Samƀŭt Pôl Njuăl Ăn Ma Phung Nsing Ta Ƀon
Philip
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 61 klăp lah 28 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng nchih samƀŭt dja nôk păng hôm gŭ ta trôm ndrung, nau păng gŭ ndrung nây, yor ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh (Phi 1:7, 13, 14, 17). Bu mân lah păng gŭ ndrung ta ƀon Rôm. Nôk Pôl njuăl samƀŭt Philip dja, păng njuăl ndrel đŏng pe ơ̆ samƀŭt a êng jât 1. samƀŭt Êphêsô, 2. samƀŭt Kôlôh, 3. samƀŭt Philêmôn.
Ma samƀŭt a êng i Pôl nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.
Ƀon Philip ta bri Masêđôn, bri Masêđôn bơh lơ bri Akhây, lĕ bar bri i nây aƀaơ dja jêng bri Grek. Pôl lĕ ơm hăn nti nau mhe mhan ueh ta ƀon Philip klăp lah ta năm 50 (Kar 16:6-49). Phung nsing ta ƀon Philip ŏk tơ̆ khân păng ăn prăk ma Pôl, gay ma păng hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Tât phung nsing ta ƀon Philip tăng lư Pôl gŭ ta ndrung, khân păng đă nô Êpaprôđit hăn mâp păng, nđâp ma njuăl prăk.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Pôl nchih samƀŭt dja gay ma lah ueh phung nsing ta ƀon Philip, ŭch n'hao nuih n'hâm khân păng gay ma gŭ nâp ta nau nsing, ŭch n'hao nuih n'hâm khân păng gay ma gŭ ta nau răm maak, ŭch mbơh ma khân păng lơi ôh iăt nau nti i nơm nti nklă. Ta Phi 4:4 Pôl nchih: ‘Ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may geh nuih n'hâm răm maak nâng yor ma khân ay may gŭ ndrel Kôranh Yêsu. Gâp dăn mbơh tay du tơ̆ jât: Ăn răm maak hŏm!’
Mbơh nau khlay ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-11)
- Nau rêh jêng Pôl (1:12-26)
- Nau rêh ndrel Brah Krist (1:27-2:18)
- Nau Timôthê, ndrel ma Êpaprôđit hăn ta ƀon Philip (2:19-30)
- Nau ntŭm nti ăn gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (3:1-4:9)
- Pôl lah ueh phung nsing ta ƀon Philip (4:10-20)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (4:21-23)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt gâp Pôl nchih. Gâp ndrel ma Timôthê, hên bunuyh sơm kơl jan kar* 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar’, mâu lah ‘Dâk’. Brah Krist Yêsu, jêh ri hên njuăl samƀŭt dja ăn ma khân ay may i phung ƀon lan Kôranh Brah ta ƀon Philip i gŭ ndrel Brah Krist Yêsu, nđâp ma njuăl ăn ma mpôl kôranh mât uănh phung nsing, ndrel ma mpôl kơl jan kar phung nsing đŏng.* 1:1: Phi 2:19; Kar 16:1-3 Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân nơm, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist ăn nau ueh, nau đăp mpăn ma dâng lĕ khân ay may.
Nau Pôl mbơh sơm
Ăp tơ̆ gâp kah gĭt ma khân ay may, gâp lah ueh ma Kôranh Brah ƀaƀơ. Ăp tơ̆ gâp dăn Kôranh Brah kơl dâng lĕ khân ay may, gâp mbơh sơm ma nuih n'hâm maak, yorlah khân ay may lĕ geh lăp ndrel gâp ta nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, bơh ntơm khân ay may mhe nsing n'ho ma tât aƀaơ dja. Gâp lĕ gĭt n'hêl jêh nau dja: Kôranh Brah i nơm ntơm jan ndơ ueh ăn ta nuih n'hâm khân ay may nây, Păng hôm jan nâng ăn tât jêh nau i nây n'ho ma tât nar Brah Krist Yêsu văch tay.* 1:6: Phi 2:13; 3:12-16 Nau gâp răm maak ma dâng lĕ khân ay may kơt nđa jêng di ngăn, yorlah ta nuih n'hâm gâp ŭch rŏng ma khân ay may. Bol lah gâp geh ndrung, mâu lah hôm mbơh nkoch ma nau mhe mhan ueh ta bơh năp bunuyh i tâm rdâng đah nau i nây kađôi, dâng lĕ khân ay may hôm gŭ jan kar kơt gâp đŏng ta nau dja i tă bơh nau ueh Kôranh Brah nơm ăn ma gâp.* 1:7: Êph 3:1; Kôl 4:18 Kôranh Brah lĕ gĭt jêh dah hô nau gâp klŏng ma dâng lĕ khân ay may, yor ma gâp yô̆ rŏng ma khân ay may tâm ban ma Brah Yêsu Krist yô̆ rŏng ma khân ay may đŏng.* 1:8: 2Kô 6:11-13 Gâp mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn ma khân ay may geh nau rŏng lơ ma hô lơ ma hô, ăn geh nau mân gĭt blao ăp ntil đŏng.* 1:9: Rôm 12:2; Phm 1:6 10 Gâp mbơh sơm kơt nây, yorlah lah geh nau i nây khân ay may gĭt n'hêl nanê̆ moh ndơ i dŭt ueh. Jêh ri tât nar Brah Krist văch khân ay may lĕ kloh ngăn, mâu ôh geh nau ma nduih.* 1:10: 1Kô 1:8; 2Kô 5:10 11 Gâp dăn đŏng khân ay may jan ndơ dŭt ŏk ma nau sŏng i Brah Yêsu Krist de kơl, gay ma Kôranh Brah geh nau chrêk lơp, geh bu rnê Păng.* 1:11: Yôh 15:8
Pôl gŭ ta trôm ndrung
12 Ơ oh nô ta nau nsing, gâp ŭch khân ay may gĭt nau dja: Dâng lĕ ndơ bu jan jêr gâp dja, ƀêng ma jêng ueh chrao kơl bunuyh ŏk tăng nau mhe mhan ueh.* 1:12: Kar 9:15-16 13 Ndri dâng lĕ phung tahen njrăng nhih kôranh kađăch, ndrel ma bunuyh êng jât ŏk ngăn lĕ gĭt n'hêl nanê̆ jêh nau gâp geh ndrung dja jêng yor ma gâp tâng Brah Krist dơm.* 1:13: 2Ti 2:8-9 14 Ŏk bunuyh nsing ma Kôranh Yêsu geh nuih n'hâm bănh yor ma lĕ gĭt gâp geh ndrung dja, jêh ri lơ ma hô bănh mbơh nkoch nau Kôranh Brah mâu ôh geh nau klach.
15 Geh bunuyh aƀă mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma Brah Krist, nuih n'hâm geh nau tâm mâu nach ma gâp, ŭch jêng kuŏng rlau ma gâp, yơn ma geh bunuyh aƀă jât mbơh nkoch ma nuih n'hâm ueh.* 1:15: 2Kô 2:17 16 Lŏng khân păng i mbơh nkoch ma nuih n'hâm ueh nây, mbơh nkoch ma nuih n'hâm rŏng ma gâp, yorlah gĭt Kôranh Brah lĕ ăn jêh gâp gŭ ta dja gay ma plơng ơh đah bunuyh i tâm rdâng đah nau mhe mhan ueh dja. 17 Tih ma mpôl i mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist ma nuih n'hâm ŭch jêng kuŏng dơm, khân păng mâu ôh geh nuih n'hâm sŏng. Khân păng mân ntop nau jêr jŏt lơ ma hô jât ma gâp nôk gâp hôm gŭ ta trôm ndrung dja. 18 Mâu chrao ôh! Nau i bu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist, bol lah ndra ma jan kađôi, bol lah jan ngăn kađôi, gâp hôm răm maak ma nau i nây. Jêh ri gâp hôm răm maak jât, 19 yorlah gâp lĕ gĭt gâp mra geh nau rklaih bơh nau jêr jŏt dja chrao. Gâp mra geh nau rklaih tă bơh khân ay may mbơh sơm dăn ăn ma gâp, ndrel ma Brah Huêng Ueh i Brah Yêsu Krist de đă kơl gâp.* 1:19: Kôl 4:3-4 20 Gâp ŭch hô ngăn, ndrel ma rnơm nâp rkâk, gâp mâu ôh geh nau đit prêng ta năp Kôranh Brah, đê̆ mâu ơm, yorlah gâp hôm gŭ nâp ta Păng tât lôch. Jêh ri gâp ŭch hô ngăn, ndrel ma rnơm nâp rkâk, gâp mâu ôh geh nau đit prêng tă bơh gâp hôm mbơh nkoch Brah Krist ma nuih n'hâm dŭt bănh kơt ơm đŏng, Brah Krist geh nau rnê tă bơh săk gâp, bol lah gâp hôm rêh, mâu lah khât kađôi.* 1:20: Phi 2:17 21 Lŏng gâp dja, lah hôm rêh gâp gŭ ngao gay ma ăn nau rnê ma Brah Krist, jêh ri lah gâp khât hôm ueh ma gâp jât.* 1:21: Rôm 14:9; 2Kô 5:15 22 Yơn ma lah gâp hôm rêh ta neh ntu dja jât, gâp hôm dơi jan kar ma geh ŏk play jât. Gâp mâu gĭt ôh moh ndơ i gâp ŭch. 23 Nuih n'hâm gâp vĭ vĕ dâng lĕ bar ding ngăn. Gâp ŭch ngăn lôh bơh neh ntu dja hăn gŭ ndrel ma Brah Krist nơm ta kalơ ri, i nây jêng ueh rlau ma gâp ngăn.* 1:23: 2Kô 5:7-9 24 Yơn ma lah hôm gŭ rêh ta neh ntu dja hôm jan kar ma Brah Krist jât, i nây geh nau khlay rlau ăn ma khân ay may. 25 Jêh ri yor ma gâp iăt n'hêl nanê̆ nau i nây, gâp lĕ gĭt jêh, gâp hôm gŭ rêh ta neh ntu dja, gay ma jan kar kơl dâng lĕ khân ay may. Gâp hôm gŭ rêh gay ma ăn khân ay may geh nau nsing lơ ma nâp, nđâp ma khân ay may geh nuih n'hâm răm maak.* 1:25: Phi 2:24 26 Jêh ri nôk gâp plơ̆ khŏl khân ay may tay, khân ay may lơ ma rnê Brah Krist Yêsu, yor ma ndơ Brah Krist jan ta gâp.
Nau jêr jŏt ma phung nsing
27 Ăn khân ay may gŭ ngao krao sach tâm di đah nau nti ta nau mhe mhan ueh Brah Krist nơm. Lah ndri bol lah gâp hăn khŏl khân ay may kađôi, mâu hăn kađôi, tăng bu nkoch nau bơh khân ay may dơm, gâp lĕ gĭt n'hêl jêh khân ay may gŭ nâp ta du ntôr nau, nsrôyh jan kar ndrel băl ma nau nsing ta nau mhe mhan ueh ma nau mân nguai dơm,* 1:27: Phi 4:9; Rôm 12:10; 1Kô 1:10 28 mâu geh ôh klach du ntil ma phung rlăng ŭch tâm rdâng ma khân ay may. Tât phung rlăng i nây say nau bănh khân ay may, ri mơ khân păng gĭt vât Kôranh Brah mra lơh khân păng roh hêng, yơn ma khân ay may lĕ geh jêh nau rklaih. Nau i nây jêng geh tă bơh Kôranh Brah,* 1:28: 2Tê 1:4-5 29 tă bơh nau ueh Păng nơm, Păng lĕ ăn jêh khân ay may nsing ma Păng, mâu ôh dơn nsing ma Păng dơm, yơn ma Păng ăn khân ay may geh nau jêr jŏt yor ma Păng jât.* 1:29-30: 2Ti 3:12 30 Aƀaơ dja khân ay may lĕ geh nau jêr jŏt jêh, kơt gâp lĕ geh nôk gâp gŭ ta ƀon khân ay may nơh. Khân ay may vay say ndơ i nây, jêh ri lĕ tăng đŏng gâp aƀaơ dja hôm geh nanao.

*1:1 1:1: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar’, mâu lah ‘Dâk’.

*1:1 1:1: Phi 2:19; Kar 16:1-3

*1:6 1:6: Phi 2:13; 3:12-16

*1:7 1:7: Êph 3:1; Kôl 4:18

*1:8 1:8: 2Kô 6:11-13

*1:9 1:9: Rôm 12:2; Phm 1:6

*1:10 1:10: 1Kô 1:8; 2Kô 5:10

*1:11 1:11: Yôh 15:8

*1:12 1:12: Kar 9:15-16

*1:13 1:13: 2Ti 2:8-9

*1:15 1:15: 2Kô 2:17

*1:19 1:19: Kôl 4:3-4

*1:20 1:20: Phi 2:17

*1:21 1:21: Rôm 14:9; 2Kô 5:15

*1:23 1:23: 2Kô 5:7-9

*1:25 1:25: Phi 2:24

*1:27 1:27: Phi 4:9; Rôm 12:10; 1Kô 1:10

*1:28 1:28: 2Tê 1:4-5

*1:29 1:29-30: 2Ti 3:12