24
Brah Yêsu dâk rêh
(Mat 28:1-10; Mar 16:1-8; Yôh 20:1-20)
Ta nar tŏl nguai pơh nây* 24:1: Nar tŏl nguai phung Israel, jêng nar pơh bân aƀaơ ri., ƀhit ang bri hôm ngo, mpôl bu ur i nây leo băl hăn ta môch, ndjôt ndơ ƀô kah ndơ i khân pre lĕ jêh ndrăp ri nơh ma tê̆ ta săk Brah Yêsu [geh bunuyh aƀă hăn ndrel đŏng]. Tât ta nây khân păng say lŭ i rdŏl ntu môch nơh lĕ rlă jêh. Jêh ri khân păng lăp ta trôm ntu nây, uănh săk Brah Yêsu ta ri mâu hôm ôh say. Dôl mpôl bu ur mân rvê ma nau nây, jêh ri dô ma say geh bar hê bunuyh nsoh n'gut ao nglang chrat ngăn, dâk ta meng khân păng ri.* 24:4: Kar 1:10 Khân păng klach nsŏr ngăn, gŭ kŭnh bôk jât neh su, jêh ri mpôl i bar hê nây lah ma khân păng: “Moh joi khân ay re Bunuyh rêh ta ntŭk bunuyh khât dja?* 24:5: NTM 1:18 Păng mâu hôm ôh ta dja, Păng lĕ dâk rêh jêh. Khân ay mâu kah gĭt nau Păng lĕ ngơi nôk gŭ ta bri Galilê nơh? Păng lah: ‘Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, nau bu njŭn Gâp ta phung tih, nđâp ma nau bu nkhât Gâp ta si tâm rkăng iăt ma geh ngăn, yơn ma tât pe nar bơh kơi Gâp dâk rêh tay’.”* 24:7: Luk 9:22 Jêh ri mpôl bu ur i nây kah gĭt ro nau Brah Yêsu ngơi nơh. Khân păng dâk sât bơh môch nây, mbơh nkoch nau i nây ăn ma 11 nuyh mpôl kôranh oh mon, ndrel ma dâng lĕ oh mon êng đŏng. 10 Bu ur i mbơh nkoch nau nây ăn ma mpôl kôranh oh mon, ta nây geh Mari tă bơh ƀon Mađala, geh Yôănna, ndrel ma Mari i mê̆ Yakơ, nđâp ma bu ur aƀă êng đŏng i hăn nây.* 24:10: Luk 8:2-3 11 Mpôl kôranh oh mon mâu ôh iăt nau khân păng mbơh nkoch nây, khân păng lah mpôl nây ngơi nklă dơm. 12 Yơn ma Pêtrôs dâk bơh nây, păng nchuăt jât môch ri, tât ta ri păng kŭnh uănh ta trôm, say dơm bok bu put Brah Yêsu hôm ta ri, jêh ri păng plơ̆ sât jât jay dja, mân rvê ma nau i nây.
Bar hê oh mon hăn jât ƀon Êmos
(Mat 16:12-13)
13 Ta nar nây đŏng, geh bar hê oh mon hăn jât ƀon Êmos, ngai 11 kilômet ma ƀon kuŏng Yêrusalem. 14 Khân păng tâm nkoch bri i lĕ nau geh nây. 15 Dôl khân păng tâm nkoch nau i nây, Brah Yêsu hăn dăch khân păng, brô̆ ndrel khân păng, 16 tih ma khân păng mâu ôh năl Păng, yorlah Kôranh Brah mâu ăn năl.* 24:16: Yôh 20:14; 21:4 17 Brah Yêsu ôp khân păng: “Moh nau nkoch khân mre dôl brô̆ rŏ trong ri hiah?” Jêh ri khân păng nsrŭng du ndŏm, muh măt sơh rơih ơyh. 18 Geh du huê rnha Klêupas ơh lah: “Dâng lĕ bunuyh ta Yêrusalem, ndrel ma dâng lĕ bu năch i hăn nhêt ƀŭn n'hot ta Yêrusalem gĭt nau geh dja bar pe nar a lor nơh dadê, mơm dâng du huê May ri lĭch gĭt?” 19 Brah Yêsu ôp: “Moh nau hă?” Păng ơh: “Nau Yêsu i tă bơh ƀon Nasaret nơh hiơ. Păng jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, nau Păng nti geh nau dơi ngăn, ndrel ma jan ndơ ueh ndơ khlay kuŏng ta năp Kôranh Brah, ndrel ma ta bơh năp phung ƀon lan đŏng.* 24:19: Luk 7:16; Kar 2:22 20 Yơn ma mpôl kôranh jan brah, ndrel ma mpôl kôranh mât uănh hên, njŭn Păng ăn bu nkhât lơi Păng, nkhât Păng ta si tâm rkăng đŏng. 21 Lŏng hên de nană ma nơm Păng, hên vay nơm Păng ro jêng Nơm Rklaih dâng lĕ phung ƀon lan Israel bơh phung rlăng bân, aƀaơ dja geh nau kơt nây jât, ntơm bơh nar nây, lĕ geh pe nar ma nar dja jêh.* 24:21: Luk 2:38; 19:11 22 Ndrel ma geh bu ur mpôl hên aƀă, jan ăn hên geh nau ndrŏt dŭt hô đŏng, khân păng brô̆ ta môch ƀhit ang bri hôm ngo, 23 uănh săk Brah Yêsu ta ri mâu ôh say. Khân păng plơ̆ sât bơh ri mbơh nkoch ma hên lah say tông păr, jêh ri tông păr de mbơh lah Brah Yêsu rêh. 24 Jêh ri geh mpôl hên aƀă hăn ta môch ri đŏng, say tâm ban kơt nau mpôl bu ur mbơh nơh ngăn, tih ma mâu geh ôh bunuyh say Păng.”* 24:24: Yôh 20:3-10 25 Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: “Hơi bunuyh mâu geh nau mân! Khân may mâu dơh iăt ôh dâng lĕ nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih jêh ma Brah Krist. 26 Iăt ma Brah Krist i Nơm Rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl dơn nau jêr jŏt nây lor ƀŏt, ri mơ dâng Kôranh Brah ăn Păng nau chrat ang, ăn Păng mât uănh dâng lĕ ndơ.” 27 Jêh ri Brah Yêsu rblang lĕ nau bu nchih ma săk Păng ta samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi, ntơm bơh samƀŭt i Môsê nchih, tât ma dâng lĕ samƀŭt i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh nchih đŏng.* 24:27: Luk 24:44-46
28 Jêh ri ƀon i oh mon ŭch hăn nây lĕ bơi tât. Jêh ri Brah Yêsu ndra jan ŭch hăn n'hot jât năp jât. 29 Mpôl oh mon nây kŏn Păng, khân păng lah: “Gŭ bêch ndrel hên ta dja ƀŏt heh, nar lĕ dêh bri lĕ ŭch măng đŏng.” Jêh ri Brah Yêsu veh bêch ndrel khân păng ta ri. 30 Dôl Brah Yêsu gŭ sông sa ndrel khân păng ta nsưng ri, Păng sŏ nŭmpăng lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri gĭch pă ăn ma khân păng sa.* 24:30: Luk 22:19 31 Nôk nây măt khân păng dô ma say ang ro, uănh năl Brah Yêsu, tih ma Brah Yêsu roh klăk bơh khân păng. 32 Jêh ri khân păng tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Nôk Păng ngơi đah bân, n'ho ma rblang Nau Kôranh Brah Ngơi rŏ trong nơh, Păng pơk bôk tôr bân, ta nuih n'hâm bân răm maak ngăn.” 33 Jêh ri khân păng dâk plơ̆ sât brŭl jât Yêrusalem ro, tât ta nây say 11 nuyh mpôl kôranh oh mon gŭ tâm rƀŭn, ndrel ma bunuyh aƀă êng đŏng. 34 Mpôl i nây mbơh ma khân păng: “Brah Yêsu lĕ dâk rêh ngăn, Păng nhhơ săk ăn ma Simôn say.”* 24:34: 1Kô 15:5 35 Jêh ri bar hê oh mon nây mbơh nkoch lĕ nau geh rŏ trong nơh, ndrel ma nau khân păng gĭt năl n'hêl Brah Yêsu, dôl Păng gĭch nŭmpăng ăn ma khân păng.
Brah Yêsu nhhơ săk ăn mpôl oh mon say
(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Yôh 20:19-23; Kar 1:6-8)
36 Dôl bar hê oh mon nây hôm mbơh nkoch nau i nây, dô ma say Brah Yêsu dâk ta nklang khân păng dâng lĕ mpôl oh mon nây, jêh ri lah ma khân păng: “Ăn nau ueh lăng đăp mpăn gŭ ndrel khân ay may 24:36: Nau Brah Yêsu ngơi ta dja, jêng phung Israel vay ôp ma nau ueh lăng..” 37 Lĕ khân păng klach nsŏr hô ngăn, nđôn lah chiak nhhu.* 24:37: Mat 14:26 38 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Mơm nuih n'hâm khân ay may dâng geh ma phơr, dâng geh ma mâu iăt Gâp rêh ngăn? 39 Lŏng khân ay may uănh rmanh ta jŏng ti Gâp dja, gay ma gĭt n'hêl lah Gâp ngăn ro, lŏng pah săk Gâp, gay ma gĭt geh săk ngăn. Chiak nhhu lĭch ôh bŭt nting bŭt mlay kơt Gâp dja.” 40 Jêh Brah Yêsu ngơi kơt nây, Păng nhhơ jŏng ti rmanh ăn ma khân păng say. 41 Mpôl oh mon ê hŏ ôh iăt, nuih n'hâm khân păng maak, yơn ma ê hŏ lăng vât ôh. Jêh ri Brah Yêsu ôp ma khân păng: “Khân ay may ta dja geh ndơ sông sa đŏng?”* 24:41-43: Yôh 21:5-10; Kar 10:41 42 Bu de sŏ ka gŭch du gŏl 24:42: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Ndrel ma dak sŭt’., ndơ̆ ăn Păng, 43 jêh ri Brah Yêsu sŏ sa ta năp dâng lĕ khân păng. 44 Păng lah ma khân păng: “Dja nau Gâp mbơh ma khân ay may dôl Gâp hôm gŭ ndrel khân ay may nơh, aƀaơ dja Gâp mbơh tay ma khân ay may du tơ̆ jât: Dâng lĕ nau bu nchih lah ma Gâp kăl e nơh geh ta samƀŭt Nau Vay Môsê, ta samƀŭt bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, ndrel ma ta samƀŭt Nau Mprơ Ơm, păng geh ngăn kơt nây ro.”* 24:44: Luk 18:31-33; Yôh 5:39, 46; NMƠ 22:1, 7-8, 15, 18; Êsa 52:13-53:12; 12; Hôs 6:2; Sak 9:9; 12:10 45 Jêh ri Brah Yêsu pơk bôk tôr khân păng ăn gĭt vât lĕ ndơ i lĕ geh nchih ma Păng nơm ta samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi.* 24:45: Luk 9:45; 18:34 46 Brah Yêsu lah: “Lĕ geh nchih nđa: Iăt ma Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl ri geh nau jêr jŏt, ndrel ma nau khât, yơn ma ta pe nar bơh kơi Păng dâk rêh đŏng.* 24:46: Kar 3:18; 17:3 47 Lĕ geh nchih đŏng: Ăn oh mon Brah Krist mbơh nkoch ta rnha săk Păng ăn ma bunuyh ta Yêrusalem lor, jêh ri dâng lĕ bunuyh ăp n'gor bri đŏng, mbơh nkoch đŏng ma nau rgâl nuih n'hâm djơh, ndrel ma nau Kôranh Brah yô̆ nđach ma khân păng mâu hôm kơp nau tih.* 24:47: Kar 2:38; 5:31; 11:18; 20:21 48 Khân ay may lĕ say ma măt jêh nau jêr jŏt, nau khât, ndrel ma nau dâk rêh Gâp, lah ndri ăn khân ay may mbơh nkoch nau khlay i nây ma bu.* 24:48: Kar 1:8 49 Gâp ăn đŏng Brah Huêng Ueh gŭ ta khân ay may tay, kơt nau Bơ̆ lĕ jêh ton. Khân ay may gŭ ta Yêrusalem hŏ, n'ho ma tât Kôranh Brah ăn bêng§ 24:49: Mâu lah ‘Ăn nkrum’. khân ay may ma nau dơi i tă bơh Brah Huêng Ueh.”* 24:49: Yôh 15:26; Yôe 3:1-2
Brah Yêsu hao ta ƀon ueh kalơ
(Mar 16:19-20; Kar 1:9-11)
50 Jêh ri Brah Yêsu leo mpôl oh mon nây hăn dăch ma ƀon Ƀêthani* 24:50: Ƀêthani ta yôk tơm Ôlive., tât ta nây Brah Yêsu yơr ti ăn nau geh jêng ma khân păng. 51 Dôl Brah Yêsu ăn nau geh jêng ma mpôl oh mon i nây, Kôranh Brah n'hao Păng nkhah bơh khân păng nây hao sât ta ƀon ueh ta kalơ ri.* 24:51: Luk 9:51; Kar 1:9 52 Jêh ri mpôl oh mon yơk mbah ma Păng, jêh ri khân păng răm maak dŭt hô plơ̆ sât ta ƀon Yêrusalem.* 24:52: Yôh 16:22 53 Khân păng hăn ta jŏng gung nhih jan brah ƀaƀơ, leo băl rnê ma Kôranh Brah.* 24:53: Kar 2:46; 5:12

*24:1 24:1: Nar tŏl nguai phung Israel, jêng nar pơh bân aƀaơ ri.

*24:4 24:4: Kar 1:10

*24:5 24:5: NTM 1:18

*24:7 24:7: Luk 9:22

*24:10 24:10: Luk 8:2-3

*24:16 24:16: Yôh 20:14; 21:4

*24:19 24:19: Luk 7:16; Kar 2:22

*24:21 24:21: Luk 2:38; 19:11

*24:24 24:24: Yôh 20:3-10

*24:27 24:27: Luk 24:44-46

*24:30 24:30: Luk 22:19

*24:34 24:34: 1Kô 15:5

24:36 24:36: Nau Brah Yêsu ngơi ta dja, jêng phung Israel vay ôp ma nau ueh lăng.

*24:37 24:37: Mat 14:26

*24:41 24:41-43: Yôh 21:5-10; Kar 10:41

24:42 24:42: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă ntop lah: ‘Ndrel ma dak sŭt’.

*24:44 24:44: Luk 18:31-33; Yôh 5:39, 46; NMƠ 22:1, 7-8, 15, 18; Êsa 52:13-53:12; 12; Hôs 6:2; Sak 9:9; 12:10

*24:45 24:45: Luk 9:45; 18:34

*24:46 24:46: Kar 3:18; 17:3

*24:47 24:47: Kar 2:38; 5:31; 11:18; 20:21

*24:48 24:48: Kar 1:8

§24:49 24:49: Mâu lah ‘Ăn nkrum’.

*24:49 24:49: Yôh 15:26; Yôe 3:1-2

*24:50 24:50: Ƀêthani ta yôk tơm Ôlive.

*24:51 24:51: Luk 9:51; Kar 1:9

*24:52 24:52: Yôh 16:22

*24:53 24:53: Kar 2:46; 5:12