8
Bu leo bu ur jan tih ma Brah Yêsu
[Jêh ri Brah Yêsu hao ta kalơ yôk tơm Ôlive, gŭ bêch ta nây.* 8:1-2: Luk 21:37-38 Tât ơm ôi Păng plơ̆ tay ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah, geh dâng lĕ phung ƀon lan hăn mâp Păng, jêh ri Păng gŭ rgơp ntŭm nti khân păng. Nôk nây phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung Pharisi leo du huê bu ur bu ban păng gŭ bêch đah bu klô i mâu di sai păng nơm. Bu têk bu ur i nây gŭ ta nklang n'gul phung gŭ ta nây, jêh ri khân păng lah ma Brah Yêsu: “Ơ Nơm Nti, bu ur dja hên ban păng tâm lŏm ur sai. Ta nau vay Môsê, lĕ đă bân ntŭp bu ur jan tih kơt nđa ma lŭ ăn khât. Lah ndri May, mơm May lah mêh?”* 8:5: KLê 20:10; NVa 22:22
Khân păng ôp rlong Brah Yêsu kơt nây, ŭch joi nau ntôn Păng. Yơn ma Brah Yêsu gŭ chŭn jât neh, jêh ri nchih nau ta neh môi ma lau ti.* 8:6: Mat 22:15 Yor ma phung nây jŏl ko ôp Brah Yêsu, Păng n'gâl, jêh ri lah: “Ta phung khân may, bu moh i mâu geh jan tih, ăn păng i nây ntŭp bu ur i dja ma lŭ lor bu dô!”* 8:7: NVa 17:7; Rôm 2:1 Jêh ri Păng chŭn nchih tay ta neh môi nây jât. Tât ma khân păng tăng nau Brah Yêsu lah kơt nây, jêh ri khân păng ntơm du lôh bơh ntŭk nây de mrôch, ntơm bơh bu ranh n'ho ma tât lĕ. Hôm e ta nây Brah Yêsu, ndrel ma bu ur i nây nơh dơm. 10 Brah Yêsu n'gâl, jêh ri lah ma bu ur i nây: “Ơ yôh, ah hăn phung khân păng yot rngăt? Mâu geh du huê ŭch tê̆ dôih ay?” 11 Bu ur i nây ơh: “Mâu geh ôh, Kôranh.” Brah Yêsu lah ma păng: “Gâp mâu đŏng tê̆ dôih ay, ay sât dô, yơn ma ntơm bơh nar dja, ay lơi hôm ôh jan tih.”]* 8:11: Yôh 3:17; 5:14
Brah Yêsu jêng nau ang ma neh ntu
12 Brah Yêsu ngơi tay ma phung ƀon lan: “Gâp dja jêng tâm ban ma nau ang ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja, bu moh tâng Gâp, păng mâu hôm ôh gŭ rêh ta nau ngo, yorlah păng mra geh nau ang i ăn nau rêh.”* 8:12: Êsa 9:1; 42:6; 49:6 13 Phung Pharisi lah ma Brah Yêsu: “Nau May ngơi i nây lôh êng tă bơh May nơm dơm, mâu geh bunuyh a êng mbơh nau May ngơi i nây, lah ndri nau May ngơi i nây mâu ôh kơp geh nau khlay.” 14 Brah Yêsu lah: “Bol lah nau Gâp ngơi dja lôh êng tă bơh săk Gâp nơm dơm kađôi, nau Gâp ngơi dja hôm geh nau khlay, yorlah Gâp gĭt săk Gâp nơm bơh tă, jêh ri gĭt đŏng ntŭk Gâp hăn. Yơn ma phung khân may nơh mâu ôh gĭt Gâp bơh tă, jêh ri mâu đŏng gĭt ah ntŭk Gâp hăn.* 8:14: Yôh 7:28-29 15 Khân may phat dôih tâng nau vay phung bunuyh. Gâp mâu ôh phat dôih bu, du huê mâu ơm. 16 Lah Gâp phat dôih bu, nau Gâp phat dôih i nây jêng di ngăn, yorlah Gâp mâu ôh phat dôih êng Gâp nơm dơm, geh Bơ̆ Gâp Nơm tơm njuăl Gâp đŏng gŭ ndrel Gâp. 17 Ta nau vay khân may lĕ geh nchih: ‘Lah geh bar hê bunuyh mbơh nkoch, ri mơ kơp nau i nây geh nau khlay’.* 8:17: NVa 17:6; 19:15 18 Gâp mbơh nkoch nau săk Gâp nơm dja, jêh ri geh Bơ̆ Gâp Nơm tơm njuăl Gâp văch đŏng, mbơh nkoch nau săk Gâp nơm dja.”* 8:18: 1Yô 5:9 19 Bu ôp Brah Yêsu: “Ah Bơ̆ May?” Păng ơh: “Khân may mâu gĭt năl Gâp, khân may mâu đŏng gĭt năl Bơ̆ Gâp. Lah khân may gĭt năl Gâp, ri mơ khân may gĭt năl Bơ̆ Gâp đŏng.”* 8:19: Yôh 14:7-9 20 Brah Yêsu ngơi nau nây, nôk Păng gŭ nti lah bu ta jŏng gung nhih jan brah, dăch kêng ntŭk ăn hŭp prăk, yơn ma mâu geh ôh bunuyh bănh nhŭp Păng, yorlah ê hŏ tât di mong.* 8:20: Yôh 7:30; 12:23
Nau dơi Brah Yêsu
21 Brah Yêsu lah tay khân păng: “Gâp tay du, khân may tay joi Gâp, yơn ma khân may khât nđâp ma nau tih khân may nơm. Ntŭk Gâp hăn, khân may mâu ôh dơi hăn.” 22 Mpôl kôranh phung Israel tâm lah ndrăng khân păng: “Moh geh nau khlay lah pre nây: ‘Ntŭk Gâp hăn, khân may mâu ôh dơi hăn’? Gĭt Păng nkhât êng săk Păng nơm?” 23 Brah Yêsu lah tay: “Khân may tă bơh neh ntu dja, yơn ma Gâp tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm. Khân may jêng ndơ neh ntu dja, yơn ma Gâp, Gâp mâu ôh jêng ndơ neh ntu dja.* 8:23: Yôh 3:31 24 Gâp lĕ mbơh ma khân may: ‘Khân may khât nđâp ma nau tih khân may nơm’, yorlah, lah khân may mâu ôh iăt nau Gâp mbơh nkoch nau săk Gâp nơm dja, khân may khât hôm nđâp ma nau tih khân may nơm ngăn ro, mâu ôh geh yô̆ nau tih.”* 8:24: Yôh 13:19
25 Bu ôp Brah Yêsu: “Lah ndri May bu moh?” Brah Yêsu ơh: “Gâp lĕ ơm mbơh jêh ma khân may. 26 Gâp geh ŏk ngăn nau gay ma ŭch mbơh nkoch ăn ma khân may, nđâp ma phat dôih khân may, yơn ma Gâp mâu ŭch ôh mbơh nkoch, yorlah Kôranh Brah nơm tơm njuăl Gâp, Păng jan tâng nau Păng mbơh nâng, jêh ri moh nau Gâp tăng tă bơh Păng, nau i nây dơm Gâp mbơh nkoch ăn ma bunuyh ta neh ntu dja.” 27 Yơn ma phung khân păng mâu vât ôh nau Brah Yêsu mbơh nkoch Kôranh Brah Bơ̆ Păng ăn ma khân păng nây. 28 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ta nar khân may n'hao* 8:28: ‘N'hao’, ngơi ma n'hao Brah Yêsu nkhât ta si tâm rkăng. Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ri tay, ta ri mơ khân may gĭt lah Gâp dja bu moh, gĭt lah ndơ Gâp jan, mâu geh ôh jan tâng săk Gâp nơm ŭch. Gâp ngơi nau i nây tâng nau Bơ̆ Gâp đă ma Gâp.* 8:28: Yôh 3:14; 12:32-34 29 Kôranh Brah Nơm tơm njuăl Gâp, Păng mâu ôh ntlơi Gâp gŭ êng, Păng gŭ ndrel Gâp, yorlah dâng lĕ ndơ Gâp jan ăn Păng răm maak mro.” 30 Nôk Brah Yêsu ngơi nây, geh ŏk bunuyh sât nsing ma Păng.
Bunuyh i ƀon lan Kôranh Brah ngăn
31 Jêh ri Brah Yêsu ngơi ma phung Israel i lĕ nsing ma Păng: “Lah khân ay may gŭ nâp ta nau Gâp nti, khân ay may jêng oh mon Gâp ngăn,* 8:31: Yôh 15:7-8, 14 32 jêh ri khân ay may gĭt năl nau ngăn, jêh ri nau ngăn mra rklaih khân ay may ăn jêng bunuyh kon me.”* 8:32: Yôh 14:6 33 Phung khân păng lah: “Mơm dâng May lah hên: ‘Khân ay may mra jêng bunuyh kon me?’, yorlah hên i dja kon sau Abrahăm i che dâng lĕ phung Israel bân, hên mâu prot ôh gŭ jan dâk bu.”* 8:33: Luk 3:8 34 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bu moh jan tih, păng i nây jêng tâm ban ma dâk ma nau tih mâu blao bah jan tih.* 8:34: Rôm 6:16, 20; 2Pê 2:19 35 Bunuyh dâk bu, păng mâu ôh gŭ mro ta jay kôranh păng nơm, yơn ma kon kôranh nơm, păng gŭ mro ta jay bơ̆ păng nơm nây. 36 Lah ndri, lah Gâp i Kon Kôranh Brah rklaih khân ay may, khân ay may jêng bunuyh kon me ngăn ro.* 8:36: Rôm 6:22; Gal 5:1 37 Gâp lĕ gĭt khân ay may phung kon sau Abrahăm, yơn ma khân ay may ŭch nkhât Gâp, yorlah dâng lĕ nau Gâp ngơi, nuih n'hâm khân ay may mâu ôh sŏ dơn. 38 Moh nau Gâp mbơh nkoch ma khân ay may, jêng ndơ Gâp lĕ say ta Bơ̆ Gâp nơm, yơn ma khân ay may jan tâng nau bơ̆ khân ay may nơm mbơh.” 39 Khân păng lah ma Brah Yêsu: “Bơ̆ hên Abrahăm.” Brah Yêsu lah: “Lah khân ay may phung kon sau Abrahăm ngăn, khân ay may jan ndơ kơt Abrahăm lĕ jan đŏng. 40 Aƀaơ dja Gâp mbơh nkoch ma khân ay may nau ngăn, nau i Gâp tăng tă bơh Kôranh Brah, tih ma khân ay may ŭch nkhât Gâp. Yơn ma Abrahăm mâu ôh jan kơt nđay. 41 Khân ay may jan ndơ bơ̆ khân ay may nơm jan.” Khân păng lah ma Brah Yêsu: “Hên dja kon me gle ăl ngăn, bơ̆ hên Kôranh Brah du huê dơm.”* 8:41: Êsa 63:16
42 Brah Yêsu lah tay ma khân păng: “Lah Kôranh Brah bơ̆ khân ay may ngăn, di lah khân ay may rŏng ma Gâp đŏng, yorlah Gâp dja lôh tă bơh Kôranh Brah văch ta dja. Gâp mâu ôh lôh tâng săk Gâp nơm ŭch, Kôranh Brah Nơm njuăl Gâp văch ta dja. 43 Mơm dâng khân ay may mâu vât nau Gâp nti? Yorlah khân ay may mâu blao iăt nau Gâp nti.* 8:43: 1Kô 2:14 44 Bơ̆ khân ay may nơh Satăng i kôranh mpôl brah djơh, khân ay may ŭch jan tâng nau păng ŭch. Păng nkhât bunuyh bơh ntơm saơm ngăn, păng i nơm mƀrôh, ndrel ma păng mâu ôh ngơi nau ngăn, yorlah ta nuih n'hâm păng mâu geh ôh nau ngăn. Dôl păng mbơh ngơi mƀrôh, păng tâm di ma nuih n'hâm păng nơm ro, yorlah păng nơh jêng nơm mƀrôh, ndrel ma jêng nơm tơm dâng lĕ nau mƀrôh đŏng.* 8:44: 1Yô 3:8-10; NNt 3:1-5 45 Ndri dâng khân ay may mâu ôh iăt nau Gâp, yorlah Gâp nti nau ngăn. 46 Ta phung khân ay may nây, ơm geh lah du huê bunuyh dơi ntôn Gâp geh jan nau tih? Lah Gâp nti nau ngăn, mơm dâng khân ay may mâu iăt Gâp?* 8:46: 2Kô 5:21; Hêb 4:15; 1Pê 2:22 47 Bu moh jêng ƀon lan Kôranh Brah, păng i nây iăt nau Kôranh Brah. Khân ay may mâu ôh jêng ƀon lan Kôranh Brah, ndri dâng khân ay may mâu iăt nau Gâp nây.”
Brah Yêsu, ndrel ma Abrahăm
48 Mpôl kôranh phung Israel lah Brah Yêsu: “Di mâu lah mâu, lah hên lah May phung bri Samari 8:48: Bân aƀaơ dja mâu hôm ôh gĭt n'hêl, moh nau khlay lah: ‘May phung bri Samari’. Geh ŏk bunuyh bu mân lah, nau i nây geh nau khlay lah: ‘Geh brah djơh gŭ ta Păng’. Geh bunuyh aƀă mân lah, geh nau khlay lah: ‘Păng nti nklă’. geh brah djơh gŭ ta May?”* 8:48: Yôh 10:20 49 Brah Yêsu ơh: “Gâp mâu ôh geh brah djơh gŭ ta Gâp, Gâp yơk ma Bơ̆ Gâp nơm, tih ma khân may mưch rmot Gâp chrao. 50 Gâp mâu ôh joi gay ma lư êng săk Gâp nơm, yơn ma geh du huê sơm joi ăn lư Gâp, Păng i Kôranh phat dôih sŏng đŏng. 51 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bu moh ndjôt tâng nau Gâp nti, păng mâu geh khât ôh.”* 8:51: Yôh 5:24 52 Mpôl kôranh phung Israel lah Brah Yêsu: “Aƀaơ dja hên lĕ gĭt May geh brah djơh gŭ ta May ngăn ro, yorlah Abrahăm, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ khât lĕ phiao, yơn ma May, May lah: ‘Bu moh ndjôt tâng nau Gâp nti, păng mâu geh khât ôh’. 53 Ơm May kuŏng rlau che hên Abrahăm ƀah? Yorlah păng, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ khât lĕ phiao. Lah ndri May i nây, mơm May kơp săk May nơm mêh?”* 8:53: Yôh 4:12; Mat 12:41-42 54 Brah Yêsu lah: “Lah Gâp joi gay ma lư êng săk Gâp nơm, nau lư i nây mâu ôh geh nau khlay. Yơn ma Bơ̆ Gâp nơm ŭch bu lư săk Gâp, Păng i Kôranh Brah i khân may lah yơk mbah nây nơh. 55 Khân may mâu ôh gĭt năl Păng, yơn ma Gâp, Gâp gĭt năl Păng. Lah Gâp lah, Gâp mâu ôh gĭt năl Păng, Gâp jêng bunuyh ngơi mƀrôh tâm ban ma khân may đŏng. Yơn ma Gâp lĕ năl Păng ngăn, ndrel ma ndjôt nau Păng ngơi jât.* 8:55: Yôh 7:28-29 56 Abrahăm che khân may, păng răm maak ngăn nôk Kôranh Brah ăn păng gĭt lor, păng mra say nau Gâp văch. Păng lĕ say Gâp văch ngăn ro 8:56: Mâu lah ‘Păng lĕ say n'hêl Gâp mra văch’., jêh ri păng răm maak hô ngăn.”* 8:56: Hêb 11:13 57 Mpôl kôranh phung Israel lah Brah Yêsu: “May ê hŏ tât 50 năm! Mơm dâng May lah lĕ say Abrahăm?” 58 Brah Yêsu lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, nôk Abrahăm ê hŏ deh, Gâp lĕ ơm geh jêh.”* 8:58: Yôh 1:1-2; NNg 3:14 59 Kơt ndri dâng khân păng dônh lŭ gay ma ntŭp nkhât Brah Yêsu, yơn ma Păng krap bơh khân păng nây, jêh ri lôh bơh jŏng gung nhih jan brah ri.* 8:59: Mat 23:37

*8:1 8:1-2: Luk 21:37-38

*8:5 8:5: KLê 20:10; NVa 22:22

*8:6 8:6: Mat 22:15

*8:7 8:7: NVa 17:7; Rôm 2:1

*8:11 8:11: Yôh 3:17; 5:14

*8:12 8:12: Êsa 9:1; 42:6; 49:6

*8:14 8:14: Yôh 7:28-29

*8:17 8:17: NVa 17:6; 19:15

*8:18 8:18: 1Yô 5:9

*8:19 8:19: Yôh 14:7-9

*8:20 8:20: Yôh 7:30; 12:23

*8:23 8:23: Yôh 3:31

*8:24 8:24: Yôh 13:19

*8:28 8:28: ‘N'hao’, ngơi ma n'hao Brah Yêsu nkhât ta si tâm rkăng.

*8:28 8:28: Yôh 3:14; 12:32-34

*8:31 8:31: Yôh 15:7-8, 14

*8:32 8:32: Yôh 14:6

*8:33 8:33: Luk 3:8

*8:34 8:34: Rôm 6:16, 20; 2Pê 2:19

*8:36 8:36: Rôm 6:22; Gal 5:1

*8:41 8:41: Êsa 63:16

*8:43 8:43: 1Kô 2:14

*8:44 8:44: 1Yô 3:8-10; NNt 3:1-5

*8:46 8:46: 2Kô 5:21; Hêb 4:15; 1Pê 2:22

8:48 8:48: Bân aƀaơ dja mâu hôm ôh gĭt n'hêl, moh nau khlay lah: ‘May phung bri Samari’. Geh ŏk bunuyh bu mân lah, nau i nây geh nau khlay lah: ‘Geh brah djơh gŭ ta Păng’. Geh bunuyh aƀă mân lah, geh nau khlay lah: ‘Păng nti nklă’.

*8:48 8:48: Yôh 10:20

*8:51 8:51: Yôh 5:24

*8:53 8:53: Yôh 4:12; Mat 12:41-42

*8:55 8:55: Yôh 7:28-29

8:56 8:56: Mâu lah ‘Păng lĕ say n'hêl Gâp mra văch’.

*8:56 8:56: Hêb 11:13

*8:58 8:58: Yôh 1:1-2; NNg 3:14

*8:59 8:59: Mat 23:37