3
Nau gŭ ngao tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch
Ơ oh nô ta nau nsing, geh du nau jât, ăn khân ay may răm maak dô yor ma ndơ Kôranh Yêsu lĕ jan ma khân ay may. Gâp mâu dâl ôh nchih du tơ̆ jât nau i gâp lĕ nchih jêh ăn ma khân ay may a lor nơh. Gâp nchih kơt nđa gay ma ăn khân ay may nsing nâp.* 3:1: Phi 2:18; 4:4 Ăn khân ay may njrăng ma mpôl bunuyh djơh i tâm ban ma so ŭch sa hêk, njrăng ma mpôl bunuyh i nti nklă lah: ‘Geh koh ntô mơ dâng Kôranh Brah rklaih’.* 3:2: Gal 5:12 Yơn ma bân jêng bunuyh i Kôranh Brah rom ngăn, jêng tâm ban ma bunuyh i koh ntô ngăn, bol lah mâu ôh geh koh ntô ta rnglay săk. Bân jêng bunuyh Kôranh Brah rom, yorlah bân yơk mbah Kôranh Brah nđâp ma Brah Huêng Ueh gŭ ta bân. Bân nsing ma Brah Krist Yêsu gay ma rklaih, bân mâu ôh nsing ma ndơ jan ta rnglay săk jan tâng nau vay gay ma rklaih.* 3:3: Rôm 3:28-29; Gal 5:6
Lah jan ndơ tâng rnglay săk tâng nau vay jêng geh nau khlay, gâp geh ndơ ŏk ma nsing. Lah geh du huê bunuyh dơi n'hi êng săk yor ma ndơ i nây, gâp dơi rlau ma păng ngăn ro:* 3:4-5: NNg 12:3; Kar 22:3; 23:6; Rôm 11:1 Yorlah bu koh ntô gâp jêh gâp deh lĕ geh pham nar, gâp phung Israel, deh ta rnoi mpôl Ƀenjamin* 3:5: Mpôl Ƀenjamin, jêng du mpôl ta 12 mpôl phung Israel đŏng.. Gâp nđâp ma mê̆ bơ̆ gâp hôm ngơi nau ngơi Hêbrơ đŏng. Lah gĭt ma mpeh ma nau vay phung Israel, gâp jêng phung Pharisi i bu lư hô ngăn ndjôt nau vay phung Israel. Lah ngơi ma nau gơyh ma nau vay phung Israel, gâp gơyh hô ngăn n'ho ma tât jan jêr jŏt ăn ma phung nsing ma Brah Krist jât 3:6: Phung Israel i mâu nsing ma Brah Krist, kơp nau nti ma Brah Krist jêng nau nti nklă, jêng nau tâm rdâng ma Kôranh Brah. Kơt ndri bunuyh i gơyh ngăn ma nau vay phung Israel nđâp ma mâu nsing ma Brah Yêsu i nây, khân păng mân lah khân păng jan tâng nau Kôranh Brah ŭch, jan tâng samƀŭt Nau Vay Rkhĭch 13:1-5, lah jan jêr jŏt bunuyh i nsing ma Brah Krist.. Lah ngơi ma nau sŏng yor ma jan tâng nau vay phung Israel, gâp mâu ôh geh nau ma nduih.* 3:6: Kar 8:3; Gal 1:14 A lor nơh gâp kơp dâng lĕ ndơ i nây geh nau khlay ngăn, yơn ma aƀaơ dja gâp khat ngăn dâng lĕ ndơ i gâp lĕ jan nây nơh, yor ma aƀaơ dja gâp nsing ma Brah Krist.* 3:7-8: Mat 16:25-26 Rlau bơh nây jât gâp kơp dâng lĕ ndơ mâu ôh hôm geh nau khlay, yor ma gĭt năl Brah Krist Yêsu i Kôranh gâp geh nau khlay dŭt hô rlau bu. Yor ma Păng gâp mƀăr dâng lĕ ndơ, gâp kơp dâng lĕ ndơ i nây tâm ban ma ndŏk dơm, gay ma gâp gŭ ndrel Brah Krist, gay ma jêng ƀon lan Păng nơm. Kôranh Brah kơp gâp lĕ sŏng yor ma gâp nsing ma Brah Krist, mâu di ôh yor ma ndơ gâp nơm jan tâng nau vay phung Israel. Nau Kôranh Brah kơp bân sŏng tă bơh Păng nơm ăn yor ma nau bân nsing.* 3:9: Rôm 9:32; 10:3-4; Gal 2:16; Êph 2:8-9 10 Gâp ŭch ngăn gĭt năl Brah Krist, gâp ŭch gĭt say nau dơi i ăn Păng dâk rêh tay nơh, gâp ŭch gŭ ndrel Păng ta nau jêr jŏt tât ma khât săk tâm ban ma Păng đŏng.* 3:10-11: Rôm 8:17; 2Kô 4:10-11 11 Gâp ŭch ngăn jan kơt nây, gay ma jêh gâp khât gâp dâk rêh đŏng ta nar Kôranh Brah ăn dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Krist dâk rêh tay.
Nau ntât ma tâm rlong nchuăt
12 Gâp mâu hŏ sŏ dơn, mâu hŏ jan jêh dâng lĕ nau i nây. Gâp mâu hŏ jêng du huê bunuyh lĕ tâm di ma dâng lĕ nau ŭch Brah Krist Yêsu. Yơn ma gâp ŭch ngăn jêng du huê bunuyh kơt nây, yorlah Brah Krist Yêsu rklaih gâp gay ma jêng du huê bunuyh kơt nây.* 3:12-14: 1Kô 9:24-27; 1Ti 6:12 13 Ơ oh nô ta nau nsing, gâp mâu hŏ jêng du huê bunuyh kơt nây, yơn ma gâp ŭch jêng bunuyh kơt nây. Ndri dâng gâp mƀăr lơi mâu hôm kơp khlay ma ndơ i ơm bơh kơi nơh, jêh ri gâp nsrôyh jan kar gay ma sŏ dơn ndơ i hôm jât năp tay. 14 Gâp nsrôyh jan kar tâm ban ma bunuyh tâm rlong nchuăt nsrôyh nchuăt tât ta ntŭk lôch nchuăt, gay ma sŏ dơn nau nkhôm ndơ Kôranh Brah ŭch ăn ma gâp. Păng kuăl bân gay ma bân sŏ dơn nau i nây ta kalơ trôk, tă bơh ndơ Brah Krist lĕ jêh jan. 15 Lah ndri dâng lĕ bân i lĕ gĭt mân jru ta nau nsing ma Brah Krist Yêsu, ăn geh nau mân kơt nau gâp nchih nây. Lah khân ay may geh nau mân êng bơh gâp ta plăng du ntil nau, Kôranh Brah mra nhhơ ăn khân ay may gĭt vât ma ndơ i nây ro. 16 Iăt ma bân hôm gŭ ngao tâm di ma ndơ Kôranh Brah lĕ nhhơ ăn bân gĭt vât hŏ, bol lah geh nau mân êng kađôi.
17 Ơ oh nô, ăn dâng lĕ khân ay may jan tâng nau gŭ ngao gâp. Jêh ri uănh bunuyh i jan tâng nau ueh gâp i khân ay may lĕ say jêh ta gâp.* 3:17: 1Kô 11:1 18 Gâp lĕ vay mbơh nkoch ăn ma khân ay may ƀaƀơ ngăn, jêh ri aƀaơ dja gâp mbơh nkoch tay ăn ma khân ay may nđâp ma dak măt: Geh ŏk bunuyh ngơi ma mbung dơm khân păng nsing ma Brah Krist, yơn ma nau gŭ rêh khân păng jêng tâm ban ma phung rlăng đah nau nti Brah Krist nơm i khât ta si tâm rkăng nơh chrao.* 3:18: Êph 5:6-7 19 Tât nar n'glĕ dŭt tay dâng lĕ khân păng i nây khât roh hêng, khân păng gĭt ma ndơ i săk jăn khân păng ŭch dơm, tâm ban ma yơk mbah ma săk khân păng nơm, khân păng sŏ ndơ i đit prêng ma n'hi êng săk, jêh ri khân păng pơh ma rvê ma ndơ ta neh ntu dja dơm.* 3:19: Rôm 16:18 20 Lŏng dâng lĕ bân, ntŭk ƀon bân nơm ngăn jêng ntŭk ƀon ueh ta kalơ ri, jêh ri bân hôm gŭ kŏp ŭch hô ngăn Kôranh Yêsu Krist i nơm rklaih bân gơnh jŭr tă bơh ta kalơ ri tay.* 3:20: Yôh 14:2-3; Êph 2:19; Kôl 3:2; Hêb 12:22-23; Tit 2:13 21 Păng mra rgâl lơi săk jăn bân i blao ji blao khât, ăn jêng tâm ban ma săk jăn dŭt ueh Păng nơm i geh nau chrêk lơp. Păng jan ndơ i nây tă bơh nau dơi Păng nơm, nau dơi i nây ăn Păng jêng kôranh dâng lĕ ndơ đŏng.* 3:21: 1Kô 15:51-53

*3:1 3:1: Phi 2:18; 4:4

*3:2 3:2: Gal 5:12

*3:3 3:3: Rôm 3:28-29; Gal 5:6

*3:4 3:4-5: NNg 12:3; Kar 22:3; 23:6; Rôm 11:1

*3:5 3:5: Mpôl Ƀenjamin, jêng du mpôl ta 12 mpôl phung Israel đŏng.

3:6 3:6: Phung Israel i mâu nsing ma Brah Krist, kơp nau nti ma Brah Krist jêng nau nti nklă, jêng nau tâm rdâng ma Kôranh Brah. Kơt ndri bunuyh i gơyh ngăn ma nau vay phung Israel nđâp ma mâu nsing ma Brah Yêsu i nây, khân păng mân lah khân păng jan tâng nau Kôranh Brah ŭch, jan tâng samƀŭt Nau Vay Rkhĭch 13:1-5, lah jan jêr jŏt bunuyh i nsing ma Brah Krist.

*3:6 3:6: Kar 8:3; Gal 1:14

*3:7 3:7-8: Mat 16:25-26

*3:9 3:9: Rôm 9:32; 10:3-4; Gal 2:16; Êph 2:8-9

*3:10 3:10-11: Rôm 8:17; 2Kô 4:10-11

*3:12 3:12-14: 1Kô 9:24-27; 1Ti 6:12

*3:17 3:17: 1Kô 11:1

*3:18 3:18: Êph 5:6-7

*3:19 3:19: Rôm 16:18

*3:20 3:20: Yôh 14:2-3; Êph 2:19; Kôl 3:2; Hêb 12:22-23; Tit 2:13

*3:21 3:21: 1Kô 15:51-53