25
Nau ngơi ntât ma phung bu ur drôh jât nuyh
“Nôk nây nau Kôranh Brah mât uănh tâm ban ma bu ur drôh jât nuyh hăn vơt sai mhe a măng. Khân păng ndjôt ŭnh sagêng ăp bunuyh.* 25:1: Mat 22:2 Geh prăm nuyh ta mpôl khân păng nây mâu geh ôh nau mân, yơn ma geh prăm nuyh geh nau mân. Mpôl i mâu geh nau mân nây, ndjôt dơm dak pring ta sagêng, tih ma mâu geh ôh ndjôt rnă. Yơn ma mpôl i geh nau mân, khân păng ndjôt dak pring ta sagêng, ndrel ma geh ndjôt rnă ta đop đŏng. Yor ma kŏp sai mhe i nây jŏ ngăn tât, khân păng ji bêch n'ho ma hăk lêr khêr. Tât n'gul măng ri, tăng bu nter: ‘Sai mhe lĕ tât jêh! Ran vơt păng hŏm!’ Dâng lĕ bu ur drôh i nây dâk, ndrăp sagêng bu ma he ro. Mpôl i mâu geh nau mân lah ma mpôl i geh nau mân: ‘Dăn pă ăn hên ƀă dak pring ơ, yorlah ŭnh sagêng hên bơi ma nhhăt’. Mpôl i geh nau mân ơh: ‘Mâu ôh, lah hên pă ăn khân ay, mă ma hên nơm, mă ma khân ay. Ăn khân ay hăn ta ntŭk bu tăch pring ri rvăt dô!’ 10 Yơn ma ndŭt khân păng hăn rvăt pring, sai mhe tât ro. Lŏng mpôl bu ur i lĕ gŭ ndrăp săk leo băl lăp rngăt ta trôm jay ntâl mpông, jêh ri sông sa. 11 Jŏ du ƀlât tât mpôl bu ur i mâu geh nau mân ri nter: ‘Ơ kôranh, ơ kôranh! Pơ̆ mpông ăn hên ơ!’ 12 Yơn ma kôranh mâu ôh ăn lăp, păng ơh: ‘Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay, gâp mâu ôh gĭt năl khân ay’.* 25:12: Mat 7:23 13 Lah ndri ăn gŭ njrăng hŏm, yorlah khân ay may mâu gĭt ôh Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch moh mong, nar mâu gĭt đŏng.”
Nau ngơi ntât ma ăn prăk
(Luk 19:11-27)
14 “Nau Kôranh Brah mât uănh tâm ban ma du huê bu klô, ê lor ma păng hăn ƀon ngai, păng kuăl phung dâk păng, jêh ri jao drăp ndơ ma khân păng ăn mât uănh.* 25:14: Mat 21:33 15 Du huê păng ăn 5000* 25:15: Prăk 5000 i nây tâm ban ma nkhôm du huê bunuyh jan kar 15 năm., du huê păng ăn 2000, du huê jât păng ăn 1000. Păng ăn du huê du huê tâng i nau khân păng blao. Jêh ri i păng nơm nây du lôh bơh ntŭk nây.* 25:15: Rôm 12:6 16 Nơm i dơn 5000 ri, păng sŏ prăk i nây hăn tăch rgâl ro, păng hao geh 5000 jât. 17 Nơm i dơn 2000 tâm ban kơt nây đŏng, păng sŏ prăk hăn tăch rgâl hao geh 2000 jât. 18 Lŏng nơm i dơn 1000 ri, păng kuyh ntu tŏp lơi prăk i kôranh păng ăn ri. 19 Tât jŏ nar bơh kơi sât i kôranh khân păng i nây bơh ri, păng ôp prăk tâng rnoh ŏk păng ăn ma khân păng ri nơh. 20 Nơm i dơn prăk 5000 ri nơh hăn ta bơh năp păng ri, ndjôt prăk i hao 5000 ri nơh jât, lah ma kôranh păng: ‘Ơ kôranh, may ăn prăk ma gâp nơh 5000, aƀaơ dja hao geh 5000 jât’.* 25:20-23: Mat 24:45-47 21 Kôranh lah ma păng: ‘Ueh ngăn! Ơ dâk ueh geh nuih n'hâm răp jăp, ndơ jê̆ gâp ăn, may jan lĕ răp jăp. Gâp mra ăn may mât uănh ndơ kuŏng jât. Lăp hŏm gŭ maak ndrel gâp nơm’. 22 Nơm i dơn prăk 2000 ri nơh, ndjôt prăk i hao 2000 jât, hăn ndơ̆ a kôranh păng, lah kơt ndri đŏng: ‘Ơ kôranh! May ăn prăk ma gâp nơh 2000, aƀaơ dja hao geh 2000 jât’. 23 Kôranh păng ơh: ‘Ueh ngăn! Ơ bunuyh jan kar ueh geh nuih n'hâm sŏng, ndơ jê̆ gâp ăn, may jan lĕ sŏng. Gâp mra ăn may mât uănh ndơ kuŏng jât. Lăp hŏm gŭ maak ndrel gâp nơm’. 24 Jêh ri nơm i dơn prăk 1000 ri nơh hăn a kôranh păng đŏng, lah ma păng: ‘Ơ kôranh! Gâp gĭt may jêng bunuyh janh ngăn. Yorlah may kăch ta ntŭk may mâu prot tuch, jêh ri rek ta ntŭk mâu prot tăm. 25 Kơt ndri gâp sŏ prăk i may ăn ma gâp nơh tŏp lơi, yorlah gâp klach hô ir ngăn. Dja prăk may nơm sŏ hŏm’. 26 Yơn ma kôranh păng ơh: ‘Ơ bunuyh jan kar djơh mhĭk, ndrel ma rleh ƀlao! May gĭt gâp kăch ta ntŭk gâp mâu prot tuch, jêh ri rek ta ntŭk mâu prot tăm. 27 Lah ndri di lah ăn may sŏ prăk i nây ăn ta jay bu tăch rgâl, tât gâp plơ̆ sât, gâp geh prăk ơm, geh nđâp ma lôh kon păng đŏng! 28 Lah ndri khân may sŏ hŏm prăk bơh păng dja ăn ma bunuyh i geh 10000. 29 Kơt ndri bu moh i lĕ geh, bu kơi ntop ăn tay, ăn geh ŏk rmeh jât. Yơn ma bu moh i mâu geh ôh, bu rhuăt lơi nđâp ma moh ndơ i păng lĕ geh đŏng.* 25:29: Mat 13:12 30 Lŏng bunuyh i jan kar mâu geh nau khlay dja, nhŭp mƀăr lơi păng ta ntŭk ngo bơh dih, ta ntŭk nây nhhiăng nhŭm, ndrel ma rchiăt sêk!’ ”
Nau phat dôih ta nar n'glĕ dŭt
31 “Nôk Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch nđâp ma nau chrêk lơp Gâp, ndrel ma dâng lĕ phung tông păr, nôk nây Gâp gŭ ta rnơl kađăch chrêk lơp Gâp nơm.* 25:31-32: 2Kô 5:10 32 Nôk nây dâng lĕ bunuyh dâng lĕ ndŭl mpôl văch gum ta Gâp dadê. Gâp tâm nkhah lơi khân păng, tâm ban ma bunuyh chiăp tâm nkhah be biăp đah be. 33 Bunuyh i tâm ban ma be biăp Gâp ăn gŭ bơh ma, bunuyh i tâm ban ma be Gâp ăn gŭ bơh chiao. 34 Nôk nây Gâp i kađăch lah ma phung gŭ bơh ma Gâp ntŭk bu lư: ‘Ơ phung lĕ Bơ̆ Gâp ăn nau geh jêng jêh! Văch hŏm, lăp gŭ ta nau Kôranh Brah mât uănh i lĕ Păng ndrăp ăn ma khân ay may ntơm bơh njêng neh ntu nơh. 35 Yorlah nôk Gâp ji ngot khân ay may lĕ ăn ndơ sông sa ma Gâp, nôk Gâp ji hir khân ay may ăn dak Gâp nhêt, nôk Gâp jêng bu năch i khân ay may mâu gĭt năl, khân ay may hôm rom ăn gŭ,* 25:35-36: Êsa 58:7 36 nôk Gâp gŭ săk kuh khân ay may ăn bok ao nsoh, nôk Gâp geh nau ji khân ay may hăn chop, nôk Gâp geh ndrung khân ay may hăn khŏl kơl Gâp đŏng’. 37 Jêh ri phung sŏng lah ma Gâp: ‘Ơ Kôranh! Hên mâu prot ôh say May ji ngot, jêh ri ăn May sông, mâu lah ji hir dak ăn dak May nhêt. 38 Hên mâu prot ôh say May jêng bu năch i hên mâu gĭt năl, jêh ri rom May lăp jay, mâu lah say May gŭ săk kuh hên ăn bok ao ma May. 39 Hên mâu prot đŏng say May geh nau ji, mâu lah geh ndrung, jêh ri hăn chop khŏl kơl May’. 40 Jêh ri Gâp i kađăch lah ma khân păng: ‘Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, ăp tơ̆ khân ay may lĕ geh jan nau i nây ma du huê bunuyh i dŭt jê̆ ta nâm bu ta phung oh nô Gâp, tâm ban ma khân ay may lĕ geh jan ăn ma Gâp đŏng’.* 25:40: Mat 10:42 41 Jêh ri Gâp lah ma phung i gŭ bơh chiao Gâp: ‘Ơ phung lĕ Kôranh Brah rak rtăp! Rŭch du ngai hŏm bơh Gâp hăn ta ndrung ŭnh hit mro mrăng, jêng ntŭk ndrăp ma tê̆ dôih Satăng i kôranh mpôl brah djơh, ndrel ma phung i tâng păng 25:41: Mâu lah ‘Phung tông păr păng’.!* 25:41: NTM 20:10, 15 42 Yorlah nôk Gâp ji ngot khân ay may mâu ăn Gâp sông, nôk Gâp ji hir khân ay may mâu ăn dak Gâp nhêt, 43 nôk Gâp jêng bu năch i khân ay may mâu gĭt năl, khân ay may mâu rom gŭ, nôk Gâp gŭ săk kuh khân ay may mâu ăn bok ao ma Gâp, Gâp geh nau ji, ndrel ma geh ndrung khân ay may mâu hăn khŏl kơl Gâp đŏng’. 44 Jêh ri phung i nây ơh ma Gâp: ‘Ơ Kôranh! Hên mâu prot ôh say May ji ngot, ji hir dak, jêng bu năch i hên mâu gĭt năl, gŭ săk kuh, geh nau ji, mâu lah geh ndrung, jêh ri mâu geh kơl May!’ 45 Jêh ri Gâp lah tay ma khân păng: ‘Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, ăp tơ̆ khân ay may mâu geh ôh jan nau i nây ma du huê bunuyh i dŭt jê̆ ta nâm bu ta phung oh nô Gâp, lah ndri jêng tâm ban ma khân ay may mâu geh đŏng jan ma Gâp’. 46 Lŏng dâng lĕ phung i nây hăn ta ntŭk tê̆ dôih n'ho ro, yơn ma phung sŏng geh nau rêh n'ho ro.”* 25:46: Dan 12:2; Yôh 5:29

*25:1 25:1: Mat 22:2

*25:12 25:12: Mat 7:23

*25:14 25:14: Mat 21:33

*25:15 25:15: Prăk 5000 i nây tâm ban ma nkhôm du huê bunuyh jan kar 15 năm.

*25:15 25:15: Rôm 12:6

*25:20 25:20-23: Mat 24:45-47

*25:29 25:29: Mat 13:12

*25:31 25:31-32: 2Kô 5:10

*25:35 25:35-36: Êsa 58:7

*25:40 25:40: Mat 10:42

25:41 25:41: Mâu lah ‘Phung tông păr păng’.

*25:41 25:41: NTM 20:10, 15

*25:46 25:46: Dan 12:2; Yôh 5:29