, đah ƀon Kana ngai klăp lah 26 kilômet. geh du huê kôranh, kon bu klô păng geh nau ji.* 4:46: Yôh 2:1-11 47 Tât kôranh i nây tăng lah Brah Yêsu lôh tă bơh bri Yuđa, lĕ tât ta bri Galilê, păng hăn joi, tât say dăn Brah Yêsu hăn jan bah kon păng, yorlah ji bơi ma khât. 48 Brah Yêsu lah ma păng: “Lah phung Israel khân ay may mâu ôh say nau khlay, ndrel ma nau mbên Gâp jan, khân ay may mâu nsing ôh ma Gâp.”* 4:48: Yôh 6:30; 1Kô 1:22 49 Kôranh i nây lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, dăn May hăn hŏm, gơnh lăn khât kon gâp.” 50 Brah Yêsu lah ma păng: “May sât dô, kon may hôm rêh.” Păng iăt nau Brah Yêsu lah, jêh ri păng plơ̆ sât. 51 Dôl hăn sât rŏ trong, geh phung dâk păng hăn chuă păng mbơh nkoch ma păng: “Ơ kôranh, kon may lĕ bah hơi.” 52 Păng ôp phung dâk păng: “Moh mong păng bah?” Khân păng mbơh: “Mong nguai kêng măng ntri nơh păng bah ji kop.” 53 I bơ̆ ri, kah gĭt nôk mong i nây đŏng Brah Yêsu lah ma păng: “Kon may hôm rêh.” Jêh ri păng, nđâp ma rnăk vâl păng dâng lĕ nsing ma Brah Yêsu dadê. 54 I dja jêng lĕ tŏl bar Brah Yêsu de jan nau khlay, ntơm bơh Păng plơ̆ sât bơh bri Yuđa hăn ta bri Galilê ri.* 4:54: Yôh 2:11

*4:2-3 4:2-3: Yôh 3:22

*4:4 4:4: Mâu lah ‘Păng iăt ma hăn rŏ bri Samari’. Trong bơh bri Galilê hăn jât ƀon Yêrusalem hăn glăt rŏ bri Samari dăch, yơn ma ŏk phung Israel hăn der trong i nây, jêng hăn trong i ngai.

*4:5 4:5: NNt 33:19; 48:22

*4:9 4:9: Luk 9:52-53

*4:10 4:10: Yôh 7:37-39; NTM 21:6

4:12 4:12: Mâu lah ‘Bân’. Ta nau ngơi Grek geh du nau dơm ‘Hên’, nđâp ma ‘Bân’. Che Yakôp i dja, jêng che phung Israel, jêh ri phung Samari kơp păng jêng che khân păng đŏng. Yơn ma bu ur i nây ŭch tâm nkhah phung păng đah phung Israel.

*4:12 4:12: Yôh 8:53

*4:13 4:13-14: Yôh 6:58; Êsa 55:1-2

*4:15 4:15: Yôh 6:34

*4:19 4:19: Yôh 6:14; 7:40; Luk 7:39

*4:20 4:20: Yôs 8:30-35; NVa 11:26-30; 27:11-13

4:22 4:22: Brah Yêsu i Nơm Rklaih jêng phung Israel.

*4:22 4:22: Kar 17:23; Êsa 2:3

§4:23 4:23: Mâu lah ‘Yơk mbah Păng tă bơh Brah Huêng Ueh’.

*4:23 4:23: Yôh 14:6; Êph 2:18

*4:24 4:24: Yôh 3:5; 14:6; 2Kô 3:17-18

*4:25 4:25: Nau ‘Mêsi’ nây jêng nau ngơi Hêbrơ, rblang ta nau ngơi Grek lah ‘Krist’.

*4:25 4:25-26: Yôh 9:35-37

4:26 4:26: Nau Brah Yêsu lah: ‘Gâp i ri’, nkah nau Kôranh Brah mbơh ma rnha Păng nơm, i Kôranh Brah lĕ mbơh ăn ma Môsê nơh (NNg 3:14).

4:27 4:27: Nơm nti phung Israel vay der ngơi ndrel bu ur, rlau ma nây jât khân păng mâu ngơi, lah mâu gĭt năl bu ur i nây, mâu ŭch ôh gŭ êng bar hê dơm. Jêh ri bu ur i nây, jêng phung Samari đŏng.

*4:34 4:34: Yôh 6:38; Mat 4:4; Hêb 10:9-10

*4:35 4:35: Mat 9:37

*4:36 4:36: 1Kô 3:6-8

*4:39 4:39: Yôh 4:29

*4:42 4:42: Luk 2:11

*4:44 4:44: Mat 13:57

*4:45 4:45: Yôh 2:23

§4:46 4:46: Ƀon Kapơnŭm, đah ƀon Kana ngai klăp lah 26 kilômet.

*4:46 4:46: Yôh 2:1-11

*4:48 4:48: Yôh 6:30; 1Kô 1:22

*4:54 4:54: Yôh 2:11