2
Brah Krist njŭr êng săk, jêh ri sŏ dơn nau chrêk lơp
Lah khân ay may lĕ sŏ dơn jêh nau n'hao nuih n'hâm tă bơh nau gŭ ndrel Brah Krist, lah lĕ geh jêh nau rŏng Brah Krist bonh leng khân ay may, lah Brah Huêng Ueh lĕ gŭ ndrel khân ay may, lah Brah Krist lĕ yô̆ nđach khân ay may,* 2:1-5: Rôm 12:10, 13-16; 1Kô 10:24; Gal 5:13-16 lah ndri đă khân ay may geh nau mân du ntôr nau, geh nau tâm rŏng băl, geh nuih n'hâm du ntôr nau, ndrel ma geh nau mân nguai dơm. Lah khân ay may lĕ geh dâng lĕ nau i nây, gâp răm maak ngăn. Lơi ôh jan ndơ ma jêng kuŏng dơm, lơi ôh jan ndơ gay ma n'hi êng săk nơm. Yơn ma ăn njŭr êng săk nơm, jêh ri kơp bu êng kuŏng rlau ma săk nơm.* 2:3: Gal 5:26 Lơi ôh du huê du huê săk mân ma săk păng nơm dơm, ăn mân ma bunuyh a êng đŏng. Ăn ma khân ay may geh nuih n'hâm tâm ban ma Brah Krist Yêsu hŏ.* 2:5-6: Yôh 1:14; 17:5
Bol lah Brah Krist Yêsu tâm ban ma Kôranh Brah nơm ngăn kađôi,
Păng kŏ mâu ôh sŏ prăp ma săk Păng nơm
Nau i Păng tâm ban ma Kôranh Brah i nây.
Yơn ma Păng mƀăr lơi nau i nây,
Jêh ri jêng tâm ban ma dâk bu,
Păng deh jêng bunuyh.
Lĕ jêng bunuyh ngăn* 2:7: Rôm 8:3; 2Kô 8:9; Gal 4:4
Păng njŭr êng săk Păng nơm
Iăt jan tâng nau Kôranh Brah đă, n'ho ma tât khât săk.
Rlau bơh nây jât n'ho ma Păng dơn nau khât ta si tâm rkăng i đit prêng tâm ban ma bunuyh dôih.* 2:8: Mat 26:39; Hêb 5:8
Kơt ndri dâng Kôranh Brah n'hao Păng dŭt prêh kalơ,
Nđâp ma jan ăn Păng kuŏng
Rlau ma dâng lĕ ndơ jât,* 2:9-11: Mat 28:18; Êph 1:21-22; Hêb 1:3; Rôm 14:11
10 Gay ma nôk tăng rnha Brah Yêsu tay,
Dâng lĕ ndơ ta kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah nơm,
Nđâp ma ta neh ntu, nđâp ma ta nâm neh ntu đŏng, ăn leo băl chon kômŏk mbah Păng dadê.
11 Kôranh Brah n'hao Păng gay ma ăn dâng lĕ bŏr mbung mbơh lah:
Brah Yêsu Krist Păng kôranh.
Kơt ndri rnê Kôranh Brah i Bơ̆ ăn nau chrêk lơp ma Păng.
Phung nsing ma Brah Krist jêng nau ang ma neh ntu
12 Ơ phung i gâp rŏng, khân ay may lĕ vay iăt ƀaƀơ nau gâp* 2:12: Mâu lah ‘Nau Kôranh Brah’. đă. Kơt ndri ăn khân ay may iăt nau gâp đă tay jât dô, mâu ôh dơn ma nôk gâp hôm gŭ ndrel dơm, yơn ma nôk gâp gŭ ngai kađôi. Ăn khân ay may hôm nsrôyh gŭ rêh tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch, nđâp ma klach yơk Păng. Nau i nây jêng di ma khân ay may i lĕ sŏ dơn nau rklaih,* 2:12: 2Kô 7:1; 1Pê 1:17 13 yorlah Kôranh Brah nơm jan ăn ma khân ay may geh nuih n'hâm ŭch jan tâng nau Păng ŭch, nđâp ma ăn khân ay may dơi jan tâng nau Păng ŭch đŏng.* 2:13: Phi 1:6; 2Tê 1:11
14 Dâng lĕ ndơ khân ay may jan, lơi ôh ŏk bâr njâr sêk, mâu lah geh nau rlăch, 15 gay ma ăn khân ay may jêng lĕ ueh di keh, mâu geh nau ma nduih, lĕ jêng kloh, jêng kon Kôranh Brah nơm ngăn, bol lah khân ay may gŭ ndrel bunuyh tih, bunuyh djơh ta rnôk dja. Khân ay may lĕ jêng tâm ban ma nau ang ta phung khân păng, tâm ban ma ndơ ang ta neh ntu dja.* 2:15: Mat 5:14; Êph 5:8-9; Rôm 8:14-15 16 Ăn khân ay may ndjôt nâp nau nti ma nau rêh n'ho ro 2:16: Mâu lah ‘Ăn khân ay may mbơh nkoch ma nau rêh n'ho ro ăn ma bu’.. Lah khân ay may jan kơt nây, gâp blao n'hi êng săk ta nar Brah Krist văch tay, yor ma say nau gâp nsrôyh jan kar rơah rgănh nti khân ay may nơh mâu ôh jêng dơm dam.* 2:16: 1Tê 2:19-20 17 Ndơ i khân ay may jan yor ma khân ay may nsing ma Brah Krist jêng tâm ban ma ndơ khân ay may nhhơr ma Kôranh Brah. Lah bu nkhât gâp 2:17: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lah bu nkhŭt gâp tâm ban ma bu nkhŭt ndrănh ta kalơ ndơ jan brah’. Geh ntil jan brah ma Kôranh Brah aƀă, bu nkhŭt ndrănh ta kalơ ndơ jan brah., nau i nây tâm ban ma ndơ nhhơr ma Kôranh Brah i geh ntop ndơ khân ay may nhhơr ma Păng đŏng, jêh ri gâp răm maak. Jêh ri gâp ŭch khân ay may geh nuih n'hâm răm maak ndrel gâp.* 2:17: Phi 1:21-22; NNg 25:29; NKơ 28:7; 2Ti 4:6-8 18 Kơt nây đŏng, ăn khân ay may răm maak, ơ, ăn khân ay may răm maak ndrel gâp.* 2:18: Phi 3:1; 4:4
Timôthê, ndrel ma Êpaprôđit hăn nsong
19 Lah Kôranh Yêsu kơl, gâp ŭch ăn Timôthê hăn a khân ay may gơnh ro, gay ma ndjôt nau bơh khân ay may ăn n'hao nuih n'hâm gâp.* 2:19-23: Phi 1:1; Kar 16:1-3 20 Ta dja gâp mâu hôm ôh geh bunuyh a êng jât i geh nau mân tâm ban ma păng, păng hô ngăn mân rvê khân ay may. 21 Yorlah dâng lĕ bunuyh a êng ŭch mân ma săk khân păng nơm dơm, khân păng mâu ôh mân ma ndơ Brah Krist ŭch.* 2:21: Gal 5:16-17 22 Khân ay may lĕ gĭt say nuih n'hâm ueh Timôthê, păng jan kar ndrel gâp ta nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, tâm ban ma kon jan kar ăn ma bơ̆. 23 Lah ndri gâp hôm gŭ kŏp bu mbơh moh ndơ i bu jan ma gâp, jêh gâp gĭt n'hêl nanê̆ ndơ i nây, gâp ŭch ăn păng hăn gơnh ro a khân ay may. 24 Gâp nsing ma Kôranh Brah bu mra pơk gâp gơnh bơh ndrung, jêh ri gâp mra hăn a khân ay may gơnh đŏng.* 2:24: Phi 1:25
25 Yơn ma gâp mân lah, hôm ueh ma ăn nô Êpaprôđit plơ̆ sât a khân ay may aƀaơ dja. Păng jêng oh nô gâp ta nau nsing, jêng bunuyh jan kar ndrel gâp, jêh ri păng jêng bunuyh nsrôyh ndrel bân, bol lah geh ŏk bunuyh tâm rdâng§ 2:25: ‘Păng jêng oh nô gâp ta nau nsing...’, mâu lah ‘Păng jêng bunuyh tahen ndrel hên’.. Khân ay may lĕ ăn păng hăn a gâp, gay ma mbơh nau bơh khân ay may, nđâp ma kơl moh ndơ i gâp ŭch.* 2:25: Phi 4:18 26 Păng klŏng khân ay may dŭt hô ngăn, păng geh nau rngot ngăn yor ma păng lĕ gĭt khân ay may lĕ tăng lư păng geh nau ji nơh. 27 Păng geh nau ji dŭt hô bơi ma khât ngăn đŏng, yơn ma Kôranh Brah yô̆ nđach păng ăn păng bah ji. Kôranh Brah mâu ôh dơn yô̆ nđach du huê păng dơm, yô̆ nđach gâp đŏng, gay ma lơi ăn gâp geh nau rngot lơ ma hô jât. 28 Kơt ndri gâp ŭch ăn păng plơ̆ sât a khân ay may gơnh ro, gay ma khân ay may răm maak tât say păng. Jêh ri gâp mâu hôm đŏng rvê nau i khân ay may lĕ rvê păng nơh. 29 Lah ndri ăn khân ay may rom păng ma nau răm maak ăn dŭt hô, yor ma păng jêng oh nô bân ta nau nsing ma Kôranh Yêsu. Jêh ri yơk ma bunuyh i kơt păng nây dô, 30 yor ma păng bơi khât săk nây nơh jan kar ma Brah Krist. Păng lĕ ndrăp jao jêh săk păng nơm ma khât gay ma sơm kơl khân ay may i khân ay may mâu ôh dơi hăn kơl gâp.

*2:1 2:1-5: Rôm 12:10, 13-16; 1Kô 10:24; Gal 5:13-16

*2:3 2:3: Gal 5:26

*2:5 2:5-6: Yôh 1:14; 17:5

*2:7 2:7: Rôm 8:3; 2Kô 8:9; Gal 4:4

*2:8 2:8: Mat 26:39; Hêb 5:8

*2:9 2:9-11: Mat 28:18; Êph 1:21-22; Hêb 1:3; Rôm 14:11

*2:12 2:12: Mâu lah ‘Nau Kôranh Brah’.

*2:12 2:12: 2Kô 7:1; 1Pê 1:17

*2:13 2:13: Phi 1:6; 2Tê 1:11

*2:15 2:15: Mat 5:14; Êph 5:8-9; Rôm 8:14-15

2:16 2:16: Mâu lah ‘Ăn khân ay may mbơh nkoch ma nau rêh n'ho ro ăn ma bu’.

*2:16 2:16: 1Tê 2:19-20

2:17 2:17: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lah bu nkhŭt gâp tâm ban ma bu nkhŭt ndrănh ta kalơ ndơ jan brah’. Geh ntil jan brah ma Kôranh Brah aƀă, bu nkhŭt ndrănh ta kalơ ndơ jan brah.

*2:17 2:17: Phi 1:21-22; NNg 25:29; NKơ 28:7; 2Ti 4:6-8

*2:18 2:18: Phi 3:1; 4:4

*2:19 2:19-23: Phi 1:1; Kar 16:1-3

*2:21 2:21: Gal 5:16-17

*2:24 2:24: Phi 1:25

§2:25 2:25: ‘Păng jêng oh nô gâp ta nau nsing...’, mâu lah ‘Păng jêng bunuyh tahen ndrel hên’.

*2:25 2:25: Phi 4:18