8
Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh phŭng sa
(Mar 1:40-45; Luk 5:12-14)
Nôk Brah Yêsu jŭr bơh kalơ yôk nây, geh ŏk bunuyh tâng Păng.* 8:1: Mat 5:1 Ta nây geh du huê bunuyh phŭng sa chon kômŏk ta năp Brah Yêsu, păng lah: “Ơ Kôranh! Gâp gĭt May dơi jan săk gâp ăn kloh ăn bah ji, lah May ŭch.” Brah Yêsu pah ti ta săk păng ri* 8:3: Tâng nau vay phung Israel bu mâu ôh bănh gŭ dăch mâu ôh bănh pah ma bunuyh phŭng sa, yorlah klach mâu hôm kloh tâng nau vay khân păng., jêh ri lah ma bunuyh phŭng sa i nây: “Ơ, Gâp ŭch đŏng, bah hŏm!” Du ƀlât ta nây păng bah ro, mâu hôm phŭng sa ôh. Jêh ri Brah Yêsu lah ma păng: “May lơi ôh mbơh nkoch nau i dja ăn bu gĭt, ăn may hăn brŏng nhhơ săk ma bunuyh jan brah ri, jêh ri nhhơr ndơ jan brah tâng nau vay Môsê đă ma bunuyh bah nau ji phŭng sa, gay ma bu gĭt n'hêl săk may lĕ kloh lĕ bah ngăn ro.”* 8:4: Mat 9:30; 12:16; KLê 14:2-32
Brah Yêsu jan bah nau ji ăn ma du huê bunuyh jan kar ma kôranh tahen Rôm
(Luk 7:1-10)
Tât Brah Yêsu hăn lăp ta ƀon Kapơnŭm, geh du huê kôranh tahen 8:5: Kôranh tahen i dja păng geh kon tahen 100 nuyh. Rôm hăn bonh Păng: “Ơ Kôranh, geh du huê bunuyh jan kar ma gâp bêch rkhuen ta gre ri, păng ji rven geh nau jêr dŭt hô ngăn.” Brah Yêsu lah ma păng: “Hô̆ Gâp hăn jan ăn păng bah.” Kôranh tahen i nây lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, mâu khăch ôh jă leo May lăp ta jay gâp, yorlah gâp mâu di phung Israel, ndri dâng mâu ôh di, lah gâp jă May lăp ta jay gâp 8:8: Mâu lah ‘Ơ kôranh, mâu ôh di May lăp ta jay gâp’. Lah phung Israel lăp ta jay phung i mâu di phung Israel, khân păng klach mâu hôm kloh tâng nau vay phung Israel., dăn May lah du tong bơh nây dơm, bunuyh jan kar ma gâp bah ji ro.* 8:8: Mar 1:7; 1Kô 15:9 Gâp gŭ ta nâm bu, yơn ma geh ŏk kon tahen gŭ ta nâm gâp đŏng. Lah gâp đă du huê hăn, păng hăn ro, lah đă bunuyh a êng văch, păng văch ro. Lah gâp đă dâk gâp jan ndơ du ntil, păng jan ro. Lah ndri gâp gĭt lah May ngơi geh nau dơi kơt nây đŏng.” 10 Tât ma Brah Yêsu lĕ tăng nau nây, ta nuih n'hâm Păng ri ndrŏt hih rhŏl ngăn, Păng lah ma phung tâng Păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, ta phung Israel i kơp êng săk khân păng nơm lah lĕ gĭt năl Kôranh Brah, ê hŏ say geh du huê geh nau nsing kơt păng i nây đŏng. 11 Gâp mbơh ma khân ay may, mra geh ŏk bunuyh tă bơh lôh nar, ndrel ma tă bơh nhŏp nar, khân păng i mâu ôh di phung Israel, ta nau Kôranh Brah mât uănh, văch gum sông sa ndrel Abrahăm, Isăk, ndrel ma Yakôp i che phung bân.* 8:11: Êsa 2:2-3; 25:6 12 Yơn ma phung Israel i ơm di lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh, geh ŏk bu mƀăr lơi khân păng bơh dih ta ntŭk ngo, ta ntŭk nây geh nau nhhiăng nhŭm, ndrel ma rchiăt sêk.” 13 Jêh ri Brah Yêsu lah ma kôranh tahen Rôm i nây: “May hăn sât dô, ăn geh kơt nau nsing may nây ngăn.” Bunuyh jan kar ma păng bah nau ji mong nây ro.* 8:13: Mat 9:29; 15:28
Ŏk bunuyh Brah Yêsu jan bah nau ji
(Mar 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Jêh ri Brah Yêsu hăn lăp ta jay Pêtrôs, Păng say mê̆ po Pêtrôs ji kop bêch ta gre ri.* 8:14: 1Kô 9:5 15 Brah Yêsu pah ta ti păng, păng bah ro, jêh ri păng jan piăng trao ma Brah Yêsu.* 8:15: Mat 9:25 16 Tât bri kêng măng bu njŭn bunuyh brah djơh lăp ŏk hăn a Brah Yêsu. Păng mprơh brah djơh i nây ma nau Păng ngơi, ndrel ma jan bah bunuyh ji kuet ăn bah dadê đŏng. 17 Păng jan kơt nây, gay ma tâm di đah nau Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih jêh: ‘Păng i nây lĕ sŏ dơn dâng lĕ nau kuet rven bân ta Păng nơm, nau ji bân Păng tui đŏng’ 8:17: Êsa 53:4.
Bunuyh ŭch jêng oh mon Brah Yêsu
(Luk 9:57-62)
18 Tât Brah Yêsu say bu gŭ jŭm Păng ŏk ngo ngăn, Păng đă mpôl oh mon gay ma ncho duk hăn kăl ti dak nglao kuŏng Galilê. 19 Nôk nây geh du huê nơm nti nau vay phung Israel lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, ah ntŭk May hăn, gâp hăn tâng May đŏng.” 20 Brah Yêsu lah ma păng: “Lŏng srot geh trôm ntŭk păng gŭ, siŭm nar geh rsuăn đŏng, tih ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah mâu geh ôh ntŭk Gâp nơm ngăn ma dŏm bôk.”* 8:20: 1Kô 4:11 21 Geh du huê ta mpôl oh mon Brah Yêsu lah ma Păng: “Ơ Kôranh, ăn gâp kŏp bơ̆ gâp khât, ndrel ma tŏp păng ƀŏt.”* 8:21-22: Mat 10:37 22 Brah Yêsu lah ma păng: “Hăn tâng Gâp aƀaơ ri hŏm. Bunuyh mâu iăt nau Gâp tâm ban ma bunuyh lĕ khât, ăn khân păng tâm tŏp êng ndrăng khân păng nơm.”
Brah Yêsu buay dak rbuh ăn bah
(Mar 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Jêh ri Brah Yêsu jŭr ncho duk, phung oh mon Păng ncho ndrel Păng đŏng. 24 Dô ma geh sial phŭt dŭt hô tât ma dak rbuh lăp ta trôm duk ri. Yơn ma Brah Yêsu lĕ hăk bêch. 25 Phung oh mon rlay Păng: “Ơ Kôranh! Kơl rklaih hŏm hên, khât ro bân mê!” 26 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ơ phung geh nau nsing đê̆ dơm, moh nau khân may klach hô ir?” Brah Yêsu dâk, Păng buay sial phŭt, ndrel ma dak, dak nchŏch rbuh rngŏn njŭp ro.* 8:26: Mat 14:31; 16:8; NMƠ 89:9; 107:23-29 27 Nôk nây phung oh mon ndrŏt hih rhŏl, khân păng tâm lah: “Hay, bu moh Păng i nây hiah, dâng geh ma sial phŭt, ndrel ma dak nchŏch iăt Păng?”
Brah Yêsu jan bah bar hê bunuyh brah djơh lăp
(Mar 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Nôk Brah Yêsu, ndrel ma phung oh mon Păng tât kăl ti dak nglao kuŏng Galilê ta bri Garasin, ntŭk ƀon i nây bu mâu ôh tâng nau vay phung Israel, ta nây geh bar hê bu klô brah djơh lăp. Khân păng lôh bơh ntŭk môch ri, hăn ran a Brah Yêsu. Bar hê bu klô i nây janh janh ngăn, kơt ndri dâng bu mâu bănh hăn rŏ nây. 29 Bar hê bu klô i nây nter lah Brah Yêsu: “Ơ Kon Kôranh Brah, moh geh nau May ma hên hă? May hăn ta dja gay ma ŭch nkrit hên ê lor ma tât di nar Kôranh Brah lĕ ndrăp bơh?”* 8:29: Mar 1:24; 3:11; Yuđ 1:6 30 Ngai oi đah mpôl khân păng i nây, geh sŭr phung gŭ sa mpa ta ri. 31 Phung brah djơh i nây bonh Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, lah May mprơh hên, dăn May njuăl hên lăp ta sŭr phung i nây ơ.” 32 Brah Yêsu lah: “Hăn hŏm!” Jêh ri phung brah djơh lôh bơh bar hê bu klô i nây lăp ta sŭr ri. Lŏng sŭr phung i ri nchuăt rbŭl jât sop rƀŏng jât dak nglao kuŏng khât rmok ta dak lĕ phiao§ 8:32: Brah Yêsu, ndrel ma dâng lĕ phung Israel mâu ôh sa puăch sŭr, yorlah khân păng kơp sŭr jêng ndơ mâu kloh (NVa 14:8).. 33 Mpôl mât sŭr i nây leo băl nchuăt a ƀon, mbơh nkoch dâng lĕ nau i nây, nđâp ma mbơh nkoch ma bar hê bunuyh brah djơh lăp nây nơh đŏng. 34 Dâng lĕ bunuyh ta ƀon nây ran hăn mâp Brah Yêsu dadê, tât ma lĕ say Brah Yêsu, khân păng bonh Brah Yêsu ăn Păng lôh bơh bri khân păng nây.

*8:1 8:1: Mat 5:1

*8:3 8:3: Tâng nau vay phung Israel bu mâu ôh bănh gŭ dăch mâu ôh bănh pah ma bunuyh phŭng sa, yorlah klach mâu hôm kloh tâng nau vay khân păng.

*8:4 8:4: Mat 9:30; 12:16; KLê 14:2-32

8:5 8:5: Kôranh tahen i dja păng geh kon tahen 100 nuyh.

8:8 8:8: Mâu lah ‘Ơ kôranh, mâu ôh di May lăp ta jay gâp’. Lah phung Israel lăp ta jay phung i mâu di phung Israel, khân păng klach mâu hôm kloh tâng nau vay phung Israel.

*8:8 8:8: Mar 1:7; 1Kô 15:9

*8:11 8:11: Êsa 2:2-3; 25:6

*8:13 8:13: Mat 9:29; 15:28

*8:14 8:14: 1Kô 9:5

*8:15 8:15: Mat 9:25

8:17 8:17: Êsa 53:4

*8:20 8:20: 1Kô 4:11

*8:21 8:21-22: Mat 10:37

*8:26 8:26: Mat 14:31; 16:8; NMƠ 89:9; 107:23-29

*8:29 8:29: Mar 1:24; 3:11; Yuđ 1:6

§8:32 8:32: Brah Yêsu, ndrel ma dâng lĕ phung Israel mâu ôh sa puăch sŭr, yorlah khân păng kơp sŭr jêng ndơ mâu kloh (NVa 14:8).