12
Brah Yêsu geh nau dơi đah nar Saƀăt
(Mar 2:23-28; Luk 6:1-5)
Geh du nar Saƀăt i nar rlu phung Israel Brah Yêsu, ndrel ma phung oh mon Păng hăn glăt rŏ mir, phung oh mon ji ngot, khân păng roih Ba Prăng sa.* 12:1: NVa 23:25 Phung Pharisi say kơt nây, khân păng hăn lah Brah Yêsu: “Lŏng May uănh, moh si kô̆ mpôl oh mon May jan kar ta nar Saƀăt dja mêh? Bol lah khân păng roih đê̆ đê̆ kơt nây, hôm e kơp tih đah nau vay nar rlu phung bân đŏng.”* 12:2: NNg 20:8-11 Brah Yêsu lah ma phung Pharisi: “Lah ndri khân may lĕ chuêl ƀah, nau khân may vay rŏ ta Nau Kôranh Brah Ngơi? Nôk Đavid ê hŏ jêng kađăch, păng, ndrel ma bunuyh gŭ ndrel păng ji ngot,* 12:3-4: KLê 24:5-9 jêh ri păng lăp ta trôm ntŭk chun Kôranh Brah i jan ma bok, sŏ sa nŭmpăng i bu tê̆ nhhơr ăn Kôranh Brah nây, n'ho ma pă bunuyh i gŭ ndrel păng nây sa đŏng. Bu mâu lah păng đŏng bol lah tâng ma nau vay geh mpôl jan brah dơm dơi sa nŭmpăng i nây* 12:4: Nôk nây Kôranh Brah mâu geh nuih ma Đavid ôh, lah ndri di lah phung Pharisi mâu geh nuih ma mpôl oh mon Brah Yêsu đŏng..* 12:4: 1Sa 21:3-6 Jêh ri khân may lĕ geh uănh đŏng ta samƀŭt Nau Vay bân lah phung bunuyh jan brah gŭ jan kar ta nhih jan brah, khân păng hôm jan kar ta nar Saƀăt, nau i nây mâu tâm di ma jan ta nar Saƀăt, yơn ma mâu ôh geh nau tih.* 12:5: KLê 24:9; NKơ 28:9-10 Ndri dâng Gâp lah ma khân may, ta dja geh du huê Gâp kuŏng rlau ma nhih jan brah i nây jât. Lah khân may lĕ vât ta nau lah i dja: ‘Gâp mâu ôh ŭch ma ndơ jan brah khân ay may, Gâp ŭch ma khân ay may geh nau yô̆ ma bu’ 12:7: Hôs 6:6, khân may mâu ôh nduih ma phung mâu geh nau tih.* 12:7: Mat 9:13 Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, Gâp jêng kôranh moh ndơ i dơi ăn bu jan, mâu lah mâu dơi ăn bu jan ta nar Saƀăt i nar rlu.”
Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh siăr ti
(Mar 3:1-6; Luk 6:6-11)
Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây, hăn lăp ta nhih rƀŭn khân păng. 10 Ta nhih rƀŭn nây geh du huê bunuyh siăr ti. Phung Pharisi ôp Brah Yêsu: “Tâng ma nau vay phung bân, ah di đŏng bơh, jan bah nau ji ta nar Saƀăt i nar gŭ rlu buay jan kar?” Khân păng ôp kơt nây, gay ma joi nau ma ntôn Brah Yêsu dơm. 11 Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Ta phung khân may, lah geh du huê geh du mlŏm be biăp păng tŭp ta ntu ta nar Saƀăt, ah păng mâu sŏ be biăp i nây lôh a kalơ dja?* 12:11-12: Luk 13:15-16 12 Yơn ma bunuyh khlay rlau be biăp, lah ndri dơi jan ndơ ueh ta nar Saƀăt mâu ôh tih ma nau vay.” 13 Jêh ri Brah Yêsu lah ma bunuyh siăr ti nây: “Yơr hŏm ti may nây.” Păng yơr ro, jêh ri ti păng bah kơt ti du ding đŏng. 14 Yơn ma phung Pharisi lôh a dih tâm nchră nau gay ma joi nau mơm dâng geh nkhât Brah Yêsu.* 12:14: Yôh 5:16
15 Nôk Brah Yêsu gĭt nau i nây, jêh ri Păng lôh bơh ntŭk nây, geh ŏk phung ƀon lan tâng Păng đŏng, dâng lĕ nau ji khân păng, Păng jan bah dadê. 16 Brah Yêsu buay khân păng, mâu ôh ăn khân păng mbơh nkoch ăn bu gĭt năl Păng.* 12:16: Mar 7:36 17 Păng jan kơt nây gay ma tâm di đah nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh Êsai lĕ nchih kơt nđa: 18 ‘Kôranh Brah lah:
‘Bunuyh dja, bunuyh sơm kơl jan kar ma Gâp, lĕ Gâp kơih Păng,
Gâp rŏng Păng hô ngăn, di nuih n'hâm Gâp klơ̆ ngăn.
Gâp ăn Brah Huêng Ueh Gâp gŭ ta Păng
Gay ma phat dôih phung i mâu di phung Israel ma nau sŏng.
19 Păng mâu geh tâm rlăch đah bu, mâu geh ôh nter,
Mâu geh đŏng bunuyh tăng bŏr Păng rŏ trong.
20 Păng mâu ôh rtăch lơi ja lĕ deh,
Păng mâu khôm lơi đŏng ŭnh sagêng lĕ bơi ma nhhŏt, geh nau yô̆ ma bunuyh i geh nau nsing đê̆,
N'ho ma mâu ôh bah jan kar tât ma dơi đah dâng lĕ nau djơh.
21 Jêh ri dâng lĕ phung i mâu di phung Israel, bu rnơm ma Păng ngăn’’ 12:21: Êsa 42:1-4.* 12:21: Rôm 15:12
Brah Yêsu, jêh ri Ƀêlsêƀul
(Mar 3:20-30; Luk 11:14-23)
22 Jêh ri geh bu leo du huê bunuyh bu klô brah djơh lơh hăn a Brah Yêsu, bunuyh i nây mlo, ndrel ma cheh măt. Brah Yêsu jan ăn păng blao ngơi măt say ang đŏng. 23 Dâng lĕ bunuyh ta nây ndrŏt hih rhŏl ngăn, khân păng tâm lah: “Gĭt Păng i nây ƀah i kon sau kađăch Đavid i nơm rklaih Kôranh Brah de lĕ ton hăn ta dja?”* 12:23: Mat 20:30-31 24 Yơn ma tăng bu ngơi kơt nđay, phung Pharisi lah: “Ach ma Ƀêlsêƀul 12:24: ‘Ƀêlsêƀul’, rnha du ntil Satăng i kôranh mpôl brah djơh. i kôranh mpôl brah djơh gŭ ta săk Păng dơm, dâng Păng dơi mprơh brah djơh kơt nây.”* 12:24: Mat 9:34 25 Brah Yêsu lĕ gĭt jêh nau mân khân păng, jêh ri Păng lah: “Dâng lĕ bri i geh nau tâm lŏk tâm janh chah chrai băl, bri i nây roh hêng ro, dâng lĕ ƀon dâng lĕ rnăk vâl i geh nau tâm lŏk tâm janh ndrăng nơm, ƀon rnăk i nây roh hêng mâu hôm geh đŏng. 26 Lah Gâp ntrŭt brah djơh tă bơh nau dơi Satăng i kôranh mpôl brah djơh, brah djơh geh nau tâm rdâng tâm janh chah chrai băl, lah ndri mơm dâng hôm geh Satăng mât uănh? 27 Oh mon khân may ntrŭt brah djơh đŏng. Lah Gâp ntrŭt brah djơh yor ma nau dơi Satăng ngăn, khân may ơm mâu lah, lah khân păng ntrŭt brah djơh yor ma nau dơi Satăng? Lah ndri oh mon khân may nơm i nây mra tê̆ dôih khân may ngăn ro. 28 Yơn ma lah nau dơi Gâp ntrŭt brah djơh tă bơh Brah Huêng Ueh Kôranh Brah, lah ndri nau Kôranh Brah mât uănh ma khân may lĕ tât jêh.* 12:28: Luk 17:21; 1Yô 3:8 29 Mơm dâng bunuyh dơi hăn ta jay bunuyh dăng, jêh ri ntŭng drăp ndơ păng? Ăn nhŭp kât lor păng i nây ƀŏt, ri mơ dơi pit sŏ drăp ndơ dâng lĕ ta jay păng.* 12:29: Kôl 2:15; 1Yô 4:4 30 Bu moh mâu gŭ mpeh bơh Gâp, păng i nây jêng tâm rlăng đah Gâp. Bu moh i mâu rgum ndrel Gâp, păng i nây jêng bunuyh tâm nkhah nhhing nhhang.* 12:30: Mar 9:40 31 Kơt ndri dâng Gâp mbơh ăn ma khân ay may, dâng lĕ ndơ bunuyh jan tih, ndrel ma lah mưch rmot Kôranh Brah, Kôranh Brah hôm yô̆ mâu ôh kơp nau tih jât. Tih ma bu moh i lah mưch rmot Brah Huêng Ueh i ri, mâu ôh Kôranh Brah yô̆ ma păng. 32 Bu moh păng i ngơi tâm rdâng đah Gâp i bunuyh tă bơh Kôranh Brah, Kôranh Brah hôm yô̆ mâu ôh kơp nau tih păng, yơn ma bu moh păng i ngơi tâm rdâng đah Brah Huêng Ueh i kloh ueh, Kôranh Brah hôm kơp nau tih păng nanao, bol lah ta rnôk aƀaơ dja, mâu lah ta rnôk Kôranh Brah mât uănh dâng lĕ bunuyh ngăn tay kađôi.”* 12:32: 1Ti 1:13
Tơm si ueh, tơm si mâu ueh
(Luk 6:43-45)
33 “Lah tơm ueh, play păng ueh đŏng, tih ma lah tơm mâu ueh, play păng mâu ueh đŏng, yorlah dâng bu gĭt năl tơm si tă bơh play păng.* 12:33: Mat 7:17-18 34 Yê! Mpôl bunuyh djơh bunuyh janh tâm ban ma bêh ku! Mơm khân may blao ngơi nau ueh, lah săk khân may jêng bunuyh djơh? Yorlah bunuyh dâng lôh ngơi, tă bơh nau mân ŏk ngăn ta nuih n'hâm păng.* 12:34: Mat 3:7 35 Bunuyh ueh ngơi ndơ ueh, yorlah ta săk păng ri geh nau mân ueh nâng, bunuyh djơh ngơi ndơ djơh, yorlah ta săk păng ri geh nau mân djơh nâng. 36 Gâp lah ma khân may, ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu tay, Păng phat dôih bunuyh ma dâng lĕ nau i bunuyh ngơi lă ngơi lêng đŏng.* 12:36: Yak 3:6-10; Yuđ 1:15 37 Păng lĕ kơp khân may sŏng mâu geh dôih, yorlah lôh nau khân may mbơh ngơi, mâu lah Păng kơp khân may geh dôih, yor lôh nau khân may mbơh ngơi đŏng.”
Ndơ gĭt mbên ta Yônais
(Mar 8:11-12; Luk 11:29-32)
38 Nôk nây geh aƀă phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung Pharisi lah ma Brah Yêsu: “Ơ Nơm Nti, May jan du nau mbên ăn hên say ưh, gay ma nhhơ nau dơi May tă bơh Kôranh Brah.”* 12:38: Yôh 6:30 39 Yơn ma Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Bunuyh ta rnôk aƀaơ dja hô ngăn djơh mhĭk, mâu ŭch jan tâng nau Kôranh Brah ŭch, ŭch say ma nau mbên dơm, yơn ma Kôranh Brah mâu ôh ăn nau mbên êng jât. Păng ăn du nau mbên tâm ban ma nau mbên Yônais i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh dơm. 40 Yorlah Yônais gŭ ta trôm ndŭl ka kuŏng pe năng pe nar, kơt nđay đŏng Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah tay gŭ ta trôm neh pe năng pe nar đŏng.* 12:40: Yôn 2:1 41 Ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja, bunuyh ta ƀon Ninivê mra tê̆ dôih bunuyh ta rnôk aƀaơ dja đŏng, yorlah rnôk kăl e nơh, jêh khân păng tăng nau Yônais mbơh, khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh ro, khân păng nduih tôr lĕ lăn nau khân păng jan tih nơh. Yơn ma ta dja aƀaơ dja geh đŏng du huê bunuyh kuŏng rlau ma Yônais nây jât, tih ma khân may mâu ôh rgâl nuih n'hâm djơh.* 12:41: Yôn 3:5-9 42 Ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu, geh kađăch bu ur rnha păng Sêƀa, păng mra tê̆ dôih ma bunuyh rnôk aƀaơ dja. Kăl e nơh păng kađăch ta bri êng ngai mpeh bơh dŏng bri Israel, bol lah păng gŭ ngai dŭt bri dŭt neh kađôi, păng hăn ta bri Israel gay ma iăt nau mân gĭt blao kađăch Salômôn ta bri dja. Yơn ma nar dja ta ntŭk dja geh du huê bunuyh nau ngơi Păng khlay rlau nau ngơi kađăch Salômôn, tih ma khân may mâu ôh ŭch iăt Păng.”* 12:42: 1KK 10:1-10
Njrăng lơi ăn brah djơh lăp gŭ tay du tơ̆ jât
(Luk 11:24-26)
43 “Lah brah djơh lôh bơh du huê bunuyh, jêh ri păng brô̆ rŏ bri rdah, păng joi ntŭk ma gŭ mâu geh ôh. 44 Jêh ri păng mra lah êng kơt nđa: ‘Gâp plơ̆ gŭ ta jay ơm gâp, ntŭk gâp mhe lôh nơh ƀŏt’. Tât păng plơ̆ ta nây, say jay i nây lĕ nsoyh dadê mpêh ueh, ndrăp djahep, 45 jêh ri păng hăn jă pơh brah djơh a êng tay, brah djơh i nây janh janh rlau păng ngăn, hăn lăp gŭ ndrel ta nây đŏng, jan ăn bunuyh i nây geh nau jêr djơh rlau ơm nơh jât. Kơt ndri bunuyh djơh ta rnôk dja geh tâm ban kơt nây đŏng.”* 12:45: 2Pê 2:20
Ndŭl mpôl Brah Yêsu n'hêl nanê̆
(Mar 3:31-35; Luk 8:19-21)
46 Nôk Brah Yêsu hôm gŭ ngơi đah phung ƀon lan nây, geh mê̆ Păng ndrel mpôl oh bu klô Păng gŭ bơh dih ri, ŭch ngơi đah Păng.* 12:46: Mar 6:3 47 Geh du huê bunuyh hăn mbơh ma Păng: “Hơi Nơm Nti 12:47: ‘Hơi nơm nti’, ta nau ngơi Grek lah: ‘Uănh’., mê̆ May, ndrel ma phung oh bu klô May gŭ bơh dih ri, khân păng ŭch ngơi đah May.” 48 Yơn ma Brah Yêsu ơh ma păng: “Bu moh mê̆ Gâp? Bu moh phung oh nô Gâp?” 49 Jêh ri Brah Yêsu nchŏng ti jât phung oh mon Păng, Păng lah: “Khân păng dja mê̆ Gâp, ndrel ma phung oh nô Gâp heh! 50 Yorlah bu moh i iăt tâng nau ŭch Bơ̆ Gâp gŭ ta kalơ trôk, păng i nây oh nô rôh klô Gâp, ndrel ma mê̆ Gâp.”* 12:50: Rôm 8:29; Hêb 2:11

*12:1 12:1: NVa 23:25

*12:2 12:2: NNg 20:8-11

*12:3 12:3-4: KLê 24:5-9

*12:4 12:4: Nôk nây Kôranh Brah mâu geh nuih ma Đavid ôh, lah ndri di lah phung Pharisi mâu geh nuih ma mpôl oh mon Brah Yêsu đŏng.

*12:4 12:4: 1Sa 21:3-6

*12:5 12:5: KLê 24:9; NKơ 28:9-10

12:7 12:7: Hôs 6:6

*12:7 12:7: Mat 9:13

*12:11 12:11-12: Luk 13:15-16

*12:14 12:14: Yôh 5:16

*12:16 12:16: Mar 7:36

12:21 12:21: Êsa 42:1-4

*12:21 12:21: Rôm 15:12

*12:23 12:23: Mat 20:30-31

12:24 12:24: ‘Ƀêlsêƀul’, rnha du ntil Satăng i kôranh mpôl brah djơh.

*12:24 12:24: Mat 9:34

*12:28 12:28: Luk 17:21; 1Yô 3:8

*12:29 12:29: Kôl 2:15; 1Yô 4:4

*12:30 12:30: Mar 9:40

*12:32 12:32: 1Ti 1:13

*12:33 12:33: Mat 7:17-18

*12:34 12:34: Mat 3:7

*12:36 12:36: Yak 3:6-10; Yuđ 1:15

*12:38 12:38: Yôh 6:30

*12:40 12:40: Yôn 2:1

*12:41 12:41: Yôn 3:5-9

*12:42 12:42: 1KK 10:1-10

*12:45 12:45: 2Pê 2:20

*12:46 12:46: Mar 6:3

12:47 12:47: ‘Hơi nơm nti’, ta nau ngơi Grek lah: ‘Uănh’.

*12:50 12:50: Rôm 8:29; Hêb 2:11