Samƀŭt Bu Nchih Njuăl Ăn Ma Phung
Hêbrơ
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt ôh bu moh nchih samƀŭt dja, geh bunuyh aƀă lah Pôl năk nchih, bunuyh aƀă lah Ƀarnaƀas (Kar 4:36; 11:24) năk nchih, bunuyh aƀă lah Apôlôs (Kar 18:24-29; Tit 3:13) năk nchih, bân gĭt dơm, bunuyh năk nchih păng jêng phung Israel i nsing ma Brah Krist. Bân mâu gĭt đŏng moh năm bu nchih samƀŭt dja, yơn ma bu mân lah geh nchih ê lor ma năm 70. Samƀŭt dja bu mân lah bu nchih ta ƀon Rôm (Hêb 13:24).
‘Phung Hêbrơ’, ‘Phung Israel’ geh nau khlay tâm ban. Nơm nchih samƀŭt dja, mâu ôh nchih njuăl ăn ma du ntŭk, mâu lah du bri dơm, yơn ma njuăl ăn ma phung nsing i bu jan jêr ta ŏk ntŭk. Samƀŭt dja mâu ôh nchih tâm ban ma samƀŭt njuăl ăn ma bunuyh, ntât lah mâu ôh geh nau ôp ueh lăng ta ntơm samƀŭt, jêng nchih tâm ban ma nti Nau Kôranh Brah Ngơi ta nar pơh.
Nơm i năk nchih samƀŭt dja, păng sŏ ŏk trong Nau Kôranh Brah Ngơi tă bơh nau tâm rnglăp ơm, gay ma nhhơ Brah Krist kuŏng rlau ma dâng lĕ i geh ta nau tâm rnglăp ơm, gay ma n'hao nuih phung i nsing ma Brah Krist. Ta rnôk bu nchih samƀŭt dja, nau ntŭm nti ta samƀŭt geh nau khlay ma phung nsing ta phung Israel ŏk rlau đah ma phung i mâu di phung Israel, kơt ndri dâng bu kuăl samƀŭt dja ‘Hêbrơ’.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Bunuyh i nchih samƀŭt dja lĕ sŏ nau mân nau vay phung Israel, jêh ri nti i nau dơi Brah Krist nơm, i ueh rlau ma Môsê, yorlah Brah Krist i Kon Kôranh Brah nơm, jêh ri ueh rlau ma dâng lĕ kôranh jan brah dŭt kuŏng, yorlah Păng i Kôranh jan brah dŭt kuŏng i dơi chuai nau tih dâng lĕ bunuyh du tơ̆ dơm. Ta si tâm rkăng Brah Yêsu lĕ jao săk Păng nơm jêng ndơ jan brah ueh rlau ma ndơ jan brah i bu de nhhơr ta nhih jan brah ta phung Israel ta ăp rnôk, yorlah Brah Yêsu leo bunuyh hăn dăch a Kôranh Brah, jêh ri jan nau tâm rnglăp mhe i hôm nâng n'ho ro.
Bunuyh i nchih samƀŭt dja lĕ ntŭm nti phung nsing ma Brah Krist ăn hôm geh nuih n'hâm nsrôyh răp jăp nâng ta nau nsing, jêh ri păng nkah phung nsing ma nau nsing bu kăl e nơh, jêh ri đă phung nsing jan tâng kơt.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ntơm mbơh nkoch (1:1-3)
- Brah Krist ueh rlau ma phung tông păr (1:4-2:18)
- Brah Krist ueh rlau ma Môsê (3:1-4:13)
- Brah Krist ueh rlau ma kôranh jan brah dŭt kuŏng (4:14-7:28)
- Nau tâm rnglăp mhe ta Brah Krist ueh rlau ma nau tâm rnglăp ơm (8:1-9:28)
- Brah Krist ueh rlau ma ndơ jan brah tâng ma nau vay Môsê (10:1-39)
- Ma nau nsing ma Kôranh Brah (11:1-12:29)
- Nau gŭ rêh i tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (13:1-17)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (13:18-25)
1
Nau ntơm mbơh nkoch
Bơh ntơm nơh Kôranh Brah lĕ ngơi ma phung u che bân i phung Israel, Păng ngơi tâng ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Păng nơm, Păng ngơi lĕ ŏk tơ̆, nđâp ma ŏk ntil nau ngăn. Yơn ma ta rnôk n'glĕ dŭt* 1:2: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt neh ntu. aƀaơ dja, Kôranh Brah ngơi ma bân tâng ma Kon Bu Klô Păng nơm. Bơh ntơm nơh Păng ăn Kon Păng nơm rhăk njêng dâng lĕ ndơ nơh, jêh ri Păng lĕ kơih jêh Kon Păng nơm đŏng, gay ma jao dâng lĕ rngôch ndơ ăn ma Păng mât uănh n'ho ro.* 1:2: Yôh 1:3; 1Kô 8:6; Kôl 1:16; Rôm 8:17; 1Tê 4:13-18 Kon i nây chrat ang nau chrêk lơp Kôranh Brah, ndrel ma Păng tâm ban ma Kôranh Brah nơm ngăn ngên ta ăp ntil nau, mâu ôh geh nau tâm tih băl. Dâng lĕ ntil ndơ hôm geh tă bơh nau dơi nau ngơi Kon i nây dơm. Jêh Păng n'groh lơi nau tih bân, jan ăn bân kloh, jêh ri Păng hao ta kalơ trôk gŭ bơh ma ti Kôranh Brah i nơm dŭt kuŏng.* 1:3: Hêb 9:12-14; 10:22; Yôh 14:7-10; 2Kô 4:4; Kôl 1:15; 2Kô 5:18-21; NMƠ 110:1; Mar 16:19; Êph 1:20-21 Kơt ndri Păng lĕ jêng dŭt kuŏng rlau ma phung tông păr ngăn, jêh ri nau Kôranh Brah kuăl Păng ‘Kon’ nhhơ Păng kuŏng rlau ma dâng lĕ nơm i Kôranh Brah kuăl ‘Tông păr’ 1:4: ‘Yorlah Kôranh Brah ăn Păng kuŏng rlau ma phung tông păr’, mâu lah ‘Yorlah Kôranh Brah tê̆ rnha Păng ‘Kon’, ndri Păng kuŏng rlau ma phung tông păr’. dơm.* 1:4: Mat 3:17; Phi 2:9
Brah Yêsu Krist kuŏng rlau ma phung tông păr
Mâu geh ôh Kôranh Brah lah ma du huê tông păr kơt Păng lah đah Brah Yêsu:
‘May dja Kon Gâp nơm,
Nar dja Gâp ăn bu gĭt, Gâp Bơ̆ May ngăn’ 1:5: NMƠ 2:7.
Jêh ri Păng lah:
‘Gâp mra jêng i Bơ̆ Păng,
Păng mra jêng i Kon Gâp’ 1:5: 2Sa 7:14; 1NR 17:13.* 1:5: Hêb 5:5
Jêh ri du tơ̆ jât, nôk Kôranh Brah ăn Kon Bu Klô dak bôk Păng nơm văch ta neh ntu, Kôranh Brah lah:
‘Dâng lĕ phung tông păr Gâp nơm, ăn yơk mbah ma Păng’ 1:6: NVa 32:43* 1:6: Yôh 3:16
Kôranh Brah ngơi ma phung tông păr Păng nơm:
‘Gâp 1:7: ‘Gâp’, mâu lah ‘Păng’: Nơm nchih samƀŭt Hêbrơ, sŏ nau rnê ma Kôranh Brah i nây, jêng nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i tă bơh Kôranh Brah nơm ngơi. ăn phung tông păr Gâp nơm ma jêng tâm ban ma sial,
Gâp ăn khân păng i phung sơm kơl jan kar ma Gâp jêng tâm ban ma mpiăt ŭnh đŏng’ 1:7: NMƠ 104:4.
Yơn ma Kôranh Brah lah ma Kon Păng nơm:
‘Ơ Kôranh Brah, nau May mât uănh gŭ ta rnơl kađăch hôm ƀaƀơ n'ho ro,
May mât uănh ma nau sŏng ngăn, ndjôt mŏng kađăch i ndơ mbên ma nau dơi May nơm.
Yorlah May ŭch hô ngăn ma nau sŏng, May biănh ngăn ma nau kue.
Kơt ndri dâng Kôranh Brah i brah May nơm yơk mbah, tŏ dak ngi ta May, jêng ndơ mbên Păng đă May jan kađăch,
Păng ăn May geh nau răm maak dŭt hô rlau ma băl mpôl May’ 1:8-9: NMƠ 45:6-7.
10 Kôranh Brah lah jât ma Kon Păng nơm:
‘Ơ Kôranh, bơh ntơm saơm saam nơh, May nơm rhăk njêng neh ntu,
Trôk jêng tă bơh ti May nơm đŏng njêng.
11 Neh ntu, ndrel ma trôk mra roh lêk lĕ phiao, yơn ma May hôm e n'ho ro.
Neh ntu, ndrel ma trôk mra sat tâm ban ma bok ao,
12 May mra mƀăr lơi neh ntu, mƀăr lơi trôk, tâm ban ma bu klôn mƀăr lơi ao kuŏng sat,
May mra rgâl neh ntu, rgâl trôk jêng mhe tâm ban ma bu tơh kho ao,
Yơn ma May nơm hôm kơt ơm nâng n'ho ro dơm’ 1:10-12: NMƠ 102:25-27.
13 Jêh ri Kôranh Brah mâu geh ôh lah ma du huê tông păr:
‘Ăn May gŭ hŏm bơh ma Gâp ta ntŭk bu lư,
Kŏp Gâp nhŭp kât lơi phung i rlăng đah May ăn gŭ ta nâm mpang jŏng May’ 1:13: NMƠ 110:1.
14 Dâng lĕ phung tông păr bunuyh mâu ôh blao say, khân păng jêng nơm sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah, Kôranh Brah đă khân păng hăn sơm kơl jan kar ma phung bunuyh i Păng ŭch rklaih.* 1:14: NMƠ 34:7; 91:11-12; Mat 4:11

*1:2 1:2: Ta nau tâm rnglăp mhe mbơh ma bân, jêh Brah Yêsu hao sât ta kalơ trôk, tât ma Păng plơ̆ văch, jêng rnôk n'glĕ dŭt neh ntu.

*1:2 1:2: Yôh 1:3; 1Kô 8:6; Kôl 1:16; Rôm 8:17; 1Tê 4:13-18

*1:3 1:3: Hêb 9:12-14; 10:22; Yôh 14:7-10; 2Kô 4:4; Kôl 1:15; 2Kô 5:18-21; NMƠ 110:1; Mar 16:19; Êph 1:20-21

1:4 1:4: ‘Yorlah Kôranh Brah ăn Păng kuŏng rlau ma phung tông păr’, mâu lah ‘Yorlah Kôranh Brah tê̆ rnha Păng ‘Kon’, ndri Păng kuŏng rlau ma phung tông păr’.

*1:4 1:4: Mat 3:17; Phi 2:9

1:5 1:5: NMƠ 2:7

1:5 1:5: 2Sa 7:14; 1NR 17:13

*1:5 1:5: Hêb 5:5

1:6 1:6: NVa 32:43

*1:6 1:6: Yôh 3:16

1:7 1:7: ‘Gâp’, mâu lah ‘Păng’: Nơm nchih samƀŭt Hêbrơ, sŏ nau rnê ma Kôranh Brah i nây, jêng nau ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i tă bơh Kôranh Brah nơm ngơi.

1:7 1:7: NMƠ 104:4

1:9 1:8-9: NMƠ 45:6-7

1:12 1:10-12: NMƠ 102:25-27

1:13 1:13: NMƠ 110:1

*1:14 1:14: NMƠ 34:7; 91:11-12; Mat 4:11