13
Nau ntât ma găr ntil
(Mar 4:1-20; Luk 8:4-15)
Nar nây đŏng Brah Yêsu lôh bơh jay, hăn gŭ rgơp ta meng dak nglao kuŏng Galilê. Ta nây geh ŏk bunuyh hăn văch a Păng, ndri Păng hao gŭ rgơp ta kalơ du mlŏm duk, jêh ri nti bơh kalơ duk ri, phung ƀon lan gŭ rŏ meng dak. Jêh ri Brah Yêsu nti lah ăn ma khân păng ŏk ma nau ngơi ntât, Păng lah kơt nđa: “Iăt hŏ! Geh du huê bunuyh bu klô hăn sui găr ntil ta mir. Nôk păng sui nây aƀă tŭp rŏ trong, jêh ri siŭm chok lĕ phiao. Găr aƀă tŭp ta neh klêr, găr i nây gơnh hon pru yorlah neh n'hơ. Yơn ma tât dôh nar tơm i nây ndro ƀrŭng, yor ma reh păng hon mâu jru. Găr aƀă jât tŭp ta neh lok, jêh ri lok hon tŏl lĕ phiao. Lŏng găr i aƀă jât tŭp ta neh ueh, păng hon pru ueh jêng ngăn, n'ho ma tât geh play du găr geh 100, aƀă du găr geh 60, aƀă jât du găr geh 30. Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, ăn păng nklŏn êng ta săk!”
10 Jêh ri phung oh mon hăn ôp Brah Yêsu: “Mơm dâng May ngơi đah phung ƀon lan ngơi ntât kơt nây?” 11 Brah Yêsu ơh ma khân păng: “A lor nơh nau khlay Kôranh Brah mât uănh bunuyh hôm ndŏp mpôn, aƀaơ dja Kôranh Brah ăn ma khân ay may gĭt vât ndơ i nây. Lŏng khân păng Kôranh Brah mâu ăn.* 13:11: Mat 11:25; 1Kô 2:10 12 Bu moh i lĕ geh, Kôranh Brah kơi ntop ăn ma păng jât, jêh ri bunuyh i nây geh ŏk rmeh ler, tih ma bu moh i mâu geh, Kôranh Brah sŏ rhuăt lơi dâng lĕ ndơ i păng lĕ geh, bol lah đê̆ kađôi* 13:12: Mâu lah ‘Bunuyh i gĭt vât dơn ndơ Gâp nti, Kôranh Brah mra kơi ntop tay ăn lơ ma vât rlau, jêh ri bunuyh i nây geh ŏk rmeh ler. Yơn ma bunuyh i mâu dơn nau Gâp nti, moh nau i lĕ păng gĭt vât ta săk păng, Kôranh Brah sŏ lơi lĕ phiao’..* 13:12: Mat 25:29 13 Kơt ndri dâng Gâp ngơi ma khân păng ngơi ntât, kơt ndri bol lah khân păng uănh ndơ Gâp jan kŏ mâu vât ndơ khlay nau i nây, khân păng tăng nau Gâp ngơi kŏ mâu iăt mâu vât đŏng. 14 Nau i dja jêng tâm di đah nau Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ lah ma khân păng:
‘Khân ay may tăng ngăn, tih ma mâu vât.
Khân ay may uănh ngăn, tih ma mâu ôh say mâu ôh vât,
15 Yorlah nuih n'hâm phung ƀon lan dja dăng ko ngăn
Tôr khân păng mbŏl.
Khân păng nhêp lơi măt
Mâu ăn say,
Tôr mâu ăn tăng
Nau mân gĭt blao mâu ăn vât, ndri khân păng mâu plơ̆ sât ma Gâp,
Jêh ri Gâp mâu ŭch jan bah khân păng’. 13:15: Êsa 6:9-10
16 Yơn ma ueh maak ngăn ma khân ay may, yorlah trôm măt khân ay may lĕ say, tôr khân ay may lĕ tăng. 17 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, geh ŏk bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, ndrel ma ŏk bunuyh sŏng kăl e nơh ŭch say ngăn dâng lĕ nau i khân ay may say aƀaơ dja, tih ma mâu ôh say, khân păng ŭch tăng ngăn nau i khân ay may tăng dja, tih ma mâu ôh tăng.”* 13:17: Hêb 11:13; 1Pê 1:10-12
18 “Lah ndri ăn khân ay may iăt hŏm, moh nau khlay ngơi ntât ma bunuyh sui găr ntil i nây. 19 Lah geh bunuyh tăng nau nkoch ma nau Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh, tih ma mâu vât ôh, i kôranh mpôl brah djơh hăn sŏ ntŭng dâng lĕ ndơ i lĕ geh lăp ta nuih n'hâm păng, nau i nây tâm ban ma găr tŭp ta trong. 20 Bunuyh i tâm ban ma găr tŭp ta neh lŭ, păng tăng nau Kôranh Brah, jêh ri iăt ro răm maak ngăn. 21 Hon ueh du ƀlât dơm, nau Kôranh Brah mâu ôh hon reh ta nuih n'hâm păng nơm, ndri tât geh nau jêr êng êng, mâu lah bu jan jêr yor ma nau Kôranh Brah, păng mƀăr ro nau nsing.* 13:21: 1Tê 3:5 22 Bunuyh i tâm ban ma găr ntil tŭp ta neh lok, păng tăng nau ngơi Kôranh Brah, tih ma ta nuih n'hâm păng nklŏn rvê hô ngăn ma nau rêh ta neh ntu dja, ŭch rvan kơnh geh drăp ndơ, jêh ri nau i nây put ƀăr nau Kôranh Brah i nây mâu ăn tât play.* 13:22: Mat 19:23-24; 1Ti 6:9-10 23 Lŏng găr i tŭp ta neh ueh, tâm ban ma bunuyh tăng nau Kôranh Brah, n'ho ma vât nau khlay, jêh ri tât geh play, geh du huê bunuyh ri du găr jêng geh 100, du găr jêng geh 60, bunuyh aƀă ri jât du găr jêng geh 30 ngăn.”* 13:23: Yôh 15:5
Nau ngơi ntât ma ba
24 Brah Yêsu ngơi ntât du ntil nau jât ăn ma bu kơt nđa: “Nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh, jêng tâm ban ma du huê bunuyh hăn sui găr ntil ba ueh ta mir păng nơm. 25 Yơn ma tât bu lĕ bêch, geh du huê bunuyh rlăng đah păng, hăn sui găr ntil ba brak ta mir i nây đŏng, jêh ri du roh klăk. 26 Tât ma ba lĕ hon lĕ jêng lôh mbôn, ba brak i nây hon đŏng. 27 Jêh ri phung dâk i tơm mir i nây hăn mbơh a kôranh khân păng: ‘Ơ kôranh, nôk may sui găr ntil ta mir may nơh, găr ntil ba ueh. Lah ndri bơh tă lôh ba brak dja?’ 28 Kôranh i nây lah: ‘Geh bunuyh rlăng ro hăn sui i ri’. Phung dâk ơh ma păng: ‘Lah ndri may ŭch ăn hên rôk lơi bơh?’ 29 Kôranh păng ơh: ‘Mâu khăch ôh, lah khân may rôk, klach lah geh rôk nđâp ma ba. 30 Ŭch rong ăn păng hon ndrel hŏ, tât khay rek ri tay, gâp mra mbơh ma bunuyh rek, đă khân păng rek lor ba brak chăp rgum pur lơi ta ŭnh, jêh ri dâng rek rgum ba ngăn tôh prăp ta jay gâp nơm’.”* 13:30: NTM 14:14-15
Nau ngơi ntât ma găr si du ntil dŭt jê̆, ndrel ma ndrui
(Mar 4:30-34; Luk 13:18-21)
31 Brah Yêsu ngơi ntât ăn ma khân păng du ntil nau jât: “Nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh tâm ban ma geh du huê bunuyh hăn sui găr du ntil dŭt jê̆ ta mir păng nơm.* 13:31: Mat 17:20 32 Bol lah găr ntil i nây jê̆ rlau bu ngăn đah ma dâng lĕ găr ntil êng êng, tât păng lĕ hon, păng kuŏng rlau tơm si êng êng ta mir, jêng du mlŏm tơm si kuŏng ngăn, geh siŭm drŏm gŭ jan rsuăn ta n'ging nthan păng.”* 13:32: Êsê 17:22-23
33 Brah Yêsu ngơi ntât du ntil nau jât: “Nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh jêng tâm ban ma ndrui i đê̆, du huê bu ur sŏ pot lai ndrel rnih Ba Prăng ŏk, păng tê̆ dak mpiăch ăn tâm lăp băl gay ma jan nŭmpăng. Tât jŏ du mong bar mong bơh kơi nây, bol lah păng tê̆ ndrui đê̆ kađôi, hôm dâng lĕ ndơ i nây lơ ma kuŏng lơ ma kuŏng.” 34 Dâng lĕ nau i nây Brah Yêsu ngơi ăn ma phung ƀon lan, Păng ngơi ntât dadê, Păng mâu geh ôh ngơi nau lah Păng mâu ngơi ntât. 35 Păng ngơi kơt nây, gay ma tâm di đah nau mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ lah kơt nđa:
‘Gâp mra ngơi ma khân păng ma nau ngơi ntât,
Gâp mbơh nkoch nau ndŏp mpôn bơh ntơm saơm ăn khân păng gĭt’ 13:35: NMƠ 78:2.
Brah Yêsu mbơh nkoch nau khlay ma nau ntât ba brak
36 Jêh ri Brah Yêsu sât bơh phung ƀon lan nây lăp ta du mlŏm jay, phung oh mon hăn ôp Păng: “Dăn May mbơh ăn hên, moh nau khlay ngơi ntât ma ba brak ta mir i nây?” 37 Brah Yêsu mbơh ma khân păng: “Nơm i sui găr ntil ba ueh, ntât tâm ban ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah. 38 Mir i nây ntât tâm ban ma neh ntu dja. Găr ntil ba ueh ntât tâm ban ma phung bunuyh i lĕ gŭ ta nau Kôranh Brah mât uănh. Ba brak i nây ntât tâm ban ma phung bunuyh i iăt nau kôranh mpôl brah djơh.* 13:38: 1Kô 3:9 39 Bunuyh rlăng sui ba brak i nây ntât tâm ban ma kôranh mpôl brah djơh. Khay rek ntât tâm ban ma nar n'glĕ dŭt neh ntu tay. Nơm năk rek ntât tâm ban ma phung tông păr. 40 Bu rek ba brak su lơi ta ŭnh, lah ndri ta nar n'glĕ dŭt neh ntu tay păng geh tâm ban kơt nây đŏng: 41 Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah mra đă tông păr Gâp nơm hăn nhŭp dâng lĕ phung jan djơh, ndrel ma dâng lĕ phung leo bu jan tih, nglôh khân păng bơh nau Gâp mât uănh,* 13:41: Mat 24:31 42 nklăch lơi khân păng ta ndrung ŭnh, ta ntŭk nây geh nau nhhiăng nhŭm, ndrel ma rchiăt sêk. 43 Yơn ma bunuyh sŏng geh nau chrat ang tâm ban ma nar ngăn, gŭ ndrel nau Kôranh Brah Bơ̆ khân păng nơm mât uănh. Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, ăn păng mân êng ta săk păng nơm.”* 13:43: Dan 12:3
Ngơi ntât ndơ tŏp ta trôm neh
44 “Nau Kôranh Brah mât uănh ntât tâm ban ma bu tŏp ndŏp drăp ndơ khlay ta mir. Geh du huê bu klô say drăp ndơ khlay i nây, păng pôn ro, păng răm maak hô ngăn, jêh ri păng sât tăch dâng lĕ ndơ păng geh, gay ma sŏ prăk rvăt neh mir i nây.”* 13:44: Mat 19:29; Phi 3:7-8
Ngơi ntât ma pĭch mlŏm (lŭ glo) i khlay
45 “Nau Kôranh Brah mât uănh ntât tâm ban ma du huê bunuyh hăn joi rvăt pĭch mlŏm (lŭ glo) i khlay đŏng. 46 Tât păng lĕ say pĭch du mlŏm (lŭ glo) dŭt khlay, păng sât tăch dâng lĕ ndơ păng geh, gay ma rvăt pĭch (lŭ glo) khlay i nây.”
Ngơi ntât ma mong i bu tê̆ ta dak
47 “Nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh ntât tâm ban ma mong i bu drăng ta dak văch dak văr geh ka ăp ntil ngăn. 48 Tât ma lĕ geh bêng mong ri, bu uih hao a kơh dja, jêh ri gŭ dônh ka i ueh ueh tê̆ ta trôm sah, ka i mâu ueh mƀăr lơi. 49 Ta nar n'glĕ dŭt neh ntu tay tâm ban ma kơt nây đŏng. Phung tông păr hăn tâm nkhah phung tih lôh bơh phung sŏng.* 13:49: Mat 25:32 50 Jêh ri khân păng nklăch phung tih ta ndrung ŭnh, ta ntŭk nây geh nau nhhiăng nhŭm, ndrel ma rchiăt sêk.” 51 Brah Yêsu ôp phung oh mon Păng: “Ah khân ay may gĭt vât đŏng nau dâng lĕ dja?” Khân păng ơh: “Vât.” 52 Brah Yêsu lah tay ma khân păng: “Dâng lĕ phung nơm nti nau vay bân, i nti tâng nau Gâp nti ma nau Kôranh Brah mât uănh bunuyh, păng tâm ntât tâm ban ma du huê bunuyh tơm jay, păng nglôh dâng lĕ drăp ndơ khlay păng nơm bơh ntŭk păng prăp, nđâp ma ndơ ơm ndơ mhe.”
Bunuyh ta ƀon Nasaret mâu rom Brah Yêsu
(Mar 6:1-6; Luk 4:16-30)
53 Jêh Brah Yêsu ngơi ntât kơt nây, jêh ri Păng du lôh bơh ntŭk nây, 54 hăn ta ƀon Nasaret i ƀon Păng nơm, Păng ntŭm nti bu ta nhih rƀŭn khân păng nơm. Dâng lĕ bunuyh geh nau ndrŏt hih rhŏl ngăn, jêh ri tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Hay! Bơh tă geh nau mân gĭt blao Păng i nây, ndrel ma nau dơi, dơi jan nau khlay nây hay?* 13:54: Mat 2:22-23; Yôh 7:15 55 Păng i nây i Kon bunuyh năk jan kar tơm si dơm, mê̆ Păng rnha Mari, oh bu klô Păng rnha Yakơ, Yôsep, Simôn, ndrel ma Yuđas,* 13:55: Yôh 6:42 56 dâng lĕ i oh oh bu ur Păng gŭ ndrel bân ta ƀon dja đŏng. Lah ndri bơh tă nau gĭt nau dơi Păng i nây?” 57 Ndri dâng khân păng ji nuih kŏ nuih kŏ n'hâm mâu ŭch iăt nau Păng. Brah Yêsu lah ma khân păng: “Di ngăn! Mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, bu yơk ta dâng lĕ ntŭk, yơn ma bu mưch khân păng ta bri khân păng nơm, ndrel ma ta jay khân păng nơm đŏng.” 58 Ta ntŭk nây Brah Yêsu jan ndơ ueh ndơ khlay mâu ôh ŏk, yorlah bu mâu ôh nsing ma Păng.

*13:11 13:11: Mat 11:25; 1Kô 2:10

*13:12 13:12: Mâu lah ‘Bunuyh i gĭt vât dơn ndơ Gâp nti, Kôranh Brah mra kơi ntop tay ăn lơ ma vât rlau, jêh ri bunuyh i nây geh ŏk rmeh ler. Yơn ma bunuyh i mâu dơn nau Gâp nti, moh nau i lĕ păng gĭt vât ta săk păng, Kôranh Brah sŏ lơi lĕ phiao’.

*13:12 13:12: Mat 25:29

13:15 13:15: Êsa 6:9-10

*13:17 13:17: Hêb 11:13; 1Pê 1:10-12

*13:21 13:21: 1Tê 3:5

*13:22 13:22: Mat 19:23-24; 1Ti 6:9-10

*13:23 13:23: Yôh 15:5

*13:30 13:30: NTM 14:14-15

*13:31 13:31: Mat 17:20

*13:32 13:32: Êsê 17:22-23

13:35 13:35: NMƠ 78:2

*13:38 13:38: 1Kô 3:9

*13:41 13:41: Mat 24:31

*13:43 13:43: Dan 12:3

*13:44 13:44: Mat 19:29; Phi 3:7-8

*13:49 13:49: Mat 25:32

*13:54 13:54: Mat 2:22-23; Yôh 7:15

*13:55 13:55: Yôh 6:42