26
Bu tâm nchră băl gay ma nhŭp nkhât Brah Yêsu
(Mar 14:1-2; Luk 22:1-2; Yôh 11:45-53)
Jêh Brah Yêsu lah kơt nây, jêh ri Păng lah ma mpôl oh mon Păng: “Khân may lĕ gĭt jêh hôm bar nar jât di nar nhêt ƀŭn n'hot, jêh ri bu nhŭp njŭn Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ăn bu nkhât ta si tâm rkăng.”* 26:2: Mat 20:18-19; NNg 12:1-14
Nôk nây mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung kôranh ƀon lan gŭ rƀŭn ta jay kôranh jan brah dŭt kuŏng, rnha păng Kaiphas,* 26:3: Luk 3:2 jêh ri tâm nchră băl joi nau, mơm dâng geh nhŭp ntŭng Brah Yêsu nkhât lơi.* 26:4-5: Mat 21:46 Yơn ma khân păng tâm nchră băl lah: “Lơi ôh bân nhŭp ta nôk jan ƀŭn, klach lah geh nau uh ah tah tŏr ma phung ƀon lan.”
Du huê bu ur tŏ dak ngi ƀô kah ta bôk Brah Yêsu
(Mar 14:3-9; Yôh 12:1-8)
Nôk Brah Yêsu gŭ ta ƀon Ƀêthani, Păng gŭ ta jay Simôn bunuyh tă phŭng sa. Nôk Păng sông sa ndrel, geh du huê bu ur brô̆ tât lăp ta jay nây ndjôt du mlŏm đop lŭ. Ta trôm đop nây geh ngi ƀô kah i khlay ngăn. Jêh ri păng tŏ dak ngi ƀô kah ta bôk Brah Yêsu. Yơn ma mpôl oh mon say kơt nây ji nuih, khân păng lah: “Moh jan mpŭng mpăng kơt nây! Lah sŏ dak ngi i nây tăch geh prăk ŏk ngăn, jêh ri pă ăn bunuyh o ach!” 10 Yơn ma Brah Yêsu gĭt nau khân păng ngơi, Păng lah ma khân păng: “Mơm dâng khân may jan ăn bu ur i nây geh nau rngot kơt nây? Păng lĕ jan nau ueh ăn ma Gâp. 11 Bunuyh o ach hôm gŭ ndrel khân may mro, yơn ma Gâp dja mâu ôh gŭ ndrel khân may mro.* 26:11: NVa 15:11 12 Yôh dja tŏ dak ngi ƀô kah ta săk Gâp, păng ndrăp tŏp Gâp ta môch. 13 Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, ăp ntŭk bu hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh dja lam n'gor bri ta neh ntu dja, bu nkoch ma nau i păng jan nơh đŏng, gay ma nkah tôr bu bah chuêl păng.”
Yuđas-Isakariyôt rlăng Brah Yêsu
(Mar 14:10-11; Luk 22:3-6)
14 Nôk nây geh du huê oh mon ta mpôl kôranh oh mon 12 nuyh ri, rnha păng Yuđas-Isakariyôt, păng hăn mâp mpôl kôranh jan brah, ôp khân păng:* 26:14: Mat 10:4 15 “Moh ndơ khân may ăn ma gâp, lah gâp njŭn bunuyh i nây ma khân may?” Khân păng ăn prăk ma păng 30 kăk prăk* 26:15: 30 prăk kăk dja geh khlay nkhôm du huê bunuyh klăp lah puăn khay..* 26:15: Sak 11:12; NNg 21:32 16 Ntơm bơh nôk nây Yuđas-Isakariyôt joi mong i ueh, gay ma leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu.
Brah Yêsu ndrăp nhêt ƀŭn n'hot ndrel mpôl oh mon Păng
(Mar 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Yôh 13:21-30)
17 Ta nar lăp nhêt ƀŭn nŭmpăng mâu geh ndrui, mpôl oh mon hăn a Brah Yêsu ôp Păng: “Hơi Kôranh, ah ntŭk May ŭch ăn hên ndrăp ma May nhêt sông ƀŭn n'hot 26:17: Ƀŭn n'hot du nar, jêh ri n'ho ma lăp ƀŭn nŭmpăng mâu geh ndrui pơh nar. Uănh ta Luk 22:1 đŏng. dja mêh?”* 26:17: NNg 12:15-20 18 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Khân may hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem ri, hăn ta du huê bu klô i nây, lah ma păng: ‘Nơm nti lah, nar nau jêr jŏt Gâp bơi tât jêh, Gâp ŭch ndrăp nhêt ƀŭn n'hot ndrel mpôl oh mon Gâp ta jay may’.”* 26:18: Mat 21:2-3 19 Jêh ri mpôl oh mon jan tâng nau Brah Yêsu đă ma khân păng, n'ho ma khân păng ndrăp ndơ sông sa ma nau nhêt ƀŭn n'hot ta ntŭk nây. 20 Tât kêng măng Brah Yêsu gŭ ta nsưng ndrel 12 nuyh mpôl kôranh oh mon Păng. 21 Nôk gŭ sông sa Păng lah kơt nđa: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, ta mpôl khân may geh du huê leo bu hăn nhŭp Gâp.” 22 Dâng lĕ mpôl kôranh oh mon rvê hô ngăn, khân păng ôp Brah Yêsu: “Ơ Kôranh! Gĭt gâp hơ?” 23 Brah Yêsu lah ma khân păng: “Bu moh păng i lŭp nŭmpăng ta ngan ndrel Gâp, păng i nây leo bu hăn nhŭp Gâp. 24 Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah bu mra nkhât, tâng ma nau lĕ nchih lah ma nau Gâp. Tih ma păng i leo bu hăn nhŭp Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah nây, păng i nây geh nau rêh rnhăl ngăn ro, ueh rlau lơi dâng deh păng i nây nơh.”* 26:24: Êsa 53:8-9 25 Yuđas-Isakariyôt i nơm leo bu hăn nhŭp Păng ri lah: “Ơ Nơm Nti! Gĭt gâp hơ?” Brah Yêsu lah ma păng: “Di kơt nau may lah nây ngăn!”
Ndrăp nau nhêt sa nkah kloh ueh
(Mar 14:22-26; Luk 22:15-20; 1Kô 11:23-25)
26 Khân păng hôm gŭ sông sa, jêh ri Brah Yêsu sŏ du mlŏm nŭmpăng, lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri gĭch ăn mpôl oh mon sa, n'ho ma lah: “Khân may sŏ sa yơ̆, dja i săk jăn Gâp 26:26: Mâu lah ‘Dja jêng ndơ mbên ma săk jăn Gâp nơm’..” 27 Jêh ri Păng sŏ kchok ndrănh play yŭng yar ƀon lah ueh ma Kôranh Brah, Păng ndơ̆ ăn ma khân păng, jêh ri lah: “Nhêt dâng lĕ ma băl hŏm, 28 yorlah ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok dja i mham Gâp§ 26:28: Mâu lah ‘Yorlah ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok dja jêng ndơ mbên ma mham Gâp’., i hoch bơh săk jăn Gâp nôk Gâp khât tay, gay ma yô̆ bunuyh mâu hôm ôh kơp nau tih khân păng. Ma mham i dja Kôranh Brah jan nau tâm rnglăp mhe.* 26:28: NNg 24:8; Yêr 31:31-34 29 Gâp mbơh ăn ma khân may gĭt, Gâp mâu hôm ôh nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon dja jât, n'ho ma tât nar Gâp nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon mhe tât nau Bơ̆ Gâp mât uănh lĕ tât ngăn mơ.”* 26:29: Luk 22:30 30 Jêh mprơ rnê, Brah Yêsu ndrel mpôl oh mon Păng lôh bơh nây hăn jât yôk tơm Ôlive.
Brah Yêsu lah Pêtrôs rlăch mâu gĭt năl Păng
(Mar 14:27-31; Luk 22:31-34; Yôh 13:36-38)
31 Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Dâng lĕ khân may ntlơi Gâp ta măng dja, yor ma ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih: ‘Kôranh Brah lah:
‘Gâp mbang nkhât lơi nơm chiăp be biăp,
Jêh ri phung be biăp du chah chrai lĕ’’ 26:31: Sak 13:7.* 26:31: Mat 26:56; Yôh 16:32
32 Yơn ma jêh Gâp dâk rêh tay, Gâp hăn tât lor bơh năp khân may ta bri Galilê.”* 26:32: Mat 28:7, 16 33 Jêh tăng Brah Yêsu ngơi ndri Pêtrôs lah ma Păng: “Bol lah dâng lĕ khân păng ntlơi May kađôi, du njăr nau rêh gâp, gâp mâu ôh ntlơi May.” 34 Brah Yêsu lah ma păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may: Ta măng dja ro, ê lor ma iăr ndrau, may rlăch pe tơ̆ lah mâu gĭt năl Gâp.”* 26:34: Mat 26:74-75 35 Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “Mâu ôh! Bol lah bu nkhât Gâp ndrel may kađôi, Gâp mâu geh ôh rlăch lah mâu gĭt năl may.” Dâng lĕ mpôl oh mon aƀă lah kơt păng dadê đŏng.* 26:35: Yôh 11:16
Brah Yêsu gŭ mbơh sơm ta ntŭk Gêtsêmanê
(Mar 14:32-42; Luk 22:39-46)
36 Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma phung oh mon Păng hăn jât du ntŭk rnha Gêtsêmanê. Păng lah: “Khân may gŭ ta dja ƀŏt yơ̆. Gâp hăn mbơh sơm a to ƀŏt.” 37 Brah Yêsu jă Pêtrôs, ndrel ma bar hê i kon Sêƀêđê hăn ndrel Păng. Nôk nây ta nuih n'hâm Brah Yêsu ntơm geh nau rngot, ndrel ma geh nau ôh nuih ôh n'hâm hô ngăn.* 26:37: Mat 17:1 38 Păng lah ma pe nuyh khân păng nây: “Nuih n'hâm Gâp rngot hô ngăn ndă ma khât ro. Khân may hôm gŭ ta dja ƀŏt, gŭ rngeh njrăng ndrel Gâp hŏ.” 39 Jêh ri Brah Yêsu hăn jât năp đê̆, păn truyh a neh mbơh sơm dăn: “Ơ Bơ̆! Lah dơi, dăn May sŏ nau jêr jŏt dja ăn du ngai bơh Gâp, yơn ma lơi tâng nuih n'hâm Gâp ŭch ôh, ăn tâng nau May nơm ŭch hŏ.”* 26:39: Yôh 6:38; Phi 2:8; Hêb 5:7-8 40 Jêh ri Păng plơ̆ jât mpôl oh mon nây, say khân păng hăk bêch, Păng lah ma Pêtrôs: “Mơm khân may gŭ rngeh ndrel Gâp du mong mâu dơi đŏng! 41 Khân may njrăng hŏm n'ho ma mbơh sơm, gay ma mâu jan tih nôk geh nau ndơm. Nuih n'hâm bunuyh lĕ ŭch jan di ngăn, tih ma mâu ôh blao jan, yor ma hôm rdja.”* 26:41: Êph 6:18 42 Jêh ri Păng plơ̆ mbơh sơm tay du tơ̆ jât: “Ơ Bơ̆! Lah nau jêr dja mâu ôh dơi ƀah ngai bơh Gâp, lah ndri tâng nau May nơm ŭch!” 43 Tât Brah Yêsu plơ̆ tay ta mpôl oh mon ri, say khân păng hôm hăk bêch dadê, lin măt mâu dơi. 44 Păng hăn bơh ntŭk nây du tơ̆ jât, plơ̆ mbơh sơm ăp pe tơ̆, Păng mbơh sơm kơt nau ơm. 45 Jêh ri Păng plơ̆ tay ta phung oh mon ri, lah ma khân păng: “Khân may hôm bêch dah jŏ ma kah? Lŏng aƀaơ dja mong lĕ tât jêh, bu njŭn Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ăn ma phung bunuyh tih.* 26:45: Yôh 12:23; 13:1-2 46 Dâk hŏm leo băl hăn, nơm i leo bu hăn nhŭp Gâp, lĕ bơi tât hơi!”
Bu nhŭp Brah Yêsu
(Mar 14:43-50; Luk 22:47-53; Yôh 18:3-11)
47 Dôl Brah Yêsu hôm ngơi nây tât Yuđas-Isakariyôt i du huê bunuyh ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây. Geh du phung kuŏng hăn ndrel păng nây, ndjôt mŏng ndjôt đao. Khân păng i nây tă bơh mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung kôranh ƀon lan de đă. 48 Yuđas-Isakariyôt i leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu nây lĕ jêh mbơh du ntil nau ăn gĭt năl ma bu lah: “Bu moh i gâp chŭm* 26:48: Ta nau vay phung Israel rnôk nây bu tâm chŭm nôk tâm mâp ôp nau ueh lăng., Păng i ri ro, ndri khân may nhŭp Păng dô.” 49 Yuđas-Isakariyôt tât ta ri, păng hăn jât Brah Yêsu, ôp Brah Yêsu: “Ueh lăng Nơm Nti!” Jêh ri chŭm Brah Yêsu. 50 Brah Yêsu ôp păng: “Ơ jăng! Moh ndơ may hăn ta dja ŭch jan, may jan hŏm!” Jêh ri bu nhŭp krŭp Brah Yêsu. 51 Dô ma say geh du huê ta phung gŭ ndrel Brah Yêsu, tăk đao sreh tăch tôr du ding dâk kôranh jan brah dŭt kuŏng. 52 Brah Yêsu lah ma păng i nây: “Ntrŭp hŏm đao may nây ta ndrôm, yorlah bu moh i dŏng đao, păng khât ma đao đŏng.* 26:52: NNt 9:6 53 Gĭt may nđôn lah Gâp mâu ôh dơi dăn ma Bơ̆ Gâp, jêh ri Păng njuăl phung tông păr rlau ma 12 phung, du phung geh 6000 nuyh hăn kơl Gâp ro?* 26:53: Mat 4:11 54 Yơn ma lah jan kơt nây, mơm dâng geh ma di đah Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih ăn geh nau dja ngăn?” 55 Jêh ri Brah Yêsu lah ma phung i nây: “Moh brô̆ khân may ndjôt nđâp ma mŏng ma đao kơt nây, kơp Gâp jêng bunuyh ntŭng bơh? Ăp nar kăl dơ̆ nơh, Gâp gŭ ntŭm nti ta jŏng gung nhih jan brah. Khân may gŭ ta nây đŏng, mâu ôh say nhŭp Gâp.* 26:55: Luk 19:47; 21:37 56 Dâng lĕ nau dja geh ngăn, gay ma jêng di kơt nau mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi.” Jêh ri mpôl oh mon nchuăt lĕ rngŏt, ntlơi Brah Yêsu.* 26:56: Mat 26:31
Brah Yêsu bơh năp mpôl kôranh jan kar bri Yuđa
(Mar 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Yôh 18:13-14, 19-24)
57 Phung i nhŭp Brah Yêsu njŭn Păng hăn ta jay Kaiphas i kôranh jan brah dŭt kuŏng, jêng ntŭk mpôl nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung kôranh bri Yuđa gŭ rgum đŏng. 58 Pêtrôs tâng Brah Yêsu brô̆ ndŏp bôk mpơl bôk, n'ho ma tât ta jŏng gung jay kôranh jan brah i nây. Păng lăp gŭ ndrel mpôl bunuyh kơl jan kar ta ntŭk nây, gay ma ŭch gĭt moh ndơ nau geh. 59 Mpôl kôranh jan brah, ndrel ma dâng lĕ phung kôranh jan kar phung Israel tâm nchră băl joi bunuyh ma tơm ntôn nklă Brah Yêsu gay ma tê̆ dôih nkhât lơi Păng. 60 Joi mâu ôh dơi say, bol lah geh ŏk bunuyh ngơi nchơt ma Ôbăl kađôi đŏng. Jêh ri geh bar hê bunuyh lah:* 26:60: NVa 19:15 61 “Bunuyh dja lĕ lah kơt nđa: ‘Gâp dơi rơih lơi nhih jan brah ma Kôranh Brah, jêh ri jan jêh tay pe nar dơm’.”* 26:61: Yôh 2:19 62 Jêh ri kôranh jan brah dŭt kuŏng dâk lah Brah Yêsu: “Mơm May mâu ơh nau bu ntôn May nây mêh?” 63 Yơn ma Brah Yêsu gŭ iăt săk rklăk. Jêh ri kôranh jan brah dŭt kuŏng nây ôp tay: “Gâp đă May mbơh ma hên ma nau ton ta bơh năp Kôranh Brah i rêh ngăn: May jêng Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl ngăn, i Kon Kôranh Brah ngăn ƀah?”* 26:63-64: Mar 15:39; Dan 7:13 64 Brah Yêsu ơh: “Nau may lah i ri di ngăn, yơn ma Gâp mbơh nkoch ma khân may
Dâng lĕ khân may mra say Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah
Gŭ bơh ma ti Kôranh Brah nơm i dŭt nau dơi,
Jêh ri jŭr bơh trôk ri hăn rŏ ndŏr tŭk 26:64: Nau ơh Brah Yêsu sŏ bơh NMƠ 110:1 ndrel ma Dan 7:13..”
65 Jêh tăng Păng ngơi kơt nây, kôranh jan brah dŭt kuŏng nây nkhêk chuik ao păng nơm 26:65: Nau nkhêk ao jêng nau vay phung Israel nôk geh nau ji nuih, mâu lah ma nau rngot hô ngăn. Kôranh jan brah dŭt kuŏng nây hô ji nuih yor ma ndơ Brah Yêsu ngơi kơp êng săk Păng nơm tâm ban ma Kôranh Brah., jêh ri lah: “Uănh lĕ Păng mưch rmot Kôranh Brah! Bân mâu hôm ôh khăch joi bunuyh tơm say tơm tăng a êng jât. Lĕ khân may tăng dadê jêh nau pre mưch rmot Kôranh Brah.* 26:65: KLê 24:16; NKơ 15:30 66 Lah ndri mơm khân may ŭch tê̆ dôih ma Păng?” Khân păng ơh: “Iăt ma tê̆ dôih nkhât Păng ro!” 67 Jêh ri bu soh dak diu ta muh măt Brah Yêsu, thŭk Păng thăk Păng, bunuyh aƀă tap Păng,* 26:67: Êsa 50:6 68 nđâp ma lah Păng: “Ơ Brah Krist, lah May Brah Krist ngăn May gĭt dâng lĕ ndơ, lah ndri May mbơh ma hên bu moh thŭk May!”* 26:68: Mat 21:11
Pêtrôs rlăch mâu năl Brah Yêsu
(Mar 14:66-72; Luk 22:56-62; Yôh 18:12-18, 25-27)
69 Nôk nây Pêtrôs gŭ ta bơh dih jay ta jŏng gung. Geh du huê bu ur sơm kơl jan kar ta nây hăn dăch păng, jêh ri ôp: “Ngăn may băl mpôl đah Yêsu to i tă bơh bri Galilê đŏng!” 70 Pêtrôs rlăch lah: “Gâp mâu gĭt ôh moh nau ay re lah ri.” 71 Nôk Pêtrôs hăn gŭ a meng mpông, geh du huê bu ur a êng jât sơm kơl jan kar ta nây lah ma bu: “Păng dja đŏng gŭ ndrel Yêsu ƀon Nasaret!” 72 Pêtrôs rlăch tay du tơ̆ jât nđâp ma ton: “Gâp mâu ôh gĭt năl bunuyh i nây!” 73 Du ƀlât jât phung i gŭ ta nây hăn a păng lah: “May dja băl mpôl bunuyh i nây ngăn ro, yorlah nau may ngơi tâm ban ma nau ngơi bunuyh gŭ ta bri Galilê!” 74 Pêtrôs lah: “Lah gâp mƀrôh gâp rtăp săk gâp nơm. Ăn Kôranh Brah tê̆ dôih ma gâp dôh. Gâp mâu gĭt năl bunuyh i nây.” Dô ma iăr ndrau.* 26:74-75: Mat 26:34 75 Jêh ri Pêtrôs ntơm kah gĭt nau Brah Yêsu lah: “Ê lor ma iăr ndrau, may rlăch pe tơ̆ lah mâu gĭt năl Gâp.” Jêh ri păng lôh a dih nhŭm rngot hô ngăn ro.

*26:2 26:2: Mat 20:18-19; NNg 12:1-14

*26:3 26:3: Luk 3:2

*26:4 26:4-5: Mat 21:46

*26:11 26:11: NVa 15:11

*26:14 26:14: Mat 10:4

*26:15 26:15: 30 prăk kăk dja geh khlay nkhôm du huê bunuyh klăp lah puăn khay.

*26:15 26:15: Sak 11:12; NNg 21:32

26:17 26:17: Ƀŭn n'hot du nar, jêh ri n'ho ma lăp ƀŭn nŭmpăng mâu geh ndrui pơh nar. Uănh ta Luk 22:1 đŏng.

*26:17 26:17: NNg 12:15-20

*26:18 26:18: Mat 21:2-3

*26:24 26:24: Êsa 53:8-9

26:26 26:26: Mâu lah ‘Dja jêng ndơ mbên ma săk jăn Gâp nơm’.

§26:28 26:28: Mâu lah ‘Yorlah ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok dja jêng ndơ mbên ma mham Gâp’.

*26:28 26:28: NNg 24:8; Yêr 31:31-34

*26:29 26:29: Luk 22:30

26:31 26:31: Sak 13:7

*26:31 26:31: Mat 26:56; Yôh 16:32

*26:32 26:32: Mat 28:7, 16

*26:34 26:34: Mat 26:74-75

*26:35 26:35: Yôh 11:16

*26:37 26:37: Mat 17:1

*26:39 26:39: Yôh 6:38; Phi 2:8; Hêb 5:7-8

*26:41 26:41: Êph 6:18

*26:45 26:45: Yôh 12:23; 13:1-2

*26:48 26:48: Ta nau vay phung Israel rnôk nây bu tâm chŭm nôk tâm mâp ôp nau ueh lăng.

*26:52 26:52: NNt 9:6

*26:53 26:53: Mat 4:11

*26:55 26:55: Luk 19:47; 21:37

*26:56 26:56: Mat 26:31

*26:60 26:60: NVa 19:15

*26:61 26:61: Yôh 2:19

*26:63 26:63-64: Mar 15:39; Dan 7:13

26:64 26:64: Nau ơh Brah Yêsu sŏ bơh NMƠ 110:1 ndrel ma Dan 7:13.

26:65 26:65: Nau nkhêk ao jêng nau vay phung Israel nôk geh nau ji nuih, mâu lah ma nau rngot hô ngăn. Kôranh jan brah dŭt kuŏng nây hô ji nuih yor ma ndơ Brah Yêsu ngơi kơp êng săk Păng nơm tâm ban ma Kôranh Brah.

*26:65 26:65: KLê 24:16; NKơ 15:30

*26:67 26:67: Êsa 50:6

*26:68 26:68: Mat 21:11

*26:74 26:74-75: Mat 26:34