15
Brah Yêsu gŭ bơh năp kôranh kuŏng Pilat
(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Yôh 18:28-38)
Kah ôi tay ơm ôi mpôl kôranh jan brah, mpôl kôranh bri Yuđa, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung kôranh jan kar phung bri Yuđa dâng lĕ tâm mâp băl tâm nchră nau, jêh ri đă bu chăp Brah Yêsu leo njŭn Păng ma kôranh kuŏng Pilat i bunuyh phung Rôm. Pilat ôp Brah Yêsu: “Ngăn lah May kađăch phung Israel ƀah?” Brah Yêsu ơh ma păng lah: “Ơ, kơt nau may lah nau i nây.” Mpôl kôranh jan brah ntôn Brah Yêsu jan tih ŏk ntil ngăn. Jêh ri Pilat ôp Păng du tơ̆ jât: “Lŏng khân păng ntôn May jan tih ŏk ntil ngăn, moh nau dâng May mâu ŭch ơh?” Brah Yêsu mâu ŭch ơh đê̆ ro, ndri dâng Pilat geh nau ndrŏt hih rhŏl.* 15:5: NMƠ 38:14-16; Êsa 53:7
Pilat tê̆ dôih nkhât Brah Yêsu
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Yôh 18:39-19:16)
Ăp năm ta nar nhêt ƀŭn n'hot, Pilat vay mƀơk du huê bunuyh dôih bu moh i phung ƀon lan de dăn. Geh du huê bu klô rnha Ƀaraƀas bu krŭng ta ndrung. Bu nhŭp păng ndrel mpôl bunuyh i lĕ tâm rdâng đah phung Rôm, ndrel ma lĕ nkhât bunuyh. Phung ƀon lan leo băl hăn mâp ma Pilat dăn păng ƀơk du huê bunuyh dôih tâng ma nau vay păng jan ăn ma ƀon lan. Pilat ôp khân păng lah: “Ndri khân ay may ŭch ăn gâp ƀơk lơi i kađăch phung Israel bơh?” 10 Păng lah kơt nây, yor ma păng lĕ gĭt jêh nuih n'hâm mpôl kôranh jan brah mâu nach, ndri dâng khân păng njŭn Brah Yêsu ăn ma păng nây. 11 Mpôl kôranh jan brah leo băl nsôch phung ƀon lan, nkhơng ma đă Pilat ƀơk lơi Ƀaraƀas. 12 Jêh ri Pilat lah ma phung i nây du tơ̆ jât: “Ndri a mơm khân ay may ăn gâp jan ma Bunuyh i khân ay may kuăl lah ‘Kađăch phung Israel’ dja?” 13 Bu nter drơu lah: “Nkhât Păng ta si tâm rkăng!” 14 Pilat ôp tay lah: “Bunuyh dja moh nau tih ta Păng?” Phung ƀon lan nter drơu lơ ma hô lah: “Nkhât Păng ta si tâm rkăng!”* 15:14: Kar 3:13-14; 13:27-28 15 Ach ma Pilat ŭch jan tâng nau phung ƀon lan dăn nơh, gay ma ăn khân păng răm maak, păng ƀơk lơi Ƀaraƀas. Jêh ri păng đă tahen rpăt Brah Yêsu ma mŏng rse, n'ho ma jao ăn tahen nkhât Ôbăl ta si tâm rkăng.
Tahen n'grơh n'grăp ma Brah Yêsu
(Mat 27:27-31; Yôh 19:2-3)
16 Jêh ri phung tahen têk leo Brah Yêsu hăn lăp ta jŏng gung nhih kôranh kuŏng. Tât ta nây kuăl lĕ phung tahen* 15:16: Ntil phung tahen i nây geh tât 600 nuyh. ăn tâm mâp băl. 17 Bu de sŏ ao jong chăng i tâm ban ma ao kađăch nsoh ăn Ôbăl nsoh, jêh ri sŏ rtao lok ƀăr jan môk kađăch ndô ta bôk Ôbăl ri. 18 Jêh ri tahen leo băl ngơi n'grơh n'grăp ma Ôbăl lah: “Hơi kađăch phung Israel! Hên yơk May.” 19 Jêh ri tahen de sŏ mŏng reh rpăt ta bôk Păng, soh dak diu ta Ôbăl n'ho ma jan lah chon kômŏk yơk mbah ma Păng đŏng.* 15:19: Êsa 50:6 20 Jêh n'grơh n'grăp ma Ôbăl kơt ndri, jêh ri tahen droh lơi ao chăng bơh săk Păng, plơ̆ nsoh tay ao Păng nơm nơh, jêh ri têk leo Ôbăl a ntŭk nkhât ta si tâm rkăng.
Tahen nkhât Brah Yêsu ta si tâm rkăng
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Yôh 19:17-27)
21 Rŏ trong nây geh du huê bu klô i tă bơh ƀon Kiren păng tă bơh bri lăp a ƀon. Tahen de nchâp ôbăl tui si tâm rkăng Brah Yêsu. Păng i nây rnha Simôn i bơ̆ Alêksăntrus, ndrel ma i bơ̆ Ruphus.* 15:21: Rôm 16:13 22 Jêh ri tahen leo Brah Yêsu tât ta ntŭk i bu rnha ‘Gôlgôtha’, rblang lah ‘Ntŭk nting bôk’. 23 Bu sŏ ndrănh play yŭng yar ƀon lai đah dak si tăng du ntil i bu kuăl lah ‘Mâr’ ăn Păng nhêt 15:23: Bu ŭch ăn gay ma mâu ir ji nôk bu nkhât., Păng mâu ŭch ôh nhêt.* 15:23: NMƠ 69:21 24 Jêh ri tahen de nkhât Ôbăl ta si tâm rkăng, n'ho ma sŏ nhŭp ndơ nchroh gay ma tâm pă băl kho ao Brah Yêsu.* 15:24: NMƠ 22:18 25 Ta mong sân ôi tahen nkhât Păng ta si tâm rkăng. 26 Bu pla kađar du rlat nchih mbơh nau tih Păng lah: ‘Păng dja kađăch phung Israel’.* 15:26: Mar 15:2 27 Ta nây geh đŏng bar hê bunuyh ntŭng, bu de nkhât ta si tâm rkăng kơt Brah Yêsu đŏng, i du huê ăn bơh ma Păng, du huê jât ăn bơh chiao.* 15:27: Luk 23:39-43 28 [Nau tât dja tâm di ma nau lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah: ‘Păng i nây bu kơp ndrel bunuyh tih’. 15:28: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu ôh geh trong dja.]* 15:28: Êsa 53:12; Luk 22:37 29 Lĕ bunuyh i brô̆ rŏ nây, n'grơh n'grăp rteh bôk ma Ôbăl, n'ho ma lah: “Hơi Bunuyh lah rơih lơi nhih jan brah ma Kôranh Brah, jan tay i mhe pe nar jêh.* 15:29-32: NMƠ 22:8; 109:25; Yôh 2:19 30 Lah ndri rklaih êng săk May nơm jŭr bơh si tâm rkăng nây hŏm!” 31 Mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel leo băl ngơi n'grơh ma Păng kơt nây đŏng, khân păng lah: “Păng lĕ kơl ăn ma bu êng êng, tih ma săk Păng nơm mâu ôh dơi kơl. 32 Păng i Brah Krist jêng bunuyh lĕ Kôranh Brah de kơih ngăn, Păng kađăch phung Israel, ăn Păng jŭr bơh si tâm rkăng aƀaơ ri, ăn hên say n'ho ma nsing đŏng!” Bunuyh i bu nkhât kêng Brah Yêsu nây, mưch rmot Ôbăl đŏng.* 15:32: Mar 8:11
Brah Yêsu khât
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Yôh 19:28-30)
33 Tât nar nklang bôk dô ma lam bri dak i nây trôk geh ngo dadê n'ho ma tât mong pe kêng măng.* 15:33: Amô 8:9 34 Ta mong pe kêng măng, Brah Yêsu nter dŭt hô lah ta nau ngơi Hêbrơ: “Êloi, Êloi, Lama Sapăchthani?” Nau dja rblang lah ‘Ơ Kôranh Brah Gâp, ơ Kôranh Brah Gâp, moh nau May ntlơi Gâp?’* 15:34: NMƠ 22:1 35 Bu ƀaƀă i gŭ ta nây tăng nau Păng nter nơh vĭ iăt, bu lah: “Ô, Păng kuăl Êliya i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bơh kăl e nơh.” 36 Geh du huê bu klô hăn nchuăt sŏ bok yŭk ta dak srat§ 15:36: ‘Dak srat’, mâu lah ‘Ndrănh djah’. Ndrănh play yŭng yar ƀon lah mâu kŭp ăn ueh, ndrănh play yŭng yar ƀon i nây jêng srat mâu hôm kah, nôk nây bu tăch thok. put ta chông mŏng ndơ̆ ăn Păng nhêt, n'ho ma ngơi lah: “Kŏp uănh ƀŏt, gĭt Êliya hăn njŭr Păng bơh si tâm rkăng mâu lah mâu.”* 15:36: NMƠ 69:21 37 Jêh ri Brah Yêsu nter dŭt hô, n'ho ma roh n'hâm klŏk. 38 Ta mong nây bok i nching ta jrô dŭt kloh ueh ta trôm nhih jan brah ma Kôranh Brah dô ma hêk chuik jêng bar, ntơm bơh lơ n'ho ma tât a dŏng.* 15:38: NNg 26:31-33; Hêb 10:19-20 39 Du huê kôranh tahen Rôm i dâk bơh năp Brah Yêsu say Păng roh n'hâm kơt nây, kôranh tahen i nây ngơi lah: “Bu klô dja i Kon Kôranh Brah ngăn ya!”* 15:39: Mar 1:1-2, 11; 3:11; 5:7; 9:7; 14:61-62; Yôh 1:34; Kar 9:20; NMƠ 2:7 40 Geh mpôl bu ur ƀaƀă uănh bơh ngai. Ta mpôl bu ur i nây, geh Mari i tă bơh ƀon Mađala, geh Mari i mê̆ Yakơ jê̆, ndrel ma i mê̆ Yôsê, ndrel ma Salômê đŏng.* 15:40-41: Luk 8:2-3 41 Lĕ bu ur i nây tâng kơl Brah Yêsu ntơm bơh Păng gŭ ta bri Galilê. Geh ŏk bu ur êng jât, khân păng lĕ rngôch tâng Păng tât ta ƀon kuŏng Yêrusalem.
Nau njor Brah Yêsu ta trôm môch
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yôh 19:38-42)
42 Lĕ nau i nây tât ta nar ndrăp i nar ê lor ma nar Saƀăt* 15:42: Nar i nây bu kuăl lah ‘Nar ndrăp’, yorlah bu ndrăp ndơ ma rlu ta nar Saƀăt. i nar rlu phung Israel. Lĕ tât kêng măng nar i nây jêh,* 15:42-43: NVa 21:22-23 43 jêh ri geh du huê bu klô rnha Yôsep i tă bơh ƀon Arimathê, păng bunuyh lư kuŏng ta mpôl kôranh jan kar phung Israel. Păng hôm kŏp tât nau Kôranh Brah mât uănh lĕ bunuyh đŏng, ndri nuih n'hâm păng bănh ngăn hăn mâp Pilat dăn sŏ săk Brah Yêsu gay ma tŏp. 44 Tât păng mâp Pilat, Pilat geh nau mân ndrŏt hih rhŏl ngăn tăng nkoch lah Brah Yêsu lĕ khât hơyh kơt nây. Păng kuăl kôranh tahen i nkhât Brah Yêsu nây nơh, gay ma gĭt n'hêl lah Brah Yêsu lĕ khât ngăn mâu lah mâu 15:44: Geh ŏk bunuyh i khât ta si tâm rkăng geh bar pe nar mơ dâng khât.. 45 Jêh păng tăng lĕ nau tahen nây nkoch, păng ăn Yôsep sŏ săk Brah Yêsu. 46 Yôsep rvăt bok laih nglang, jêh ri păng njŭr săk Brah Yêsu bơh si tâm rkăng, njor put ma bok i nây tê̆ ta trôm môch lŭ du ntŭk i bu de lôk ta lŭ klêr ma jan trôm môch. Jêh ri păng rlă du mlŏm lŭ rdŏl trôm môch nây. 47 Mari i tă bơh ƀon Mađala, ndrel ma Mari i mê̆ Yôsê lĕ gŭ ta nây đŏng, lĕ uănh say ntŭk bu tê̆ săk Brah Yêsu nơh.

*15:5 15:5: NMƠ 38:14-16; Êsa 53:7

*15:14 15:14: Kar 3:13-14; 13:27-28

*15:16 15:16: Ntil phung tahen i nây geh tât 600 nuyh.

*15:19 15:19: Êsa 50:6

*15:21 15:21: Rôm 16:13

15:23 15:23: Bu ŭch ăn gay ma mâu ir ji nôk bu nkhât.

*15:23 15:23: NMƠ 69:21

*15:24 15:24: NMƠ 22:18

*15:26 15:26: Mar 15:2

*15:27 15:27: Luk 23:39-43

15:28 15:28: Samƀŭt ơm i nchih ma ti aƀă mâu ôh geh trong dja.

*15:28 15:28: Êsa 53:12; Luk 22:37

*15:29 15:29-32: NMƠ 22:8; 109:25; Yôh 2:19

*15:32 15:32: Mar 8:11

*15:33 15:33: Amô 8:9

*15:34 15:34: NMƠ 22:1

§15:36 15:36: ‘Dak srat’, mâu lah ‘Ndrănh djah’. Ndrănh play yŭng yar ƀon lah mâu kŭp ăn ueh, ndrănh play yŭng yar ƀon i nây jêng srat mâu hôm kah, nôk nây bu tăch thok.

*15:36 15:36: NMƠ 69:21

*15:38 15:38: NNg 26:31-33; Hêb 10:19-20

*15:39 15:39: Mar 1:1-2, 11; 3:11; 5:7; 9:7; 14:61-62; Yôh 1:34; Kar 9:20; NMƠ 2:7

*15:40 15:40-41: Luk 8:2-3

*15:42 15:42: Nar i nây bu kuăl lah ‘Nar ndrăp’, yorlah bu ndrăp ndơ ma rlu ta nar Saƀăt.

*15:42 15:42-43: NVa 21:22-23

15:44 15:44: Geh ŏk bunuyh i khât ta si tâm rkăng geh bar pe nar mơ dâng khât.