24
Brah Yêsu mbơh lơh rlŏm nhih jan brah ma Kôranh Brah
(Mar 13:1-2; Luk 21:5-6)
Nôk Brah Yêsu lôh bơh jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah hăn a ri, mpôl oh mon nchŏng dâng lĕ ndơ geh ta nhih jan brah nây ăn Păng say. Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may: Nar jât năp tay, lĕ ndơ i khân ay may say nây bu mra lơh rlŏm lĕ phiao ro, mâu hôm ôh geh du mlŏm lŭ blon tâm rdăp jât.”* 24:2: Luk 19:44; Yêr 7:14
Ndơ geh ta nar n'glĕ dŭt
(Mar 13:3-13; Luk 21:7-19)
Nôk Brah Yêsu gŭ ta yôk tơm Ôlive, mpôl oh mon hăn êng a Păng, ôp Păng: “Hơi Nơm Nti, lŏng May mbơh ăn ma hên gĭt đŏng, dah hôm jŏ nar tât nau i nây mêh? Lah ndri moh ndơ mbên ăn ma hên gĭt lah nar May plơ̆ văch, ndrel ma ta nar n'glĕ dŭt neh ntu tay?” Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ăn khân ay may njrăng ngăn hŏ. Lơi dâng ôh ăn bu mƀrôh ndơm khân ay may nhhơt lă lêng.* 24:4: 2Tê 2:9-10 Yor ma nar jât năp tay geh ŏk bu ntup rnha Gâp: ‘Gâp dja Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl heh!’, khân păng leo nhhơt bunuyh ŏk ngăn.* 24:5: 1Yô 2:18 Khân ay may mra tăng nau mhe ma nau tâm lơh tâm sreh, ndrel ma tăng bu nkoch nchroh ma nau tâm lơh tâm sreh. Lơi ôh klach, yorlah lĕ nau i nây păng geh ngăn ro, yơn ma nar n'glĕ dŭt neh ntu ê hŏ ôh tât. Du mpôl tâm lơh đah du mpôl êng jât, du bri dak tâm lơh đah du bri dak jât. Geh nau ji sŏt ji ngot kuŏng, ndrel ma geh nau n'găr neh ta ntŭk êng êng.* 24:7: Êsa 19:2 Yơn ma nau jêr i nây jêng ntơm nau jêr dơm, tâm ban ma nau bu ur ntơm tât ji ndŭl gŭ oh. Nôk nây bu njŭn khân ay may ăn bu nkrit jan jêr, ndrel ma bu nkhât lơi khân ay may. Dâng lĕ bunuyh ta bri dak ta neh ntu dja bu rngơ̆ biănh ngăn ma khân ay may ach ma tâng Gâp.* 24:9-14: Mat 10:17-22* 24:9: 2Ti 3:12 10 Ta nôk nây geh ŏk bunuyh mƀăr nau nsing ma Gâp, jêh ri tâm mƀrôh ndrăng nơm gay ma njŭn ăn bu jan jêr, ndrel ma tâm rngơ̆ biănh ndrăng nơm. 11 Mra geh ŏk bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah leo ŏk bunuyh hiơt.* 24:11: 1Yô 4:1 12 Jêh ri yor ma nau jan tih ma nau Kôranh Brah ŭch lơ ma ŏk, nau rŏng bunuyh ŏk lơ ma roh.* 24:12: 2Ti 3:1-5 13 Yơn ma bu moh i dơi nsrôyh n'ho ma tât lôch, Kôranh Brah mra rklaih păng i nây.* 24:13: NTM 2:7, 11, 17 14 Nau mhe mhan ueh ma nau Kôranh Brah mât uănh dja bu mbơh nkoch lam neh ntu, gay ma dâng lĕ bunuyh dâng lĕ bri dak tăng nau khlay i nây, ri mơ nar n'glĕ dŭt neh ntu tât.”* 24:14: Mat 28:18-20
Ta nôk geh nau jêr
(Mar 13:14-23; Luk 21:20-24)
15 “Tât khân ay may say ndơ dŭt ƀơ̆ ƀơch bu tê̆ ta ntŭk kloh ueh i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah rnha Daniel de lĕ mbơh nkoch kăl e nơh - bu moh i rŏ nau i nây ăn păng gĭt vât nau i nây -* 24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11 16 jêh say ndơ i nây bunuyh i gŭ ta bri Yuđa ri ăn du nchuăt nde ta yôk. 17 Bu moh i gŭ kalơ chor jay lŏng* 24:17: Ta bri Israel jay geh chor lŏng, gay ma jan kar, gŭ rlu, mâu lah ih ndơ, jêh ri gung hao ta bơh dih jay., lơi hôm ôh jŭr lăp ta trôm sŏ drăp ndơ. 18 Bu moh i gŭ ta mir, lơi hôm đŏng plơ̆ ta jay sŏ ao kuŏng. 19 Nôk nây bu ur ntreo, bu ur mpu toh kon geh nau rêh rnhăl hô ngăn.* 24:19: Luk 23:29 20 Ăn khân ay may mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah hŏm, gay ma lơi ôh geh nau nchuăt du i nây ta nôk khay ji kăt, mâu lah ta nar Saƀăt i nar rlu bân, 21 yorlah ta nôk nây geh nau jêr jŏt hô ngăn. Ntơm bơh rnôk ntơm geh neh ntu dja tât aƀaơ dja, n'ho ma nar n'glĕ dŭt neh ntu tay, mâu prot geh nau dŭt jêr kơt nây đŏng.* 24:21: Dan 12:1 22 Lah Kôranh Brah mâu n'hŭch lơi dâng lĕ nar nây, ndri mâu hôm ôh geh du huê bunuyh rêh, khât lĕ phiao. Yơn ma Kôranh Brah n'hŭch lơi nar i nây, yor ma nau yô̆ mpôl i lĕ Păng kơih. 23 Ta nôk nây lah geh bu mbơh ma khân ay may: ‘Lŏng khân ay may uănh Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl gŭ ta dja!’, mâu lah ‘Gŭ ta to!’, lơi ôh iăt bu, 24 yor ma geh bunuyh ntup lah săk păng Brah Krist, ndrel ma geh bunuyh ntup lah săk păng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah. Khân păng i nây jan nau mbên i khlay kuŏng êng êng đŏng, gay ma leo bunuyh ăn nhhơt lă lêng, nkhêp lah dơi leo nhhơt phung i Kôranh Brah lĕ kơih đŏng, yơn ma mâu ôh dơi.* 24:24: 2Tê 2:9; 2Pê 2:1; NTM 13:13-14 25 Ăn njrăng hŏ! Ndri dâng Gâp mbơh nkoch ăn khân ay may gĭt lor. 26 Lah geh bu lah ma khân ay may: ‘Brah Krist gŭ ta bri rdah!’, khân ay may lơi ôh hăn uănh. Mâu lah, lah bu lah ma khân ay may: ‘Brah Krist gŭ krap ta trôm jrô!’, khân ay may lơi đŏng iăt nau bu. 27 Yorlah nar Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch, tâm ban ma lơp nglayh ang bơh jŏng trôk du ding tât ma jŏng trôk du ding. Kơt nây đŏng lam neh ntu mra gĭt say nar Gâp plơ̆ văch. 28 Ah ntŭk geh ndơ khât, grŏt mra rgum băl mpăr ndăch ta ntŭk i nây đŏng, kơt ndri ndơ i nây ăn mpơl ma bunuyh say bơh ngai 24:28: Geh bunuyh gĭt êng băl ma nau khlay ta trong i dja, geh pe ntil 1: Nar plơ̆ văch Brah Yêsu mâu ntŭng ôh, dâng lĕ bunuyh dơi say, tâm ban ma say siŭm grŏt bơh ngai. 2: Nôk nau djơh bunuyh dŭt kuŏng, nau djơh i nây uih mphŏk nau tê̆ dôih Kôranh Brah, tâm ban ma mpômpa (siŭm) khât uih mphŏk siŭm grŏt. 3: Nau gĭt mbên ta neh ntu mra nhhơ nar i nây bơi ma tât, kơt siŭm grŏt ta trôk nhhơ geh ndơ khât ta ntŭk i nây..”
Nau Brah Krist plơ̆ văch
(Mar 13:24-27; Luk 21:25-28)
29 “Lôch jêh nar jêr jŏt i nây ro
‘Ta nôk nây nar jêng ngo,
Khay mâu hôm ôh ang,
Mănh mbing đuh bơh trôk,
Lĕ ndơ i têh kuŏng kalơ trôk n'gơ dadê’ 24:29: Êsa 13:10; 34:4.* 24:29: 2Pê 3:10
30 Nôk nây ta trôk mpơl ndơ gĭt mbên Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah de njuăl. Jêh ri dâng lĕ mpôl bunuyh ta neh ntu dja nhŭm nđor. Khân păng mra say Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah de njuăl hăn rŏ ndŏr tŭk ta kalơ trôk, nđâp ma nau dơi, ndrel ma nau chrêk lơp dŭt hô.* 24:30: Mat 16:1; Dan 7:13 31 Jêh ri Gâp njuăl phung tông păr Gâp hăn ăp puăn njônh bri lam neh ntu, ndrel ma ôh nŭng dŭt nteh, gay ma rgum lĕ mpôl i Kôranh Brah nơm lĕ kơih nơh bơh jŏng trôk du ding tât ma jŏng trôk du ding.”* 24:31: 1Kô 15:52; 1Tê 4:16-17
Brah Yêsu ngơi ntât ma tơm Rvi
(Mar 13:28-31; Luk 21:29-33)
32 “Ăn khân ay may gĭt nklŏn dô nau ntât ma tơm Rvi dja: Lah n'ging păng geh chăt n'ha nse nđâr, khân ay may gĭt lah khay ta mih bơi tât hơyh. 33 Ndri lah khân ay may say dâng lĕ nau i nây lĕ tât, gĭt ro Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah bơi tât đŏng. 34 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lĕ nau dja păng tât dôl bunuyh ta rnôk aƀaơ dja hôm rêh.* 24:34: Mat 16:28 35 Trôk neh ntu mra roh lêk ro, yơn ma nau Gâp ngơi mâu ôh blao roh lêk, hôm geh dâng lĕ ngăn.”* 24:35: Êsa 40:8; 51:6
Ndrăp săk jăn kŏp Brah Krist
(Mar 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36 “Mong nar i nây mâu ôh geh du huê bunuyh dơi gĭt, bol lah tông păr ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah, mâu lah Gâp i Kon Kôranh Brah mâu dơi gĭt đŏng, geh du huê Bơ̆ Gâp dơm dơi gĭt.* 24:36: Kar 1:7; 1Tê 5:1-2 37 Ta nôk Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch nây, jêng tâm ban ma rnôk Nôê kăl e nơh đŏng,* 24:37-39: NNt 6:11-13; 7:7-13 38 ê lor ma geh dak lêng dak dơng kuŏng. Rnôk nây bunuyh gŭ nhêt sông sa, nđăp ur sai, lơh mir jan ba, n'ho ma tât nar Nôê lăp ta trôm duk kuŏng ri. 39 Khân păng mâu gĭt ôh nar dak lêng dak dơng lĕ tât jêh, n'ho ma bŭk khân păng lĕ phiao. Ta nar Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch tay tâm ban kơt i nây đŏng. 40 Nôk nây lah geh bar hê bunuyh gŭ ta mir, du huê Kôranh Brah sŏ ma ăn gŭ ta ƀon ueh ta kalơ, hôm rong du huê ma tê̆ dôih. 41 Lah geh bar hê bu ur gŭ peh tâm răp, Kôranh Brah sŏ du huê ăn gŭ ta ƀon ueh ta kalơ, hôm rong du huê ma tê̆ dôih. 42 Lah ndri khân ay may gŭ njrăng nâng, yorlah mâu gĭt ôh moh mong Kôranh khân ay may văch. 43 Ăn khân ay may gĭt nau dja: Lah bunuyh tơm jay gĭt mong bu hăn ntŭng ta măng, păng rngeh mâu ôh ƀok gor ăn bunuyh ntŭng i nây lăp ta jay păng.* 24:43-44: Tit 2:13 44 Lah ndri ăn khân ay may gŭ njrăng tâm ban đŏng, yorlah Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch ta mong khân ay may mâu geh mân.”
Bunuyh jan kar sŏng, bunuyh jan kar mâu sŏng
(Luk 12:41-48)
45 “Bu moh i tâm ban ma du huê dâk i geh nuih n'hâm sŏng, ndrel ma lĕ blao ngăn? Kôranh jao păng mât uănh dâng lĕ dâk a êng ta jay, ndrel ma ăn păng pă ndơ sông sa tâm di mong ăn ma khân păng đŏng. Jêh ri kôranh păng hăn ta ntŭk ngai jŏ nar. 46 Nôk kôranh păng sât tât ta jay ri, hôm say păng jan kar kơt nây, dâk i nây geh nau ueh ngăn ro. 47 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, kôranh i nây mra ăn dâk i nây mât uănh dâng lĕ ndơ păng geh.* 24:47: Mat 25:21, 23 48 Yơn ma lah dâk i nây djơh, păng geh lah êng ta nuih n'hâm păng nơm ri: ‘Kôranh gâp jŏ ngăn sât, mâu ôh gơnh sât’.* 24:48: 2Pê 3:4 49 Jêh ri păng ntơm rpăt mbang dâk a êng, ndrel ma sông sa nhêt ndrănh ndrel bunuyh hay nhêt. 50 Jêh ri kôranh dâk i nây plơ̆ sât tât ta ri, ta nar dâk i nây mâu ôh geh njrăng, ta mong păng mâu đŏng geh gĭt lor. 51 Kôranh nkrit păng ro, ndrel ma ăn păng gŭ ta ntŭk phung jan iăt nau Kôranh Brah dơm đŏng. Ta ntŭk nây geh nhhiăng nhŭm, ndrel ma rchiăt sêk.”

*24:2 24:2: Luk 19:44; Yêr 7:14

*24:4 24:4: 2Tê 2:9-10

*24:5 24:5: 1Yô 2:18

*24:7 24:7: Êsa 19:2

*24:9 24:9-14: Mat 10:17-22

*24:9 24:9: 2Ti 3:12

*24:11 24:11: 1Yô 4:1

*24:12 24:12: 2Ti 3:1-5

*24:13 24:13: NTM 2:7, 11, 17

*24:14 24:14: Mat 28:18-20

*24:15 24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11

*24:17 24:17: Ta bri Israel jay geh chor lŏng, gay ma jan kar, gŭ rlu, mâu lah ih ndơ, jêh ri gung hao ta bơh dih jay.

*24:19 24:19: Luk 23:29

*24:21 24:21: Dan 12:1

*24:24 24:24: 2Tê 2:9; 2Pê 2:1; NTM 13:13-14

24:28 24:28: Geh bunuyh gĭt êng băl ma nau khlay ta trong i dja, geh pe ntil 1: Nar plơ̆ văch Brah Yêsu mâu ntŭng ôh, dâng lĕ bunuyh dơi say, tâm ban ma say siŭm grŏt bơh ngai. 2: Nôk nau djơh bunuyh dŭt kuŏng, nau djơh i nây uih mphŏk nau tê̆ dôih Kôranh Brah, tâm ban ma mpômpa (siŭm) khât uih mphŏk siŭm grŏt. 3: Nau gĭt mbên ta neh ntu mra nhhơ nar i nây bơi ma tât, kơt siŭm grŏt ta trôk nhhơ geh ndơ khât ta ntŭk i nây.

24:29 24:29: Êsa 13:10; 34:4

*24:29 24:29: 2Pê 3:10

*24:30 24:30: Mat 16:1; Dan 7:13

*24:31 24:31: 1Kô 15:52; 1Tê 4:16-17

*24:34 24:34: Mat 16:28

*24:35 24:35: Êsa 40:8; 51:6

*24:36 24:36: Kar 1:7; 1Tê 5:1-2

*24:37 24:37-39: NNt 6:11-13; 7:7-13

*24:43 24:43-44: Tit 2:13

*24:47 24:47: Mat 25:21, 23

*24:48 24:48: 2Pê 3:4