3
Brah Yêsu tâm ngơi ndrel Nikôđêm
Geh du huê phung Pharisi rnha Nikôđêm, jêng kôranh phung Israel.* 3:1: Yôh 7:50; 19:39 Păng hăn mâp Brah Yêsu dâng măng, păng lah: “Hơi Nơm Nti, hên lĕ gĭt May nơm nti tă bơh Kôranh Brah ngăn ro, yorlah lah mâu geh Kôranh Brah gŭ ndrel, mâu geh ôh bunuyh dơi jan nau khlay kơt May jan nơh.”* 3:2: Yôh 2:23; 9:33 Brah Yêsu ơh: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, bu moh mâu deh mhe, păng i nây mâu dơi ôh lăp say ta nau Kôranh Brah mât uănh.”* 3:3: Yôh 1:13; 1Pê 1:23 Nikôđêm ôp Păng: “Lah bunuyh lĕ ranh, mơm hôm blao deh tay? Mơm hôm blao gŭ ta trôm ndŭl me bar tơ̆, jêh ri deh tay?” Brah Yêsu lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, bu moh mâu deh ma dak* 3:5: Geh ŏk bunuyh blao gĭt lah ‘Dak’ ngơi ma nau ƀăptem, bunuyh aƀă gĭt lah ngơi ma Brah Huêng Ueh, bunuyh aƀă gĭt lah ngơi ma deh ngăn., nđâp ma nau dơi Brah Huêng Ueh, mâu dơi ôh lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh.* 3:5: Êsê 36:25-27; Êsa 44:3; Yôe 2:28-29; Êph 5:26; 1Pê 3:21; Tit 3:5-6 Bu moh deh mpeh ma săk jăn dơm, jêng săk jăn dơm, bu moh deh ma nau dơi Brah Huêng Ueh, geh nau rêh mhe jêng kon Kôranh Brah nơm.* 3:6: Yôh 6:63 Lơi ôh ndrŏt hih rhŏl nau Gâp lah ma may: ‘Iăt ma khân ay may 3:7: Ta nkô̆ dja geh đŏng Brah Yêsu dơn ngơi ma Nikôđêm dơm, geh đŏng Păng ngơi ma dâng lĕ phung Israel. deh mhe’ nây. Ntât lah sial khôm jât let mpeh, may tăng nteh dơm, yơn ma may mâu gĭt bơh tă lôh sial, jât let hăn sial. Nau bunuyh deh mhe ma Brah Huêng Ueh jêng tâm ban kơt nây đŏng.”
Nikôđêm ôp Brah Yêsu: “Mơm jan dâng geh nau i nây?” 10 Brah Yêsu lah ma păng: “May jêng nơm nti ma phung Israel, mơm dâng may mâu gĭt vât nau i nây? 11 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, hên 3:11: Aƀaơ dja bân mâu gĭt n'hêl mơm dâng Brah Yêsu ngơi ‘Hên’. Geh bunuyh aƀă bu vât lah, Brah Yêsu, ndrel ma oh mon Păng. Geh bunuyh aƀă bu vât lah, Brah Yêsu dơm. Geh bunuyh aƀă bu vât lah, Brah Yêsu, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh. Jêh ri hôm geh bunuyh aƀă vât êng jât. mbơh nkoch ndơ hên lĕ gĭt lĕ say, yơn ma khân ay may mâu ôh ŭch iăt ma nau khlay hên mbơh nkoch. 12 Lah Gâp mbơh nkoch nau ta neh ntu dja, lĕ khân ay may mâu iăt kơt nây. Lah ndri lah Gâp mbơh nkoch nau kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm rao r'ŏt lah khân ay may iăt! 13 Mâu geh ôh bunuyh lĕ geh hao ta kalơ trôk, jêh ri plơ̆ jŭr tay ta neh ntu dja, du huê mâu ơm, geh du huê Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah dơm i lĕ jŭr bơh kalơ trôk ri.* 3:13: Êph 4:9 14 Rnôk kăl e ta bri rdah jêng rnôk phung Israel lôh bơh bri Êsip nơh, Môsê sŏ rup bêh jan ma kông yông ta mŏng, gay ma bu moh i geh bêh chôk uănh jât rup bêh i nây mâu ôh khât. Kơt ndri đŏng iăt ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah bu yông kơt i nây đŏng,* 3:14: NKơ 21:4-9 15 gay ma bu moh nsing ma Gâp, geh nau rêh n'ho ro§ 3:15: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Mâu ôh roh hêng’..* 3:15: Yôh 20:31; Rôm 1:16 16 Yorlah Kôranh Brah rŏng hô ngăn ma dâng lĕ bunuyh, tât Păng jao Kon nguai ơ̆ Păng nơm ăn bu nkhât, gay ma bu moh nsing ma Kon i nây mâu geh ôh tê̆ dôih, geh nau rêh n'ho ro ngăn.* 3:16: Yôh 5:24; 1Yô 4:9-10 17 Kôranh Brah đă Kon Păng jŭr ta neh ntu dja, mâu ôh gay ma tê̆ dôih bunuyh ta neh ntu dja, yơn ma gay ma rklaih bunuyh yor ma Kon Păng i nây.* 3:17: Yôh 12:47; Luk 19:10 18 Bu moh nsing ma Kon i nây, mâu geh ôh tê̆ dôih. Yơn ma bu moh mâu nsing lĕ geh tê̆ dôih, yorlah păng mâu nsing ma Kon nguai ơ̆ Kôranh Brah nơm.* 3:18: Yôh 12:48 19 Nau Ang* 3:19: Mâu lah ‘Bunuyh i tâm ban ma nau ang’. Nau dja ngơi ma Brah Yêsu. tă bơh kalơ trôk lĕ tât jêh ta neh ntu dja. Nau tê̆ dôih kơt nđay, tă bơh bunuyh ŭch đê̆ nau ngo, đah nau ang i nây, yorlah dâng lĕ ndơ khân păng jan nơh djơh ngăn.* 3:19: Yôh 1:4-5; 8:12 20 Bu moh jan djơh, păng biănh ngăn đah nau ang, păng mâu ŭch ôh hăn ta nau ang, yorlah păng klach bu say nau djơh păng jan.* 3:20: Êph 5:11-13 21 Yơn ma bu moh jan sŏng, păng ŭch hăn ta nau ang, gay ma ăn bu say, dâng lĕ ndơ păng jan nơh jêng di kơt nau Kôranh Brah ŭch ngăn.”* 3:21: Yôh 14:6
Nau Yôhan-Ƀaptem mbơh nau Brah Yêsu
22 Jêh nây Brah Yêsu hăn ndrel mpôl oh mon Păng ta bri Yuđa, Păng gŭ ta nây ndrel mpôl oh mon Păng, nđâp ma jan ƀăptem yŭk ma dak ăn bu đŏng.* 3:22: Yôh 4:1-2 23 Nôk nây Yôhan-Ƀaptem gŭ jan ƀăptem yŭk ma dak ta ƀon Ênôn, dăch kêng ƀon Salĭm, yorlah ta ntŭk nây geh ŏk dak ma jan ƀăptem. Jêh ri bu văch ăp nar đă păng jan ƀăptem yŭk ma dak. 24 Nôk nây Yôhan-Ƀaptem ê hŏ ôh bu krŭng.* 3:24: Mat 14:3 25 Geh oh mon Yôhan-Ƀaptem aƀă tâm rlăch đah du huê phung Israel ma nau rao ăn kloh tâng nau vay phung Israel. 26 Jêh ri khân păng hăn mâp Yôhan-Ƀaptem, mbơh ma păng: “Hơi nơm nti, bu klô i gŭ ndrel may kăl ti dak rlai Yôrđăn nơh, bunuyh i may nkoch jêng Brah Krist nơh, aƀaơ dja Păng gŭ jan ƀăptem yŭk ma dak ăn bu đŏng, jêh ri dâng lĕ bunuyh văch ran ta Păng nây dadê, mâu hôm ôh hăn ta bân.” 27 Yôhan-Ƀaptem lah ma khân păng: “Nau bunuyh jan kuŏng mâu kuŏng, Kôranh Brah nơm ăn, mâu geh ôh bunuyh dơi jan êng.* 3:27: Hêb 5:4 28 Khân ay may lĕ gĭt jêh, gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may, gâp mâu ôh di Brah Krist, gâp jêng du huê bunuyh Kôranh Brah de njuăl hăn lor Păng dơm.* 3:28: Yôh 1:20 29 Ntât lah nôk bu tâm nđăp, bu moh bu ur gŭ đah păng, păng i nây jêng sai bu ur i nây, lŏng i mât jăng gŭ dăch kêng păng nây răm maak ngăn, yor ma tăng nau păng ngơi 3:29: Ta trong i nây ‘Sai’ ngơi ma Brah Yêsu, ‘Ur’ ngơi ma phung ƀon lan Kôranh Brah, ‘Mât jăng’ ngơi ma Yôhan-Ƀaptem.. Lah ndri gâp răm maak ngăn, tâm ban ma mât jăng i nây đŏng.* 3:29: Mat 9:15; 2Kô 11:2; NTM 21:2, 9 30 Nau Yêsu lơ ma hao kuŏng, jêh ri gâp lơ ma jŭr jê̆ tă bơh Kôranh Brah.”
31 “Păng i jŭr tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm, Păng kuŏng rlau bu ngăn. Bu moh i tă bơh neh ntu dja, păng gĭt vât ndơ ta neh ntu dơm, păng mbơh ngơi ma nau neh ntu dja dơm. Yơn ma Păng i jŭr tă bơh kalơ trôk, Păng i nây kuŏng rlau bu ngăn.* 3:31: Yôh 8:23; 1Kô 15:47 32 Păng mbơh nkoch nau khlay, moh ndơ Păng lĕ say lĕ tăng ta kalơ trôk, tih ma mâu geh ôh bunuyh iăt nau Păng mbơh nkoch. 33 Yơn ma bu moh i iăt nau Păng mbơh nkoch, bunuyh i nây jêng tơm mbơh nkoch ma bu nau ngơi Kôranh Brah jêng nau ngăn. 34 Brah Krist Kôranh Brah lĕ njuăl ăn văch, Păng mbơh nkoch nau ngơi Kôranh Brah, yorlah Kôranh Brah lĕ ăn Brah Huêng Ueh gŭ lĕ ta Păng.* 3:34: Kôl 1:19 35 Kôranh Brah i Bơ̆ bân rŏng hô ngăn ma Brah Krist i Kon Păng nơm, jêh ri dâng lĕ ntil ndơ Păng lĕ ăn i Kon Păng nây mât uănh dadê.* 3:35: Yôh 5:20; 10:17 36 Bu moh nsing ma Kon i nây, păng geh nau rêh n'ho ro, bu moh mâu ôh nsing ma Kon i nây, păng mâu geh ôh nau rêh n'ho ro, n'ho ma Kôranh Brah hôm tê̆ dôih ta păng ngăn ro.”* 3:36: Yôh 3:16

*3:1 3:1: Yôh 7:50; 19:39

*3:2 3:2: Yôh 2:23; 9:33

*3:3 3:3: Yôh 1:13; 1Pê 1:23

*3:5 3:5: Geh ŏk bunuyh blao gĭt lah ‘Dak’ ngơi ma nau ƀăptem, bunuyh aƀă gĭt lah ngơi ma Brah Huêng Ueh, bunuyh aƀă gĭt lah ngơi ma deh ngăn.

*3:5 3:5: Êsê 36:25-27; Êsa 44:3; Yôe 2:28-29; Êph 5:26; 1Pê 3:21; Tit 3:5-6

*3:6 3:6: Yôh 6:63

3:7 3:7: Ta nkô̆ dja geh đŏng Brah Yêsu dơn ngơi ma Nikôđêm dơm, geh đŏng Păng ngơi ma dâng lĕ phung Israel.

3:11 3:11: Aƀaơ dja bân mâu gĭt n'hêl mơm dâng Brah Yêsu ngơi ‘Hên’. Geh bunuyh aƀă bu vât lah, Brah Yêsu, ndrel ma oh mon Păng. Geh bunuyh aƀă bu vât lah, Brah Yêsu dơm. Geh bunuyh aƀă bu vât lah, Brah Yêsu, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh. Jêh ri hôm geh bunuyh aƀă vât êng jât.

*3:13 3:13: Êph 4:9

*3:14 3:14: NKơ 21:4-9

§3:15 3:15: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Mâu ôh roh hêng’.

*3:15 3:15: Yôh 20:31; Rôm 1:16

*3:16 3:16: Yôh 5:24; 1Yô 4:9-10

*3:17 3:17: Yôh 12:47; Luk 19:10

*3:18 3:18: Yôh 12:48

*3:19 3:19: Mâu lah ‘Bunuyh i tâm ban ma nau ang’. Nau dja ngơi ma Brah Yêsu.

*3:19 3:19: Yôh 1:4-5; 8:12

*3:20 3:20: Êph 5:11-13

*3:21 3:21: Yôh 14:6

*3:22 3:22: Yôh 4:1-2

*3:24 3:24: Mat 14:3

*3:27 3:27: Hêb 5:4

*3:28 3:28: Yôh 1:20

3:29 3:29: Ta trong i nây ‘Sai’ ngơi ma Brah Yêsu, ‘Ur’ ngơi ma phung ƀon lan Kôranh Brah, ‘Mât jăng’ ngơi ma Yôhan-Ƀaptem.

*3:29 3:29: Mat 9:15; 2Kô 11:2; NTM 21:2, 9

*3:31 3:31: Yôh 8:23; 1Kô 15:47

*3:34 3:34: Kôl 1:19

*3:35 3:35: Yôh 5:20; 10:17

*3:36 3:36: Yôh 3:16