Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma
Philêmôn
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 61, klăp lah 28 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng nchih samƀŭt dja nôk păng hôm gŭ ta trôm ndrung, nau păng gŭ ndrung nây, yor ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (Phm 1:1, 9, 23). Bu mân lah păng gŭ ndrung ta ƀon Rôm. Nôk Pôl njuăl samƀŭt ăn ma nô Philêmôn dja, păng njuăl ndrel đŏng pe ơ̆ samƀŭt a êng jât, samƀŭt Êphêsô, samƀŭt Philip, samƀŭt Kôlôh. Samƀŭt păng njuăl ăn ma nô Philêmôn dja, păng njuăl ăn nđâp ma phung nsing i gŭ rƀŭn ndrel nô Philêmôn ta nhih păng đŏng (Phm 1:2).
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Philêmôn jêng bunuyh ndrŏng, păng geh dâk aƀă. Pôl mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, jêh ri păng sât nsing ma Brah Krist (Phm 1:19). Păng geh đŏng du huê dâk rnha Ônêsim, yơn ma nô Ônêsim lĕ du nchuăt tât a ƀon Pôl geh ndrung, ta ƀon i nây păng tâm mâp ma Pôl, păng tăng Pôl mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, păng sât nsing ma Brah Krist (Phm 1:10), jêh ri n'ho ma kơl Pôl dôl Pôl hôm gŭ ta ndrung nây (Phm 1:13). Ônêsim lĕ rgâl nuih n'hâm plơ̆ sât jan dâk ma Philêmôn tay, yorlah aƀaơ dja păng lĕ sât nsing ma Brah Krist. Di ma Philêmôn tê̆ dôih kuŏng Ônêsim, ndri dâng Pôl nchih samƀŭt dja njuăl ăn ma Philêmôn, dăn Philêmôn yô̆ mâu hôm tê̆ dôih ma Ônêsim, rom Ônêsim ma lĕ nuih n'hâm jêng tâm ban ma Pôl nơm (Phm 1:17). Ônêsim ndjôt samƀŭt dja gay ma ăn Philêmôn i kôranh păng nơm. Rnha Ônêsim geh nau khlay lah ‘Geh khlay’, ta Phm 1:11 Pôl dŏng nau khlay rnha i nây kơt nđa: ‘Ntơm nơh păng (Ônêsim) mâu ôh geh nau khlay ma may, yơn ma aƀaơ dja păng geh nau khlay ma may’.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-3)
- Pôl rnê Philêmôn (1:4-7)
- Pôl dăn Philêmôn yô̆ ma Ônêsim (1:8-22)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (1:23-25)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp i bunuyh geh ndrung yor ma jan kar ma Brah Krist Yêsu, nđâp ma samƀŭt oh nô bân Timôthê đŏng. Gâp nchih samƀŭt dja ăn ma may nô Philêmôn. Hên njuăl samƀŭt dja dăn ôp nau ueh lăng may i mât jăng ueh, i bunuyh jan kar kơt hên* 1:1: Mâu lah ‘Jan kar ndrel hên’.. Njuăl samƀŭt dja ăn ma yôh Aphia đŏng, njuăl ăn ma nô Akhipus i bunuyh jan kar ndrel hên, bol lah geh ŏk bunuyh tâm rdâng đah hên 1:2: ‘Bunuyh jan kar...đah hên’, mâu lah ‘I bunuyh tahen Brah Krist Yêsu ndrel ma hên’., njuăl ăn ma phung nsing gŭ rƀŭn ta jay may đŏng, dăn ôp nau ueh lăng dâng lĕ khân ay may.* 1:2: Kôl 4:17 Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may.
Ăp tơ̆ gâp mbơh sơm ma may, gâp lah ueh ma Kôranh Brah i Brah gâp yơk mbah, yorlah gâp tăng nau bu mbơh nkoch nau may nsing ma Kôranh Yêsu, nau may rŏng ma dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah.* 1:5: Phi 2:1-5; Hêb 6:10 Gâp dăn Kôranh Brah ăn nau nsing may i may lĕ geh ndrel hên ăn lơ ma jru, n'ho ma may vât dâng lĕ ndơ ueh i bân lĕ geh ta Brah Krist.* 1:6: Êph 1:3 Ơ nô, say may geh nuih n'hâm rŏng ma phung nsing ma Brah Yêsu Krist, lĕ geh n'hao nuih n'hâm gâp, ndrel ma ăn gâp geh nuih n'hâm răm maak hô ngăn, yor ma may lĕ jan ăn khân păng geh n'hao nuih n'hâm đŏng.
Pôl kơl n'gang ma Ônêsim
Bol lah gâp geh nau dơi tă bơh Brah Krist, dơi đă may jan ndơ i di ma may jan kađôi, yơn ma gâp dăn may jan du nau yor ma may geh nau rŏng. Gâp Pôl dja lĕ ranh hơi, aƀaơ dja geh ndrung yor ma jan kar ma Brah Krist Yêsu jât. 10 Ndri gâp dăn may jan du nau ăn ma nô Ônêsim i gâp kơp tâm ban ma kon gâp nơm, i gâp leo păng nsing ma Brah Yêsu dôl gâp geh ndrung.* 1:10: Kôl 4:9; 1Ti 1:2 11 Ntơm nơh păng mâu ôh geh nau khlay ma may, yơn ma aƀaơ dja păng geh nau khlay ma may, jêh ri nđâp ma gâp đŏng 1:11: Ta nau ngơi Grek rnha ‘Ônêsim’, geh nau khlay lah ‘Geh nau khlay’.. 12 Gâp mplơ̆ păng a may nơm, dăn may rom păng dô, yorlah păng i bunuyh gâp rŏng hô ngăn. 13 Gâp ŭch ngăn ăn păng hôm gŭ ndrel gâp, gay ma ăn păng jan kar ntrŏ may dôl gâp geh ndrung yor ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. 14 Yơn ma gâp mâu ŭch ôh jan, lah ê hŏ ŭch tă bơh may, gay ma lơi ôh nchâp may jan ndơ ueh dja, ăn may jan ma lĕ nuih n'hâm hŏ.* 1:14: 2Kô 9:7
15 Klăp lah Ônêsim tâm nkhah bơh may du ƀlât, gay ma ăn may geh tay păng n'ho ro, 16 mâu hôm ôh jêng dâk dơm, yơn ma jêng bunuyh geh nau khlay rlau ma dâk jât, jêng oh bân i dŭt rŏng ngăn hŏ. Păng jêng oh nô gâp i dŭt rŏng ngăn, yơn ma may rŏng păng rlau ma gâp ngăn, yor ma păng dâk may, nđâp ma jêng oh may ta Kôranh Yêsu đŏng. 17 Lah ndri, lah may kơp gâp jêng oh nô may ta nau nsing ngăn, dăn may rom păng ăn tâm ban ma rom gâp đŏng. 18 Lah păng geh jan tih ma may, mâu lah hôm rnon ma may, rnon i nây ăn may kơp ta gâp hŏ. 19 Nau dja gâp nơm Pôl nchih ma ti gâp nơm: Gâp mra tŏm rnon i nây ma may. Gâp mâu ŭch nkah tôr may nau i gâp leo may geh nau rêh n'ho ro, ndơ i nây tâm ban ma rnon săk may hôm manh gâp. 20 Ơ nô, gâp dăn may kơl nau i nây yor ma may nsing ma Kôranh Yêsu, dăn n'hao nuih n'hâm gâp ta Brah Krist đŏng. 21 Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn may, gâp nsing jêh may iăt kơt nau gâp dăn dja, jêh ri gâp gĭt n'hêl may mra jan rlau bơh nau gâp dăn dja jât. 22 Gâp ŭch dăn ma may hôm du nau đŏng, dăn may ndrăp du ntŭk gŭ ăn ma gâp, yorlah gâp rnơm mâp khân ay may, yor nau khân ay may mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn gâp lôh bơh ndrung dja.* 1:22: Phi 1:25; 2:24
Nau ntĭnh n'glĕ dŭt
23 Nô Êpapras i geh ndrung ndrel gâp yor ma jan kar ma Brah Krist Yêsu, păng ôp nau ueh lăng may.* 1:23: Kôl 1:7; 4:12 24 Jêh ri nô Markôs, nô Arisđarkus, nô Đêmas, ndrel ma nô Luka bunuyh i jan kar ndrel gâp, khân păng ôp nau ueh lăng may đŏng.* 1:24: Kar 12:25; 19:29; Kôl 4:14; 2Ti 4:10-11 25 Dăn nau ueh Kôranh Yêsu Krist gŭ ndrel nuih n'hâm khân ay may.

*1:1 1:1: Mâu lah ‘Jan kar ndrel hên’.

1:2 1:2: ‘Bunuyh jan kar...đah hên’, mâu lah ‘I bunuyh tahen Brah Krist Yêsu ndrel ma hên’.

*1:2 1:2: Kôl 4:17

*1:5 1:5: Phi 2:1-5; Hêb 6:10

*1:6 1:6: Êph 1:3

*1:10 1:10: Kôl 4:9; 1Ti 1:2

1:11 1:11: Ta nau ngơi Grek rnha ‘Ônêsim’, geh nau khlay lah ‘Geh nau khlay’.

*1:14 1:14: 2Kô 9:7

*1:22 1:22: Phi 1:25; 2:24

*1:23 1:23: Kôl 1:7; 4:12

*1:24 1:24: Kar 12:25; 19:29; Kôl 4:14; 2Ti 4:10-11